Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vikingene i nord

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/vikingene-i-nord/

Av Frode Bygdnes. Så lenge utgravinger om sagatida bare skjer i sør, vil fokuset om vikingene bli der. At håløygingene var av de fremste vikingene bør en kanskje ikke være stolt av, men nå er det gått 1000 år. Vi står ovenfor et jubileum markert ved Stiklestadslaget i 1030 e.kr. som for oss markerer slutten…

10 Likes

Problemstillinga er interessant. No kan ein vel innvende at Tore Hund var herse på Hinnøya, og dermed frå Troms. Han var ikkje knytt til det gamle håløyg-dynastiet som til dømes ladejarlane kom frå. Elles er det rimeleg å minne om Kåre Lundens analyse av Stiklestadslaget, der han påpeikte at bondeheren på Stiklestad hadde Frostatingslova i ryggen då dei felte Olav. “At kongen med rå makt og vald hadde brote den gamle retten, og såleis var heimfallen til slik straff, kan det ikkje vere tvil om. Kongen trengde seg også for tilfellet inn i landet i spissen for ein mykje svensk leigehær. Bøndenes felling av denne hæren kunne med stor rett setjast på linje med gudbrands-dølenes utrydding av skottehæren 600 år etter. Parallellen går til og med så langt at også skottane var allierte med svenskane” (Nasjon eller union s. 124).

3 Likes

Frode Bygdnes mener åpenbart at vikingene i Nord-Norge representert ved håløygingene ikke har fått sin fortjente plass i norsk historie.

Her må det innvendes at Nord-Norge/Hålogaland/Håløygland ikke på noen måte var den mest sentrale delen av vikingtidas Norge. I beretningen om Ottars reise fra slutten av det niende århundre beretter han at hjemmet hans var i Halgoland (Hålogaland) hvor han bodde «lengst nord av alle nordmenn… [ettersom] ingen [bodde] nord for ham». Gården hans kan ha ligget sørvestsiden av Kvaløya (Tromsø kommune i dag). Ut fra Ottars beskrivelser kan man anta at det ikke var faste norrøne bosetninger i Finnmark på denne tida.

Ottar beretter om sin reise helt til Kvitsjøen. Det forekommer også beretninger i bl.a. Snorre og Egils saga om reiser nord-og østover hvor nordmenn handlet med, kjempet mot og skattla ulike finsk-ugriske folk helt bort til Bjarmland ved Kvitsjøen.

Så hevder Bygdnes at «Håløygingene sto i fremste rekke for å kolonialisere øyer og land i vest. Landnåm av Island skjedde i stor grad fra nord.» Dette framstår som en udokumentert påstand. Ut fra nærhet og større befolkning er det nok grunn til å anta at kolonialiseringen av av «øyer og land i vest» i langt større grad skjedde fra Vestlandet og andre deler av Sør-Norge. Dessuten er det belagt at de relativt fåtallige vikingene i nord drog på handels- og røvertokter mot først nord og derfra østover. De hadde neppe kapasitet til samtidig å dra på mange tokt i vesterveg og endatil dominere landnåmet på Island.

«Vi veit at vikingene var helt sentrale i statsdannelsen i øst. Historikerne har en tendens til å definere de skandinaviske «væringene» som svensker siden de bodde nærmest. Rurik var en slik «væring» som bygde opp Holmgard og dannet Rurikdynastiet. Navnet Russland kan være kommet av ham eller av roerne fra Skandinavia. Vikingene rodde nemlig i elvene. Fra vårt område til Gardarriket er det en mye kortere veg om Kolahalvøya. I hvert fall er Kvitsjøen den korteste vegen til ressursene for fyrsterikene i øst. Vikinger som oppholdt seg i Novgorod, ville tatt denne korteste vegen til det landet som hadde ettertraktede naturprodukter. Korteste veg fra Holmgard til Hålogaland ville være om Kvitsjøen.»

