Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Når demokratiet møter frykten

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/nar-demokratiet-moter-frykten/

Våren 2020 vil gå inn i historien som den perioden da norske borgere opplevde å få det vi betrakter som helt selvfølgelige rettigheter i et demokrati, satt til side i kampen mot covid-19: Retten til å benytte egen eiendom, retten til å bevege seg noenlunde fritt, retten til å forsamles – som er avgjørende i…

1 Like

En er usedvanlig naiv og historieløs, dersom en tror at vi har noen rettigheter. De har aldri vært verdt trykksverten. Det er privilegier som gjelder. Å kunne dra på hytta si, er et slikt priviliegium.
Det krever at en faktisk eier ei hytte. Og hus i en annen kommune.

Det er heller ikke noen jeg kjenner, som ikke gladelig har ofret det privilegiet, mot å slippe å ha ansvaret for å ha smittet andre.

Selvfølgelig hersker det tvil om dette. For realiteten er den stikk motsatte. Norske myndigheter, anført av åpningsfanatikerne i FHI, har gått imot alle tidlige vitenskaplige rapporter som entydig har vist at dette er et svært smittsomt og høyst dødelig virus, og opptrådt med sine egne, ønsketenkningsbaserte, forestillinger om at viruset ikke er så mye farligere enn influensa. Derfor var FHI, og dermed også regjeringa i den tidlige fasen, innstilt på å la viruset brenne seg gjennom befolkninga, nøyaktig på samme måte som det helsediktatoren i Sverige, Anders Tegnell, har lagt opp til, med katastrofale følger i form av ekstreme dødstall for den svenske befolkninga, og spesielt for den svenske arbeiderklassen i storbyene, som er hardest ramma. I Norge var regjeringa heldigvis mer lydhør også for reaksjoner fra befolkninga, når mange, heldigvis, begynte å ta barna ut av skoler og barnehager på eget initiativ, og fornuftige kommunestyrer i enkelte kommuner vedtok lokale karakteneordninger og nedstengninger. Trusselen mot demokratiet som denne krisa har vist oss, ligger først og fremst i en blind tro på nasjonale faglige rådgivingsorganer. Den har lært oss at vi ikke har noen grunn til å stole på rådene fra norske og svenske folkehelseinstitutter, når disse rådene kolliderer med rådene ekspertisen i andre land kommer med. Og den har lært oss at det er lurt, alltid, å basere seg på føre-var-prinsippet, det vil si legge det verste sannsynliggjorte scenariet til grunn, når det i en tidlig fase ikke foreligger nok informasjon til å trekke endelige konklusjoner.

2 Likes

Bare for ordens skyld: Kombinasjonen av nasjonale og regionale dødstall, og undersøkelser av frekvensen av antistoffer i befolkninger, viser nå et stadig mer entydig bilde av at dødeligheten for viruset generelt sett ligger rundt 1 prosent, en god del over dette i storbyområder og tettbefolka områder hvor luftforurensning over tid har gjort en større del av befolkninga sårbare, og en del under i rurale områder og geografisk isolerte land, som Island. Det er en dødelighet som ligger 20 ganger over vanlig sesonginfluensa. Og selv om dødsrisikoen ved Covid 19 først og fremst er ekstremt høy for personer i risikogruppene, er den, i motsetning til vanlig influensa, signifikant til stede også for gjennomsnittspersonen over 40, som jo faktisk er noe overvektig. Samtidig er faren for et alvorlig sykdomsforløp, hvor man i utgangspunktet overlever, men pådrar seg varige, og på sikt livstruende, skader, som nyresvikt, vesentlig høyere enn den direkte dødsrisikoen. Dette har norske myndigheter unnlatt å opplyse om, og til dels spredt informasjon som direkte motsier dette, slik at det motsatte har skjedd. Kriseforståelsen for de som i hovedsak konsumerer norske nyheter er omtrent fraværende, og dette inkluderer tydeligvis “redaktør” på Steigan.no, hvem nå enn det måtte være.

