Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA sitt folkemord på Filippinane – rundt 1900

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/usa-sitt-folkemord-pa-filippinane-rundt-1900/

Av Terje Valen. Den store geografen Halford MacInder skreiv i 1904 ein artikkel i med tittelen The geographical pivot of history. Det han ville vise, ut frå geografiske og transportøkonomiske moment, var at verda utvikla seg slik at eit kjerneområde rundt Russland ville bli det dominerande maktområdet i verdshistoria fordi fordelen med den maritime makta…

3 Likes

Dei kvite europearane! (…men ikkje dei arabisk-liknande europearane, altso? …og ikkje dei jøde-kvite som styrte slavehandelen?)

Men kan du ikkje berre hoppe ut for ein fjellskrent, då, Terje Valen? So kan du gjere slutt på den onde kvitleiken din, og vi slepp fleire av dine skribleri dryppande av østrogen og identitetspolitikk.

1 Like

Huff, huff! Stakkars thormothr! Her har vi fått ennå en selvplager på nettsiden til Pål. Det må jo være som et endeløst mareritt, å til stadig lese all denne “dritten”, som serveres på denne jævla hjemmesiden! At du orker? Men, men, det er vel slikt selvplagere må ha det, når det er blitt en livsstil?

1 Like

Utenfor Israel kan ikke jøder nevnes - særlig ikke blant kommunister. Da blir de europeere, som askenasi-jøder jo også er- genetisk.

Ikke er han opptatt av hvordan Kina ble 98% han-kinesisk heller.

Ja, om jeg synes dette var en fæl hjemmeside med ufyselige artikler, så hadde det jo vært tøvete av meg å henge her. Men jeg er generelt fan av artikler og kommentarer.

Terje Valen sin artikkel har potensiale, men dessverre velger han identitetspolitikk som grunnleggende perspektiv. Derfor må man uttrykke…skuffelse…for å vise at dette ikke er greit. Hvorfor? Fordi den yngre generasjon europere skal ikke vokse opp med falsk skyld, demonisering og dårlig sjøltillit for å være “hvit”. Enhver seriøs historiker forstår at historien har vært en lang maktkamp, og at grupper med energioverskudd eller bedre teknologi legger under seg andre. Om noe, så har europeere skilt seg ut ved å være dyktige håndverkere/ingeniører. Å assosiere menneskelig voldsbruk med en rase eller hudfarge er så patetisk og useriøst at jeg vil gjenta mitt gode forslag om at Terje Valen hopper utfor en fjellskrent.

Du leser artikkelen til Valen feil! Artikkelen handler om Europas dominerende lands bruk av kolonialisme, kapitalismen og imperialisme. At vi europeere betegnes som hvite, er jo ikke noe Valen har funnet opp! Det du bør gjøre, hvis du vil bli tatt seriøst, er å påvise feil og mangler i artikkelen eller legge til nye opplysninger! Jeg venter i spenning!

Hammer, du viser jo ikkje sjølv korleis du meiner eg les artikkelen feil, men påstår berre ut i lufta at den handlar om noko anna enn eg trur. Då skuldar eg deg eigentleg ikkje noko svar, men tar likevel utfordringa med å utdjupe mitt poeng.

Trass tittelen til artikkelen vil eg seie at desse sitata kan tolkast som ei oppsummering av Terje Valen sitt uklåre bodskap:

Kvite europearar, kvite makter, og kvite herskarar. Den raude tråden er kvitleiken, og ein må vise korleis kvitleiken har behandla ikkje-kvitleiken for å skjønne motstanden mot columbianismen - som har det grunnleggande trekk at den er kvit. Det er smått formildande at Terje Valen anar kor svakt perspektivet hans er, og eit par gongar over set “kvite” i hermeteikn, men det forandrar ikkje at han faktisk brukar “dei kvite” som fellesnemnar.

Terje Valen brukar altso ein fellesnemnar som er uinteressant for både imperialisme generelt, og for det særskilde folkemordet han beskriv på Filippinane. Ein seriøs student av vitenskap og historie veit at mennesket er eit apedyr med valdeleg potensiale, at menneskehistoria definerast av maktkamp, og at energioverskudd og teknologiske fordelar tillet ekspansjon. Menneskeleg valdsbruk kan ikkje assosierast med hverken kvitleik, svartleik, brunleik, raudleik eller gulleik. Ein reell fellesnemnar i den såkalte columbiske epoke kan seiast å være skipsteknologi, og ein skal heller ikkje gløyme at det i den nemnde epoke har vore mykje innbyrdes maktkamp og blodspilling mellom “kvitleiken”.

I tilllegg viser vietnamesarar si raske tilgjeving av amerikanarane etter den nylege Vietnam-krigen at ein ikkje utan vidare kan projisere tidlegare imperialisme som ei årsak til diverse motstand i notida mot urett. Vitskap handlar om å observere, ikkje projisere, og det er eit stort problem i humanistisk “vitskap” at dei “lærde” kan komme unna med å projisere sine emosjonelle ideologiar inn i faga.

