Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA – en økonomi basert på plyndring


#21

De første kristne som praktiserte det de kalte VEiEN, hadde eiendomsfelleskap.

De ble bedt om framfor alle ting å jage etter rettferdighet. Kjærlighet til penger er en rot til alt ondt.
Vi ser at land som Nord Korea, der brukes biler og vestlige luksusgjenstander, for å belønne de som er lojale.

Pål Steigan nevner i en av bøkene sine den kristne kommunisme i apostlenes gjerninger, og betegner den kommunisme 1.0.

Ap.gj 2.44 : " Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles, og sine eiendeler og sitt gods solgte de og delte det ut til alle, efter som nogen hadde trang til,"

De het ikke først kristne, men de ble kalt VEIEN.

Prinsippet om at enhver skulle sørge for seg selv, men dersom de ikke kunne det, var det familien som skulle hjelpe sine egne, og kunne ikke de heller hjelpe, så trådte menighetens distribusjonsapparat til, gjennom at overfloden ble fordelt til dem som hadde for lite. Folk å ikke på eiendom som sin egen, men de hadde ett hjerte og ett sinn hele flokken.
Det med eiendomsfelleskap ble praktisert av troende folk i USA på Engels sin tid også, og det rare var at de som levde i eiendomsfelleskap ble mer velstående enn folkene omkring seg.
De var veldig produktive og hadde arbeidsmoral og oppfinnsomhet, og tok seg også av foreldreløse, og fikk sine behov dekket. Vaskemaskinen ble faktisk oppfunnet i et slikt felleskap i USA. “Community of goods” ble det kalt.

Thus, we learn that Friedrich Engels noticed that the Shakers believed in communal property,
https://www.nytimes.com/1985/08/07/arts/a-film-on-the-shakers-offered-by-channel-13.html
Friedrich Engels kjente til dette, og beskrev disse folka , opprinnelig engelske, og måten de levde.

DESCRIPTION OF RECENTLY FOUNDED COMMUNIST COLONIES punkt 36-og utover.
punkt 40-41:
The success enjoyed by the Shakers, Harmonists and Separatists, and
also the general urge for a new order in human society and the efforts
of the Socialists and Communists that this has given rise to, have caused
many other people in America to undertake similar experiments in
recent years.
https://archive.org/stream/MarxandEngelsontheUnitedStates/MarxandEngelsontheUnitedStates_djvu.txt

Systemet og måten de praktiserte VEIEN :
Flere menn fikk ansvar for fordeling bare at det var direkte demokrati ved valg på disse, de ble valgt av folket.

Apostlenes gjerninger
Kap. 6,1

I disse dager da disiplenes tall øket, gav de gresktalende jøder sig til å knurre mot hebreerne over at deres enker blev satt til side ved den daglige utdeling.

Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke tilbørlig at vi forlater Guds ord og gjør tjeneste ved bordene; utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv; vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia; dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Det ble delt ut daglig ved bordene, står det, til dem som trengte det og en av de mest kjente som hadde utdeleransvar , kjenner vi godt til. Stefanus ble valgt på grunn av tillit og godt rykte, fordi det var folket som hadde bidratt av sine midler, derfor var det folket selv som utnevnte dem som representanter.

UTDELEREN, distributøren, Stefanus, som ble steinet av jødene.
Kølnerdomen i Tyskland har mosaikk med det motivet

Her ser vi jødene fortsatte i samme spor som før , med forfølgelse .Der ser vi også hva slags mann han var , en løsningsorientert person som distribuerte eiendom til de trengende og kunne skille mellom dem som trengte, og dem som ikke trengte.

Så kom Marx mange år etterpå, og fruktene var drap, og i 1917 fikk man det man kaller Bolsjevik revolusjonen, med drapet på Tsaren.

En ny historisk opplysning :
På veggen i rommet der Tsaren ble drept, finner vi en mystisk inskripsjon med den hebraiske bokstaven i kursiv som kalles “Lamed,” og den samme bokstaven på samaritansk: Lamed ( den nordlige delen av Israel ) og den 3. bokstaven på gresk på veggen som tilsvarer bokstaven Lamed.
Lamed-Lamed-Lamed.

