Nyheter MDTV Forum Om Doner

Milliardærenes masterplan – The Green New Deal

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/milliardaerenes-masterplan-the-green-new-deal/

Med klima- og energikrise som bakteppe er det som kalles en Green New Deal blitt solgt inn som veien framover for menneskeheten. Navnet henspiller naturligvis på president Franklin D. Roosevelts New Deal i mellomkrigstida, og er lansert i USA blant annet av Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Det høres jo veldig progressiv, miljøvennlig og framtidsrettet ut, og…

7 Likes

Dette faller inn under “deep state”.
Deep state er EN
Deep state USA = deep state UK = deep state Norge
Deep state er noe annet en “storkapitalen”
Deep state -> pengemakt + mediamakt + militærmakt + legemakt + lovmakt

Eksempel
Trump opplever at 90% av media spyr ut angrep på han, også i Norge
Trump opplever at Kongressen gjør hva de kan for å stille han for riksrett
Trump opplever at UK (deep state der) prøver å fore amerikanerne med diskrediterende “fakta”

Eksempel: Når Russland kom i konflikt med Ukraine begynner Saudi-Arabia (deep state) å sette ned oljeprisen -> kjøre Putin konkurs
NATO kommer med trusler
Sverige hyper opp Putin som en trussel mot Sverige
UK framstiller Putin som en som prøver å myrde eksil-russere (fullstendig fake. Idag kan man ikke engang komme i kontakt med de to exil-russerne det er snakk om)

De som legger seg ut med deep state kan få et militært helikopter over hodet på seg midt på natten som advarsel

http://axiomnewsnetwork.com/wp-content/uploads/2018/07/TOP-SECRET.png

https://img12.ntm.eu/om/public/img/5419277/0817185002/hotas-med-indragen-sakerhetskl?w=980&h=551&anchor=topcenter&bgcolor=222&scale=both

Deep state
Ingen av disse jobber i multinasjonale selskap
Å jobbe i staten eller media er vanlig

http://i.huffpost.com/gen/1167079/thumbs/o-ANDERSON-COOPER-STYLE-570.jpg?5

Til slutt hvordan nazistenes framstiller “deep state”


Og et annet virkelig foto fra Auschwitz

http://www.historiamag.com/wp-content/uploads/2017/07/34586-Hoecker-Blueberries.jpg

5 Likes

Her er Steigan & Co. i inngrep med et sentralt tema, men allerede avledet og avsporet såpass at de ender opp i en blindgate. Samme blindgate som kommunister har befunnet seg i siden den russiske revolusjon. Det hjelper lite å identifisere “fienden”, for så å organisere et angrep for å vinne over denne “klassekampens” politiske fiende. Det har de ikke maktet siden Lenin m.fl. for en stakket stund klarte det. De vil aldri klare det igjen ved å bruke samme ideologiske lest som sist.

De konvergerende utfordringer som både verdensøkonomien og verdens økosystem går i møte, vil ramme alle klasser. Selv de aller rikeste og mektigste. Dette har WEF, som det globaliserte forum for multi-milliardærer de er, for lenge siden innsett og arbeidet med en plan for å møte disse utfordringene, uten at de selv mister sin posisjon i førersetet for hvordan utfordringene skal møtes.

“The New Green Deal” - er misvisende og avsporende, dersom man tror at det kun handler om miljø- og klima. Det handler også i aller høyeste grad om økonomi, og om hvem som skal finansiere/betale for den enorme omstilling verden står ovenfor. En omstilling som krever omstilling fra både 1.) en økonomi og 2.) en teknologi - fundamentert i energi produsert fra fossile råstoff.

“Stakeholder capitalism” er begrepet man vil erstatte “neo-liberalism” med, for igjen å gi kapitalismen et tilsynelatende nytt meningsinnhold som kan føre sosialister og kommunister inn i samme villfarelse som “neo-liberalism” klarte. Innføringen av “stakeholder capitalism” er heller ikke nytt, det har den styrende pengemaktens klasse jobbet med lenge, og langt på vei innført. Det er kapitalismen som privatiserer de offentlige tjenester, og ved det i realiteten privatiserer styringen av nasjoner, og med det effektivt realiserer hva vi ellers ofte kaller statskapitalisme. Statskapitalisme er hva man får enten man har kapitalister eller kommunister i førersetet. Så lenge en partipolitisk ideologi er forutsatt å styre samfunnet, så blir det slik - helt uavhengig av hvilket politisk parti som styrer.

