Nyheter MDTV Forum Om Doner

Moxnes sitt innlegg i Stortinget om arbeidsavklaringspenger

Fra Stortinget 12 februar 2019 :

Bjørnar Moxnes ® [Se video 13:28:15]:

"Folk på arbeidsavklaringspenger er nå i en uholdbar situasjon. Derfor er det bra at representanten Christoffersen fra Arbeiderpartiet har løftet denne saken med en interpellasjon.

Vi får nå historier som viser at de lovendringene som Solberg-regjeringen fikk igjennom i 2017, har alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. Det ble advart, men nå ser vi at endringene fører til at folk som er syke, brått – ofte helt uten varsel – får teppet revet bort under seg mens de enten prøver å bli i stand til å jobbe igjen eller venter på å få innvilget uføretrygd. Leger kaller det det drøyeste de har sett. De som jobber i Nav, beskriver det som en nærmest umulig oppgave å få fulgt opp alle innenfor de nye tidsfristene.

Når regjeringen begrunner sin politikk med insisteringen om at det viktigste kriteriet for velferdsordningene er at det skal lønne seg å jobbe, er veien kort til at man egentlig sier at det skal straffe seg å være syk. Hvis man bare kutter nok i ytelsene eller gjør det enda litt mer nedverdigende å motta støtte fra fellesskapet, vil folk ta seg sammen og komme seg i arbeid, hvis vi skal tro retorikken fra enkelte på borgerlig side. De glemmer at det som er og skal være hedersmerket for den norske velferdsstaten, er at selv om man ikke er i stand til å jobbe, i en kort eller i en lengre periode, betyr ikke det at man kastes ut i fattigdom og utrygghet. Men nå kjenner mange av dem som har arbeidsavklaringspenger, denne regjeringens hardkjør på kroppen, på grunn av en politikk som først og fremst bidrar til å øke fattigdommen og maktesløsheten hos dem som nå rammes.

Det vi som samfunn burde gjøre for dem som trenger å få avklart sin helse- og arbeidssituasjon, er å gi dem trygge økonomiske rammer og tiden som trengs for å kunne komme i arbeid igjen. Vi har ingen tro på mirakler, at folk plutselig blir friske bare fordi stønaden uteblir. Da blir folk fattigere, men overhodet ikke friskere.

Statsråd Hauglie sier at målet med AAP-reformen var å hindre at for mange havner for lenge i passive stønadsløp. En advokat sier til Dagsavisen at det må være et minimum at man forsøker å sette seg inn i mottakernes situasjon før man gjør denne typen drastiske endringer. Det er tydelig at statsråden og regjeringen har en total mangel på forståelse for livssituasjonen til alle dem som prøver å navigere i en jungel av skjemaer, legetimer, behandlinger, utredninger, avslagsbrev og nytteløse klager. Det er ingen som foretrekker å være i dette systemet frivillig. Å være syk er for mange en fulltidsjobb. Å komme seg tilbake i arbeidslivet er for mange også en fulltidsjobb.

Statsråd Hauglie har ansvaret for et Nav hvor de ansatte må følge opp inntil 100 mottakere av arbeidsavklaringspenger hver, og der regjeringen med et ostehøvelkutt kutter flere hundre millioner kroner i Navs budsjett. En bedre løsning enn dette er å prioritere denne samfunnsoppgaven med de pengene som trengs, for å gjøre det mulig for Nav-ansatte å hjelpe folk tilbake i jobb.

Da Hauglie var helsebyråd i Oslo i 2013, sa hun om de mange personene som lå an til å gå over grensen, som den gangen var fire år, følgende:

«Vi har dessverre her å gjøre med en regjering som verken erkjenner problemet eller er i stand til å gjøre noe med det.»