Churchill skrev at det var jøder fra underverdenen i de store byene i USA og Europa som deltok. i Russland den gangen.

International Jews. (utdrag )

It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.

https://en.wikisource.org/wiki/Zionism_versus_Bolshevism

Moses Hess ( Moritz Hess , født 21. januar 1812 i Bonn, død 6. april [1875] en forløper innen sosialistisk og sionistisk teoridannelse.

Han var personlig venn av såvel Karl Marx som Friedrich Engels, og anses å være den som politisk “omvendte” den sistnevnte.

Moses Hess skrev i sitt verk " Rome and Jerusalem " :
"Every Jew has within him the potentiality of a Messiah and every Jewess that of a Mater dolorosa. "
https://en.wikisource.org/wiki/Rome_and_Jerusalem/First_Letter

Bibelen gjelder på alle steder, til alle tider, og dette med fordeling av eiendom var en konsekvens som det står av at man ikke kunne dyrke både Gud og Mammon.

.I kommunen i Norge har vi noe man kaller det tildelings-enheten, men disse er ikke demokratisk valgt.
Siden eiendomsrett er nedfelt i budet : Du skal ikke stjele, så støtter han eiendomsretten, men den som eier, skal være fri fra dette, den som kjøper, skal være som den som ikke eier. Det kan bety at man ikke skal la Mammon ta plassen i hjertet, siden ingen kan ta noe med seg i det hinsidige .

Johannes døperen :

Lukas 3. Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes,

Verset hvor det står at den som kjøper, skal være som den som ikke eier noe,
1Co 7:30
Den som kjøper er jo vi i Vesten.

" they that buy, as though they possessed not;"
Ordet posess ( er forklart
"to restrain, hinder "(the course or progress )

Sett ut fra den måten de praktiserte å ha eiendomsfelleskap

APO 4,32 Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles.

LIKHET :

2Co 8:14
But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:

Her er den overfloden noen har, satt i perspektiv med innvestering, siden tidene skifter, snart er det den ene som har overflod, snart er det omvendt , at det kan bli den rikes tur til å motta, fordi tidene skifter :
Så har du det som var kommunisme 1.0 :

Ap.gj 2.44 : " Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles, 45 og sine eiendeler og sitt gods solgte de og delte det ut til alle, efter som nogen hadde trang til,"

Ap.gj.4.34-35.
“For det var heller ikke nogen trengende iblandt dem; for alle som eide akrer eller hus, solgte dem og bar frem verdien av det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter, og det blev delt ut til enhver efter som han hadde trang til.”

LIKHET
Kor 8. 14 men forat det skal være likelighet; i den nuværende tid kommer eders overflod deres trang til hjelp, forat også deres overflod må komme eders trang til hjelp, forat det må være likelighet, 15 som skrevet står: Den som sanket meget, hadde ikke overflod, og den som sanket lite, hadde ikke trang

Den rike skal distribuere :
1Ti 6:17
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

1.tim 6.18
That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

Distribuere , handler om å dele ut.
Her kommer noe som var nytt for meg :
Da jeg så på betydningen av communicate, så handlet det ikke bare om ord, men om
noe mer :

Communicate :

“social, sociable, ready and apt to form and maintain communion and fellowship
inclined to make others sharers in one’s possessions, inclined to impart, free in giving, liberal”
( impart, tildele)


#22

Det er mye klokskap/visdom i de gamle religioner, men også mange myter og overtro, derfor skal man ikke ta alt bokstavelig. Og det var heller ikke bare snakk om en Gud, de fleste religioner skriver om flere guder.

Eks
“Du skal ikke ha andre guder enn meg”
“Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha.”
“For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.”

