Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/vil-klimabevegelsen-at-fattige-land-skal-sulte/

Den ungdommelige klimaprotesten som den svenske aktivisten Greta Thunberg er blitt et symbol for stiller tre krav til verdens politikere. De krever overgang til 100% ren energi, umiddelbar stopp i utvinning av fossile energikilder og hjelp til klimaflyktninger. Er dette riktige krav? Er dette krav det lar seg gjøre å gjennomføre? Og hva vil skje…

1 Like

Det viktigste klimabevegelsen kan gjøre dersom de vil at fattige land ikke skal sulte, er å bidra til at multinasjonale selskaper betaler skatt i de landene de opererer. Dette ser det ikke ut som at klimabevegelsen (heller ikke i Norge) har forstått, og det er sterkt å beklage.

1 Like

Det. beste klimabevegelsen kan gjøre, er å kreve Nokola Teslas patenter frigitt.
«Fri energi» er sannsynligvis teknisk mulig, men er stoppet av politiske grunner.:sunglasses:

1 Like

Avgifter på klimagassutslipp økte med 14 prosent i 2018. Prosentvis var økningen størst for klimakvotene, hvor beregnet avgift økte fra 565 til 1572 millioner kroner, viser tall fra statistisk sentralbyrå. Norges regjering vil i statsbudsjettet for 2020 øke avgiften på CO2-utslipp med 5 prosent, til 544 kr pr tonn, denne nyheten ble presentert av statsminister Erna Solberg i FNs generalforsamling fredag.

Det jeg lurer på, hvor i helvete blir alle pengene av?

Det er mulig at klimabevegelsen i praksis vil få drahjelp av Houthi bevegelsen.
Neste angrep på oljeinstallasjoner i Midt-Østen kan bli så voldsomt slik at det utløser en global oljekrise og en global økonomisk krise. Så kan veldig mange få oppleve hvordan det i praksis vil være å leve i en verden med energimangel og energikrise. På sett og vis har man da kanskje fått løst klimakrisen, men det er skjedd ved at man har pådratt seg en annen og veldig alvorlig krise. Da vil man samtidig oppleve at folk flest får en mer realistisk virkelighetsoppfattelse.

1 Like

Kjære Steigan,
Kan du gjøre en grundig research på seriøs vitenskapelig forskning på sammenhengen mellom CO2 og Temperatur og formidle oss resultatet?
Kan du deretter gjøre det samme med fenomenet “Geoengineering”?
Mistenker sterkt, at vi alle er lurt!:sunglasses:

Verdens Maktelite, som står bak klimabevegelsen, ønsker sult i fattige land. Men ikke bare det.

 • Skatt på CO2 gir dyrere mat og redusert levestandard
 • Redusert levestandard reduserer Middelklassens innflytelse
 • CO2 skatten havner i Bankdynastienes dype lommer
 • Gir stemmer til politiske partier som fremmer menneskeskapte klimaendringer
 • Og, penger til forskningsmiljøer som spiller på lag

Lytt til George Hunt som rapporterer fra Rio-konferansen 1992, der hele Eliten var tilstede.

1 Like

Ved brenning av fossil energi skjer det også utslipp av sot (pluss en del annet bla varmeenergi) i tillegg til CO2. Man bør også vurdere virkningen av sot i atmosfæren og nedfall av sot på feks isdekte områder.

I tillegg har landområder i nordlige områder blitt avfolket, bla i Sverige og trolig også i Russland under Jeltsin. Dette kan føre til gjengroing og til økt skogstemperatur og også til økning i antall skogbranner med påfølgende ustlipp av CO2, varmeenergi, sot og aske. Mulig at også dette bør tas med i den totale betraktning. I dag er feks temperaturen på Svalbard 5 grader over normalen, det må finnes en årsak til dette.

Kjenner du til denne siden? Dane Wigington er sannsynligvis den som best kan forklare oss den komplekse situasjonen vi opplever, blandt annet med fenomenene du beskriver ovenfor.

Han var forøvrig på episode 1193 hos https://www.caravantomidnight.com/Episode/Index 24. september.
Krever kjøp eller abonnement.

