Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskene kan ikke herske over naturen – vi er en del av den

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/menneskene-kan-ikke-herske-over-naturen-vi-er-en-del-av-den/

Friedrich Engels om naturen og menneskeheten Av Michael Roberts. Det er blitt hevdet at Karl Marx og særlig Friedrich Engels hadde et «mekanisk, positivistisk» syn på forholdet mellom mennesket og naturen. Denne anklagen mot Marx og Engels ble særlig fremmet etter 2. verdenskrig av den såkalte Frankfurtskolen innen marxismen. De mente at alt gikk galt…

3 Likes

Godt skrevet!
Alt er natur hverken mer eller mindre!
I filosofien finnes en råtend flekk: Religionen, noe som står “over” naturen. Denne råtende flekken hindrer filosofiens skarpe, kritiske og logiske tanke.
Marx: Under kapitalismen: Produktivkreftene utvikler seg uavhengig av menneskets vilje. Først når mennesket (fellesskapet) har full kontroll over produktivkreftene så kan disse fungere i harmoni med resten av naturen.

1 Like

Skjønner hva du mener, men uten å skille mellom ulike former for religion kan du ikke si helt generelt at religion alltid settes over eller i motsetning til naturen. Det finnes utallige eksempler på religiøse tros- og forestillingsunivers, tradisjoner og praksiser som holder naturen og alt levende for hellig, og med et gudsbegrep som innebærer at den guddommelige skaperkraft og ånd finnes i hver minste lille bit av den. Så elendig som vår art i mange kulturer er til å leve i balanse og harmoni med resten av naturen, for ikke å snakke om til å skjøtte en aktiv oppgave som dens omsorgsfulle vaktmester, slik noen mener vi er ment å være, holder vi stadig på med å drite i vår egen seng, og kan betraktes som en trussel mot livsbetingelsene til oss sjøl og veldig mye mer. Så kanskje det er nettopp et mer ydmykt, religiøst forhold til naturen vi trenger for å klare å leve i harmoni med den.

2 Likes

Hei aford! Der er du!
Jeg regner meg selv som en noen lunde opplyst Marxist. Og etter å ha studert og erfart Marxismen over flere ti år så har jeg forstått det som denne artikkelen handler om. Marxismen - kommunismen peker utover de snevre rammen for menneskelig utfoldelse som det borgerlige kapitalistiske samfunnet setter. Ved å fjerne utbyttingen av mennesket og utplyndringen av naturen kan menneskeheten på sikt utvikle en fellesskapskultur som er den borgerlige helt overlegen. En kultur som gir enkelt individet full utviklingsmulighet innen rammen av et felleskap. En kultur som har den dypeste respekt for livsmangfoldet i naturen og som ta vare på det. Men dette er ikke mulig under et system som er bygd på plyndring av mennesket og naturen. Derfor er det klassekamp inntil uvesenet er nedkjempet.

Jeg har dyp respekt for tradisjonelle samfunn som praktisere naturreligion. De store og dominerende religionene som: Jødedom, Kristendom, Muhamedanisme og Hinduisme har jeg ikke mye respekt for da de er maktsystemer for å undertrykke opplysning og for å kontrollere mennesket. Vi har anslagsvis ca. 5 - 7 tusen forskjellige språk i verden og minst like mange varianter av religion. Alle disse blir dratt inn i den malstrømmen av samfunnsmessig forandring som forgår over hele verden. De fleste vil bukke under fordi de ikke kan gi noen holdbart og praktisk svar på de samfunnsmessige utfordringene som brøyter seg fram. Kampen mellom klassene krever stadig skarpere og skarpere opplysning. Denne kvernsteinen maler sund alt av uholdbare forestillinger. Det som er å håpe er at når klassekampen ebber ut at vi har greid å tatt vare på alt det bra i de for skjellige kulturene som mennesket har frembrakt rundt om på det biologiske livets jord.

Alt er natur, også kulturen til mennesket og kulturen til alle de andre livsformene.

2 Likes

Hei Hammer!
Vi er i grunnen helt på linje mht. utfordringene, og dine forutsigelser av scenariet i relativt nær fremtid, kan det godt være at slår til. Men som før tviler jeg på at marxismen er svaret. Slik du utlegger dens idealer og kjernebudskap, er den ikke vanskelig å sympatisere med, men det kurerer ikke min frykt for marxismen. Det har å gjøre med historien og at marxismen tilsynelatende aldri blir implementert og levd slik idealister som deg gjerne vil at den blir. Men selv har jeg knapt noe helhetlig og gjennomarbeidet alternativ å foreslå, dessverre.

