Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/vi-kan-ikke-forby-alt-vi-ikke-liker/

Det er med stor uro vi registrerer at noen av verdens mest respekterte læresteder lar seg presse av krenkede studenter og ansatte til å bryte med universitetenes grunnleggende verdier, skriver rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen. Han tar avstand fra en slik utvikling. Stølen skriver blant annet: Det er med stor uro vi registrerer…


#2

Spørsmålet er hva som ligger bak, eller hva har skapt fenomenet Millenial snowflakes. Den generasjonen viss følelser alt handler om a skåne. De som heller vil demonstrer mot krenkelser enn mot krig. Hvis vi ser på dem med evolusjons-biologiske øyne så kan det være at dette stressfulle samfunnet vi har skapt påvirker utviklingen av pre-frontal cortex. Den delen av hjerne som gjør at vi kan sette til side våre følelser og betrakte en situasjon mer rasjonelt, eller empatisk. Det kan være et tegn på et samfunn hvor våre barn i for liten grad lever i det vi kaller for homeostase, som enkelt sagt betyr stressfritt på biologisk. Stemmer dette så er “no platfrorming” og Millenial snowflakes bare begynnelsen på et autoritært samfunn som er villig til å straffe alle som blir rapportert som krenkere. Krenkere blir da de nye Nazistene, kommunistene eller Me-too-erene.


#3

Jeg tar med dette fordi det antakeligvis ikke dekkes her:
DEN NYE PST SJEFEN HANS SVERRE SJØVOLD LEGGER FRAM RAPPORT.
“Islam og atter islam: Oslopolitiet etterforsker «religionsnegativitet»”

Oslo politidistrikt ved politimester Hans Sverre Sjøvold, som nå er utnevnt som PST-sjef, har gitt ut en rapport om registrert hatkriminalitet i 2018. Det er interessant lesning.
Rapporten her :
https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/anmeldt-hatkriminalitet-oslo/Anmeldt_hatkriminalitet_i_Oslo_2018

Han skriver innledningsvis at hatkriminalitet skal «vies særskilt oppmerksomhet. Slike lovbrudd rammer ikke bare det enkelte offer, men skaper redsel og utrygghet hos alle med samme bakgrunn, og skal derfor håndteres med stort alvor av politiet».

Fra rapporten som ligger linket i artikkelen
Totalt ble 238 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2018. Det er en økning på 20 % fra 2017, og en økning på 66% fra 2015, det første hele året Oslo politidistrikthadde en egen hatkrimgruppe.
Oslo politidistrikt benytter nå følgendenasjonale definisjon av hatkriminalitet: Hatkriminalitet er straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av, eller som har bakgrunn i, hat eller negative holdninger til religion/livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering og/eller nedsatt funksjonsevne." Under etnisitet inngår også antisemittisme og antisiganisme


Hva ligger i negative holdninger til religion/ livvsyn ? Hvem tolker hva som ligger i antisemitisme ?
Er det kritikk mot sionisme ?
Her er det nok behov for en bredere debatt.

Fredag 22. mars holdt den radikale islamistiske organisasjonen Hizb ut-Tahrir fredagsbønn foran Christiansborg, hvor det danske parlamentet holder hus.
Nå er innholdet i fredagsbønnen oversatt. Innholdet er nokså eksplosivt. For eksempel er terroren i New Zealand ikke en kriminell handling begått av en høyreekstrem gal mann, men «et uttrykk for et vestlig korstog av hat, skyldig i målrettede angrep mot muslimers tro».
Han sier videre:
«Fra dette senter for de vantro (…) skal islams tidsalder returnere mot deres vilje, og vi skal beseire enhver forræderske hykler».
Se videoen der danskene buer : https://www.youtube.com/watch?v=osrmtiawiis
Dette han sier at det som skjedde på New Zealand ikke var en kriminell handling begått av en høyreekstrem gal mann, men et uttrykk for et vestlig korstog av hat , skyldig i målrettede angrep mot muslimer tro, et slikt utsagn der flere blir "medskyldig ". Hva slags kollektiv ansvarliggjøring er dette ? Er ikke dette å bruke en religion sammen med en alvorlig kriminell hendelse til et angrep på alle i den vestlige sivilisasjon som ikke ønsker Islamsk politiske løsninger, eller Islams overtakelse, og mener at det som skjer med slike markeringer at Islam er ikke bare blir religion men også religion blandet med politikk ? Skal de som er politisk uenige, ikke ha lov til å ytre dette ?
Nå er det mange som er negative til Islam, men de tyr ikke til vold. Vi vet at Islam har også levd side om side i Syria f. eks.Dessuten at det var muslimer som hjalp de koptiske kristne, da deres kirker ble angrepet i Egypt.Det vi ser i dag synes å ha politiske undertoner, særlig når det blir sagt at de skal tvinge det på oss:
«Fra dette senter for de vantro (…) skal islams tidsalder returnere mot deres vilje, og vi skal beseire enhver forræderske hykler».
Hvordan skal man tolke dette ? Det går vel lenger enn negativitet ?
Hvor går grensen for toleranse ?