Vg skriver i dag at: Kina brukte mer sement på tre år enn USA gjorde i hele det 20. århundre

Mulig jeg er kynisk, men det her ser jeg for meg som årsaken til at vi i det hele tatt har denne diskusjonen om menneskeskaptklimaendringer.

Kina må gi faen i det der. Det eneste rasjonelle i vår del av verden er jo om Kina stopper opp sin økonomiske utviklning for å redde klimaet vårt. Hvis ikke så kan vi jo alltids klima-bombe kapitalismen ut av dem og sende dem tilbake til kommunismen.

Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte? Nei, det er de som ikke tar behovet for dramatiske kutt i klimagassutslippene umiddelbart på alvor, som gjør det. Allerede med den oppvarminga vi allerede har opplevd, har vilkårene for jordbruk i tropiske strøk blitt forverra, og det mest tropiske kontinentet er som kjent Afrika. I Somalia pleide bortfall av regntid å skje hvert tiende til femtende år, men nå har det begynt å skje omtrent annethvert år. Tidligere stabile mønstre av regntid og tørketid, har andre steder blitt erstatta av voldsomme flommer det ene året, fulgt av total tørke det neste. Sør-Asia blir også dramatisk ramma, med hetebølger på forsommeren som bokstavelig talt er drepende. Når temperaturen når opp i 50 grader dør både mennesker og korn. Og så kommer monsunen, med en mye større kraft enn tidligere, og vi får uhåndterbare flommer. Så nei, blant de få områdene i verden hvor utsiktene til at vilkårene for jordbruk blir bedre, er nettopp Skandinavia, så valget står mellom å ta imot klimaflyktninger fra klimakatastroferamma land, eller bevåkte grensene med maskingevær, og skyte de som kommer. Det er klart at det finns nazister her på forumet som går for det siste, og som derfor ut fra sitt ideologiske perspektiv kan mene at det å kutte klimautslippene ikke er så farlig, særlig dersom de er mer interessert i skyting enn skiskyting, men for alle normalt empatisk utrusta mennesker, finns det ikke et alternativ til å støtte klimabevegelsens krav.

Og nei, det å stille kravet om umiddelbart kutt i alt forbruk og all utvinning av fossile energikilder kommer ikke til å føre til at det skjer, men det er et riktig krav å reise i de rike landene. For det er vårt forbruk og vårt utslipp som må bortfalle først. Det er vi som bør og kan bære byrden ved å utvikle den teknologien som må til for å overleve uten klimagassutslipp. Og det er fullt mulig. Ja, det krever energi å utvinne mineraler som skal til for å bygge ut tilstrekkelig solkraftinfrastruktur, og ja, i første omgang bruker denne utvinninga fossil energi, men det er ikke slik at energiregnskapet ved ny fornybar energiproduksjon går i minus, så det er fullt mulig etter ganske kort tid å også kjøre gruvedriftsmaskineriet på nullutslippsenergi.

Det kommer til å koste, ja, og det kommer til å koste veldig mye, ja. Vi i Norge som allerede har tjent usmakelig mye på fossil energi, bør umiddelbart stille Oljefondet om fra å være en pensjonsfond for folk i Norge, til å bli et globalt fond for investering i fornybar energi, til bruk for enhver stat eller bedrift som er villig til å satse på det som er den eneste mulige redninga for framtida.

I Norge har vi mer enn nok energi i form av vannkraft til helt og fullstendig fase ut bruken av fossil energi på veldig kort tid. Ved også å bygge kraftkabler kan vannkrafta vår fungere som reservekraft for den fornybarsatsinga som skjer på kontinentet. Ja dette er allerede på vei, og det er helt håpløst reaksjonært av venstresida i Norge å være mer opptatt av aluminiumssmelting i Norge enn av å legge til rette for at vind og solkraft kan erstatte kull i Danmark og Tyskland. Smelting av bauxitt til aluminium må reduseres kraftig på verdensbasis uansett. Vi må bli mye bedre til å gjenvinne i stedet. Det krever 10 prosent av energien som går med til å smelte bauxitt.

