Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ord, ord og atter ord…

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/ord-ord-og-atter-ord/

Av Odd Handegård. Den økende motstanden mot vindkraft i Norge blir ikke bare illustrert av stadig nye meningsmålinger, og ved en betydelig folkelig organisering lokalt og av en rekke nye Facebook-sider. Motstanden er også i ferd med å bli ufattelig stor i mange partier. Mest gledelig er det at tidligere tilhengere av vindkraft nå er…

5 Likes

Saksa fra Statnetts langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa i perioden 2020-2050:

“Hvis vi ser bort fra naturinngrep vil de billigste alternativene være å dekke det meste av det økende kraftbehovet med videre utbygging av landbasert vindkraft og gjennom opprustning og utvidelse av vannkraft. I vår oppdaterte analyse er vindkraft på land fortsatt bedriftsøkonomisk lønnsomt uten subsidier. I lys av økt motstand mot vindkraft på land, og de siste to årenes politiske prosesser på området, ligger det imidlertid an til å bli en mer restriktiv utbygging av landbasert vindkraft. I Basis har vi derfor lagt til grunn mye lavere vekst etter at det som nå er under bygging er satt i drift. Kun en
mindre andel av prosjektene som allerede har konsesjon er lagt inn. Hvor mye vindkraft som vil bli bygget etter hvert er naturlig nok usikkert, men det virker per nå lite sannsynlig med en storskala utbygging av vindkraft på land i Norge. På den andre siden gir en mer restriktiv utbygging bedre lønnsomhet, noe som peker i retning av at det kan komme nye prosjekter i mindre konfliktfylte områder.” (side 59)

“Vi forutsetter at det etter hvert blir vanlig å legge solcellepanel på tak i Norge. I sum gir dette et positivt bidrag på energibalansen, men siden produksjonen først og fremst kommer i sommerhalvåret bidrar det også til økt nettoeksport. Havvind er som tidligere nevnt ikke lønnsomt per i dag og med dagens norske kraftpriser vil subsidiebehovet vært betydelig. Imidlertid er teknologien under utvikling, og 12 juni i år åpnet regjeringen to egnede områder for havvind, Utsira Nord utenfor Vestlandet og Sørlige Nordsjø II. Vi forventer utbygging av havvind fra 2030 og utover i analyseperioden, og legger til grunn 4 TWh havvind i 2030 og 15 TWh i 2040.” (s. 60)

Jeg tror ikke det globale maskepåbudet handler om korona, men derimot så er maskepåbudet for å redde klimaet.

Tar man på masker så puster man inn igjen sin egen CO2, en slags karbon lagring i egen kropp, eller resirkulering om du vil.

Kjempesmart, nå trenger vi ikke lenger frykte at den globale snitt temperaturen skal øke til over en billion grader før jul. :smiley:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.