Definisjonen på hat kriminalitet er altfor vag. Fks dersom det skal være politiske syn hos politi som saumfarer nettet, som avgjør hva som er negativ holdning til religion? Hva regnes for negativ ? Er det isteden et angrep på våre borger rettigheter, som ytringsfriheten, som er en del av samfunnskontrakten som vi som norske skattebetalere har rett på ? Man må jo lure, for vi har i alle år vært tolerante for at folk kan få uttrykke seg negativt om kristendommen, uten at det har vært årsak til krav om forbud.
Inngår ikke det i toleranse, som har vært grunnverdier for skolesystemet, og som vi har fått innprentet er så viktig, at man tolererer at folk er negative til ens egen religion ? Hvor mange her i landet er ikke negative til kristendommen ? Skal de ikke ha lov ? Leser vi kamuflert Noahide lov her hvor man ikke skal kritisere ? Hva med idealet fra Bibelen som vår kultur bygger på ? Kritiserte ikke profeten Jesus de skriftlærde på sin tid i ganske så kraftige ord og vendinger, fordi det var fruktene som telte og sier ikke bibelen selv at bokstaven slår ihjel ? Skal vi ikke derfor være på vakt mot lovtekster og vage formuleringer ?

Dette med “negativ” er en altfor ullen definisjon i et samfunn som baserer seg på toleranse. Skal ikke det gå begge veier , slik at man fks skal kunne akseptere at muslimer eller jøder er negative til kristendommen, eller at kristne kan være negative til ting som det står om i Talmud ? Hvem skal definere dette ?
Hva med ytringsfrihetens grenser ?

Videoen der danskene roper lå her :


Er slike formuleringer som det disse har i programmet sitt, regnet for straffbare handlinger delvis motivert av negative holdninger til religion ?

I rapporten er det nevnt noen paragrafer :
"I tillegg til å inkludere anmeldelser etter strl. §§§ 174,185 og 186i den nye straffeloven, som tilsier hatkriminalitet, "…

Se forøvrig programmet her :


Det som ble sagt i danmark i talen :
«Fra dette senter for de vantro (…) skal islams tidsalder returnere mot deres vilje, og vi skal beseire enhver forræderske hykler». krever språkkunnskap for å avsløre, så dermed er det nok lurt å filme det som blir sagt på arabisk.
Dette var jo i Danmark, men side 11 i rapporten handler om det å kalle en norsk for “sviker” og “foræder” .
Just saying…


#4

Honesty%20vs%20religion


#5

Mye av hensikten, spør du meg. Hvorfor skal makta kaste bort tid på mikro-styre, når de kan utstyre seg med en zombie-hær av frivillige?


#6

Og derfor kommer du heller ikke lenger enn til memet. Alle har et livssyn, også du.


#7

En kan se på figuren som viser Bilderberg-nettverket, at det er mange forbindelseslinjer til universitetene, spesielt de privateide. Storkapitalen er i styrerommene på universitetene, fordi her utdannes fremtidens ledere. Storkapitalen har sine folk her blant bla som professorer i statvitenskap.


#8

Akkurat som vi fikk vår pentagon-jesus, har muslimene fått sin pentagram-versjon. Det muslimske brorskapet er nettopp det, et frimurerbrorskap. Og de praktiserer kabbala.


#9

Så vi bør alltid kalle den nye PST sjefen for en sviker og en forræder, siden vi nå vet at han ikke liker det?


#10

‘Tro’ og bevis er to vidt forskjellige ting.

  • Tro må aldri forveksles med bevis!

