Nyheter MDTV Forum Om Doner

Verdens energiforbruk øker markant – EUs energiproduksjon faller

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/verdens-energiforbruk-oker-markant-eus-energiproduksjon-faller/

I diverse erklæringer sier en stor del av verdens regjeringer at de vil redusere forbruket av fossil energi, ja EU sier at de helt vil fase ut bruken av den. For verden som helhet er det imidlertid ingenting som tyder på at fossil energi er på vei ut. Denne grafen viser dette med all ønskelig…

6 Likes

Det blir nå i praksis innført forbud mot bygging av nye konvensjonelle gasskraftverk i EU etter 2021. EU gjør det ikke enkelt for seg selv. Men nye gasskraftverk etter 2021 vil bli avhengig av karbonfangst og lagring. Trolig vil Norge få oppgave med å lagre CO2 fra kraftverk i EU. På sett og vis kan man si at dette er en slags innrømmelse fra EU om at de nå må velge en ny kurs etter at det tyske EnergieWende (basert på vindmøller og solceller) har havarert.

3 Likes

Nei de gjør det virkelig ikke lett for seg selv. Selvskading er vel et nærliggende ord å bruke. Gasskraftverk er de kraftverkene som oftest brukes til å balansere uregulerbar kraft som vind og sol i EU, sammen med endel vannkraft og pumpa vannkraft. Gassturbindelen i disse kraftverkene kan lett reguleres opp og ned, akkurat som en jetflymotor som også er en gassturbin.

Karbonfangst vil kreve store energimengder, 20-30% av energien i gassen vil bli borte. Det har EU rett og slett ikke råd til. Det er komplett galskap særlig mtp. at resten av verden overhodet ikke har til hensikt å redusere sine CO2-utslipp i praksis.

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fgrrrgraphics.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fthunberg_mother-nature_cartoon-1024x773.jpg&key=8-nvl760YLavdI4qLAZVgA&w=800&h=587

5 Likes

Al Gore fortalte at CO2 (jordens livsblod) var farlig, samt at temperaturen bare steg og steg.
Null sannhet.
Kulde vil redusere mat-produksjon dramatisk. 0 grader C -> null kornproduksjon.
Aske over hele kloden -> minimalt med sol -> vi sulter ihjel, med unntak for dem som har rikelig med kyst

1 Like

Så vidt jeg har forstått er ikke du tilhenger av fossilkapitalens klimaløgner, som her gjrntas av et par: “CO2 er livets gass” osv. Man kan like gjerne si at salt er livets salt, det endrer ikke det faktum at for mye salt i maten er skadelug. Diskusjon på slagordsnivå duger ikke og særlig ikke når det dreier seg om vitenskapelige hypoteser og modeller. Det tror jeg du, Steigan er enig i, og at du derfor ikke støtter hele den flom av løgn og forvirring om klimaforskningen som spres fra f.eks. Trump og de aller fleste ledende republikanere og demokrater, “Klimarealistene” og deres bakmenn såsom fossilmilliardærene Koch brothers, Exxon osv. og som du her riktig påviser, praktiseres av de fleste makthavende uansett om de evt. i ord påstår å støtte klimavitenskapens uomtvistelige funn. Men hvordan mener du at problemet skal løses? Slik du skriver her, får man inntrykk av at du mener vi har en uunngåelig økning av klimagassutslippene. Mener du altså at klimakollapsen er umulig å unngå og at vi bare må la det skure? Eller mener du som jeg at vi må gjøre alt vi bare kan for å kutte alle klimagassutslipp og generelt energibruken så fort som overhodet mulig, og derfor innføre tiltak som f.eks. foreslått av James Hansen, Naturvernforbundet, Rødt i sitt partiprogram, MdG i deres program (mens lederne i begge partier er påfallende valne…) og mange aktivister rundt om: karbonavgift til fordeling (KAF)? Svar imøteses med interesse.

