Nyheter MDTV Forum Om Doner

Meningen med arbeidet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/meningen-med-arbeidet/

NRKs «Verdibørsen» har en interessant samtaleserie om arbeidet og arbeidets betydning. Den kan lastes ned som podcast og tar for seg ulike sider ved arbeidets rolle i samfunnet. En samtale handler om henne som hoppet av «hamsterhjulet» og som lærte seg å leve på lavere familieinntekter. En annen handler om meningsløse jobber. Filosofene Kaja Melsom…

2 Likes

For lettvint! Mennesket er hedonistisk anlagt. Vi liker å late oss, spise alt for mye mat og søke superstimuli i form av usunne ting som trykker på steinalder-knappene våre. I den grad vi er fornuftige og prøver å få gjort noe meningsfult, så ligger det dypt begravd i den menneskelige natur å strebe etter den mest effektive måten å få utført en arbeidsoppgave på. Det betyr rpbotgressklippere i hagen, 3d-printere som tar over snekker-jobbene, kunstig intelligens som analyserer behovet for nye hobbyer, som forteller oss hvilke tiltak vi skal gjøre for å komme ut av depresjon på bakgrunn av analyser av dine massedataer, som analyserer komplekse symptombilder og forebygger/behandler/diagnostiserer langt mer effektivt enn noen lege. Den neste automasjonsbølgen vil bety en hel ekstra kasse med spiker i menneskehetens kiste. Vi må bryte med vår egen natur, vår egen menneskelighet, for å overleve.

1 Like

Den siste formuleringa i Ellinors Vise har eg alltid tolka kulturpolitisk. Alle dansar, jamvel arbeidsfolk, ettersom dans er ein sosial interaksjon. Men Hagerup skil ut “fin dans”, altså dansen som kulturuttrykk, det dei som har råd til det kan sjå på som ein del av ei estetisk oppleving. Men så kan ein jo leggje til at dei som forsynte borgarskapet med denne opplevinga, ballett-dansarane, arbeidde vel så hardt. Å halde ut på ei scene kveld etter kveld er hardt arbeid, og folk som driv med profesjonell ballett er dei første som går av med pensjon (40 år). Men eg trur Hagerup var ute etter ein sosialpolitisk assossiasjon i teksten sin, ettersom ikkje all dans er like “fin”, eller rekna som å ha same kulturelle status. Ein arbeidar som svingte seg i ein reinlender når helga kom var altså ikkje like “fin” som ein høgborgar som sende sonen sin på danseskule.

2 Likes

Må jeg påpeke det umiddelbart hykleriske i at oversubsidierte NRK-ansatte og oversubsidierte filosofer sitter og dagdrømmer om hva som er meningsløse jobber? At verdi er subjektivt, og det finnes mange meningsløse jobber med tanke på å reflektere folk sine subjektive interesser, det kan den mest opplyste av oss - thormothr - fortelle oss gratis. Om du sparker alle offentlige ansatte med de 50% mest meningsløse jobbene, så har du allerede et godt grunnlag for å gi samtlige nordmenn borgerlønn - da kan alle, og på lik linje, gis direkte makt i å reflektere sine egne interesser.

Ikke av marxister og kommunister, som er patologisk irrasjonelle, ideologisk troende mennesker.

Og vips, så piskes frem den samme gamle svadaen! Det er den diffuse kapitalismen som er skyld i alle våre problemer! IGNORER OG GLEM at pengemengden i Norge er ca. 2.000 mrd. kroner, mens statsbudsjettet ligger på ca. 1.500 mrd. kr, som gir en idé om hvor mye av den økonomiske aktiviteten i Norge som er styrt gjennom subsidierings-helvetet som er det norske sosialdemokratiet! GLEM DETTE og heller påstå at det er den kapitalistiske markedsdynamikk hvor man kan frivillig bytte varer og tjenester som er det grunnleggende problemet med samfunnet. Ja! Preik til dine felles troende! Spre marxistisk desinformasjon! La oss ikke forstå samfunnet, men la oss blindt hate kapitalismen og de rike! Tjohei!

Inndelingen av nordmenn i “klasser” er subjektivt og arbitrært. Jeg foreslår å dele inn nordmenn i rasjonelle og irrasjonelle mennesker. Rasjonelle mennesker kaller jeg de som feks. er i stand til å forstå at det at et menneske kontrollerer atferden til et annet menneske, dvs. kontroll av produksjonsmiddelene/ressursene arbeidskraft & teknologi (som er to sider av samme mynt) er umoralsk slaveri. Både kommunismen og sosialdemokratiet praktiserer slike totalitære løsninger hvor man kan eie atferden til andre, og den sistnevnte krever inn 50% av verdien av ditt arbeid.

Og her er saken, Pål Steigan - JEG ØNSKER IKKE DIN TOTALITÆRE LØSNING. Du tror du er moralsk overlegen og kan velge for andre, og at folk egentlig ønsker kommunisme - FEIL.

Folk flest skjønner at kommunisme er en totalitær løsning, og ønsker ikke denne løsningen. Du kan like godt ta utganspunkt i Josef Stalin eller Adolf Hitler, som du tar utgangspunkt i Karl Marx.

