Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ukritisk bruk av R-tallet

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/ukritisk-bruk-av-r-tallet/

Det såkalte R-tallet brukes stadig i diskusjonen om kornoaviruset. R-tallet, eller reproduksjonstallet er et epidemiologisk mål på spredningspotensialet til en sykdomsfremkallende mikroorganisme i en befolkning. (SNL). Forsker Annette Brenner ved Universitetet i Bergen advarer i et leserinnlegg i Bergens Tidende mot hvordan dette R-tallet brukes. Hennes utgangspunkt er hvordan det brukes i Bergen, men advarselen…

3 Likes

Jeg tror vi skal ta med en klype salt at R0 (R-null) eller Rt (R på et gitt tidspunkt) kan “beregnes” med noen stor sikkerhet. Her må det gjøres masse antakelser.

Modelleringen til FHI er bare basert på en relativt enkel SEIR model som dette, man kan lage det på gutterommet med litt videregående-matte (differensiallikninger)

Problemet med slike modeller er at folk flest ikke gidder å sette seg inn i de, og de som forvalter de synes det er helt fint å omgi seg med litt “vitenskapelig” (lol) mystikk…

Den største og “farligste” antakelsen i denne modellen er nok rundt R0 hvor man faktisk antar at ALLE er 100% motttakelige for smitte. Dette stemmer ikke med COV SARS2, det finnes mye kryssimmunitet og mange som kanskje får viruset men ikke blir smittebærende. Dette gir en verden av forskjell på utfallet.

2 Likes

Slik forklarer en batikkheks det.

1 Like

Det spørst om ho ikkje har nokre poeng.

Men det store biletet er at dersom ein held R mindre enn 1 over tid vil ein epidemi til slutt gå over. Og det er i grunnen den einaste måten å få han til å gjera det.

Når smittetilfella er få er smittesporing og testing/isolering likevel vel så viktig som generelle tiltak for sosial distansering.

1 Like

Vitenskapelig innsikt oppnås ved at noen fremsetter noen tanker også korrigere og forbedrer noen andre. Jeg tillater meg derfor å drodle litt. Så kanskje noen kan korrigere meg?

Jeg antar at
-den først smittede personen i Norge var 1 mars 2020
-at ingen var forhåndsimmune
-at smittetallet er 2
-at det tar 10 dager fra en person blir smittet til han smitter andre ( her 2 stk)

Det er nå 320 dager siden 1 mars. Det vil si at det har gått 32 smittesykler ( som altså er 10 dager)

Gitt ovenforstående er antall personer som har hatt sars-cov-2 i Norge:

1+2+4+8+16+…+2exp31 = 2exp 33 -1 =8.4 milliarder.

Sagt på en annen måte.
Med et smittetall på 2 er hele befolkningen smittet etter 220 dager

Legger man inn forhåndsimmunitet, at R på et tidspunkt (når en større andel er blitt immune) avtar m.v. ender man nok med at smitten er over etter en 6-8 uker hvilket den var…

1 Like

Epidemier går over uansett størrelsen på R
Dess større R dess fortere går den over.

epidemier går ikke over ved å “holde R under 1”.
Derimot går R under 1 ved flokkimmunitet og epidemien går over.

1 Like

Pestepidemien i Glasgow 1900 er eit godt døme på at ein kan få ein epidemi til å gå over lenge før nokon flokkimmumitet gjer seg gjeldande.

Smitten var den gongen laus i dei trangbudde og ureinslege fattigkvartera i byen. Der folk i tillegg heilt sikkert mangla både D-vitamin og andre næringsstoff som er viktige for immumsystemet. 36 stykke vart smitta, av dei døydde 16. Det er ei bragd som ikkje vert hugsa som noka bragd, nettopp fordi situasjonen aldri kom skikkeleg ut av kontroll. Det var noko anna enn FHI som sat der på fjernsynet dei fyrste vekene av mars i fjor og spekulerte på korleis epidemien kom til å utvikla seg, utan å føreta seg nokon ting for å påverka situasjonen.

Er det flokkimmunitet som har gjort at du ikke har HIV?

aids

Pesten var også et eksempel på hvordan den sentraliserte staten skulle bekjempe epidemier rettet mot egen befolkning, for mens Sverige og de svenske besittelser ble hjemsøkt med enorme lidelser, klarte enevoldskongen Frederik IV gjennom en streng politikk, med karantene som ble tvunget igjennom med hærmakt, å begrense pesten til Helsingør og København. Hans tiltak medførte opplysningsarbeid for folk flest, som dermed ble forberedt på mulige epidemier og innforstått med de strenge tiltakene. Det var med på å sette en stopper for pestens videre utbredelse.

De norske myndighetene, som fra før hadde fullt opp med å håndtere en rekke mindre epidemier som f.eks. tyfus, utstedte meget strenge ordrer om å åpne ild mot svensker som forsøkte å krysse grensen til Norge. Slike bestemmelser forhindret imidlertid ikke at andre sykdommer slapp inn over grensen, noe som for eksemepl skjedde i Trøndelag i 1718 da den svenske karolinerhæren tok med seg meslinger og kopper til Trondheim og tilbake. Tusener skal ha mistet livet i 1719 til 1720 etter å ha blitt smittet av disse sykdommene

Takk, runeulv, for litt historisk perspektiv på det heile.

1 Like

Hele korona hysteriet er en eneste stor korrupsjons skandale som er så ille at de som har medvirket bør siktes og straffes for lands svik…

Når det gjelder korona så har faktisk 20 til 30% forhånds immunitet fra førkjølelse og lignende…

Absolutt. En stor del av befolkningen, de voksne friske, er “aldri” syke.

dvs de får noen lette “forkjølelser” noen ganger om året og det er det.
Sannsynligvis skyldes det en blanding av forhåndsimmunitet og “bra” immunforsvar.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.