Nyheter MDTV Forum Om Doner

Naturkapital og økosystemtjenester – to begrep med misvisende og uklart innhold

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/naturkapital-og-okosystemtjenester-to-begrep-med-misvisende-og-uklart-innhold/

Av Erik Plahte. Begrepene «naturkapital» og «økosystemtjenester » kan kritiseres ut fra hva som åpenbart er formålet med dem, slik jeg har beskrevet tidligere. Men de holder ikke mål innholdsmessig heller. Naturkapital er ingen form for kapital. Naturen yter oss ikke gratis tjenester, vi må jobbe for å tilegne oss naturgodene, og naturen og arbeidet…

1 Like

Nok en djup og viktig artikkel fra Plahte. En hjelp til å forstå og ta kampen opp mot det ressursranet som pågår.

Nok en interessant artikkel av Erik Plahte! Jeg vil likevel påpeke en unøyaktighet om grunnrenten. Den allmenne profittraten (gjennomsnittsprofitten) er en størrelse som dannes på grunnlag av sfærer hvor konkurransen tillater kapitalen å bevege seg fritt ut og inn i disse sfærene. Således finnes det selskaper som ikke inngår i dannelsen av den allmenne profittraten. Noen av disse oppnår en monopolprofitt når de er i stand til å hindre den frie konkurransen, andre oppnår en grunnrente på grunn av den begrensede tilgang på grunnressurser. Tas dette med i en beregning av gjennomsnittsprofitten, blir den større enn den allmenne profittraten. Alle de kapitaler som med sin profitt befinner seg under denne nye noe større gjennomsnittsprofitten avgir profitt til de kapitaler som med sin profitt ligger over den nye gjennomsnittsprofitten inkludert selskaper med monopolprofitt eller grunnrente.

Jeg ser at Plahte har endret litt på formuleringene rundt grunnrente, men det er fortsatt noen unøyaktigheter. For det første har varene en (vare-)pris som for de varer som inngår i dannelsen av den allmenne profittraten, fluktuerer rundt produksjonsprisen. Disse varene, for de fleste sin del, selges ikke til sin verdi. Og det gir ikke noen god mening og anta at disse varene i gjennomsnitt selges til sin verdi. ( Det er summen av alle produksjonsprisene som er lik summen av alle vareverdiene.) Men det er riktig at grunnrenten tar en del av den skapte merverdien som grunneierne da tilegner seg, og derfor var de sterkt hatet av kapitalistklassen i Storbritannia under den industrielle utviklingen av jordbruket der.

Allmenningen er folkets felleseige. Og privatiseringa av bruk og utnyttelse av almenningen på sjø og land er vår tid sitt sentrale politiske spørsmål.
Men viktigast synes å vere kampen mot plantenæringa co2, og alle partis streben for eit kaldare klima.

1 Like

Jeg vil si at regjeringer som tror de eier folket og landet er det store problemet. Kongen skulle ta seg av utenrikspolitikk og diplomati, ikke bestemme hva folk skulle spise. FHI påpekte at menneskerettigheter brytes over en lav sko i Norge.
I bunnen er problemet at regjeringen er puppet for eliten, og elite fremmer sine egne saker … som nei til formuesskatt. Tangen jobber for eliten, og nå ønsker eliten Oljefondet også.
(Jeg la merke til at i en liten bygd på 1-200 fremmet (eliten) krav om helvårsvei til 300 mill. 300 mill ville bli kontrakt for elitestyrte entreprenører -> penger til eliten)
Politikk er kunsten å sko seg.
Ta Hellas eller Portugal. Nå er de neddynget i gjeld på grunn av offentlige utbygingsprosjekter (til EU entreprenører). Portugal har fått en moderne motorvei med bompenger … men ingen bruker den.
Eliten fikk betalt for å bygge motorveien selvfølgelig. Ikke deres problem at ingen bruker veien.

Norge bør investere 1000 mrd i vindkraft !
Formålet vil være at staten skal dele ut kontrakter for 1000 mrd til private entreprenører.
Det vil gi 100-200 mrd netto til eliten.
Så enhver elite-idiot vil drømme om 1000 mrd til vindkraft. Argumentene elite-media vil bruke vil være at “verden står overfor en katastrofe” hvis vi ikke bevilger 1000 mrd til vindkraft.
Offentlige prosjekter har en tendens til å koste det dobbelte hver gang.

1 Like

Kaster du den første molotovcocktailen Kjell?

Når vindkraft-entreprenørene har fått sine 1000 mrd tar de ikke 5 øre for å erklære seg konkurs, så slipper de et underskuddsforetak.

Nå unnviker du spørsmålet

Hva var relevansen? …

Skal sutringen bli kronisk?

Jeg snakker om hva som er selve PROBLEMET i Hellas / Portugal … politikere.

Bla bla. Hva har du tenkt å gjøre med det feks?

“Samfunnsproblemene” som blir diskutert på Stortinget er i bunn og grunn dem selv. Det er de og deres vedtak som er problemet. Nå sist ser vi de vedr. Corona. Nå har vi fått Corona-politikere i tillegg til alt det andre. Det andre problemet er media som fordummer.

Fordummer deg? Men du syntes fremdeles å unnvike spørsmålene. Liker du å sutre muligens?

Hva var relevansen? …

Det er relevant at etter at man kommer med en knusende kritikk av maktforholdene i samfunnet og dens inkompetente sider har noe å komme med bortsett fra sutring

Mediamakt er 85% av krigene idag ifølge Carl Norberg. Huawei eller LM Ericsson (4G/5G) er de viktigste militære virkemidlene. NSA kan hacke CCTV midt på Karl Johan
5G = man kan mikrobestråle et offer ved hjelp av 5G nettet. Soldater er avlegs unntatt i Afrika.

Så da har du funnet deg en blogg du kan sutre offentlig dag ut og dag inn. Er du redd de skal zappe deg med en 5Gstråle om du forsøker dette på Karl Johan?

Mediamakt er 85% av krigene idag ifølge Carl Norberg.

Dette er noe sensasjonelt man ikke finner i Das Kapital. Carl Norberg. er en geni.
At LM Ericsson kontrollerer narko i Latin-Amerika var ukjent for meg.

Greit. Vet ikke hvem dette er. Kjell er ikke det