Men nok om det, skriftene bekrefter i hvert fall at Jesus var kommunist/sosialist og delvis marxist! :slight_smile:


#23

Jeg er kanskje en slem-ink (og dette er og blir en digresjon) men jeg føler meg litt kallet til å helle i alle fall noe malurt i dette begeret og male bildet litt mindre rosenrødt når det gjelder akkurat likheten mellom mennesker, som beskrives i Det nye testamentet (heretter NT). NT er riktignok forbilledlig klar på at alle er like for Gud, bare så det er sagt. Og ja, det står fine ting om å dele godene, og om nestekjærlighet etc, slik du beskriver og siterer.

Men når det gjelder dette livet, er selve samfunnsordningen som de kristne blir bedt om å følge i brevlitteraturen (Paulus og Peter og sånn), egentlig ikke preget så mye av likhet, som av et rimelig beinhardt hierarki, hvis man leser dette bokstavelig. Et hierarki der altså frie menn er på toppen (bare underlagt Vårherre) og der både kvinner, tjenestefolk og slaver blir pålagt absolutt lydighet.

Nå er jo dette ikke et problem i de fleste varianter av moderne kristendom, fordi de velger å se på disse skriftstedene som betinget av den tiden da de ble skrevet og ikke som noe påbud man må leve etter i dag, De aller fleste kristne i dag er jo (i alle fall mer eller mindre) for likestilling og klart mot slaveri.

Men dersom man mener at alt som står i NT er absolutte sannheter, blir jo følgende et problem:

Ef 5:22-25: De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.

1.Peter 2.18-21: Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt – ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige Å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i sin samvittighet, det er godt i Guds øyne. Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne.

Ef 6: 5-8: Dere slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.

Til og med kristne får lov å ha slaver:

1 Tim 6-1 : Alle som er slaver og er under åket, skal vise sine herrer den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er brødre. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, fordi de er trofaste og elskede brødre som legger vinn på å gjøre godt. Slik må du lære og formane.

Nettopp.

For ordens skyld minner jeg om at både Jesus og disiplene og de aller første kristne også var jøder. Jesus var heller ikke den eneste jødiske rabbien som forkynte nestekjærlighet og en mindre lovisk tilnærming til sin tro på den tiden, så vidt jeg har forstått.


#24

Han står for selvstyre, under hans overherredømme. I hans rike er vi alle prester, og tempelet er vår egen kropp.


#25

Hele poenget med kristendommen er at den IKKE er religiøs, men en personlig avtale mellom hvert individ og dets skaper. Når vi møter andre som også er i Kristus, så vet vi at vi har samme sjef. Vi trenger ikke å bakgrunnsjekke eller ha frykt, men kan møte hverandre i tillit og omsorg. “Min” syriske asyl-søker ble deportert til Frankrike, uten å ha kjente der, uten penger eller et sted å bo. Han fant ly i ei student-kirke i Bordaux, og har gjennom dem fått mulighet til et anstendig liv - selv om han delvis “går på legd”.
En vesentlig årsak er at vi faktisk er avhengig av noe som marxistene også har forsøkt, nemlig selvkritikk.
Men vi gjør det ikke som en botsøvelse overfor kollektivet, vi gjør det i vår daglige samtale med vår skaper.
Dommen kan i blant resultere i en “offentlig botsgang”, men alltid i tilgivelse. Når du har den, så er det ikke så vanskelig å være ydmyk.


#26

Tja … jeg antar at dersom man kun fokuserer på det Jesus sier om nestekjærlighet, antimaterialisme, antiegoisme og den kristne etikken generelt, så kan man vel si at det i seg selv ikke nødvendigvis er spesielt religiøst.

MEN dersom du mener det er viktig at din helt/konge/sjef bokstavelig talt er sønn av Gud i Himmelen, født av en jomfru, kunne gå på vannet, oppvekke døde (der forråtnelsesprosessen var begynt), døde som et blodoffer til Gud på vegne av menneskeheten for at de skulle få tilgivelse, og selv gjenoppsto og skal komme igjen på spektakulært vis og herske i himmelen, så må vel dette ganske klart falle inn under kategorien «religiøse forestillinger», synes du ikke?