1 Like

Dette var en dristig påstand, for det materialistiske verdensbildet faller utenfor utenfor rammene for vår empiriske forskning, det er ikke etterprøvbart, og kan derfor ikke bevises! Det er selvsagt fornuftig å forholde seg til det man kan erfare, men er det rasjonelt å påstå at det vitenskapen ikke kan observere og etterprøve, det eksisterer det ikke?

Dessuten er den objektive vitenskapsmannen er en myte, og våre fem klassiske sanser som vi kan oppfatte naturen med er svært begrenset. Farger eksisterer ikke i naturen, farger er bare en illusjon som skapes i hjernen vår. Vi ser kun en liten del av det elektromagnetiske spekteret, og vi kan ikke oppfatte infrarødt og ultrafiolett lys slik dyr/insekter kan. Vi er rett og slett elendige observatører, og jorden slik vi mennesker ser den, eksisterer ikke.

Basert på overnevnte, blir konklusjonen at det materialistiske verdensbildet er en tro som ikke kan bevises, ikke ulikt religioner!

Og bare så det er sagt, jeg er ikke religiøs.

3 Likes

Se her ja, du har jo dine gode øyeblikk også, Johnny. :smile: Edru igjen i kveld, eller?

Nå har det seg slik at jeg blir “oppgitt/irritert” når folk er skråsikre på noe, spesielt noe som ikke kan bevises. På 80-tallet brukte svensk TV å intervjue nobelprisvinnerne hvert år, og det var to spørsmål intervjueren alltid stilte. Tror du på Gud? Alle vitenskapsmennene svarte nei. Tror du det finnes liv ute i universet? Vitenskapsmennene svarte nei, og begrunnet svaret med at den matematiske sjansen for at liv skal oppstå i universet er så liten at dette har skjedd kun en gang!

Vi vestlige, som har fått det vitenskapelige verdensbilde inn med morsmelken, vet at dette er sannheten, selv om den ikke kan bevises, og pga “vår blinde” tro klarer vi ikke tenke “utenfor den vitenskapelige boksen vi lever i”. Dette forhindrer forskning på ting vi burde forsket på.

Og, “vitenskapens skapelsesberetning” er like tåpelig som enhver religion; Før vårt univers ble til eksisterte ikke rommet, tiden eksisterte ikke, det eneste som eksisterte var ingenting. Og langt der ute, i ingenting, dukket det plutselig opp et punkt, mindre enn et elektron. Helt uten grunn, og helt tilfeldig, begynte dette punktet å utvide seg, og alt som eksisterer i universet kom fra dette lille punktet. Og så, en mørk og stormfull aften, oppsto selve kronjuvelen i universet,* livet, av død materie, helt plutselig, helt tilfeldig, og som alt annet i universet, helt uten mål og mening.

Jeg kjøper ikke den “vitenskapelige skapelsesberetningen”, men vitenskapelige metode har jeg stor sans for, den kan vise oss hvordan den materielle virkeligheten fungerer, men vi mangler vitenskapelige verktøy for å utforske den andre virkeligheten, eller de tingene vi ikke tror eksisterer!

2 Likes

At alt er natur! Nei Jonny dette er ingen dristig tanke, selv et lite barn kan trekke denne slutningen. Å gruble, undre seg og være oppfinnsomme er en del av menneskenaturen. Tanken er fri sier vi ofte men vi forholder oss allikevel til den materielle virkeligheten (naturen) for å overleve. Gud , tusser og troll og Petter Pan kan vi leke oss med, spennende tanker, men vi havner fort ned på den materielle virkeligheta når vi er ferdige med tankespinnet vårt.

Det finnes enorme mengder fenomener som vi mennesker ikke kan forklare og forstå (ennå) og inn i fremtiden vil det sikkert være slik også. Men det er da ikke noe problem? Det er da bare en utfordring og en arbeidsoppgave i å nettopp forstå det ukjente. Hvorfor i alle verden skal vi da bruke religion som har sluttet å tenke og å utvikle seg, de kjenner jo Sannheten. Religionene er ikke et brukbart redskap til å løs de store og vanskelige oppgavene som menneskeheten står ovenfor. Dette var mitt utgangspunkt.