I Nestorkrøniken berettes det om varjager, kalt rus, som i 862 kom fra den andre siden av havet og opprettet staten Rus’. Her kan nevnes at Sverige på finsk heter Ruotsi. Navnet kan komme fra det landskapet som i dag heter Roslagen og tidligere het Roden. « Roden (troligen från det fornsvenska roðer, “rodd”) är ett historiskt område i Upplands kusttrakter.» (Wikipedia) På samme måte heter Tyskland på finsk Saksa oppkalt etter sakserne som var nærmeste kjente tyske folkegruppe. og tyskere heter på fransk allemands som er oppkalt etter den germanske stammen som bodde nærmest Frankrike. Roslagen er det området i Sverige som ligger nærmest Russland og de sørligste delene av Finland. Dette kan tyde på at det var her de rus’iske varjagene som opprettet staten Rus’, kom fra.

Det er liten grunn til å tvile på at de fleste skandinaviske vikinger som kom til Russland var fra Sverige. I Snorre omtales Russland til og med som Svíþjóð hin mikla, Stor-Sverige. Det kom selvfølgelig også noen norske vikinger til Russland. De fleste fra Sør-Norge som enklest kom dit via Østersjøen eller via Sverige. Enda sjeldnere var nok besøkene av folk fra Hålogaland som var en liten gruppe og hadde lengre og vanskeligere veg til Russland enn folk i Sør-Norge selv om de reiste via Kvitsjøen. Man må også her forstå at Russland på den tiden var langt mindre enn i dag og omfattet bare de aller vestligste delene av dagens Russland og deler av Ukraina og Hvite-Russland. Nord-Norge er et temmelig perifert område fra den tids Russland.

Det er nok liten grunn til å anta at “håløygingene” i vikingtida spilte noen vesentlig rolle ved “statsdannelser både i øst, vest og i sør”.

2 Likes

Tusen takk for en meget bra artikkel :slight_smile:

Det meste av det vi lærte på skolen er snudd på hodet av Vatikanet, de var dem som prøve å invadere oss, Danskene hold stand mot Carlmagnes arme til Vikingene i Nord rakk å mobilisere. Vikingene drev en forsvarskrig, ikke en angreps krig. Deres hovedkvarter i Lindisfarne røk først.

De svenske vikingene dro østover og slo seg sammen med Vikingene fra Hviterussland og dro mot Khazaria der i slag etter lag knuste dem til de til slutt utslettet hovedkvarteret deres. Khazerne dro mot vest og kuppet Vatikanet og fikk andre til utkjempe krigene for seg før den tid, Pave Leo var en Khazer, de var var nær ved å ta verdenherredømme før Vikingene slo tilbake og sikret menneskeheten frihet. Dessverre så underkastet den ene korrupte kongen etter den andre seg for dem i ettertid. Khazerne var det vi i dag kjenner som jøder, 98% ble i DNA tester vist seg å være dem som bor i Israel i dag, de har ingenting med Israelitter å gjøre og deres 12 stammer. Israelittene var mer sorte enn brune og rømte til Afrika i år 70 for å unngå etnisk rensing fra Romerne.

Vel… nå er vi der igjen, kommer vikingånden til å redde oss nok engang ?

Filmen jeg skulle laste opp er sensurert bort, gang på gang blir den sensurert bort fra nett, mange laster opp, en går ikke lang tid før Khazerne har fått slettet den igjen. Det er den sanne historien Vatikanet går over lik for å hindre at du får kjenne sannheten om.

3 Likes

Og det er nok sant. Det har vært viktig etter 2vk at nordmenn ikke er urfolk i Norge, så det har vært mye som ikke har blitt gravd ut av funn.

Det bodde nok nordmenn opp til der hvor skipsleia tar slutt, og jeg er veldig skeptisk til Ottars beskrivelser i det hele tatt, da den kommer fra samme nasjon som Orwell.

Tore Hund var fra Bjarkøy, og nesten hele Troms fylke var under Hålogaland.

Og dette har Frode helt rett i, og denne “historieforfalskningen” gjelder ikke bare vikingtiden, det er mange historiske hendelser både fra ny og gammel tid som holdes hemmelig av den navlebeskuende, innbilske eliten på Østlandet!