Vi ser samtidig at det er ekstremt vanskelig for mange som først har inntatt et standpunkt for seg selv om at dette viruset ikke er så farlig, og at naturlig flokkimmunitet snart vil redde oss fra videre massedød å justere sine prognoser, å erkjenne at de har tatt feil og endre kurs, selv når tallenes tale er helt entydig på at dette ikke kan skje. Som artikkelen jeg lenker til under viser, erkjenner nå svenske forskere at de har tatt feil, men mannen som tragisk nok har posisjonen som helsediktator har ikke evne til selvkritikk, og ingenting derfor vil bli gjort for å endre kurs og redde liv i Sverige:

1 Like

Denne måten å beskrive det på er å informere uten å snakke i fulle setninger, slik at leseren får en vinklet fremstilling. “Ekstreme dødsfall i den svenske befolkninga”, er økningen av dødsfall er i den største risikogruppen, de som er i høy alder med underliggende sykdommer, altså de som er i livets absolutte sluttfase likevel, ikke blant befolkningen generelt.

Av de omtrent 3200 i Sverige som hittil har dødd av sesonginfluensaviruset kalt Covid-19, er rundt 2800 i høy alder, halvparten på sykehjem. Det har ikke “katastrofale følger” for landet. De rundt 400 øvrige dødsfallene er ikke unaturlig eller uvanlig i en influensaepidemi for et land med over 10 millioner innbyggere. Det som MSM som fremstiller dødstallene som unaturlige og uvanlige for denne influensaepediemien, mens tidligere års dødsfall fra influensa knapt ble omtalt i det hele tatt.

5 Likes

Covid 19 er et virus av samme kategori og biologiske gruppe som SARS og MERS, og er ikke i nær slekt med sesonginfluansa. Dødeligheten er lavere enn for SARS og MERS men den er nærmere dødeligheten for SARS (ca 1/10) enn sesonginfluensa (X 20). 3700 døde i Sverige er på tross av at folk, av frykt, holder avstand og vasker hender som aldri før, på en helt annen måte enn under influensa. Nye data tyder altså på at kun 7,3 prosent av Stockholm, den hardest ramma regionen, har vært smitta, og det tyder på at antallet som har hatt dette i Sverige totalt sett bare er rundt 3 prosent. Det betyr at du må gange dødstallet 3700 med 20 for å få sluttsummen av det som skal til for å oppnå naturlig flokkimmunitet på 60 prosent, altså mer enn 70 000 dødsfall. Det ville betydd en nær dobling av ordinære dødstall, og i tillegg kommer alle som ville fått langsiktige skader, som ville dødd seinere år, av blant annet nyresvikt.

3 Likes

Er jammen ikke sikker på hva slags demokrati det snakkes så mye om. Mener Pål Steigan klovne-valgene som holdes hvert fjerde år? Er det propaganda-pressen som er demokratiet? Agentene, trollene, politikerne, journalistene, advokatene, korporasjonene – som jobber for overklassen og imperialismen?

Driver dere andre å holder møter der politikken bestemmes? Jeg har levd i flere tiår og aldri sett noe slikt.

For min del kan vi like gjerne slutte å møtes. Vi trenger ikke snakke sammen heller. At jeg selv skriver her virker også veldig meningsløst. Korona-tiltakene har ikke forandret min grad av medbestemmelse i det hele tatt. Den var og er ikke-eksisterende.

Folkestyre kommer ikke før vi har likeverdighet, der kapitalmakten er fordelt omtrent likt, overklassen er avskaffet, og deres agenter og krigsmaskiner er fjernet . Da kan vi antakelig begynne å forfatte samfunnet i fellesskap. Foreløpig er alt snakk om folkestyre ikke annet enn masse-psykose.

Hva gjelder viruset så er det faktisk et farlig virus.

Sammenlignet med for eksempel USA ser det ut til at Kina har reddet halv million menneske-liv fordi de har handlet raskere og mer presist. Til sammenligning har også Kina kontroll på sykdommen og har gjen-startet økonomien.