Slik er det i dag også, eller egentlig verre enn som så, for vi har en regjering som kutter i ytelsene til dem som trenger dem mest, og gir milliarder i skattelette til dem som har mest. De bruker pisken på dem som er nederst på rangstigen, og serverer gulrot, på gulrot, på gulrot til dem som har mer enn nok fra før. Det er slik sett i alle fall en gjenkjennelig høyrepolitikk, men det er en lite effektiv politikk for å få folk som sliter, i arbeid."
( Moxnes slutt)

Her i linken under fra Stortingets side ligger alle innleggene til stortingsrepresentantene som deltok, og klikker man på tid i rød tekst, kommer innlegget rett opp fra stortingets video.

Man opplever at noen har mer kontakt med virkeligheten enn andre. Karin Andersens innlegg var sympatisk og bør høres

Utgangspunktet var :

Interpellasjon fra representanten Lise Christoffersen til arbeids- og sosialministeren: «Navs statistikk viser en økt avgang fra arbeidsavklaringspenger med nesten 20 pst. de tre første kvartalene i 2018. Statsråden har i tidligere svar til Stortinget avvist at den overraskende sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (dels) kan skyldes en intern innstramming av unntaket fra varighetsbestemmelsene året før Stortinget strammet inn reglene. Verken lov, forskrift, rundskriv eller praksis ble endret.

Interne varsler, som Nav avviser kjennskap til, viser imidlertid til en intern innstramming i praksis da rundskriv for § 11-10 Varighet ble endret i juni 2016. En av varslerne satt da med fagansvar i en enhet med vedtaksansvar for 1/3 av alle mottakere av arbeidsavklaringspenger og må antas å ha god kjennskap til interne forhold. Vil statsråden ta ytterligere initiativ til å avklare om slik innstramming faktisk har skjedd, med eller uten avklaring fra departementet, og i så fall revurdere sin beslutning om ikke å vurdere justeringer i reglene nå?»

Her ligger lista over stortingsrepresentantenes innlegg, med link til video innlegg.

Statsråden ser ikke ut til å ha kontakt med virkeligheten og det er rett og slett ufyselig å lese :
– Statsråden svarte at det ikke var gjort endringer i rundskrivet eller at det var strammet inn. Begge deler er rent faktisk feil. Rundskrivet var fullstendig omarbeidet bare et halvår før hun sa det, og på samme tid som statsråden svarte i Stortinget var det mye støy mellom linjene i Nav om den pågående innstrammingen.

Dagsavisen har sett e-postutvekslinger som viser at det var stor frustrasjon internt etter at det nye rundskrivet ble sendt ut i 2016. Vi har også snakket med saksbehandlere ved lokalkontorene og med dem som godkjenner vedtakene. En saksbehandler ved et lokalkontor sier dette:

– Det var snakk om en skikkelig innstramming. Våre vurderinger var ikke lenger gode nok, vi ble overprøvd. Dette fikk store konsekvenser for brukerne. Noen ble tvunget over på sosialhjelp. Det var mange sykmeldinger hos oss i denne perioden, det var ikke noe gøy.

Fram til høsten 2016 var det de lokale Nav-kontorene som bestemte om det skulle gis forlengelse eller ikke, men ifølge kilder endret dette seg etter at det ble sendt ut et nytt rundskriv. Nå begynte Nav Arbeid og ytelser, som er nivået over lokalkontorene å kontrollere om vedtakene var i samsvar med det nye rundskrivet.

Elisabeth Thoresen, tidligere saksbehandler i Nav : (Facebook : “Aksjon mot AAP” )

Er dette relatert?
Ostehøvelreformen som raserer velferdsstaten

Artikkel 1 Steigan

4 Likes

Makt korumperer, som kjent, total makt korrumperer totalt.

I f.m. eks.vis milliardoverføringene til den kriminelle Clinton-klanen var det ingen blant de patetiske karriereløgnerne og landsvikerne som fant det oportunt å for alvor ta i bruk noen ‘ostehøvel’, det samme gjelder når de stikker neven ned i stats-
kassa for hive millioner på millioner rundt om i verden til alle mulige totalt absurde
‘formål’.