1 Like

CO2 er bokstavelig hva plantene trenger for å overleve. Uten CO2 -> plantene dør. Drivhus fylles på med CO2

For mye (CO2)
Nei. Det er ikke for mye CO2 i verden. CO2 har vært 3-4 ganger høyere. Det er mangel på CO2 som er problemet for plantene.

Mere CO2 er et ikke-problem

2 Likes

Hvilket av dine retoriske spørsmål er det du med interesse imøteser svar på?

1 Like

Det er kun et sentralt, som du prøver å skjule med ditt retoriske motspørsmål her. Enhver som kan eller vil lese forstår hva det spørsmålet er. Men intet svar er jo også et svar.

1 Like

Sist CO2-innholdet i atmosfæren var tre-fire ganger høyere, var for rundt femtifem millioner år siden under det såkalte Paleocen-Eocen Termale Maksimum PETM. Lenge før det var den minste smule breer noesteds på kloden og før så mye som bare apelignende arter hadde sett dagens lys. På grunn av store vulkanutbrudd som førte til dannelsen av Færøyene samt andre basaltprovinser såsom i Østgrønland, Deccanplatået i India. Dette slapp ut store mengder CO2 som igjen varmet opp havet og førte til utslipp av metan fra gasshydrater på havbunnen. Dette førte til rekordhøye temperaturer på kloden som allerede var varm på grunn av hvordan datidas kontinenter og fjellkjeder var plassert (ingen av de alpine fjellkjedene var ennå dannet, og et stort hav lå der hvor idag Midtøsten, Svartehavet, Kaspihavet, Iran og Himalaya mv ligger. Varme havtrømmer gikk fritt rundt kloden gjennom dette havet og videre gjennom Stillehavet, mellom daværende forstadier til Nord- og Søramerika som ikke hang sammen og videre tilbake i dette som er kalt Tethyshavet. Det vokste palmer på det som nå er nordkysten av Sibir, dvs. langt innafor denne fordi havet dengang var opp mot hundre meter over nåværende nivå. Disse prosessene gikk uhyre langsomt ift det globale fullskalaeksperimentet av russisk rulett med klimaet vi nå holder på med. PETM-temperaturtoppen varte i flere hundre tusen år hvor man regner med at livet på jorda var sterkt redusert ift det vi kjenner til nå. Det tok så lang tid for forvitringsprosesser på land å ta ut CO2 fra atmosfæren igjen, og deretter titalls millioner år for de samme prosessene å få CO2 ned på det nivået vi har nå på rundt 416 molekyler CO2 per million luftmolekyler. Det er ifølge titalls uavhengige forskningsarbeider minst tjueseks millioner år siden CO2-nivået har vært stabilt så høyt som vi nå har fått det opp på på bare litt over hundre år. Dvs. tjuetre millioner år før de første menneskelignende apene så dagens lys. Vi har skrudd atmosfærens kjemiske sammensetning tjueseks millioner år tilbake i tid på litt over hundre år. Det er etter alt vi kjenner til gjennom forskning et svimlende raskt sjokk klodens klima aldri har opplevd maken til på de par-tre milliarder år det har vært livsformer på kloden. Sjøl ikke under katastrofen i slutten av Permtida for 252 millioner år siden da enorme vulkanutbrudd i det som nå er Sibir øst for Ural svidde av store sedimentære avleiringer av kull og olje og dannet den østsibirske basaltprovinsen. Dengang ble havet så varmt og surt at over nittifem pst. av livet der døde ut, og heteklimaet som oppsto førte til at rundt sytti pst. av livet på land bukket under. De daværende naturlige CO2-utslippene gikk rundt femten ganger saktere enn våre gjør nå, til gjengjeld varte de i tusenvis av år. I tillegg var det utslipp av svovelforbindelser som bidro til havforsuringa og til å bryte ned noe av ozonlagets beskyttelse mot UV-stråling.