2 Likes

Jeg er ikke helt enig i at demokratiet er et reint skinndemokrati som har null verdi. Det er i stor grad lokaldemokratiet som handla på egenhånd som førte til at embetsverket i Folkehelseinstituttet ikke har fått herje like uhemma med folk i Norge som det Anders Tegnell har kunnet gjøre i Sverige. Men samtidig er jeg helt enig med deg i at det er ikke-demokratiske Kina som har håndtert virustrusselen på en måte som er til beste for folket i landet, på bekostning av kortsiktige profittinteresser, og det er et interessant faktum som bør lede til en grundigere samfunnskritikk i Vesten. Dessverre vil ikke Steigan.no bidra på noe vis til dette. Men venstresida i Norge bør.

1 Like

Demokrati er eit uoppnåeleg ideal, ein draum, ei hildring.
Det greske ordet demokrati tyder folkestyre. Folkestyre fins ingen stad, berre fåmannsvelde og rikmannsstyre som det heiter på norsk. Pengane rår, ikkje folk.
I Norge har vi ikkje demokrati. Vi har ein viss ‘medbestemmelse’ og nokre parti som stort sett står for det same. Direkte folkerøysting om store politiske spørsmål er demokratisk, men skjeldan.
Suverenitetsavståing blir avgjordt av ei politisk elite, og deltaking i krigar blir avgjort av fem-seks personar.
Dei konserneigde og statlege media vil følgje eigarane si vilje, og folket får ikkje sannferdig informasjon. Nyhenda er stort sett sladder om den politiske eliten.
Då koronaen kom ba mindretalsregjeringa om diktatoriske fullmakter for eit halvt år.
Staten var uansvarleg uforberedt, utan planar, utan utstyr, utan helsepolitikk.
Og vi lever no i tida for endelause bortforklaringar.
Sverige har ein lenger akademisk tradisjon, stolte på fagfolka og respekterte innbyggarane sine. Dei burde stengt sjukeheimar med personal av lavtlønte innvandrarar. Har lese at førti prosent av dei døde er somaliarar.
Hytteforbodet og ‘søringskarantene’ er ubegrunna og kritikkverdig. Politikarene gjorde det lett for seg med like reglar rundt i landet.
For å hindre fridomsran av friske, måtte vi akseptere fleire smitta og døde, men helsetilstanden for unge og gamle i Norge er generelt god.
Kina har erfaring med angrep med biologiske våpen. Fugle- og svineinfluensaen var angrep som nesten halverte dette mattilfanget, og importen frå USA auka mykje.
Koronaviruset er truleg eit offensivt biologisk krigsvåpen. Kina gjekk i full militær alarmtilstand på øverste nivå og handla deretter.
Viruset slo tilbake der det kom i frå.
Eit biologisk angrep på mennesker er noko nytt for Kina.
Krigen mot Kina vil USA tape. Kor mange undersåttar / vasallstatar vil følge med i fallet?
Og korleis oppstår immunitet i forhold til eit konstruert virus?
Den beste vaksinen vil nok Kina lage, og med konfusiansk visdom tilby den billig til verdens fattige land.
(Teksta er prega av at 60% er sletta av meg, max 2200 ord)

2 Likes

Det er ikke Sverige som ligger tynt an, det er Norge som ligger tynt an. Ifølge tallene 8000 smittede i Norge - 99.86% i Norge er enda ikke blitt smittet.

Det er katastrofalt for Norge
Null immunitet blant nordmenn da.
Vi må nekte europeere å feriere i Norge?
Alt sammen på grunn av idioter som politikere.

Sverige klarer seg bedre økonomisk enn Irland, som har lockdown - uten at det hjelper dem vs. Sverige

Et Norge som må leve isolert fra utlendinger er et nisseland. Vi ligger an til å bli et slikt nisseland, med politi på grenseovergangene.