  • Disse individene er til å få brekninger av . . . . . . :face_with_symbols_over_mouth:
3 Likes

Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette Gatekeeper! :+1:

Jeg ante ikke at regjeringen hadde kuttet så voldsomt i NAVs budsjett! Dette er jo ekstreme kutt som er nødt til å gå utover muligheten til å hjelpe folk i arbeid.

Lise Christoffersen (A) har forresten også et interessant innlegg, der hun blant annet sier:

"Nå er ikke jeg jurist, men én ting er jeg innmari god til, og det er å lese rundskriv som ikke fins, og som plutselig fins allikevel. Det er et rød-grønt rundskriv fra 2010 og et mørkeblått fra 2016, og det er ganske store forskjeller mellom de to rundskrivene. Der kommer ideologien fram. Rundskrivet av 2010 framhever brukerperspektivet eksplisitt. Det er strøket i rundskrivet fra 2016. Fra da av er det bare regelverk og tidsbruk som gjelder. Navs plikt overfor brukeren sto i 2010, det strykes i 2016. Manglende oppfølging er ikke lenger grunnlag for forlengelse i 2016. Alle unntak er flyttet nedover og begrensningene understreket tydeligere fra 2016. Punktet fra 2010 om behovet for aktivitetsfrie perioder før, under og etter en behandling, f.eks. for personer med psykiske lidelser, er borte i 2016. Punktet om usikker restarbeidsevne og å gi brukeren nok tid også ved små utsikter til bedre arbeidsevne er borte fra 2016. Det samme er punktet om forlengelse ved behov for ekstra påfyll av kompetanse, f.eks. til en master i stedet for en bachelor. Det gjaldt særlig dem som på grunn av funksjonshemming ellers stiller bakerst i køen av arbeidssøkere. For meg virker dette som veldig tydelige innstramminger. "

Mitt inntrykk er jo at den nåværende regjeringen ønsker å ha færrest mulig folk på faste stønadsordninger (som AAP og trygd), men vil dytte flest mulig av dem som ikke klarer å forsørge seg selv over på sosialhjelp eller rett og slett over på deres familier.

Jeg ser også i den sammenheng at regjeringen har en høring på gang om forslag i endringer av forskrifter og lovverk for uføretrygd, der det på meg ser ut som de vil stramme inn en del på det nåværende regelverket på flere områder: https://www.regjeringen.no/contentassets/0e4d0aa0e2f24fcd98862878e474e04c/horingsnotat-220119.pdf

2 Likes

Det er nødvendig for å redde velferdstaten, da innvanderne viste seg å være så dårlig business.

Det kommer ikke til å redde velferdsstaten, og jeg tror ikke nyliberalistene som styrer i dag har noen som helst intensjon om å redde den heller. Den fire flyten av folk (arbeidskraft) - men også tjenester, varer, penger og kraft - er ganske riktig i ferd med å undergrave velferden, ja. Sammen med all skattelettelsen til de rike. (Og dessuten hele gjeldsøkonomien. )

Jeg tror ikke dette gjelder politikerne eller byråkratene, da jeg tror mange her prøver så godt de kan. Det bevisst maligne ser ut til å kommer fra presse, universiteter og tenketanker, da disse er rettferdiggjør og propaganderer de rikes vilje til folket.

Den siste gruppen forstår heller ikke nødvendigvis at de blir brukt før de er fanget av systemet, da gruppen som bestemmer medie-virkeligheten er organisert som en religiøs kult, hvor kjettere mot dogmene blir straffet med utestengelse.
love%20wins

Takk INK : )) Det gledet meg å lese innlegget, da jeg syns det hele med denne saken virker merkelig ullen .
Jeg hadde visst ikke fått med meg akkurat det du siterte fra Lise Cristoffersens innlegg, og der lå jo viktige detaljer . Takk. Jeg må si jeg tar dette tungt.
Jeg tenkte egentlig på om det kunne være snakk om at noen jukset med penger innenfor systemet, men nå heller jeg mer i retning av at det er OECD som legger ting ovenfra på regjeringen, og at det er noen føringer der.
Det at vi får så lite informasjon om hva som skjer innenfor det med den nye verdensorden, er jo et tankekors bare det. Jeg ser jo at sharkamovs karakteristikk virker riktig, han skriver om karriereløgnere.
Den varslereren som var inne i bildet satt høyt oppe i NAV systemet, og han mente at man ikke kunne forandre ting i NAV, uten å få det ovenfra. Så nektet Hauglid, statsråden at hun visste om at det var forandringer. Varsleren sendte en mail, som skulle gå til direktørnivå, og så gikk han ut på pappa perm. Han heter
⦁ Anthony Christopher Caffrey stod frem i Dagsavisen 13.02.19

