Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norske statsborgere i Syria som har deltatt i IS: Hva venter dem?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/norske-statsborgere-i-syria-som-har-deltatt-i-is-hva-venter-dem/

Dette notatet er hentet fra «Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere» av Tina Wilchen Christensen og Tore Bjørgo 2017: FNs Sikkerhetsråd vedtok i 2014 å kriminalisere enkeltpersoners deltagelse i utenlandske væpnede konflikter ved resolusjon 2178 med tittelen «Foreign Terrorist Fighters», altså ‘terroristfremmedkrigere’. Denne resolusjonen definer fremmedkrigere som: «individuals who travel to a State other…