Dette skriver jeg sjølsagt for døve ører hos deg og folk som deg. Hvis jeg forstyrrer dine fordommer med min kunnskap er det sikkert minimalt. Men prøv du å fylle ditt soverom med masse planter og dermed “livets gass” CO2, og se så hvor fint du har det om morgenen. Og rund av med å drikke et glass saltvann fullt av “livets salt”, eller bare ti liter livgivende vann på styrten, og finn ut hvor klok din måte å argumentere på er. Men ikke bry deg med å komme med mer av ditt kunnskapsløse vrøvl til meg.

1 Like

Hva er din kommentar her, sau?

Hvis vi på denne grafen går tilbake i tid ca 100.000 år, 200.000 år, 300.000 år og 400.000 før dagen i dag, så havner vi i en såkalt varm mellomperiode (slik som nå) før en ny istid startet. Det ser ut som det i hver varm periode har vært et vippepunkt på rundt 2-3 grader celsius høyere enn null-linjen, og at det her skjedde et eller annet som førte verden ut i en ny istid. Jeg tipper at det som skjedde var at temperaturen i nordområdene ble såpass høy slik at Golfstrømmen rett og slett stoppet. Og når Golfstrømmen stopper starter det en ny istid og nordområdene blir dekket av is. På Gønnland er det i praksis istid hele tiden. Syd-enden på Grønnland ligger like langt syd som Oslo, men til tross for dette så er Grønnland permanent dekket av is. Største forskjellen mellom Grønnland og Norge i så måte er at Golfstrømmen går langs med Norge og smelter is.

1 Like

For å komme nærmere i tid (siste 10000 år) som en litt enklere for menigmenn som meg å forholde seg til så kan det se ut som om oppvarming har vært positivt for høykulturene. Dessuten at “den lille istida” i middelalderen var en fryktelig periode mtp. avlinger osv., og at vi nå bare (forhåpentlig) er i ferd med å komme oss ut av den. Hvis denne grafen basert på iskjerneprøver på Grønland stemmer kan jeg ikke fatte hvorfor man skal la seg hisse opp av oppvarmingen de siste 100 åra eller så. Den siste varme perioden, “Medieval warming” må jo være det direkte opphavet hvor Grønland fikk navnet sitt fra.

4 Likes

“Men hvordan mener du at problemet skal løses?”
Hvilket “problem” er det du snakker om og mener må løses?

Temperaturstigning “Hockeykølle-grafen” som FNs Klimarapport i 2001 bygde på ( det samme gjorde Al Gore ), er nå avslørt som et falsum. Forfatteren Mann, har ikke klart - tross rettspålegg - å legge frem noe vitenskapelig materiale som beviser sin påstand for grafen. Grafen er manipulert. Usann skremsespropaganda basert på udokumenterte påstander.

Det er denne hockeykølle-grafen som danner fundamentet for all påstått temperaturstigning siden.
Det eksisterer ikke vitenskapelig bevis for noen sammenheng mellom CO2 og temperaturstigning. Alt er basert på påstander og modeller.
Det motsatte eksisterer derimot. Tidligere tiders langt høyere temperaturer enn i vår tid hadde null relasjon til forhøyet CO2 i atmosfæren. Det er vitenskaplig bevist. Bl.a. ved iskjerneprøver ifra Grønlandsisen.

2 Likes

Man ser at temperaturen svinger opp og ned nærmest kontinuerlig gjennom de siste 10.000 år. Men dreier det seg kun om naturlige variasjoner? Eller har det også noe med menneskelig aktivitet å gjøre?

Hvordan forklarer man feks den lille istid?
(Jeg har ikke noe klart fasitsvar på dette, men jeg kan filosofere og spekulere litt rundt dette tema).

Den lille istid var noe som bare inntraff i Europa og Nord-Amerika (altså et regionalt fenomen og ikke globalet fenomen). En vanlig forklaring er at den lille istid skyldes en serie med overlappende naturlige fenomener slik som flere vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen som samlet holdt temperaturen lav i flere hundre år, men dette skjedde altså bare i Europa og Nord-Amerika.

