Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om automatisering og økonomi


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/om-automatisering-og-okonomi/

Av Terje Valen. I Frankrike har de nå lagt en strategi for utviklingen av økonomien fremover som går ut på å utvikle industrien igjen gjennom mer vitenskapelig drift for å bli mer konkurransekraftig. Samtidig finner vi en artikkel i Strategic Tech Investor som forteller om utviklingen i kunstig intelligens og utvikling av roboter og automatisering.…


#2

Se på den lille kommentaren fra Sigve Indregard vedlagt (1). De fire linjene jeg understreket viser kjernen i forskningsprosjektet vårt. Det er ikke teknologien som mangler fordelingsmekanismer, slik han hevder, det er økonomien, men det er ikke poenget: Hvis vi kan organisere et representativt inngruppedemokrati kan vi godt gjøre ny teknologi effektiv, bærekraftig og dermed fjerne arbeid uten at folk mister inntekt. Om det er nok å jobbe to dager i uka, hvorfor jobbe fem?: Vi kan i et slikt system prissette varer ut fra ressurforbruk og bestemme demokratisk samfunnslønn, ut fra en vurdering av arbeidsoppgavene. På fritt grunnlag kan vi, på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap, vurdere vare- og matproduksjonen opp mot hvor mye vi taper av helse, biomangfold og framtid, ene og alene fordi kapital ikke lenger er målet. Foretrekker vi kanskje å produsere færre flatskjermer et par år, hvis det kanskje gir færre krefttilfeller? Forestill deg et samfunn hvor slike avgjørelser er en del av demokratiet. - Terje Bongard

Kjære “deplorables” og kvitt arbeiderklassesøppel fra industribyen Gjøvik og andre steder, vi må gjøre opprør, men med et klart mål for øye: Å TVINGE NORGES FORSKNINGSRÅD TIL Å GJENNOMFØRE MEDOSS!

Man kan synse så mye man vil, men troen på det nye mennesket var en direkte årsak til til Pol Pots og andres terrorregimer. Som Trond Andresen skriver:

Hessen er en “positiv ønsketenker”. Men det er slikt vi trenger minst av i dag. Vi trenger i stedet realisme angående menneskets n e g a t i v e evolusjonært utvikla psykologiske bagasje. Bare ved å studere denne og spre erkjennelse om den sida av menneskenaturen ut blant folk, kan vi skape et bedre samfunn. Bør inn i pensum på videregående.

Ønsketenking om “det gode mennsket” – uansett om våre gode sider også er innebygget og evolusjonært utvikla slik Hessen beskriver – glir inn den romatiske tradisjonen om “den edle vilmann”, og Friedrich Engels og andre kommunisters skjønnmaling av det nye sosialistiske mennesket, som endelig kan bli “godt” fordi de endelig er frigjort fra kapitalismens negative sosialisering.

Det er kun gjennom RID-modellen vi kan få kontroll på oss selv og demokratisk avgjøre at teknologirevolusjonen skal komme oss alle til gode, gjerne med 2 dagers arbeidsuke!

Poenget med inngruppedemokratiet er at det vil slippe til empati, samarbeid og sosial kontroll. I utgruppa blir slik atferd bare en romantisert moralisme ala FIVH som gir oss dårlig samvittighet. Det er jo slik vi helst vil være. Beskriver dette i boka mi. - Terje Bongard


#3

Synes ikke at Marx’s modeller bidrar til noe klargjøring her.

At merverdi kun skapes gjennom den menneskelige arbeidskraft høres gammeldags ut. Sett fra styrerommet er arbeidskraft og maskiner det samme, det er kun spørsmål om investering og avskrivning; hva koster innkjøp av en maskin som erstatter to hender i produksjonen? hva er låne- og driftskostnad? hvor raskt slites maskinen ut? etc etc. Er det lønnsomhet i det så erstattes mennesker med maskiner. På samme måte som en gammel nedbetalt maskin kan erstattes med en ny og kostbar maskin, og likevel gi økt lønnsomhet.

Jeg har også vanskelig for å se at krigene mot fattige land som Vietnam, Libya, Syria m.fl. handler om å ødelegge produksjonsmidlene hos en konkurrerende kapitalist. Her finnes bedre forklaringsmodeller.