Det er riktig at vitenskapen er påvirket av klassesamfunnet og slik vil det være så lenge klassesamfunnet eksisterer. Vil vitenskapen bli “fri” når klassesamfunnene er avviklet? Nei selvfølgelig ikke! Vitenskapen vil alltid måtte stå til ansvar ovenfor livet!

En hver vitenskapelig teori er i stadig utvikling og skal usettes for falsifisering (berettiget forsøk på å bevise at den er feilaktig eller mangelfull). Det beste ved en vitenskapelig teori er ikke at den er riktig men dens brukbarhet. Å ha et åpent sinn er en forutsetning for godt vitenskapelig arbeide.

Energie er konstant!
Den kan ikke forsvinner og den kan ikke økes. Men den kan omformes.

Om all energi en gang i universets fødsel var et uendelig lite punkt? Vel, det er en utfordring som vi kanskje en gang vil finne svar på men svaret finnes vi ikke i religionen. Det går an å tenke seg at en masses tetthet kan være uendelig.

Om det skulle vise seg at vi faktisk oppdag at gud (er) (han, hun eller det) finnes, så hva så? Jammen da er jo også gud bare natur!

Alt er alt! Er Natur! Så flott!

Og så Jonny! Gi oss nå et eksempel på noe som ikke er natur!
Overrask oss enfoldige!

Beste hilsen: Kjell

1 Like

Tja, med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker, og da kan man bare velge og vrake fra øverste hylle. Men natur kan også brukes om vår fysiske virkelighet, men ikke om åndelige ting som kunst, etikk, filosofi, kapitalisme, marxisme, livssyn, religion og det (u)vitenskapelige verdensbildet. En eventuell allmektig Gud er ikke en del av naturen, han står over den.

Og, Karl Marx var en stor tenker, men det er lenge siden han levde, og sosialismen har ikke hatt tenkere av hans format siden 1883!

Det Europa Karl Marx kjente til eksisterer ikke lengre, og Marx hadde ingen muligheter til å forutsi at arbeiderbevegelsen ville bli ugjenkjennelige for norske arbeidstakere, og at kun 20% av disse ville føle tilhørighet til arbeiderklassen. Karl Marx hadde heller ingen mulighet til å forutsi identitetspolitikken, det multikulturelle samfunnet, særinteresser, ulike identiteter samt en venstreside der alle politikerne var barn av kultureliten. Vet ikke helt hva Karl Marx ville gjort i vår situasjon, kanskje gått ut for å finne den nye arbeiderklassen. Hva tror du?

Johnny beklager at jeg skrev navnet ditt feil!
Jeg ble lurt! Jeg trodde faktisk at du ville forøke å gi meg et godt svar men så kom det bare tåkeprat. Jeg skulle ha tatt signalet da jeg så koplingen din mot aford. At det “åndelig” er natur? Ja hele rekken av det du stille opp er jo ikke noe annet enn natur! Kunst, etikk, filosofi, kapitalisme, marxisme, livssyn, religion og det (u) vitenskapelige verdensbildet er natur!
Alt er konstruksjoner av menneskelig virksomhet, praktisk virksomhet ved bruk av materialer og sinnets (åndelig om du vil) virksomhet (arbeid) ved bruk av sanseinntrykk og kjemisk elektriske impulser fra vår hjerne. Energi rett og slett!

Jeg lot meg lure av at du bruker et bilde av Karl Marx. Ja jeg kan bli lurt av og til men dette Johnny, er for banalt! Kompaniskapet ditt med asford og den håpløse forklaringen du gir på hva som er natur, avslører deg. Skal du være med å drite ut diskusjonssidene til Steigan.no, så må du skjerpe deg! Triste greier!

Hilsen en som er glad i all natur!

For det første: Det kjælenavnet du litt klønete prøver å sette på meg, skrives med to s’er, altså assford, ikke asford, for kølsvarte. Skjerp deg, apparatjik Hammer!