Men i tillegg til dette, er det klart at vekstøkonomien må stanses. Det betyr at en livsstil hvor folk har vendt seg til å reise langt på ferie, bo i store eneboliger og spise kjøtt og fjernimporterte grønnsaker hver dag, må opphøre. Det er vanlig å si at dette ikke er realistisk, men det som ikke er realistisk er å forespeile folk at den livsstilen vi har kan fortsette. Spørsmålet er ikke om denne livsstilen opphører, men hvordan. Skal det skje gjennom en planlagt politisk organisert nedskalering, eller gjennom klimaragnarokk og tilhørende sivilisasjonskollaps. Når forbruket til folk flest må kuttes, betyr det selvsagt også at overklassens forbruk ikke bare må kuttes med like mye i prosent. Den må kuttes helt ned til det fysiske nivået som vanlige folk har. Det må ikke gis unntak fra forbudet mot overforbruk for noen, under noen omstendigheter. Det er altså ikke snakk om å velge MELLOM å innfri klimbevegelsens krav eller å omstille til sosialisme. Det er snakk om at omstilling til sosialisme er en absolutt, uunngåelig forutsetning for å kunne innfri miljøbevegelsen, og forskersamfunnets, krav. Samtidig er innfrielse av miljøbevegelsens krav en absolutt forutsetning for at innføring av sosialisme skal kunne vare i noe mer enn et par tiår. Bruker vi sosialisme til å fortsette å heve arbeiderklassen i Vestens levekår, i stedet for å bruke den til å skjære overklassens forbruk ned til nivået til den nederste delen av arbeiderklassen, ødelegger vi grunnlaget for at menneskelig sivilisasjon, og med den sosialisme, skal kunne fortsette å eksistere.

1 Like

Tendensiøst og avsporende fra Steigan.no

Klima og miljø utfordringene løses ikke ved å være passiv og tro at avvenning fra fossil energi produksjon er en umulig oppgave å løse. Det er oppgaven selvsagt ikke. Spørsmålet er om hvor fort vi klarer den nødvendige omstilling.

Krisen løses ikke ved å skylde på andre og/eller å sette ulike grupper opp mot hverandre. Det kun avleder, avsporer og villeder.

Det tjener ikke venstresiden i politikken at deler av venstresiden (ytre venstre) stiller seg reaksjonært og konservativt til miljø og klimautfordringene, med samme begrunnelser og argumenter for å utsette og forskyve tiltak som vi får fra høyresiden i sakens anledning, når oppgaven krever progressivt og revolusjonært tankegods.

1,5 GRADERS MÅLET GIR OSS 8+ ÅR TIL OMSTILLING

Vi vet at om vi skal nå 1,5 graders målet for global oppvarming, har vi ikke stort mer enn 8 år på oss for å nå det målet. Det er med andre ord ikke snakk om å avvikle norsk olje og gass produksjon over natten. Men skal vi klare det i løpet av 8 år, så må vi starte den prosessen nå.

Det som er helt sikkert er at vi kan ikke fortsette som før, bare fordi oppgaven synes vanskelig, og fordi den fossile industrien mener oppgaven er umulig.

PLAN FOR OPPGAVELØSNING

Vi er kjent med hvilke oppgaver vi må ta tak i for å nå målet. Noen av de viktigste er;

 • redusert forbruk - hvilket innebærer redusert forbruk av fossile energibærere til oppvarming, transport, og produksjon av varer og tjenester m.m.

 • energi effektivisering - hvilken innebærer å gjøre de oppgaver vi behøver energi til mindre energi krevende, samt å øke energi effektiviteten til de alternative grønne kilder for energi

 • redusere et stort tap av strøm via et komplisert og omfattende distribusjonssystem for elektrisk strøm (omstille fra langreist til kortreist strøm, lokal produksjon i stort omfang, i stedet for at all produksjon av energi skal være sentralisert)

 • fremskynde overgangen til hydrogen som energibærer for transport og mange andre oppgaver

 • Fremskynde utviklingen av alternativ teknologi til den fossilt baserte teknologien

 • fremskynde utviklingen av og implementeringen av CO2 fangst og lagring

 • fremskynde en nødvendig systemendring både politisk og økonomisk (bort fra brutal kapitalismens anti demokratiske, militaristiske, imperialistiske, miljøfiendtlige og markedsstyrte ideologi og økonomi)

KLIMA OG MILJØ DEBATTEN MÅ GJØRES KONSTRUKTIV

Debatten relatert til klima og miljø må skiftes fra partipolitisk rivalisering til målrettet oppgaveløsning. Det må bli slutt på at det meste av klima debatten er personfokusert og preget av hetsing, hat og konflikt-skaping.