Det finnes mange spekulasjoner angående Ottar bosted, men det er ingen som vet hvor gården hans lå. Skal man forsøke å lokalisere gården til Ottar må man ta hensyn til at klimaet under vikingtiden var mye varmere enn i dag, og havnivået ca 5-6 meter høyere. Troms og Finnmark er store og innholdsrike fylker, det var ca 1000 gårder i Nord-Hålogaland der de dyrket bygg, havre og rug. Ottar kan umulig hatt oversikt over alle disse gårdene, så påstanden om at ingen nordmann bodde lengre nord enn Ottar må man ta med en stor klype salt.

1 Like

Det er universitetet i Tromsø som styrer mye av dette, men det er vel mere behagelig å plassere ansvaret langt unna?

Mye av historien ble selvsagt skrevet/oppdiktet/tilpasset lenge før universitetet i Tromsø ble bygd, og først i 1978 sto det første permanente bygget på universitetsområdet i Tromsø ferdig. :slight_smile:

1 Like

Vi vet veldig lite om det gamle Norge, nesten som noen bevisst har radert bort størstedelen av historien, og det lille vi vet kommer fra fra Island og Orknøyene.
Litt merkelig at menneskene på disse små øyene vet mer om Norge enn vi selv gjør, og er det noe i disse skriftene som eliten ikke liker, kaller de det sagn og myter, propagandaen ble i hvert fall ikke oppfunnet i går. :wink:

1 Like

Før universitetet i Oslo ble bygget også, uten at det forklarer hvorfor UiTø prioriterer at samiske levninger i steden for nordiske/kvenske.

Vi har ganske mye sanger som har blitt tatt vare på.

Eks, ser man på språket i denne sangen, så kan det virke som jarl opprinnelig var en hornblåser.

1 Like

Hele historien er skrevet av Vatikanet og den henger ikke på greip for å si det mildt.

Hadde filmen på minnepinne så jeg fikk lastet den opp igjen, se den fort før den forsvinner igjen. Det er produksjonselskapet Gimli som har produsert den.

13 min med kunnskap du aldri før har sett, vår forfedre Vikingene reddet faktisk verden den gang. Hvordan den hadde sett ut i dag om ikke Vikingene hadde slått tilbake kan man bare grøsse over.

The Viking Age One Ring To Rule Them All The Tale Of A Forgotten Kingdom1

1 Like

Jeg har nylig lest boka “Norge under Roma” av Sveinung Gihle Raddum, og må si det var spennende lesning. Den blei forresten anbefalt av en på dette forumet, jeg husker ikke hvem.

Hovedpoengene i Raddums bok er at selv om Norge har vært befolket fra Bronsealderen og sikkert i steinalderen også, så var befolkningen ytterst liten fram til tida rundt Kristi fødsel. Her fantes kun enkelte jegere,fiskere,samlere og gardbrukere fra den tida. Han hevder at Norge fra ca. 50 e.Kr. var en romersk koloni/utpost som først ble befolket ikke av romere selv, men av underlagte folk fra mellom-Europa. Disse ble tvangssendt fra områder som nå er Belgia, Frankrike, deler av Sveits og Østerrike. Mao. i hovedsak folk av gallisk avstamning. Grunnen til dette og valg av folkegrupper var at romerne trengte kvalitetsstål fordi leveransene fra Serica (Kina) var usikre gjennom Silkeveien, bl.annet fordi erkefienden Parthia kontrollerte den, dessuten tappet importen den romerske statskassa. Fra provinsen Noricum i det nåværende østerrike fikk romerne allerede mye stål basert på gruvedrift/malm, og Raddum hevder at norikerne gav Norge sitt navn og at “veien mot nord-teorien” er en feilslutning. Norge skulle bli Europas nye stålprodusent.