For det andre: Det eksisterer ingen kobling eller noe kompaniskap mellom Johnny og assford, utover at begge har en brukerkonto på herværende nettsted. Johnny og jeg er noen ganger helt enige, andre ganger delvis enige, men vel så ofte helt uenige, og uenigheten har til tider dessverre også vært forsterket av en litt sk. “dårlig kjemi” oss i mellom. Hadde du forsøkt å ettergå våre respektive kommentarhistorikker her på forumet, i stedet for å sitte og koke sammen noe sprøyt basert på løse antagelser det er vanskelig å fatte hvordan er blitt til der inne i ditt gamle, forvirrede hode, ville til og med du på en god dag kanskje sett dette selv, men det gadd eller husket du åpenbart ikke. Jeg burde vel knapt være overrasket over at en som ikke kan skrive hverken Johnny eller assford riktig, heller ikke kan lese hverken Johnny eller assford riktig, men du klarte faktisk å forbløffe meg litt med en så ekstremt lite imponerende innsats som den du leverte i dag. Gratulerer.

Du og jeg har hatt våre runder i ringen før, Hammer. Når jeg leste ditt første innlegg i denne tråden, tenkte jeg at jeg nå skulle replisere på en vennlig måte, og ikke legge opp til nye runder med krangel og ufred mellom oss, selv om vi fortsatt er like uenige om mange ting som før.

Forts. under

2 Likes

Forts. fra over

Og utfra tonen og innholdet i svaret jeg fikk, virket det som om du oppfattet meg noenlunde riktig mht. at jeg ikke var ute etter hverken å provosere deg (selv om det er morsomt, og så lett at man egentlig må anstrenge seg litt for å unngå det), drite deg ut (det klarer du tilfredsstillende selv) eller angripe deg (enda det ville være en sunn og naturlig ting, all den tid du som ukritisk, forstokket kommunist i praksis er ute etter å ødelegge samfunnet jeg lever i). Selv om svaret ditt også, som alltid, selvfølgelig var preget av den nærmest religiøst troende marxistens dogmatiske idé- og begrepsunivers, og ikke akkurat rant over av egne, selvstendige betraktninger eller originalitet.

Men noen må ha glemt å låse inn tranflaska di, for så kommer altså denne fullstendig imbessile utblåsningen mot Johnny, fri for saklighet og full av drittpreik, fordi du åpenbart ikke er i stand til å grave deg ut av det nedsnødde, strengt materialistisk-deterministiske virkelighetssynet du kaller vitenskapelig, og skjønner ikke at Johnny for en gangs skyld har helt rett, men benytter i stedet taletiden til denne kreative koblingen din av ham og meg, med sistnevnte i rollen som den store skurken og Johnny som funnet skyldig i useriøst tåkeprat, bevist ved sk. guilt by association som min medsammensvorne. Det er selvfølgelig dumt når diskusjoner havarerer på den måten fordi en part er for sneversynt, dum og full av snevre, dumme og andres ferdigtenkte tanker, pluss noen merkelige vrangforestillinger, til egentlig å ha noe i en diskusjon å gjøre i 2020. Men det kan jeg i og for seg leve godt med. Det virkelig pinlige, er imidlertid at du bommer så hinsides all fornuft mht. hvem som driter ut diskusjonssidene til Steigan. Hvis Johnny eller jeg, som ikke er dogmatisk rettroende marxister, noen av oss, skulle si noe dumt eller umarxistisk, smitter ikke det av på Steigan. Men du, Kjell Hammer, er en skam for marxismen, og burde vært satt i gulag for å hindre at du diskrediterer den ytterligere nå. Hva skal Steigan med fiender, når han har sånne venner som deg? Men for all del, bare stå på for min del, altså.

2 Likes

Ser ut som du lager din egen definisjon av begrepet natur, og når du skriver “alt er natur”, så drar du begrepet helt ut i det blå. Du skriver også “alt er alt” og slike utsagn er helt umulig å gi et fornuftig svar på. Natur er et upresist begrep, men pr. definisjon er natur noe som ikke er skapt av mennesket. Om mennesket er en del av naturen kan også diskuteres, vi har bevissthet om oss selv, evnen til å se oss selv utenfra, påvirke oss selv, skape, kultivere og vår bevissthet og selvrefleksjon gir oss innsikter ingen andre dyr har, og dette bryter med påstanden om mennesket som natur. Er datamaskiner, elektronikk, biler, fly og atombomber en del av naturen?