WEF og deres hær av betalte tjenere har egentlig ingen interesse for FN, annet enn å ødelegge denne institusjonen som et globalt demokratisk forum for verdens nasjoner. Hva FN er ment å være, er en torn i øyet på dem som har verdens hegemoni, og en verdensregjering kun bestående av dem de selv utpeker for å administrere en slik “Global Governance”. Å undergrave tilliten til FN har WEF lenge arbeidet med, og helt åpenbart lykkes godt med, når både demokrater, sosialister og kommunister deltar i hetsen av FN.

Jeg skulle likt å vite hvilket globalt demokratisk forum demokrater, sosialister og kommunister ser som erstatning for FN. Når de synes innstilt på å gruse FN, burde de nesten ha et alternativ i tankene. Uten et annet alternativ, burde de bruke all sin energi på å redde og reformere FN, som et globalt demokratisk forum, i stedet for å overlate det til WEF og deres betalte tjenere. Når de deltar i nedbygging av tilliten til FN, går de i realiteten WEFs ærend, som nyttige politiske fotsoldater.

Når det gjelder “Miljø- og klima” og “FN”, så har WEF og deres allierte, allerede fått ytre høyre og ytre venstre til unisont å gå deres ærend som nyttige politiske fotsoldater. Det synes jeg spesielt kommunister burde reflektere over. Det burde nesten få dem til å stusse over hvorfor det forholder seg slik.

Det er flere begrep venstresiden må ta tak i, og gi sitt eget meningsinnhold, i stedet for å ta i bruk begrepene WEF og pengemakten serverer dem. En unipolar versus en multipolar verden er et sted å starte. La meg foreslå en: “Demokratisk suveren verden, bestående av suverent folkestyrte demokratiske nasjoner”. For hvem FN kan være et egnet globalt demokratisk forum. Så lenge man snakker om unipolar verden (én vinner som dominerer alle andre), eller en multipolar verden (hvor noen få stormakter står polarisert mot hverandre), vil man bare fortsette å spre villedning og villfarelse om hva som egentlig burde skje.

1 Like

Uansett så vil profittmaksimering forbli det overordnete prinsippet ved systemet. Innføring av grønne avgifter og grønne tilskudd vil påvirke resultatet av denne profittmaksimering. Naturressurser skal bli prissatt og vil følgelig også påvirke resultatet av en slik profittmaksimering.

Men når vi ser på den norske vindkraftdebatten så ser det ut som om prisen på berørte naturressurser i praksis har blitt satt lik null.

Profittmaksimering er en form for suboptimalisering. Når det gjelder dagens strømdebatt så ser vi dette ved at noen ytterst få vil kunne komme til å håve inn superprofitt mens andre slik som kraftkrevende industri derimot risikerer å gå konkurs. NVE sier at de har regnet på den samfunnsøkonomiske virkningen av slikt som NorthConnect kabelen, men deres analyse er så snever slik at de ikke har prøvd å estimere hvor mange bedrifter som vil gå konkurs pga økte strømpriser og økt nettleie. Dette er en direkte tjenesteforsømmelse fra NVE vil jeg si (for ikke å si direkte FakeNews).

2 Likes

Meningen her er fomodentlig at alle bør gjøre som Tyskland [sic]
Du står også for at diesellok skal fjernes, etter først å fjerne flyreiser

“Carbon Dioxide is Making The World Greener (w/ Freeman Dyson, Institute for Advanced Studies)”

Helt rett. Geirijo benekter det også

1 Like

Snakker du om Norge??
Sykehusenes mål ser ut til å være mest mulig operasjoner - for å skape etterspørsel -> mest mulig utgifter

1 Like

Jeg snakker om hele den kapitalistiske verdensøkonomi inkl New Public Management.
.