Og dersom en kristen mener det er viktig å feire rituelle minnemåltider til minne om Jesu blodoffer (slik han ber disiplene om), så har jeg problemer med å se dette som noe annet en en form for “religiøs praksis”.

Det er i mine øyne ikke noe iboende galt med religiøs tro eller praksis i seg selv (men det er selvfølgelig ikke likegyldig hva denne troen og praksisen er), men jeg synes man kan være klar på at det er det det er, og ikke late som noe annet.

PS: Jeg har faktisk ikke tenkt så bevisst på det før jeg hørte noen nevne det, men Kristendommen er jo sentrert rundt forestillingen om et frivillig blodoffer til Gud, dvs. Jesu død på korset til syndernes forlatelse. I det gamle testamentet (GT) er det mange blodoffer (både av mennesker og dyr), men for kristne er vel Jesu død ment å være det aller siste og endelige blodofferet (om man ser bort fra martyrene, som kanskje kan tolkes som noe liknende). Det å tro på en Gud som krever utgydelse av blod for å tilgi synd, som det eksplisitt står i det nye testamentet, og for å markere en pakt mellom Gud og mennesker, er vel også et en nokså religiøs trosforestilling.

Hebr 9:18-23: Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa: «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Like ens stenket han blod på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.

Men dette kan selvfølgelig tolkes på mange måter.

Egentlig burde man kanskje hatt en egen tråd til religiøse digresjoner … :thinking:


#27

Og du tror at vi oppsto- stikk i strid med alle “lover” i fysikken, av intet, ved en tilfeldighet , av ingen som helst grunn. Det krever en viss religiøsitet for å slå seg til ro med den forklaringen også.


#28

Det er mye man kan si om det du skrev her, men kan kort si at det er også meningen at mannen skal tilpasse seg kona, og seksuellt er det likestilling, og sett i henhold til leder-idealet han skal følge, er det å lede det samme som å tjene :
Joh.13.

Når det gjaldt det med forfølgelsen, så tenkte jeg mest på det de første kristne som selv var jøder sa om jødene, både Jesus, disiplene, Stefanus og Paulus, en ex-forfølger selv, kjente jødene fra den ekstreme siden, og straks Paulus som tidligere var en forfølger, ble en forkynner, ble han utsatt for det samme selv, så at en gang måtte myndighetene stille opp med 200 skyttere for å beskytte ham.


#29

Alternativt så var de oppdiktede personer basert på en kombinasjon av Judean historie og samtid, ført i pennen av Josephus Bar Mathis.


#30

Den såkalte Flavius Josephus mente du ?

Verden er et spesielt sted med mange puslespillbrikker . En scene , en slagmark der kampen mellom løgn og sannhet utkjempes. De har funnet et eksemplar av hele Jesaiaboka i GT karbondatert til perioden mellom 356-103 før Kr til - 150-100 etter Kr. blandt det som kalles dødehavsrullene.Så kan man sammenlikne med det vi har i dag, og se om det er forandringer i teksten.
Du klarer deg lenge med dødehavsrullenes Esaiasprofeti om Jesus. GT forteller i bruddstykker om livet hans, noe som også en del jøder begynner å forstå :

Jesaja 53:5 NB
Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Hva de skriver om karbondateringen av de gamle skriftene :
The exact authors of 1QIsaa are unknown, as is the exact date of writing. Pieces of the scroll have dated using both radiocarbon dating and palaeographic/scribal dating giving calibrated date ranges between 356-103 BCE and 150-100 BCE respectively. This seemingly fits with the theory that the scroll(s) was a product of the Essenes, a Jewish sect, first mentioned by Pliny the Elder in his Natural History, and later by Josephus and Philo Judaeus

The Isaiah Scroll, designated 1Qlsaa and also known as the Great Isaiah Scroll, is one of the seven Dead Sea Scrolls that were first discovered by Bedouin shepherds in 1946 from Qumran Cave 1. The scroll is written in Hebrew and contains the entire Book of Isaiah from beginning to end, apart from a few small damaged portions. It is the oldest complete copy of the Book of Isaiah, being approximately 1000 years older than the oldest Hebrew manuscripts known before the scrolls’ discovery

Arkeologien forteller sin del av historien Jeg syns det er spennende å se hva de finner i jorda.
Myntene som også viser til at det var et område som het Judea der på den tiden.