Men, jeg skrev også at begrepet natur brukes om den fysiske virkeligheten som omgir oss. Naturvitenskapen handler om den materielle verden, men fysikkens teorier har begrenset gyldighet, man må kunne utføre repeterbare eksperimenter, og dette begrenser metodens anvendelsesområde til fenomener som kan utforskes med slike metoder. Einstein sa at det er teorien som forteller hva vi observerer, og er teorien feil, eller mangelfull, blir tolkningen også feil.

Menneskelig erfaring gjennom tusener av år forteller oss at verden har en ikke-materiell side også, men åndelige (ikke naturlige) fenomener er ikke reperterbare og vitenskapens metoder kan derfor ikke brukes for å forstå slike overnaturlige fenomener. Har selv opplevd uforklarlige fenomener, i lag med flere hundre soldater og offiserer. Mange forskere mener det finnes parallelle universer, med helt andre naturlover enn de vi er vant til, og disse universer er heller ikke en del av vår natur.

Jeg skifter avtar ganske ofte, og det er en spesiell grunn til at jeg nå bruker bildet av Karl Marx, men det går jeg ikke inn på nå. Jeg har lest mye om Marx, jeg har sansen for han, for han hadde jo rett, mange av hans teorier er fortsatt meget treffende. Men Karl Marx var et menneske, ikke noen guddom, og han tok feil, som de fleste andre store tenkere.

2 Likes

Det var da voldsomt til ordgyteri aford! Selvfølgelig må en vente at en diskusjonsside som forumet på Steigan blir hjemmesøkt at folk som ønsker å ødelegge en hver fruktbar samtale/diskusjon om verden vi lever i. En diskusjon/samtale som fordyper den menneskelige kunnskapen i å forstå hvordan vi må forandre verden til noe bedre. Jeg har i utallige innlegg i mot din samfunnsoppfatning fått bekreftet at du mener deg å være en Anarkist. Det er helt greit for meg. Jeg deler ikke en slik ansvarsløs oppfatning! Anarkismen har alltid gått i borgerskapets ærend. Et lite sidesprang: Jeg har skadde synet på et av øynene og har bare 20 % igjen på det. Jeg skrev asford og ikke assford det var din foruttatte oppfatning. Etter de utallige innleggene du har skrevet på Steigan har du markert deg som en solid antikommunist og det er helt greit for meg å vite og også for andre.

Hei Johnny!
En oppfordring! Når du bruker en “avtar” hva nå det er? Så bruke et symbol/navn som ikke direkte kan mistolkes. Å bruke et bilde/tegning av Marx vil de fleste oppfatte som om at du er Marxist. Ellers Johnny så befinner vi to oss i helt forskjellige begreps-verdene. Den idealistiske/religiøse og i den materielle (alt er materie). Alt er natur og selvfølgelig også mennesket. Gjennom millioner av år har vi som art gått fra bakken til å klatre opp i trærne og ned til bakken igjen. Gjennom hele utviklingens gang har vi gjennom å måtte tilpasse oss, utviklet alle våre sanser: Syn, lukt, smak, hørsel egenskaper som redsel, sorg, aggresjon, kåthet, språk … Vi har i denne utviklingen dratt med oss utallige arvelige egenskaper som ligger latent i kroppen vår. For eksempel hvis utviklingspresset på oss blir stort over tid, kan vi få tilbake en funksjonell hale, et ekstra gripe redskap hvis det er nyttig for oss. Evolusjonens utvikling har ingen forutbestemt retning. Evolusjonsteorien er en av de sterkeste teoriene menneskeheten har utviklet. Den gir ikke rom for noe overnaturlig. Mennesket er den dyreart som har utviklet de sterkeste evnene til å omforme naturen rundt seg. Men det kan ikke heve seg over naturen. Mennesket er natur og deres virksomhet er derfor også natur. En datamaskin er en del av naturen. En maurtue som er et fantastisk byggverk er en del av naturen laget av mauren. Redet til fugler er en omforming av natur og derfor en del av naturen. Den menneskelige tanken/oppfatningen (elektor-kjemiske impulser via sanseinntrykk) om eksistensen av gud(er) er oppfatninger produsert i den menneskelige hjerne og derfor et produkt av den menneskelige natur. Alt er natur! For noen er en slik oppfatning og forståelse av virkeligheten veldig trist, det forstår jeg. Johnny er du en kristen så vær redelig og bruk symboler som kan gi hint om hva du er!