Den lille istid regnes vanligvis for å ha strukket seg fra midten av 1500-tallet fram til midten av 1800-tallet. Det urovekkende med dette er at dette sammenfaller med den europeiske kolonialismen som også begynte omtrent på 1500-tallet (og delvis på 1400-tallet). Et stikkord for kolonialismen er “massedød og gjengroing”. Spredning av smittestoffer førte til massedød og at jordbruksland deretter grodde igjen feks i tropiske strøk. Man kan lure på om ikke Svartedauden i 1347-1351 i Europa var en del av et slikt fenomen. På 1500-tallet var Amazonas et oppdyrket jordbruksområde med kanskje en befolkning på rundt 50-60 millioner mennesker. Pga smittestoffer fra Europa døde store deler av denne befolkningen ut og hele området grodde igjen (altså en megautgave av svartedauden). Regnskogen i Amazonas er noe nytt som først oppstod på slutten av 1500-tallet. Regnskogen binder store mengder CO2 og den skaper også mye skyer som reflekterer sollys tilbake til verdensrommet. Lignende skjedde både i Sør-Amerika og i Mellom-Amerika (og vel også i Nord-Amerika). Og da er spørsmålet om en slik nedkjøling som dette påvirket varmeinnholdet i Golfstrømmen som transporterer varmt vann fra Mellom-Amerika langs med kysten av Nord-Amerika over til Europa. Og den lille istid opphørte merkelig nok først da den industrielle revolusjon kom i gang for fullt med stadig større utslipp av CO2 (jeg foretrekker heller å si med utslipp av både varmeenergi, sot og CO2). Og de industrielle områdene på østkysten i USA og i Vest-Europa (bla Storbritannia) ligger helt i nærheten av der hvor Golfstrømmen går. Kan dette feks ha påvirket (beskyttet) varmemengden i Golfstrømmen som treffer både Nord-Amerika og Europa?

2 Likes

Ja, hvordan forklarer man i det hele tatt klima(endringer) og vær? Bør vi ikke bare innrømme at det er så mange faktorer og variabler vi ikke aner nok om at å spå klimaet mange år fram i tid blir mer enn krevende for oss?

Men veldig interessant kommentar du kom med her bl.annet med opplysninger jeg ikke ante noe om. Skal komme med en liten kommentar seinere i helga antagelig når jeg har bedre tid. Akkurat nå kaller arbeidet :slightly_smiling_face:

1 Like

Jeg deltar ikke mye i disse klimadebattene da jeg føler meg ikke kompetent kunnskapsmessig til det. Men her finner jeg i dag i tysk presse en omtale av regjeringspartiet CDUs nye satsning.
Til sammen nå er det 29 000 vindmøller i Tyskland.
På de siste ti årene er det bygget 2000 nye og for å få til dette har man fjernet 1400 hektar skog, noe som tilsvarer 2000 fotballbaner.
Som rimelig blir de grønne i harnisk over dette da skog er verdens lunger.
For å slippe mer vandalisering av naturen i Tyskland har nå CDU foreslått at en skal sette opp Vind og Solparker i Egypt og Marokko!
Og elektrisiteten skal fortrinnsvis gå via kabler til Tyskland.
Yes. Lykkes man ikke å ombygge Norge til tysk vindpark,satser man på Middelhavsunionens intensjon. (pi.news)

1 Like

Seriøst? Kom igjen da. Du er bedre enn dette Kjell. Ikke still deg på linje med Dias og Thormothr

Jeg sa samme en stund siden. Jeg brukte vann som eksempel. Vi trenger vann for å overleve men drikker vi for mye av noe så livsviktig og harmløst som vann dør vi fortere enn om vi ikke drikker vann i det hele tatt for her er det snakk om overdose som er hva vi har av CO2. Ingen gidder å høre på oss. De ser rett og slett ikke sammenhengen.

Innholdet er hva jeg står for. Formen er akseptabel i dagens klima.
Jeg bruker mange kilder lite kjent her på berget.

1 Like