So, om Terje Valen sitt hovedfokus på “kvitleik” er uvitenskapeleg, kva skuldast då Terje Valen sitt uvitskaplege perspektiv? Eg skreiv min forrige kommentar utan å vite kven Terje Valnes er, men etter et nettsøk viser det seg at Terje Valen er tidligere marxist-leninnist/maoist og tilsynelatende fortsatt er marxist. Det gjer det lett å forklare Terje Valen sitt perspektiv, og berre styrkar det moralske imperativet i at Terje Valen må hoppe utfor ein fjellskrent.

Marxismen er som utgangspunktet ein irrasjonell ideologi med sitt mantra om å “ta over alle produksjonsmidler” - at staten/ein gjeng partipampar kontrollerer absolutt all kapital er i seg sjølv ein enorm kapital-/maktkonsentrasjon, og ikkje ei løysing på problemet med kapital-/maktkonsentrasjon i samfunnet. Men du har ogso “frivilleg marxisme”, som er den absurde dagdraumen om at samfunnet vil organisere seg på ein “marxistisk måte” om berre ein øydelegg det noverande makthierarkiet - dette er den same dagdraumen som anarko-kapitalistane har, som trur at samfunnet vil organisere seg på ein “kapitalistisk måte” om ein berre fjernar staten. --Naturen er eit mønster, og om du kikar på verdenskartet, so finn du korleis mennesket naturleg organiserar seg - i territoriale organisasjonar med generelt maktmonopol i sitt territorium.

Marxismens sentrale ideologar var frå byrjinga jødar, som gjev meining fordi marxismen er i harmoni med ein talmudisk messianisme, der profetien er at verda skal gjerast til eit utopi styrt av jødar med ikkje-jødar som undersåttar. Og dette fungerte “strålande” i Sovjet, fram til jødane mista makta der, og den politiske marxismen feila. Som eit alternativ oppstod “kulturmarxismen” - også med jødar som sentrale ideologar, der det “kvite patriarkalske hierariket” er fienden som må øydeleggast gjennom kulturell og språkleg påverknad. Den felles drivkrafta for politisk og kulturell marxisme er jødar som utviser eigeninteresse som utprega etno-nasjonalistar på tvers av landegrenser. Europeisk og europeisk-amerikansk nasjonalisme står i vegen for jødisk makt, og jødar er åndssterke i sin bruk av kulturmarxisme som verkemiddel, og i sin kontroll av sionist-høgre som motpol. I kampen mellom marxist-venstre og sionist-høgre kjem jødiske interesser godt ut lell, medan europeisk og europeisk-amerikansk kamp for sjølvstyre vert demonisert frå begge kantar gjennom utdanningsinstitusjonar og jødemedia - som har klart det kunststykket å stemple kvitleik og nasjonalisme som vondskap (soframt det ikkje er snakk om jødisk etno-nasjonalisme, som det er anti-semittisk å kritisere).

Og so kjem du då til våre eigne kulturforrædarar; tomme, identitetslause skal som åndssvakt gjentar jødane sine perspektiv som om det var deira eigne meiningar, og som om det representerar deira eigne interesser - og det gjer det jo på snevert vis, sidan vi har eit sosialdemokratisk partidiktatur i Norge som brukar fellesskapets verdiar (naturressursar) til fordel for mindretallsinteresser, som t.d. kulturforrædarane med sosialdemokratisk/marxistisk tankegods i statlege utdanningsinstitusjonar. Derfor får dessverre patetiske “menn med vaginaer” som Thomas Hylland Eriksen, Terje Valen, & Co., store månadlege utbetalingar frå staten sjølv om dei målt etter norske interesser er mindre verdt enn produksjonsdyra dei konsumerar.

Og derfor…avventar eg at Terje Valen hoppar utfor næraste fjellskrent, slik at han for seg sjølv kan gjere ende på sin erklærte “kvite vondskap”, og slik at den yngre generasjon europearar ikkje vert utsette for meir demonisering og skuldfølelse på falskt grunnlag.

Den opplyste har tala.

Nope. Dette er en myte som genetiske studier har motbevist.

Terje Valen er i eget hode så uendelig mye mer enn deg, da han har forstått og tilhører den revolusjonære klasse, mens du er bare en reaksjonær idiot, som tror at folket ditt eksisterer og har en historie og en kultur, når sannheten er at du kun har en overbygging skapt av kapitalistene, hvor formålet med overbyggingen ene og alene er å holde deg i dine lenker og forhindre revolusjon.

Den revolusjonære klasses åndselite, dvs de som har forstått sannheten om revolusjonens nødvendighet, ser det som sin oppgave å medele korrekt syn på samfunnet og verden, så de skriver slike artikler, men det ville være å gi de reaksjonære mer oksygen enn de fortjener, om de skulle gi deg noe svar.

