Nyheter MDTV Forum Om Doner

Misbruk av fornybar energi

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/misbruk-av-fornybar-energi/

Av Erik Plahte. Nylig kunne NRK melde at det er tatt endelig beslutning om å investere i Hywind Tampen, 11 flytende vindturbiner med en total kapasitet på 88 MW (se her). De skal sørge for 35% av kraftforsyninga til Snorre- og Gullfaksplattformene i Nordsjøen, der Equinor er operatør. Utslippene av klimagasser vil ikke bli redusert…

3 Likes

Når det gjelder fornybar energi så har Norge utviklet et vannkraft system som er fantastisk, men regjeringen da som nå synes ikke det er verdt å nevne siden det ikke fyller lommene deres nok.
http://www.andritzhydrohammerfest.co.uk/

Info. Erik Plathe.
Gassen som forbrukes ombord på plattformer skjer i gassturbiner som driver gasskompressorer for gass export eller gass reinjisering, samt generatorene som produserer strømmen ombord.
Det brukes ikke “olje”.
Slike gassturbiner er gjerne enkeltvis i 15-25 MW størrelse.
En av gassturbinene til hvert hovedsystem er gjerne i såkalt ‘Dual fuel’ versjon. Den kan alternativt drives med diesel ( ikke ‘olje’ ). Som f.eks er nødvendig i en oppstartfase av en plattform etter en produksjonsstans/-utfall av en eller annen grunn.

Elektrisitet fra land, eller fra havvindmøller, vil for eksisterende plattformer kun kunne redusere gassforbruket med det mindre man kjører gassturbinene som driver generatorene.
Mens slik ekstern el.tilførsel kan ikke erstatte gassturbinene som driver gasskompressorer. Det ville i så fall kreve store svært dyre kompliserte ombygginger.
Ellers:
Plattformer som har en mindre ulønnsom gassproduksjon, og derfor er uten gassprosesseringsutstyr for gass export og/eller gassreinjisering tilbake til reservoaret, brenner av denne gassen i flammetårnet (mer brukt før).

3 Likes

Dette og andre slike havvindprosjekter viser med all tydelighet at dette ikke er den Nye oljen vi skal leve av. Uten subsidier hadde hverken hav eller landvind blitt bygd. Dessverre har ikke politikerne baller til å fjerne dette.
Vindkraft varierer dessuten håpløst mye så det er ikke brukenes til noe som moderne samfunn har bruk for. Det skjønte de for hundre år siden, før oljekrisen på 70-tallet pustet liv i den døde hesten.

1 Like

Det spørs om ikke saken heller bør betraktes som å være en ren industrielle sak hvor norske myndigheter gir støtte til Hywind og Equinor slik at disse selskaper kan posisjonere seg som ledende leverandører av havind-teknologi internasjonalt.

1 Like

Det er mye man skjønte før; før den tida kom da myndighetene begynte å legge føringer for alt mulig med subsidier og favorisering av enkelte teknologier. At batterier var uegnet i massetransport f.eks :grin:

1 Like

Å trekke den slutning , at gass spart til drift av produksjon, som da blir eksportert og forbrukt
i land utenfor Norge, kommer på toppen av dette lands energiforbruk , er en heller tvilsom
påstand. Det er nærmere virkeligheten at den erstatter andre energiformer.
Vindkraft er ustabil kraft . På tampen platformene blir derfor alt exist produtstyr beholdt og benyttet i vindstille perioder . Nytt elektrisk utstyr som skal drives av ny fornybar strøm kommer derfor i tillegg. Dette utstyret krever areal og bidrar til vekten på dekket og understellet. Areal er kostbart og mange platformer har høy vektutnyttelsesgrad. Det er klart
at modifikasjonene på platformene vil ta flere av subsidiemilliardene.
Årsaken til at myndighetene går inn for dette prosjektet , tror jeg er tredelt ; tilfredsstille blåøyde miljøorganisasjoner som tror dette er et godt prosjekt , det norske CO2 regnskapet og for at det norske tekniske havvindmiljøet skal kunne bygge seg opp.
Det ville vært en bedre anvendelse av Statlige midler om man hadde eksportert vindkraften
direkte til England , enten via egen kabel eller ved å koble seg på den 20 milliarder kostbare eksportkabelen som nå legges fra Rogaland til GBR.

1 Like

Det fremstilles ofte som at norsk vindkraft skal brukes ifbm det grønne skifte (og at norsk strøm skal kunne klare å redde hele Europa fra klimakrisen). Men veldig mye av strømmen fra vindkraft og også ledig gass fra oljevirksomheten kan isteden havne opp med å drive det digitale skifte. Datasentre trenger mye strøm til slik som streaming og andre tunge data-tjenester.

Prosjektet er ikke så dødfødt som forfatter skal ha det til. Grunnen er at et “gasskraftverk er ikke et gasskrafverk”. Jfr. “Lars” på tråden så er kraftverkene ombord på oljeplattformer kun gassturbiner. De kan sammenlignes med flymotorer som også er gassturbiner, og hvor all den varme eksosen forsvinner. Gasskraftverk på land er kombikraftverk (såkalte CCGT - Combined Cycle Gas Turbine") hvor man får strøm direkte fra gassturbinen som driver en generator, men også indirekte fra en dampturbin som får sin energi fra de varme avgassene. Dermed blir effektiviteten en helt annen, fra 20-30% utnyttelse av energien i gassturbiner til 50-60% i moderne kombikraftverk.

Rene gassturbiner er altså stor sløsing med energi, og når man heller bruker gassen på land i et kombikraftverk vil man utvilsomt slippe ut mindre CO2 per produserte KWh. Grunnen til at man ikke bygger effektive kombikraftverk på plattformer er at de krever mye mer plass, veier mer og trenger endel mengder ferskvann til dampturbinen som på plattformer kommer fra å avsalte havvann som igjen krever store mengder energi. Gassturbiner på land brukes nå kun som nødreserver (f.eks nå nedlagte Tjeldbergodden), frekvensregulering, spisslast vinterstid og dødstart av nettet pga. den kostbare driften. Svenskene har f.eks rundt 1000 MW tilgjengelig, mest i Halmstad syd for Gøteborg.

Jeg synes oljeselskapene kan betale for landstrøm selv, men på den positive siden er at disse kablene kanskje kan brukes i framtidige havvindparker. Hvis det kan være med å redde norsk natur gjennom at landvind blir stanset ser jeg det som positivt.

1 Like

Det jeg ikke skjønner er hvorfor ingen regjering har støttet ren havkraft. Turbinene har vist seg å være nyttig med å skape grobunn for hav skog og dermed gyteområder.
http://www.andritzhydrohammerfest.co.uk/

1 Like

Kjempedyrt og store problemer med korrosjon og slitasje. Bølgekraft har vært en “lovende teknologi” i mange år, men det er ennå ingen som har fått ned kostnadene til akseptable nivåer.

1 Like

Tidevannskraft. Hammerfest by ble forsynt med strøm laget av kun en turbin som var plassert rett ved siden av Kvalsundbrua og da var teknologien fortsatt på begynnelsesstadiet. Scottish Power ble involvert og bruker det nå. Om det kan fungere for dem, hvorfor ikke for oss?

Dette er prøveprosjekter. Tidevannskraft og bølgekraft har mye av de samme problemene. Det var forslag om å bygge et kjempeprosjekt i Storbritannia, “Swansea Bay” (søk gjerne), men det er nå lagt dødt pga. de enorme kostnadene. Selv med langt høyere kraftpriser der blir det ulønnsomt.