1 Like

Ja, det burde vi absolutt. Selv svenskene begynner nå å innse at det å stanse epidemien gjennom å la viruset spre seg til man oppnår flokkimmunitet vil være en folkehelsemessig katastrofe, når bare 3 prosent har vært smitta enda med nær 4000 døde. Ikke bare på grunn av alle som dør med en gang, men like mye på grunn av alle som overlever i første omgang men som får nyrer eller andre indre organer ødelagt for livet. Kostnadene ved uførhet og behandling for disse, vil aleine langt overstige kostnadene ved ledighetstrygd til turistarbeidere i en avgrensa periode, og da har vi bare sett på det økonomiske, ikke det etiske ved bevisst å legge en strategi hvor tusenvis vil dø år eller tiår før de normalt ville dødd.

1 Like

Ventilatorer er livsfarlige. Smertestillende “kurerer” ikke coronasyke.

Det som kurerer gav man ikke de syke verken i Italia eller Norge. I Sverige fikk ikke gamle oksygen selv om pårørende krevde det.
Vi lever i et nisseland.
New York var verre hvor corona-smittede ble sendt til eldrehjem … hvor de deretter spredte smitte til de andre beboerne på eldrehjemmet. Friske ble isolert, ikke de syke.

1 Like

Intervju med kineseren som leder sykehuset i Wuhan.

Patients are being advised to take tablets of lopinavir and Ritonavir twice a day, the outlet reported.


Lopinavir is an antiretroviral of the protease inhibitor class. It is used against HIV infections as a fixed-dose combination with another protease inhibitor, ritonavir

Ritonavir (RTV), sold under the trade name Norvir, is an antiretroviral medication used along with other medications to treat HIV/AIDS.

Artikkel : " Key China coronavirus hospital says HIV drug beneficial to patients"

https://www.felleskatalogen.no/medisin/kaletra-abbvie-560405
De har gitt dette fra 6 januar.

Key China coronavirus hospital says HIV drug beneficial to patients
They have been prescribing Kaletra, an off-patent version of lopinavir/ritonavir produced by AbbVie, as well as a second drug, bismuth potassium citrate, said Zhang Dingyu, the president of the Jinyintan Hospital in Wuhan, ( han i intervjuet over ) where the disease originated late last year.


bismuth potassium citrate
https://www.drugbank.ca/drugs/DB09275

1 Like

Skal prøve igjen og fatte meg kort.
Alle i Norge er lurte og forstår tydelegvis ikkje kva som foregår. Filosofiprofessorar si fundering over demokratiet er rørande uinteressant, likeså medisinsk statistikk over biovåpnets luftsmitte rundt jordkloda. Men slavebindinga pga konstruert frykt er interessant! Fundèr heller over medias uvitande og fryktskapande rolle!
Mediabløffen og koronasvindelen har USAs gjeldbombe som utgangspunkt.

Verdens største bankar og mektigaste kapitalkonsentrasjonar bak The Federal Reserve, dei som styrer verda, er i ferd med å tape grepet om global kapitalkontroll, til Kina. Ikkje berre pga Kinas økonomiske styrke, men også fordi Wall Street var i ferd med å gå konk pga gjeld.
Verdas vekst er grunnlaget for Kinas vekst, derfor måtte heile verda sin økonomi stoppe opp. Små, mellomstore og frie bedrifter må vekk, spesielt i USA.

Vi ser verdenshistorias største kapitaloverføring frå fattige til rike, frå US Treasury og amerikanske skattepengar til Wall Streets bankar, administrert av BlackRock. Og no ser vi også 25000 nye jobbar i våpenindustrien!

Dersom jødisk kapital skal kunne ta total kontroll over verdens finansar må dei vinne finanskrigen, og dei er på god veg etter god planlegging. Men dei må også vinne den heite krigen militært.
Sidan personell, materiell og våpen i det amerikanske militæret er så elendig, vil truleg krigen bli ei blanding av atom-, kjemiske- og biologiske bomber mot Kina.
Verdens håp er at det fattige fleirtalet i USA grip sine våpen, høygaflar og faklar og brenn ned Wall Street og dei store mediahusa.

3 Likes

Hvorfor må småbedrifter bort?