#4

Det kan se ut som det i visse kretser finnes en forestilling om at industriroboter er noe som nærmest dukker opp gratis ut av intet og noe som også er gratis å ha i produksjon. Slik er det jo ikke. Roboter representerer en videre automatisering av produksjonen slik vi har sett det fram til nå.

Det er ikke gratis å ha roboter i produksjon, et større land som på sikt skaffer seg flere millioner med industri-roboter vil oppdage at det trengs økt strømproduksjon for å få til dette, noe som også vil kunne presse strømprisen oppover. Hvem tjener på bruk av roboter? Den bedriften som anvender roboter vil tjene på det (og kanskje også de ansatte i denne bedriften). Bruk av roboter i produksjon kan presse ned prisene slik at også kundene vil kunne tjene på dette. Og de som produserer roboter vil også tjene på dette. I dag er det vel først og fremst Tyskland og Japan som produserer roboter, og på sikt også Kina. Skal et land skaffe seg roboter er det en fordel for dette landet også å skaffe seg en industri som produserer roboter (ellers kan landet risikere å oppleve underskudd på handelsbalansen).

Her snakkes det om profittratens fallende tendens. Dette sees ofte i sammenheng med såkalt organisk sammensetning av kapitalen, dvs økt bruk av maskineri. Økt bruk av maskineri betyr økt energiforbruk. I en moderne utgave av marxismen bør man kanskje heller snakke om slikt som feks PeakOil. Man kan isteden snakke om energikostnadens (energiprisens) økende tendens. Blir energiprisen for høy er det veldig mye av investeringer og aktivitet som vil stoppe opp i en kapitalistisk økonomi pga for lav lønnsomhet eller ulønnsomhet (tenk hvis feks strømprisen skulle bli kr 1.000 pr kWh da vil vel alt stoppe opp).

Energiprisen bestemmes ofte utifra såkalt marginalkostnad for energiproduksjon (dvs dyreste energikilde avgjør prisen). I et sosialistisk samfunn vil energiprisen i mye større grad kunne fastsettes utifra gjennomsnittskostnaden for energiproduksjon. Det vil bli en helt annen pris hvor billige energikilder i praksis subsidierer dyre energikilder (og det ser vi allerede eksempler på når det gjelder subsidiering av vindkraft).

I en verden hvor jordbruksareal kan brukes til produksjon av biodrivstoff og energi, kan det oppstå en menneske-maskin konflikt hvor mennesker og maskiner konkurrerer om hva jordbruket skal produsere (mat eller energi). Da spørs det hvem som vinner, om det er de biologiske industri-robotene (menneskene/arbeiderne) som vinner eller om det isteden er de fysiske industri-robotene (maskinene/bedriftene/kapitalen) som vinner denne kampen.


#5

Enig. Marx gjør det unødig innvikla, og ganske upresist. Kjernen i kapitalismen er penger, og uten en god forståelse av hvordan de egentlig fungerer, er det i grunnen bortkastet.


#6

Hard core… Men poeng absolutt. Koblingen mellom arbeidere og elite forsvinner og det blir helvete. Absolutt noe å lese utover artikkelen av Terje Valen.

Already happens: Capitalism destroys human labor force and goes to the next phase
Yanis Varoufakis in his article “What if the capital of future doesn’t need us?”

“In the middle of the pyramid, a restructured class will serve and secure the domination of the top. Corporate executives, big journalists, scientific elites, suppression forces. It is characteristic that academic research is directed on the basis of the profits of big corporations. Funding is directed increasingly to practical applications in areas that can bring huge profits, like for example, the higher automatization of production and therefore, the profit increase through the restriction of jobs.”

“The base of the pyramid will be consisted by the majority of workers in global level, with restricted wages, zero labor rights, and nearly zero opportunities for activities other than consumption.”

[…]

“However, the most horrific thing of all will be the expansion of the lower social level, consisted by millions of people all over the planet, which will be left without any kind of help, dying in extreme poverty, since the global economic elite will secure its domination through the oversupply of labor force and consumers.

Unfortunately, already, the human life increasingly lose value…”

Bloggen er fra Hellas forresten. Et land som har erfaring av alt av dagens ponzi svindel system +++.