Mange galliske grupper slik som morini (møringer), treueni (trøndere), hader (Hadeland), folk fra byen Agde (Agder) og raetere og norikere fra Sveits/Østerrike kom før 100 e.Kr. hvis jeg husker riktig. Men i Norge fikk de et problem. De var vant til å utvinne jern fra malm, ikke myrmalm slik de måtte gjøre i Norge. Raddum er metallurg, og han forklarer prosessene inngående i boka. Disses direkte prosess (i framstillinga av stål) klarte ikke å produsere den kvaliteten romerne ønsket til sine våpen (seigt og hardt stål uten mye karbon).

Romernes løsning ble å invitere folk hit som hadde kunnskap om den indirekte prosessen ved produksjon av stål fra Bactria (det nåværende nordlige Iran) og vestlige Kina og det er også en forbindelse til det nordlige India. Disse var ikke asiater, men kaukasoider som man har funnet mumier av i Sinkiang (søk på “Mummies of Urumqi” på Youtube f.eks). Kineserne kalte dem Yue-Zhi folket (æser), de er også kjent som tocharer. Her kommer både æsene, vanene og jotnene inn sammen med Odin, og Raddum forklarer på en overbevisende måte synes jeg om hvordan disse gruppene kom til Norden og Europa og inngikk en avtale med romerne om land i nord i bytte mot stål. Disse gav oss vårt nåværende germansk-indoeuropeiske språk, men har Raddum rett har keltiske språk også vært talt her av de mellomeuropeiske innvandrerne, i tillegg til vulgærlatin (det er mange stedsnavn i Norge som kan forklares med denne innvandringen). Kunne nevnt mye mer, bl.annet knytter Raddum dette til norske menns i hovedsak 3 ulike opphav når det gjelder Y-DNA, men skal avslutte her med å si at Raddums teorier i stor grad sammenfaller med hva jeg har sett andre og ikke-nordiske forskere komme fram til når det gjelder folkevandringene.

Den største myten burde man i hvert fall avlive, nemlig den om det såkalte “germanske urhjemmet” i Norden. Vi oppstod ikke her, tvert om er dagens etniske nordmenn produktet av innvandring fra flere ulike hold.

2 Likes

At romerriket eksisterte for 2000 år siden er den store løgnen.

Det er bare, og jeg gjentar bare i skandinavia at man har funn fra ALLE evolusjonstrinnene av båten, fra den uthulte tømmerstokken til vikingeskipene og opp til ubåten.

Så jævelig latterlig.

Stål ble prudsert fra før-romersk jernalder her i nord, uansett når det var, ved å file jern til spon, og så kjøre de gjennom den samme primitive ovnen som de lagde jern med.

1 Like

Enig i at den ikke henger på greip, men vatikanet var ikke alene.

Først løy bystatene, så løy kirken og til slutt fikk vi løgnene til nasjonalstatene og ideologiene .

2 Likes

Runeulv,

At romerriket eksisterte for 2000 år siden er den store løgnen.

Javel. Da vet du noe de fleste ikke vet.

Det er bare, og jeg gjentar bare i skandinavia at man har funn fra ALLE evolusjonstrinnene av båten, fra den uthulte tømmerstokken til vikingeskipene og opp til ubåten.

Kan det være fordi nordisk klima og topografi har muliggjort bevaring?

Så jævelig latterlig.
Stål ble prudsert fra før-romersk jernalder her i nord, uansett når det var, ved å file jern til spon, og så kjøre de gjennom den samme primitive ovnen som de lagde jern med.

Ja det benekter ikke Raddum. Men det omfanget og den teknologiske prosessen den fikk med innvandrerne var noe nytt er hans påstand.

Les boka sjøl. Den koster deg omlag èn times jobb etter skatt vil jeg tro :slight_smile:

Det finnes ingen historiske beviser på at Norge var en romersk utpost, og Norge var befolket lenge før romerriket ble til, og det var ikke få mennesker som bodde her, for ca 11 000 år siden hadde f.eks Tønsvika i Tromsø hadde en befolkning på 1000-3000 mennesker!

Her er Romerrikets utbredning, utenfor romerrikets grenser levde hedningene, og de var så hardbarkede at romerne aldri fikk fotfeste der!

