Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norske strømkunder subsidierer global storkapital med milliarder av kroner


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/norske-stromkunder-subsidierer-global-storkapital-med-milliarder-av-kroner/

Stadig flere oppdager at gjenværende norsk natur er i ferd med å bli nedluset av monsterturbiner. Det er dyr, ustabil og lite kraft, og det er ikke bruk for den i Norge. Vi har overskudd av vannkraft. Protestene øker over hele landet. Dette skriver Jan Herdal på Oljekrisa.no. Herdal skriver videre: Det hele begynte med…


#2

Man må være klar over at det finnes en joker i systemet når det gjelder det norske strømforbruket.

Gamle olje og gass felt opplever trykkfall. Dette er noe som fører til lavere utvinningstakt av olje og gass. Det kan feks resultere i at gasseksporten fra Norge synker og at land i EU kan komme til å oppleve gassmangel som følge av dette. For å motvirke et slikt trykkfall trengs det ekstra strøm som kan brukes til kunsting trykkstøtte og pumping for å klare å opprettholde utvinningstakten og også for å opprettholde norsk gasseksport.

Troll-feltet fordobler nå sitt strømforbruk i løpet av noen få år fra det som tilsvarte halve Bergens strømforbruk til å bli like mye som hele Bergens strømforbruk. Vi snakker her altså om en enkelt kunde som på en enkelt lokasjon som har en kraftig økning i sitt strømforbruk i løpet av kort tid. Løsningen var å bygge den omstridte hardangerlinjen (monstermastene i Hardanger). Tilsvarende forhold gjelder også for Ormen Lange som må øke sitt strømforbruk med det som tilsvarer halve Bergens strømforbruk. Løsningen her var nye overføringslinjer inn mot Sverige og utbygging av vindkraft på Fosen halvøya og Hitra utenfor Trondheim. Og altså igjen en enkelt kunde på en enkelt lokasjon som har en kraftig økning i sitt strømforbruk over ganske kort tid. Spørsmålet er hvordan man håndeterer en slik kraftig økning i strømforbruket som dette og som skjer på en enkelt lokasjon (sted) over ganske kort tid.

Og det finnes flere eldre olje og gass felt utenfor Vestlandskysten og også utenfor Hammerfest. En dag vil også disse olje og gass felt begynne å oppleve tiltagende trykkfall og vil også ha behov for økt strømforbruk.

Tenk om man hadde åpnet LoVeSe for olje og gass utvinning. Så hadde det gått kanskje 30 år og så opplever man trykkfall og må skaffe mer strøm. Hvor skulle denne strømmen tas fra? Skulle den feks tas fra vindmøller på land i det samme området?


#3

Ikke nok at vi skal være EUs batteri, så skal vi være gasskammer også. Jeg lurer på om russerne har verre planer for oss?


#4

Hva betyr feks begrepet forpliktende internasjonalt samarbeid når det gjelder slikt som norsk gasseksport? Store deler av det norsk havområdet fikk Norge gratis i sin tid. Mulig at de andre landene i Europa forventer at dette samtidig forplikter Norge til å opprettholde norsk gasseksport på dagens nivå og deretter trappe ned denne eksport i samme takt som forbruket av gass i Europa reduseres.


#5

Det er politisk ukorrekt å bruke gassturbiner til å produsere denne strømmen. Store CO2-utslipp ville være følgene. På den annen side er dette forbruket veldig forutsigbart og slik sett lett å håndtere når infrastrukturen første er utbygd. De såkalte nye “monstermastene” i Hardanger inn mot Bergen var viktige for Bergen by også, ikke bare gassproduksjonen. Det kan også hende det er god samfunnsøkonomi, dvs. merverdi ved å spare gassen fra og brennes i gassturbiner og heller eksportere den.

Men selvsagt, alt forbruk skal dekkes inn, og såvidt jeg husker fra NVEs beregninger er nettopp industrielt forbruk (kraftintensiv industri) hvor dette hører inn under nettopp blant de områdene hvor vi vil se en sterk økning i kraftforbruket i åra framover.


#6

Ormen Lange var en subsea installasjon uten platformer og gassturbiner, all strømmen måtte komme fra land. Når det gjelder Troll kan det også være vekthensyn og plasshensyn man må ta med i vurderingen når strømforbruket skal økes (flere gassturbiner kontra strøm fra land).


#7

Norge har blitt den nye banan strøm-republikken til storkapitalen.


#8

Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag sier nei til mer vindkraft, og vil klage på alle nye konsesjonssøknader.

Med 62 mot 15 stemmer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til forslaget fra NVE til ny nasjonal ramme for vindkraft. Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.