Jeg har ikke behov for å ‘‘komme lenger enn til memet’’ - da jeg ikke har noe jeg
har behov for å bevise.

Den ‘troende’ derimot . . . .

Religion was invented when the first conman met the first fool

  • Mark Twain

Edit: Livssyn - jo, det skulle bare mangle.

Men jeg kan forsikre deg om at det er et livssyn kjemisk fritt for ‘himmelske religiøst baserte fantasifigurer’!


#11

‘Tro’ og bevis er to vidt forskjellige ting.

  • Tro må aldri forveksles med bevis!

Jeg har ikke behov for å ‘‘komme lenger enn til memet’’ - da jeg ikke har noe å
bevise.

Den ‘troende’ derimot . . . .

  • ‘Religion was invented when the first con man met the first fool.’

religion%20-%20imaginary-friends1


#12

Vi kan ikke forby alt, men vi kan prøve:


#13

Det handler ikke om å bevise, men å vite - og det vil du vel?


#14

Likevel tror en realist som deg på noe du ikke kan se…Det finnes fenomener som er målbare i din verden, men likevel usynlige. Hva kan det være ?


#15

Nei. Kanskje han liker det.
Man vet aldri.
Straff for noen, kan være belønning for andre.
Who am I to disagree”.
Politiet har ikke lovgivende myndighet, og de utfører en jobb , og kan være uenig i prinsippet. Det så vi i Frankrike, der noen tok side med de gule vestene.
Jeg har hatt en porsjon statsvitenskap, herr meddommer.
Den lovgivende forsamlingen representerer dem som har stemt dem inn, siden folket har ansvaret for å velge representantene etter grunnlovens § 49.Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg.


#16

Det som kjennetegner “de religiøse” er at deres tro er den rette, og at all annen tro er overtro!


#17

Vi har ikke noe demokrati når eliten gir seg selv et mediemonopol, og bruker dette til å ødelegge livene til politikere og legfolk som påpeker motsigelser innenfor det rådende paradigmet.

Norge er ikke verst her, men vårt naboland Sverige er på god vei inn i et totalitarisk mareritt, og både Frankrike og Storbritannia er der allerede.


#18

Alternative medier bør bygge organisasjoner der de kan knytte kontakter i inn og utland, invitere gjesteforelesere , spise sammen, og styrke tverrpolitisk samarbeid dem imellom, identifisere områder de kan stå sammen om.


#19

Tja. Jeg har ikke nok tiltro til dagens vestlige regimer, Norge inkludert, til at jeg risikerer dette, da de jeg har sett som har forsøkt, har fått livene sine forsøkt ødelagt.

Individet er stort sett fritt til å si sin mening i Vesten, men med en gang de er to, så er det et helt annet regelverk som styrer, og dette regelverket om hva som regnes for undergravende virksomhet holdes hemmelig for folket.


#20

I f.m. livssyn & ‘religion’ er jeg av den overbevisning at du i denne kommentaren ‘bommer’ praktfullt, d.v.s.: Du traff spikeren perfekt på hodet! (Enkelte ville kalle det et perfekt selvskudd - noe jeg ikke tror var din opprinnelige hensikt . . .)

At jeg er fullt ut i stand til å leve mitt liv her på denne planeten uten å (sannsynligvis) noen gang få svar på en del eksistensielle spørsmål er helt oskar kilo (her er jeg i samme båt som resten av menneskeheten).

M.a.o. at jeg bare må innse at jeg må leve med å ha endel store ‘‘spørsmålstegn hengende over hodet’’ den korte tiden jeg er her - noe jeg faktisk lever utmerket godt med (uten å måtte omfavne steingammel overtro som ‘liksom skal forklare’ de nevnte spørsmål).

My point being:

Hva angår livssyn/religion, fremstår din argumentasjon som (grelle) skoleeksempel på nettopp det å faktisk (bevisst?) bytte ut bevis med ‘tro’!

  • Om bevis er uten betydning: Hva i svarteste granskauen er det du mener ‘‘å vite’’ - som jeg (og et stadig økende antall mennesker på planeten ikke vet - ang. dette temaet???

I et realistisk perspektiv ville det være ytterst ‘oppklarende’ om du så deg i stand til å utdype det,
med - skal vi si - ‘‘lett forståelig logikk’’ . . . . .