Du mener; Raddum lyver/dikter/fantaserer på en overbevisende måte?
Makan til tullprat…

1 Like

Forsåvidt riktig, men antaller revisjonister her er økende, etterhvert som det går opp for flere at universitetene er en hjernevaskingsinstutisjon.

Du tror på profetier, mens for de ikke-troende er profetier som går i oppfyllelse, slik som fra Daniel og Nebuknedzar hvor romerriket forutsies, bevis på at historien er forfalsket.

Det er den ortodokse forklaringen, men den er ikke riktig, da elver forsiltes over hele verden. De historikerne du tror på, tror også at trireme betyr at man å rodde i tre etasjer, mens den sannsynlige forklaringen er tre per åre.

Når man skal rigge en romersk båt-replika, så tar man riggen fra en vikingeskip-replika, som igjen er hentet fra Nordlandssjekta og sagaene.

Jeg tar ikke i mot anbefalinger fra noen som tror på profetier.

Du tror på profetier, mens for de ikke-troende er profetier som går i oppfyllelse, slik som fra Daniel og Nebuknedzar hvor romerriket forutsies, bevis på at historien er forfalsket.

Ja det er riktig, jeg tror på profetienes ubetingede riktighet. Europeisk historie må også settes inn i en bibelsk profetisk sammenheng, noe jeg ikke har tenkt å legge ut om her.

Jeg tar ikke i mot anbefalinger fra noen som tror på profetier.

Helt i orden, men til andre som kanskje er interessert vil jeg i alle fall anbefale den på det sterkeste. Jeg skal til å lese en annen bok nå som er i samme leia og som jeg ikke husker tittelen på som fikk mye oppmerksomhet i media før jul. En slags kritisk oppfølging av noe av Thor Heyerdahls konklusjoner, bl.annet i boka “Jakten på Odin”.

Tillegg: Boka heter “Thor Heyerdahl og jakten på Atlantis” og er skrevet av Per Ivar Hjeldsbakken Engevold.

Det finnes ingen historiske beviser på at Norge var en romersk utpost, og Norge var befolket lenge før romerriket ble til, og det var ikke få mennesker som bodde her, for ca 11 000 år siden hadde f.eks Tønsvika i Tromsø hadde en befolkning på 1000-3000 mennesker!

Ifølge Raddum finnes det slike beviser i romerske “annaler”, og han viser til dem i boka. Bl.annet har han vært i kontakt med sveitsiske forskere som ser ut til å være fullstendig klar over at store deler av befolkninga der blei deportert i tidsrommet rundt 100 e.Kr. Han mener at det som nå er Norge var en del av provinsen Britannia som ifølge ham var delt i “Britannia vest og øst”. Han anser at selve hovedårsaken til at romerne holdt Storbritannia opp til Hadrians mur var for å sikre transporten av ferdig jern fra nye Noricum (altså dagens Norge) via sjøveien, noe ditt kart over Romerriket illustrerer på en glimrende måte. Man kunne nemlig ikke frakte det via Danmark og ved Rhinens vestbredd idet faren for overfall og tjuveri fra “barbarene” ville være for stor. Husk at jern/stål var ytterst kostbart dengang.

Stålet ble fraktet fra Britannia øst (Norge) til Britannia vest (nåværende UK) med båt og videre til “Belgica” på ditt kart. Dette var en av hovedgrunnene til at romerne ikke brydde seg om Skottland og Irland, de trengte ikke disse områdene for å sikre transporten, og det var heller ingen andre vesentlige naturressurser som var av interesse for dem der.

På kartet ditt finner man “Raetia” og “Noricum” og byen Bibrachte. Ifølge Raddum kom dagens norske I1a-menn fra disse områdene, R1B-mennene kom fra “Belgica” og lengre vest, mens R1a-mennene er disse som kom fra øst. Men det er kanskje skuffende for noen å høre at de såkalte “germanernes” urhjem ikke er i Norden, og at vi “bare” er et produkt av innvandring til ulike tider… :laughing:

1 Like