The coins, dated to the 5th and 4th centuries BCE when the region was controlled by the Persian Empire, constitute “the largest collection in the world of Persian-period coins.” The collection includes a number of previously unknown varieties, the museum said. Chief among the rare artifacts is a silver drachm, an ancient coin based upon the Greek drachma, which, in clearly legible Aramaic script, bears the word yehud, or Judea.

Mynter
Tel Megiddo, Armageddon på gresk, er utgravd og der er det lag på lag av sivilisasjoner. Der er utsikt mot sletta som profetiene forteller om, der det vi kaller Harmageddonslaget skal stå :


Glad for at alt ender med at den gode siden vinner sammenlagt.

#31

Er dette å forstå slik at du tror bokstavelig (eller delvis bokstavelig?) på det som står om Harmageddon i Johannes Åpenbaring? Dvs. at Jesus (det må vel være ham som omtales som “Guds Ord” i kapittel 19) skal komme til denne sletta på en hvit hest, og med et sverd i munnen, sammen med himmelens hærskarer, som beskrives som hvitkledde og på hvite hester, og at de skal krige mot jordens konger og deres hærer, og bekjempe og drepe jordens konger og deres soldater og slaver - som skal drepes med sverdet som går ut av rytterens munn - og la fuglene spise deres kjøtt? Og i tillegg ta rotta på et vesen som omtales som “dyret” og en falsk profet?

På meg virker dette som utpreget symbolspråk. Og det er vel da ikke helt urimelig å anta at sletta også er symbolsk?


#32

Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til
hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.
Jesaia 2.

Jeg har ikke satt meg så mye inn i akkurat den delen du tenkte på der av profetiene, noen andre kan svare bedre. Det jeg trodde var at det var samme som er beskrevet i Ezekiel 39,14 som kalles Gog- krigen, og er ikke så inne i det at jeg vet om det er samme, men det er jo flere kriger som enda ikke har skjedd som det står om.

Her er et avsnitt som tyder på at det som kalles Gog krigen er konkret:

And they shall sever out men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it: after the end of seven months shall they search. And the passengers that pass through the land, when any seeth a man’s bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon-gog.

men det må jo ha gått en massiv nedleggelse av millitære materiell forut for dette , noe som det kan tyde på når det står at Israel skal ligge fredelig uten murer, noe som ikke er tilfelle i dag, men som man kan assosiere med drømmen til globalistene fra hundre år tilbake, å etablere en så stor makt, at krig vil bli umulig, noe du kan se her :

To render war impossible…

https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/media/2926/ottawa_september_2011_to_render_war_impossible.pdf

… men teksten i profetien her, tyder på at det er konkret at når Israel ligger der fredelig, og uten murer, (så en fred for midt østen har gått forut for dette) , så lykkes de med å skape fred i Midt Østen midlertidig, før denne krigen som jeg tror er konkret.

Jeg lar temaet ligge, for dette har jeg som sagt ikke studert, men kan godt forestille meg at med FN kan ha en del i det med å prøve å få folk til å legge ned våpen,men de vil ikke lykkes med å få slutt på kriger.


