Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil houthiene rette enda hardere angrep mot Saudi-Arabia?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/vil-houthiene-rette-enda-hardere-angrep-mot-saudi-arabia/

Talspersoner for houthigeriljaen i Jemen varsler at de vil gå til nye angrep på Saudi-Arabia innen kort tid, skriver NRK. De har snakket med Abdulgudoos al-Shahare som er direktør for houthi-bevegelsens informasjonsdepartement i Jemen og presiserer at han uttaler seg på vegne av militsgruppen. Han har fått tillatelse av militsgruppens ledere til å la seg…

3 Likes

Sånn går det når vår store forsvarer USA velger å favorisere et brutalt og hensynsløst oljediktatur. Det er KUN Rødt som stiller spørsmålstegn ved vårt medlemskap i NATO! INGEN andre partier har ryggrad!

Men Rødt ønsker at nordmenn skal bli en minoritet i Norge, fordi nordmenn ikke eksisterer, så jeg klarer ikke helt å være så imponert.

2 Likes

Kan du utdype det litt?

Nordmenn, Svensker, Briter og Franskmenn er en kapitalistisk sosial konstruksjon som ikke repressenterer virkeligheten, og da denne sosiale konstruksjonen at hvite mennesker eksisterer er undertrykkende på ikke-hvite, så er det viktig at hvite blir integrert så konstruksjonen blir ødelagt.

Om hvite går fløyten sammen med konstruksjonen, gjør ingen ting, da de bare var en undertrykkende og utbyttende sosial konstruksjon uansett.

Om dette ikke gir mening, er det ikke så farlig, da jeg ikke tror det gir mening til de fleste sosialister heller, de har bare adoptert synspunktet, så ingen skal tro de er dumme som ikke forstår presteskapets teologi.

Stoltenberg hadde ryggrad til dette. Er det noen grunn til at denne ryggraden ikke vil gå i oppløsning også om det skulle bli mulighet for posisjoner?

Måten Moxnes har konfrontert Solberg i spørsmål om NATO, heller jeg mot å tenke at han er så pass avmålt at det vitner mer om valgstrategi enn genuin politisk ambisjon. Men beviset på pudding ligger i spisingen, som man sier. Det er imidlertid ganske langt igjen til Rødt er i en posisjon der de kan bevise noe som helst.

Er det du eller noen andre som hevder dette? Jeg forstår ikke…

Det er sosialistisk/marxistisk “vitenskap”, og tilsvarende som at meningmann vet men ikke forstår hvorfor jorda går i en ellipse rundt sola, forstår egentlig sosialister dette dogmet.

Om dette er helt uforståelig for deg, så bør du søke etter “race doesn’t exist” og du vil finne at sosialistene har renset universitetene for rasister, og så kan du søke på “race split working class”, så du forstår at “rasisme” er et kapitalistisk påfunn for å splitte arbeiderklassen langs etniske og religøse skillelinjer, i steden for at alle de undertrykkede går sammen mot kapitalistene.

Ok. Men har du sett at noen fra Rødt eksplisitt har kommet med uttalelser om dette? Ellers blir det kjemme litt for mange over samme kam for min smak.

Sosialisme/kollektivisme forutsetter et ‘vi’ som skal arbeide sammen. Derfor passer de også veldig godt sammen med nasjonalismens ‘vi’. Faktisk vil jeg hevde at det er ingenting som har virket mer politisk samlende på folk gjennom de siste 1000 år enn nettopp nasjonal tilhørighet. Sosialismen er derimot veldig lite forenelig med kapitalismens individualisme, som forøvrig bare har til hensikt å tjene som splitt og hersk slik at vi står dårligere stilt mot storkapitalen. Det er kapitalismen som har vært den styrende isme i alle disse årene der vår nasjonale og etniske identitet har blitt nedbrutt, nettopp fordi det har tjent storkapitalen. De er nyliberalt tankegods du refererer til, og det er ingenting venstre over det i det hele tatt. Det er Soros, det er fitte-lilla, og mørkeblått!

Ja, da du blir norsk bare du har satt bena på norsk jord, og alle som er født i Norge blir nordmenn i tillegg til norske statsborgere.Siden disse blir nordmenn, så kan heller ikke nordmenn bli minoritet i Norge.

Har du sett noen fra AP, SV eller Rødt si at nordmenn er noe mer enn et statsborgerskap?

Nei, men de forholder seg vel mer eller mindre til de juridiske rammene for begrepet som er gjeldende pr i dag. Og det er i og for seg heller ikke noe galt i det, slik jeg ser det. For her kan man fort endre på definisjonen. Jeg synes jo f.eks det er helt latterlig lite interessant å høre at en gjerningsmann er “norsk statsborger”. Det er intetsigende. Dersom han er utenlandsk statsborger er det derimot relevant, gjerne også noe om hvilket land han kommer fra, og annen relevant infor om hans opphav/tilhørighet/lojalitetsbånd. Det er nyttig info. Denne typen språklige begrensende føringer er veldig ødeleggende fordi det stikker kjepper i hjulene for mulighetene til å gjøre meningsfulle analyser med hensyn på årsakssammenhenger osv. Jordan Peterson har en fornuftig tilnærming i sin motstand til dette.

Det er vel mer fordi anstendige folk er som deg, og nekter å tro at de ikke ville fortalt deg det, om de forholder seg til det sosialistiske dogmet om at rase er et påfunn fra kapitalistene for splitte arbeiderklassen.

Ikke for troende sosialister, da kriminalitet er et resultat av sosio-økonomiske faktorer og at innvandrerne utsettes for rasisme og fordi de lever i et hvitt patriarkalt samfunn hvor de blir utbyttet.