Terje Valen må jo føle det han føler, men han kan jo kjenne på hvor følelsesrikt det ville være å hoppe utfor en fjellskrent?

p.s. ser at jøde-Erland driver og skribler - han må ha luktet jøde-kritikk med jøde-snuten sin!

Jo, Hammer viser hvordan han mener du tar feil. Så les det én gang til;

Hammers poeng er at med «hvite» mener Valen europeere, også «halvsvarte» spanjoler. Og som han sier; dette er ikke noe Valen har funnet opp. Det er var og et ganske vanlig begrep. Du kan godt si at begrepet ikke er presist, det kan nok være et poeng. Ingen mennesker er hvite, vi er i beste fall oker-rosa-oransje, som du jo har presisert for meg i en annen tråd.

Det er regler for når sosialister får engasjere seg i debatt, og folk som snakker om jøder kan de få straff for om de ikke bare ignorerer. Det samme gjelder forøvrig alle andre tema hvor de taper, så der har forklaringen på hvorfor kjente personer på venstresida ikke vil være med på diskusjon.

Torgeir risikerer å få mye pepper fordi han tok meg seriøst nok til å debattere, og når han ikke en gang vant, så skulle han holdt seg unna. Steigan får veldig mye hat fordi han gir haterne en platform, men som du kan se, så er det veldig nødvendig, da den sosialistiske ortodosien har degenerert inn i idiotiet når de akademiske sosialistene kuppet sosialismen etter Sovjets fall.

Hva synes du man skal gjøre med akademiske sosialister som genuint hevder at den etnisk norske arbeiderklassen ikke eksisterer, og at det er rasisme å mene at den har en felles interesse av å eksistere som en majoritet i Norge?

Om Sosialbyråkrater og andre på det sosialistiske spektrumet ikke klarer å si at nordmenn eksisterer og må få være en majoritet i Norge, men går for sensurlinja, så er det oss som hevder at innvandring er et folkemord som vil styrkes, mens de som vil ha en streng innvandringspolitikk for å forhindre backlash vil bli svekket.

Jeg vet at du mener nordmenn eksisterer og må få være en majoritet i Norge, men det er det så og si ingen andre på venstresida som sier, Stoltenberg og Støre inkludert, og da må man jo spørre seg hvorfor det er slik?

Kanskje du heller skulle kommentere det som er saken?

Det vi kan være enige om er at imperialisme ikke er knyttet til noen rase. Mayaene og Aztekerne ekspanderte før europeerne kom, osv. Men det er ikke poenget. Det er europeerne som står for den verste imperialismen i omfang, i kjent tid; erobringen av Amerika og Afrika. Denne imperialismen foregår også nå. Det er dette Valens artikkel handler om.

Tja, jeg var kanskje upresis. Jeg skrev at Hammer ikke viste hvordan han mener jeg las artikkelen feil, og med det mente jeg at han ikke argumenterte for det. Prøv denne:

…at Terje Valen ikke har funnet opp betegnelsen “hvite” er uinteressant for min kritikk, og i kommentaren du svarer på, så viser jeg tydelig hvordan “hvithet” er en fellesnevner i Terje Valen sin artikkel, og påpeker at “hvithet” er en del av kulturmarxistenes fiendebilde. At du mener at Hammer mente at Valen også mener “halvsvart” med sin definisjon, det mener jeg begynner å bli tøysete…

Dette var ikke budskapet i det jeg skrev.

…og når har du tenkt å lese Arne Næss’ En del elementære logiske emner?

Jeg er, ikke overraskende, helt enig med Torgeir i det meste han skrev. Som du sikkert allerede på forhånd kunne gjette.

Om bare vi hadde behandlet Afrika som imperiske undersotter, så hadde ikke alt vært kaos der, så dette er bare rettferdiggjøring av mer innvandring under dekke av en anti-imperialisme som ikke lenger eksisterer. Om det er til dels store IQ-forskjeller, så har du forklaringen til Afrikas fattigdom der. Jeg vet denne forklaringen er forbudt, da den splitter arbeiderklassen langs rasemessige linjer som arbeiderklassen ikke har, men om den er sann, så hjelper det ikke engang Afrika å fortelle dem at imperialisme er årsaken.

Er den sann, så er skolen i Vesten i dag integrert for at barna skal vaksineres mot rasisme gjennom å bli kjent med hverandre, og da legger de merke til systematiske forskjeller sosialister blåhevder ikke er der, og da lærer de at sosialister er løgnere.

Ok. Er du med på den tanken at Valen mener «europeere», og ikke bokstavelig talt hvite? Jeg tror ikke det er noen som mener at imperialisme per se er noe som er spesifikt for den hvite rase, genetisk så å si.

Jeg trodde du ikke var så dum.

Hvordan tror du en norsk arbeider reagerer om man viser ham at den sosialistiske eliten fra fremmedarbeiderpartiet til rødt, mener at han ikke eksisterer, og at de derfor ikke har en interesse av å forbli en majoritet i Norge?

For øvrig, var det bare løgn når du sa at du ikke støttet et folkemord på nordmenn?