#33

Det er jo noe som heter “betongveier” også :wink:

Riktignok er det ikke så mange igjen av dem i Norge. De som fantes kalte man “Holtebetong” (etter en direktør ved Norcem om jeg husker riktig). Jeg kommer fra sementbyen Brevik, og inntil på 90-tallet en gang hvis jeg husker riktig tidspunkt var hovedveien fra sementfabrikken og ned mot bysentrum bestående av knallhard Holtebetong. Riktignok var den da begynt å bli nokså hullete her og der, jeg vet ikke akkurat når den blei støpt. I alle fall, da Kongen sjøl skulle komme på besøk blei det hele asfaltert over for syns skyld, det måtte en konge til for at noe skulle gjøres :slight_smile:

Det var nokså vanlig mange steder i Øst-Europa. Jeg var f.eks i Øst-Tyskland rett før sammenslåingen i 1990 og husker at vi kjørte på betongveier fra grensen helt mot Schwerin. Men betong er selvsagt også svært energikrevende. For å lage ett tonn sement går det med energien tilsvarende omtrent et fat olje, men nå er det for det meste kull som brukes + gamle bildekk og spillolje. Skal man lage skikkelig hard betong må vel blandingen være på 1 del sement og 3-4 deler sand/grus + vann. Betongveier har absolutt sine fordeler sammenlignet med asfalt, f.eks det at oljeforbruk kan erstattes med kull som det er langt større reserver av. Men å fortsette med piggdekk kan vi bare glømme. Altfor mye slitasje.


#34

Selv om det kristne lederidealet er å tjene, som du jo har helt rett i, og selv om mannen er pålagt å elske sin hustru som sin egen kropp (som det for øvrig også står han skal være hode for - og jeg synes dette bildet, der kvinnen beskrives som mannens kropp er problematisk i seg selv), så synes jeg ikke det fjerner det dypt betenkelige i at kvinnen pålegges absolutt underordning under sin ektemann «i alt», og faktisk på samme måte som hun underordner seg Gud (!).

Og det står ingen forbehold heller om at hun bare skal gjøre det hvis han er snill eller lever etter det kristne lederidealet, som vi jo har en god del eksempler på at mange ikke gjør.

Jeg synes det å pålegge et menneske å underordne seg totalt et annet menneske som under Gud, er en forferdelig ting å gjøre, og nærmest blasfemisk.

Det ville selvsagt vært like ille om det hadde vært motsatt vei, at mannen skulle underordne seg kvinnen i alt, som under Gud selv. Jeg lurer på om du ser bedre hvor ekstremt dette er dersom man – som et eksperiment – bytter om på kjønnene. I så fall ville det ha stått:

De gifte menn skal underordne seg under konene sine som under Herren selv. For kvinnen er mannens hode, slik Kristus er kirkens hode; hun er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en mann underordne seg under sin kone i alt.

Dere kvinner skal elske ektemennene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså kvinnene elske sine ektemenn som sitt eget legeme (…) (Fritt etter Efeserbrevet, kap 5, med små endringer i genus).

Jeg lurer også på om det med seksuell likestilling egentlig gjelder når kvinnen skal underordne seg ektemannen som under Gud. Idealet om full lydighet mot Gud er ganske sterkt i brevlitteraturen i bibelen. Man sier vel ikke til Vårherre «Ikke i kveld, kjære, jeg har hodepine og må opp tidlig i morgen». Idealet er vel heller «Ja, Herre. Det skje meg etter ditt ord.»

Men som sagt ser mange kristne på disse skriftstedene som kulturelt betinget, og ikke noe som alle kristne i dag må følge. Og jeg vet også at det finnes kristne teologer som mener at Paulus ikke har skrevet de sitatene som er kvinneundertrykkende, men at de er blitt lagt til siden.

Poenget mitt er bare at de sitatene jeg nevnte er veldig drøye om man tror bokstavelig på dem.

Takk for presiseringen! Det stemmer jo at det var forfølgelse. Likevel finner jeg det egentlig ikke så sannsynlig at de første kristne har snakket på den (negativt generaliserende) måten om jødene selv om noen slike formuleringer finnes noen steder i Bibelen, ettersom de (og Jesus) helt åpenbart har ansett seg selv som jøder, også etter Jesu død og eventuelle oppstandelse. Det var dessuten enkelte grupper som var etter dem, som fariseerne, men neppe alle jøder. Jeg mener Paulus var nettopp fariseer?