1 Like

Som økonom (utdannelse) sier jeg at det er intet “marked” som styrer verden. Det var det vi lærte. Bare tull. Et eksempel på at markedet ikke styrer er renta i Norge. Et annet eksempel er kronekursen - som ikke gir mening markedsmessig.
De som styrer er mennesker.
Trump har så god politisk kontroll med USAs økonomi at veksten vil bli rekordaktig 2020.
Mangel på normal vekst er nesten alltid at man ikke er interessert. Norges Bank prøver å senke levestandard i Norge. Når det gjelder stalig etableringstilskudd i Norge var budsjettet 100 mill eller noe slikt, mot 5000 mill i arbeidsledighetstrygd

1 Like

Enhver selvansatt måtte kalle seg “arbeidsledig” … for å overleve i dårlige tider. Ingen av de jeg møtte hadde noen planer å legge ned selvansettelse, det gjaldt å skjule det

1 Like

Trump ønsker økonomisk vekst. Mens Europa opplever krise går USA så det suser. Progressive tror ikke sine egne øyne her. Ifølge dem er USA bankrott.

1 Like

USA går så det suser mht. vekst i statsgjelden. Ellers er det lite som suser av betydning for den amerikanske samfunnsøkonomien.

Nesten alle bedrifter (i bla Norge) er lovpålagt å drive med profittmaksimering som mål, dette gjelder også for slike som NVE og Statskraft. Bryter ledelsen dette prinsipp bryter de norsk lov og vil også få aksjonærene på nakken. Veldig ofte treffer profittmaksimering ganske bra (mht samfunnsøkonomisk lønnsomhet) mens andre ganger blir det helt katastrofalt slik som det nå kan bli når det gjelder norsk strøm.

1 Like

[GDP - real growth rate]

USA
2.9% (2018)
2.2% (2017 est.)
1.6% (2016 est.)
2.9% (2015 est.)

France
1.7% (2018)
2.3% (2017 est.)
1.1% (2016 est.)
1% (2015 est.)

Germany
1.5% (2018)
2.5% (2017 est.)
2.2% (2016 est.)
1.5% (2015 est.)

NRK har overtatt Steigans klimaalarmisme! Han var altså forut for sin tid i “Sammenbruddet”.

1 Like

Som jeg sa, progressive tror ikke sine egne øyne her. Det kan ikke være sant tenker de. Tallene må være feil
Trump gjennomførte en skattelette på $0.5 trillions. Her tror progressive at det var til de rike - spesielt til de med dobbelt statsborgerskap… da går alt til helvete på hurtigtogsfart.

Bunnlinje: Dobbelsjekk alt du hører fra progressive

1 Like

Hvem tenker du på når du skriver “& co”? Tror du Pål har bendelorm?

Nei, her blandes begrepene, og argumentene. Det at toneangivende deler av storkapitalen forholder seg til klimaendringene som en realitet, og en trussel mot deres profittmuligheter, betyr for det første IKKE at det ikke er sant at klimaendringene BÅDE er en trussel mot storkapitalens profitt OG en trussel mot menneskeheten generelt og de fattigste i verden spesielt samtidig. For det andre er det faktum at storkapitalen støtter en del, helt utilstrekkelige, klimatiltak, heller ikke det samme som at storkapitalen støtter AOCs Green New Deal, for det gjør de IKKE. Tvert imot, kandidatene på Demokratisk side som faktisk støtter dette, motarbeides systematisk av storkapitalens medier og donorer, som i stedet heier fram kandidater som avviser AOCs Green New Deal som radikal eventyrspolitikk.

Mennesker som trur dei kan påvirke klimaets naturlege sykliske endringar er gale. Gud og sola styrer klimaet, og dei gale vil konkurrere.
Å fylle borehola i Nordsjøen med plantenæringa karbondioksyd er enda større galskap enn å legge dyre straumkablar ut til energiproduserande plattformer.
Kanskje dei same trur vi kan reise til månen utan drivstoff tvers gjennom dødlege radioaktive felt kledd i bobledress med ein plastkuppel rundt hovudet, fordi dei har sett det på TV. Årets femtiårsjubileum var mistenkeleg stille.
Fysiske lover gjeld også klimatiske forhold.

5 Likes

Jeg hørte at de for til månen på en brøkdel av et sekund, men at teknologien ble ødelagt
(la oss ikke være naiv. Avansert teknologi hadde vi på jorden før mennesket eksisterte. Kunnskap er noe de gir oss … for at vi skal gjøre framskritt)

1 Like