En ting som viser at slike forklaringsmodeller er vanlige på høyere nivå, er at når Breivk ble terrorist, så vraket AP forslaget sitt som hadde gått gjenom, om å ta ut aspektet om at staten tar hevn for offeret av gjennom straffen, da gjerningsmannen er et offer også, om enn et offer som må reformeres.

Såvidt jeg har sett, så vet ikke politikerne dette selv, og det vet ikke pressefolkene heller, de bare vet at hvis de foreslår noe som kan være til fordel for nordmenn, så mister de posisjonen sin for rasisme, og da blir effekten om ingen tør å stå opp mot det lille antallet ideologer, som om alle trodde på ideologien.

Når sosialistene først står opp mot tankepolitiet, og gir faen i rasisme-beskyldningene, så vil de med en gang miste all makt, men slik som ståa er nå, så er det som om alle skulle vært ideologene, når ingen tør å gå mot viljen deres, fordi de vet at de andre i flokken da vil kaste dem ut.

Nei, jeg er ikke enig i at det synet der er et premiss for sosialisme. Du er opptatt av nasjonal og etnisk identitet. Som sagt det er kapitalismen gjennom nyliberalismen som har revet ned det som står ditt hjerte nærmt, ikke det du vil det skal være.

Det er ikkje eit “sosialistisk dogme” at rase er eit sosioøkonomisk påfunn for å splitte arbeidarklassa. Men Marx og Engels påpeikte, etter å ha observert arbeidarkamp i England, at skepsis til utanlandsk arbeidskraft kunne ta energien bort frå klassekampen, og rettast mot “dei andre”, slik at arbeidsstokken vart splitta etter etniske liner. For dei engelske arbeidarane var dette eit tap, og harmen retta seg mot dei nyleg innkomne irane, som strøymte over til England i mengdevis på denne tida. “Rase” var i røynda eit vanleg ord den gongen,og “the Irish Race” var mindreverdig. Denne fordomen vart altså utnytta av engelske arbeidsgjevarar for å halde løna nede. Engelskmenn var heller ikkje særleg tolerante med omsyn til irske fattigfolk som brått var overalt. Skilnad på etnisitet og språk har vore ein faktor i alle år, og er like gamalt som tårnet i Babel…

Er det ikke akkurat det du forteller oss? Videre så ligger sympatien hos de fattige immigrantene, og ikke de svakeste av Engelskmennene, som ble presset ut i fattigdom og nød.

Ikke forteller du at nordmenn eksisterer, og har rett til å være en majoritet i Norge heller.

Nasjonal sosialisme har nok et ufortjent dårlig rykte på seg. Mitt argument for nasjonalisme er som sagt at sosialisme forutsetter et vi. Klassetilhørighet har vist seg å ha et godt potensiale for internasjonal spredning av sosialisme. For eliten er det jo ingen tvil om ar klassetilhørighet er langt mer samlende enn nasjonal tilhørighet. Dette kommer tydelig frem i boken “Giants”, av sosiolog Peter Philips. Men som utgangspunkt er det aldri noen form for politisk gruppetilhørighet som har kunnet utkonkurrere nasjonalisme for arbeiderklassen. Det er rundt disse rammene vi har bygget identitet og kultur over lang tid, og det er også under rammene av det nasjonale at vi har politiske institusjoner som kan få til store politiske endringer med lav risiko for økning i konfliktnivå. Så er det også mulig å bygge internasjonal solidaritet og samhørighet, slik vi ser samholdet i motstanden mot krigen i Syria f.eks. Dette foregår i sosiale medier, og står i opposisjon til elite-eide og elite-kontrollerte mainstream. Da er det skremmende å se hvor hardt nettopp arbeiderpartiet kjemper mot mot denne internasjonale grasrotbevegelsen.

2 Likes

Historisk sett har det aldri vore tvil om at “nordmenn eksisterer” frå sosialistisk hald. Eitt døme på dette er oppropet “Ingen Nordmann til salgs”, formulert tidleg i krigen for å setja fart i motstandsviljen - forfatta av ein knallraud norsk sosialist: Trond Hegna. Sjølvsagt var det naturleg å “reise sosialismen” på norsk grunn, i den norske arbeidarrørsla. “Internasjonal solidaritet” handla om fredsarbeid, i lys av første verdskrigen, der det var opplagt at arbeidarar var “brør” i kraft av eit felles klassefundament, og dei slik sett ikkje skulle kjempe mot kvarandre i krigar som tente borgarskap og kapital. Men det var postmodernistisk tenkning som “dekonstruerte” identiteten for å forsvara fri arbeidsinnvandring - nett med det føremålet å svekkje arbeidarrørsa nasjonalt i land etter land. Det som ofte hender i vår moderne tid, er å blande postmodernisme, som er eit reaksjonært straumdrag, med sosialisme. Nett denne mistydinga har svekka venstresidas argumentasjon, og det står ikkje tydeleg for nokon kva som er svart eller kvitt lenger i synet på nasjonalisme, nasjonal frigjering, sjølvstende, sjølvråderett - motsett sjåvinisnme, imperialisme, rasisme eller utbytting.

2 Likes

Disse sosialistene er alle døde, og selv ikke du klarer å si at nordmenn eksisterer og har rett på Norge.

Så derfor er det greit å gjøre hvite til minoriteter i egne land?

Hovedpoenget her er at sosialister må mobbes litt før de overkommer rasismefrykten og tar til fornuften. Det er en ting å ikke ville behandle andre menneske rasistisk, men når man tar det til det ekstreme, og begynner med planer om å gjøre alle hvite til minoriteter, så har man plassert grensen for galskap for lenge siden.