Jeg utfordrer deg på nytt! Gi meg et håndfast eksempel på noe som er overnaturlig eller undernaturlig!

Med hilsen: Kjell

Dette er sannsynligvis tøv. Fortsetter vår eksponentielle, teknologiske utvikling vil det snart bli uproblematisk å fjerne t.d. miljøgifter i naturen.

Men samfunnet slik vi kjenner det vil opphøre 2030-2050 pga. kunstig intelligens, og det store spørsmålet er om dette vil skje på en måte som er positiv eller negativ for menneskeheten.

…den opplysteste :wink:

1 Like

De fleste som kjenner meg godt sier jeg er marxist, men jeg liker ikke å sette mennesker i bås.

Er glad i tall og vitenskap, har utdannelse innen elektronikk og data, har teknisk fagskole, ingeniørhøyskole, og den siste utdannelsen jeg tok var innen regnskap. Evolusjonsteorien er det vel ingen tenkende som tviler på, men hva denne teorien gir rom for, det kan diskuteres.

Jeg er en sterk kritiker av både kristendom og islam. Jeg er altså ikke religiøs, men jeg benekter heller ikke “hendelser” som utfordrer vår virkelighetsoppfatning.

Har svart på alle utfordringene dine, og gjør det gjerne igjen, men her er jeg usikker på om jeg forstår spørsmålet ditt riktig?

1 Like

Det er det vi trenger, en VERDENSREGJERING som har makt og myndighet til å forvalte planetens ressurser og fordele dem med en matematisk rettferdighet takket være vår tids enorme datakraft. Nasjonalstatene kan jo ikke disponere planetens ressurser, hver enkelt grafser til seg mest mulig, og de får mest som er militært sterkest. Vi lever ombord i et romskip med begrensede ressurser!
Men selvsagt må kapitalismens innebygde krav til kontinuerlig vekst erstattes med planøkonomi styrt av vitenskapelig dokumentasjon på hva som er planetens bærekraft.

Javisst skal vi fortsatt ha demokrati, men begrenset til produksjon og forvaltning, sosiale ordninger, kultur, idrett etc i små regioner, slik vi egentlig er genetisk utrustet fra naturen sin side, som et flokkdyr gjennom hele evolusjonen.

For sikkerhets skyld: EU er ikke et svar på en slik verdensregjering, EU er en trussel mot planetens og vår framtid, kun et middel for å tjene kapitalismen! Og USA, kapitalismens flaggskip, er sprunget lekk. Historias mest bestialske krigsnasjon tar oss med i dragsuget hvis vi ikke tar til vettet og går ombord i livbåtene!

Hei Johnny!
Det er ikke noe forbud mot å kalle seg Marxist eller noe annet. Men det er likevel på kanten av å svindle når du ikke har forstått det mest grunnleggende i marxismen: Dialektikken i den Materialistiske Historieoppfatningen. Vekselvirkningen mellom Produktivkreftenes utvikling og Klassekampen som nå har foregått i tusener av år.

Ingen ting tyder på at du er en Marxist, se bare hva du skrev i ditt første innlegg, Sitat: Det materialistiske verdensbildet faller utenfor rammen for vår empiriske forskning.
Det er ikke etterprøvbart og kan derfor ikke bevises. Vi er rett og slett elendige observatører, og jorden slik vi mennesker ser den, eksisterer ikke. Sitat slutt.

Ingen ting er fjernere fra Marxismen enn dette tøvet!

Når du ikke vil ta utfordringen jeg har gitt deg, så kan jeg gi deg en oppgave som kan forteller deg om den materialistiske virkeligheten: Kle av deg og gå inn i et rektangulært rom med fire vegger. Still deg med ryggen mot den ene veggen hvor avstanden til den motstående veggen er ca. 4 til 5 meter unna. Lukk øynene og start og spring så raskt og kraftfullt du kan rett frem til du kolliderer mot den motstående veggen. Hvis du kan fortelle meg etter dette forsøket, at du ikke følte smerter, så kan vi diskutere videre om den materielle verden ikke finnes. Et slikt forsøk er empirisme (ett praktisk etterprøvbart forsøk).

Det finnes dessverre mennesker som ikke har egenskapen til å føle smerter, men det er så sjelden at jeg regner med at du ikke er en av dem.

Jeg vil allikevel fraråde deg å gjennomføre forsøket!

Med hilsen: Kjell.