Jeg synes i hvert fall det er mer sannsynlig at det er senere kristne (og kanskje greske eller romerske kristne) som har formulert seg slik, og at det kanskje også har vært en måte å forsøke å gjøre kristendommen litt mindre utsatt fra romernes forfølgelser (blant annet ved å skyve skylden for Jesu død mer over på jødene, til tross for at det var romerne som henrettet ham som opprører). Jeg mener også at jeg har sett intervjuer med enkelte teologer som tenker slik. Men dette er selvfølgelig spekulasjon fra min side. :slight_smile:


#35

Sletta er der den, Megiddosletta litt nord for Jerusalem.

Mange troende tolker det symbolsk, andre som jeg bokstavelig. Slaget ved Armageddon (eller egentlig "Har Mageddon) kommer helt på slutten av det som Bibelen gjerne kaller “trengselstida, vredestida” mm., en periode på 3,5 år (eller 7 etter noen oppfatning) hvor menneskeheten går gjennom store katastrofer. Megiddosletta er ikke spesielt stor (noen hundre km2 såvidt jeg vet) og det virker kanskje rart at hærer fra nær alle kanter av verden skal møtes for å gjøre opp der. F.eks snakker jo Åpenbaringen om en hær på hele 200 mill. mann (10000 x 20000) som kommer fra øst på et tidligere stadium i trengselstida eller rett før. Men jeg tror man må se det i lys av at store deler av menneskeheten (hvis jeg tolker Bibelen riktig) er utslettet av både atomkrig og kosmiske hendelser før dette skjer, og at høyteknologiske våpen enten vil være delvis borte/utslettet eller teknisk ubrukelige. Mao., slik jeg ser det vil kun lavteknologiske våpen bli brukt der, og det kan forklare hvorfor hærene møtes på et såpass lite område og ikke beskyter hverandre med raketter, granater, flyangrep osv. fra langt unna.

Så er det selvsagt også Jerusalem det dreier seg om. Kampen om Jerusalem som ikke kommer til å ta slutt før tidsalderen ender.


#36

Neida, det tror jeg ikke. Jeg aner ikke hvordan liv og bevissthet oppsto. :grin:
Men jeg kjøper nok ikke en bokstavelig av tolkning skapelseshistorien likevel.

Tja, det finnes fundamentalistiske ateister, som det finnes fundamentalistiske kristne.


#37

Det var inntil ganske nylig betong på motorveien på E6 rett nord for Gardermoen. Den har nå nettopp i sommer blitt erstattet med asfaltdekke. Det ble for mye humper og støy med betong (ved hver skjøt og ved diverse sprekker).

Når man slutter med oljeutvinning behøver man ikke å slutte med utvinning av olje og gass til bruk innenfor petrokjemisk industri (til produksjon av kunstgjødsel, plast og kjemikalier) og til produksjon av asfalt og oljegrus. AS Veidekke skal nå prøve ut å bruke hydrogengass istedenfor naturgass ved behandling og legging av asfalt for å redusere utslipp av CO2 ved asfaltlegging.


#38

Betong på E-6? Jøssenavn, det hadde jeg aldri sett for meg.

Hydrogengass ja. Skal det være mer ressursvennlig enn naturgass forutsetter det at den er laget med hydrolyse. Det gir ingen mening å lage hydrogen fra naturgass med et stort energitap i prosessen, da blir det bare større CO2-utslipp enn om man bruker naturgassen direkte. Gadd vite hvordan dette stiller seg sikkerhetsmessig forresten.

Men skal man produsere store mengder hydrogen med elektrolyse kreves også store kraftmengder.


#39

Noe som finnes kan fortsatt godt brukes som symbol - eller metafor - for noe annet.

Interessant at det er flere bokstavtro (?) kristne som er aktive på Steigan.


#40

Universets og livets mysterier vet vi fortsatt lite om, men vitenskapen vet allikevel langt mer om livets opprinnelse enn det gamle religioner gjør. Og livet oppsto ikke i strid med alle lover i fysikken, men på grunn av alle lovene i fysikken!