Jeg syns det virket vanskelig å forstå hvordan det hele hang sammen, for jeg har ikke satt meg inn i NAV systemet tidligere.Jeg prøvde å spore ansvarligheten oppover, og det ser ut som dette med varslingen bør følges opp på en eller annen måte, siden han gikk ut i pappaperm, og det var han som satt med lovtolkningene.
Det er jo rene detektiv arbeidet å spore det, og jeg satt i timesvis fra 04 tiden i går, så da var det hyggelig at du satte pris på det. Takk :rose:

Om varslingen.

– I bekymringsmeldingen anbefalte du lederne i din enhet at dere ikke burde være med på innstrammingen. Hvorfor?

– Jeg oppfattet at innstrammingen var problematisk av flere grunner, ikke bare på grunn av lovligheten, men også på grunn av stortingsmeldingen som kom omtrent samtidig som rundskrivet ble endret. Den beskrev myndige og løsningsdyktige Nav-kontorer. Det å stramme inn uten hjemmel samtidig som Nav-kontorene fikk mindre makt, var ikke noe jeg ville være med på uten at direktoratet sa klart ifra at det var sånn de mente at det skulle gjøres. Jeg har ansvaret for lovforståelsen i en tredjedel av alle AAP-sakene her i landet, og jeg ville ha ordentlig ryggdekning.

Caffrey avsluttet bekymringsmeldingen med et forslag om at problemstillingen måtte løftes til ytelsesavdelingen i direktoratet.
( det må være der Hauglid jobber vel ? )

«Direktoratet bes gi svar på om dette er en innstramming vi har fullmakt til å foreta av eget initiativ. Fram til en slik avklaring kommer, må hver enkelt enhet selv ta ansvar for sin praksis».
( Den han skrev her, viser det at han mener , slik jeg forstår det at de ovenfra må bekrefte at de tar ansvar , og inntil så skjer, kan NAV ansatte la være å stramme inn ? )

På spørsmål fra Dagsavisen om hva slags tilbakemeldinger han fikk på bekymringsmeldingen, svarer han:

– Jeg fikk beskjed om at det jeg skrev ville bli tatt videre på direktørnivå.

– Hvilke direktører sikter du til?

– Jeg vet ikke noe mer enn det. Jeg anbefaler at du spør kommunikasjonsavdelingen i direktoratet om hva som skjedde med e-posten jeg sendte.

– Men skjedde det noe i det hele tatt?

– Jeg gikk ut i pappaperm kort etter og ble borte fram til den nye loven hadde trådt i kraft. Men jeg har ikke fått noen indikasjoner på at henvendelsen min førte til noe.

– Har Nav lov til å stramme inn av eget tiltak?

– Det korte svaret er nei. Legalitetsprinsippet tilsier at Nav ikke skjerper praksis uten hjemmel i ny lov eller forskrift, og departementet har instruert Nav om å underrette dem hvis Nav ønsker å endre praksis på et område som kan få politiske eller økonomiske konsekvenser, sier Caffrey

Det er bra om flere etterforsker det, for jeg ser at dette er svært alvorlig for mange, og tenker at det hadde vært fint om disse menneskene som er berørt hadde kommet til orde og fortalt historiene sine.

1 Like

Vanskelig å vite sikkert.
Men det å skubbe folk ut av AAP er kanskje “nødvendig” for å få til de enorme budsjettkuttene?

Tusen takk! Håper å se langt mer fra deg. Du skriver veldig bra.