I USA, fordi dei er frie, tenker fritt og ønskjer ikkje å bli underlagt store bedrifter, og fordi dei er mange og representer politisk motstand mot dei store som vil sluke dei.
Korona-angrepet er eit planlagt sjokk for å slavebinde den amerikanske arbeidskrafta under store konsern, ein utvikling som har pågått lenge.

1 Like

Interessant spørsmål hvem som skal vinne VK3. Jeg tror ingen blir klar vinner. Uansett vil VK3 samle amerikanerne rundt presidenten, og samle kineserne rund CCP.

Verden begynner å blir komplisert. Mine kilder sier at 20.000 eller hva nye Trump soldater til Europa har ingenting med Russland å gjøre. De skal brukes for å arrestere folk. Trump trekker ut amerikanske enheter fra Saudi-Arabia. Det er illevarslende for prinsene.

Mener du den konstuerte frykten for å stå uten levebrød? Som har slave-bundet oss i generasjoner?
Eller er det de matematiske modellene du setter bjella på? Mitt stalltips er at du sjekker ut all såkalt vitenskap basert på matematikk. Da vil hele verden falle i grus, framfor dine øyne. Apokalypse, baby.

De 3 prosentene av en befolkning på over 10 millioner må være de som er testet med en Covid-19 spesifikk test som viser at de faktisk har Covid-19. Det virkelige antallet smittede er ukjent og må være det mangedobbelte av dette. For de fleste får ingen symptomer, eller bare svært milde symptomer som det som kaller rusk i halsen eller å ha vært snufsete, de tester seg ikke eller blir ikke testet.

De 4000 døde er de som er i riskogruppen, først og fremst de i høy alder og eller med underliggende sykdommer, de som allikevel er i livets absolutte sluttfase. Som med sesonginfluensavirus er dødeligheten av Covid-19 i befolkningen ellers så lav, at en total nedstengning av økonomien med titusener av personlige konkurser for enmanns og små familiebedrifter er unødvendig og vil potensielt ta like mange eller flere liv av elendigheten det påfører mange.

1 Like

Absolutt! Venstresida bør.

Påstanden om folkestyre oppfattes av meg som gaslightning da. Jeg vil heller ha en venstreside som snakker om å innføre demokrati.

At min politiske medbestemmelse ikke er påvirket av korona-tiltakene er helt sant. «Lokal-demokratiet» som du snakker om har ingenting å gjøre med min grad av medbestemmelse. Administrasjonen kan gjerne forby møter og stenge avisene uten at det påvirker min grad av medbestemmelse. Dersom demokrati altså ikke har noe å gjøre med at alle kan være med å bestemme har nok begrepet mistet aller meste av verdi.

Hva er egentlig demokrati uten medbestemmelse, likeverd og fellesskap?

Det kan være at Kineserne faktisk ligger bedre an i den retningen da alle kan være med i det styrende parti, slik omtrent 90 millioner kinesere gjør. Eller kubanerne som altså nylig lagde ny grunnlov gjennom tusener av folkemøter. Disse landene har også ordninger som hindrer storkapitalens partier, propaganda, agenter – som hindrer storkapitalens institusjoner fra å ta kontroll. Det er faktisk demokratisk og bør være med i kritikken.

Realismen i dette er noe venstresiden bør ta tak i. Selv om vi nok er enige i at skinndemokratiet har noe verdi, i relative termer. Hvis vi forstår venstresiden som ’fløyen etter Finn Gustavsen & co’ så er det en lang vei å gå fordi realismen mangler på mange hold. Det gjelder også historisk forståelse særlig siden 1917. For meg ser det ut til at overklassens propaganda har bortimot full kontroll på venstresidens tanker.

Vi er jo i en tid som er spennende i dialektisk forstand. Kina er nå i ferd med å utkonkurrere vestlige oligarkiet i spillet markedsøkonomi. Økonomiske krisen i vesten ville trolig kommet uavhengig av dette viruset, men situasjonen nå er forsterker. Det er en potensielt revolusjonær tid i vesten.

Vi bør vel også være obs på overdrevne kontroll-tiltak.

1 Like