Det eneste som kan måle seg med de forslagene du ramser opp her må være å pisse i buksa når det er kaldt.
Hvis du ikke står å gjør det nå så håper jeg at du tar meg på mitt ord at det er en kortsiktig løsning. Ikke ulikt forslagene dine.

Hvis vi bestemmer oss for å tro på klima endringene, uavhengig av årsak. Så betyr det enorme omveltninger i organiseringen av samfunnet/sivilisasjonen vår.

Uansett hvilket ideologisk eller økonomisk ideologi vi velger så passer ikke et forbrukersamfunn i sammen med klimaendringene.

Forskjellen på dine forslag og han under deg som står å pisser i buksa er egentlig bare om du velger å tro på klimakrisen eller ikke. For tar vi klimaendringene på alvor så er selv dine urealistiske forslag for pinlig moderate å regne. Men det er kun hvis vi tar klimaendringene på alvor. Noe jeg gjør. Jeg tar bare ikke årsaksbeskrivelsen på alvor. Den hører hjemme på et relgiøst musem.

Skulle vi tatt klimakrisen på alvor så er det merkelig at det ikke allerede har flydt blod. For det skal vissnok handle om hele menneskehetens eksistens.

1 Like

Debatten løses på følgende måte

 • Avdekke bakmennene og deres motiver
 • Ærlig vitenskapelig forskning
 • Konfrontering av polikere og presse med fakta.:sunglasses:
1 Like

Dommedags-hysteriet er mediaskapt, og når alle store tv-selskaper, som eies av de rikeste kapitalistene på jorden, fronter dommedags-scenarioet daglig, da burde det ha ringt en bjelle.

De samme løgnaktige TV-selskapene, som hadde daglige propagandakampanjer for å få oss til å akseptere grusomme kriger mot Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Jemen har nå plutselig blitt troverdig? Og kapitalistene som bestemmer hva TV-selskapene skal fokusere på har også blitt troverdig, så troverdig at dere er villige til å gi deres siste penger til dem? Har dere blitt spik spenna gærne?

Du mener “krisen” løses ved å gi frie tøyler til kapitalistene som står bak alle store kriger, all forurensning og miljøødeleggelser? Narr meg ikke til å le.

Se intervjuet med professor Lennart Bengtsson og bli litt klokere.
(Lennart Bengtsson forskare inom meteorologi och tidigare chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading och Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg.)

3 Likes

En av fordelene med en krise som “menneskeskaptklimakrise” er at den er abstrakt og kan endres etter behov. Miljø kriser er jo kjedelig stabile, frem til man gjør noe fysisk for å endre miljøet.

Samtidig som jeg har nevnt før så har dette abstrakte mølet ingen juridiske eiere.
Igjen, i kontrast til miljøet som det aldeles ikke er vanskelig å finne ut hvem det er som er ansvarlig for.

Hvis jeg skulle tatt dette klimahysteriet på alvor så ville jeg ha innført idiot avgift for klima aktivister.
Som vi kunne brukt til å finansier opprydningen av den stadig giftigere søppelfyllingen vi kaller for, hjemme.

2 Likes

Naturlige variasjoner, eller på godt norsk; vær og vind!

Maskingevær… :smiling_imp:

Så nå har også klimarealistene blitt nazister. :smile:

Si det til de fattige i Norge, din fjoms!

2 Likes

Rasist og nazist har jo blitt helt tomme begrep. Tror ny-venstre trenger noen ny-ord for å supplementere innholdet i den verbale ammunisjonskassa. I denne forbindelse lanserer jeg derfor ordet “kliminell” som det nye nedsettende begrepet på klimarealister.

3 Likes

:slight_smile: Genialt. Det er jo et ord som selv de yngste av oss burde greie å uttale.
Og et stort antall voksne med talefeil i tillegg. Det kan jo ikke bli bedre :slight_smile:

2 Likes