Jeg har nok med å krige mot sosialdemokratiet. Om du prøver å innføre kommunisme i Norge, så går jeg til BLODIG KRIG mot alle marxister og kommunister. Sånn, da er dere advart, og så kan dere tenke dere om, og vurdere om det i det hele tatt finnes en ørliten, bitteliten grunn til at jeg påstår at det å eie atferden/kontrollere arbeidskraften til andre er umoralsk, og om det ikke finnes andre måter å tolke og organisere samfunnet, enn å ta utgangspunkt i 170 år gammelt marxistisk svada som kun marxistisk troende bryr seg om.

Og til slutt skal jeg hinte om en naturlig og moralsk løsning på en kollektiv organisering av samfunnet som effektivt behandler problemet med kapital/maktkonsentrasjon:

Begrensa naturressurser i Norge er verdt over 1 trillion kroner, som tilsvarer ca. 200.000 kroner per nordmann…

Så du vil si at Markuskirka var den mest effektive måten å bygge ei kirke på? Da bør du heller se til Hunndalen kirke, eller kraftstasjonen, selv om de gamle kraftstasjonene var vakrere. Nei, venetianerne var drevet av religiøs ærefrykt! Ikke hedonisme, som oss.

Borgerlønn er flott så lenge det knyttes opp mot inngruppa. Bongard foretrekker dog begrepet samfunnslønn. Lommedemokratiet er ikke totalitært, men det fullendte demokrati. Under lommedemokratiet oppløses staten og kapitalen i allmenningene. Markeder kan vi allikevel ha, det har vi alltid hatt, men det kapitalistiske markedet er en uting. Viktigst er at vi tar kontroll over produksjonsmidlene, det er disse som truer eksistensen vår!

Venezia var fundamentert på en sterk inngruppe-tilhørighet. Dette kan vi få gjennom lommedemokratiet. Dessuten må vi gjøre Venezia til vårt forbilde!

Med andre ord, sidan “irrasjonell” og “dum og uopplyst” er synonym i den tiraden her, kan eg berre trekkje denne konklusjonen: Folk som ikkje trur på kapitalismen er irrasjonelle, altså dumme og uopplyste og fortener ikkje noka rolle i styre og stell. Dei som trur på kapitalismen, har forstått samfunnet og fortener dermed det ansvaret dei skal ha. Underforstått: Det er berre dei som trur på kapitalismen som er smarte, alle andre er dumme, og så seier du at det er dei andre som er totalitære? Vi er pålagt å elske kapitalismen av heile vårt hjarte og heile vår sjel og all vår forstand, og forsaka sosialismen, alle dens gjerningar og all dens vesen. Men den leiaren som krev denne typen tilslutning ER etter definisjonen totalitær.

Det er flere som trekker lettvinte konklusjoner, ser jeg. Jeg kjenner riktignok mange som elsker alle slags duppe-dingser, men de fleste er fornøyd med å se at de virker. Etterpå havner de gjerne i den kategorien som snart er skrap. Jeg tolker det til å være hamsterhjulets utforskre, som sannsynligvis hadde utforsket uansett, hvis de bare hadde hatt mer frihet.
Når det gjelder mat, så er det et større problem med all maten som kastes, enn den som blir spist opp.

Jeg sitter her, med en kropp ødelagt av gikt, men jeg klarer ikke å la være å gjøre NOE, så jeg lager smykker, bare fordi jeg elsker å se dem bli til. Av og til vil noen kjøpe et, og da må jeg bare si tusen takk, for jeg er villig til å betale mye, for å få lov å holde på.
Svigerfar er 85, han har flyttet fra gården , men kommer hver dag for å arbeide ei økt, gratis. Slik er det overalt rundt meg. Jeg bruker å si at uten de trygdede, stopper Norge.

Det eg seier er at eg ikkje har nokon moralsk rett til å eige deg eller styre det du gjer på, og du har ikkje nokon moralsk rett til å eige meg eller styre det eg gjer på.

Kun naturen bør eigast i fellesskap - den har ingen av oss skapt, og vi treng alle tilgang til den for å reflektere våre subjektive behov/interesser.

Kapitalisme kan definerast på mange måtar, som feks. eksistensen av eit marked der folk kan frivillig bytte varer og tenester. Ei diffus demonisering av kapitalisme gjer ikkje at folk forstår samfunnet bedre, men fører berre til blindt ideologisk hat.

Marxistar, kommunistar og sosialdemokratar bør holde sine maktsjuke pailabbar vekke ifrå meg. Ingen har moralsk rett til å motta anna enn sin brøkdel av verdien av begrensa naturressursar.

Frå artikkelen Mulig modell for å organisere samfunnet som Pål Steigan lenkar til:
“På et tidspunkt vil privateiendom til ressurser og produksjonsmidler framstå som like absurd som ideen om at et menneske kan eie et annet.”
Å ta over produksjonsfaktoren/produksjonsmiddelet arbeidskraft impliserar at du eig menneska som står for arbeidskrafta. Pål Steigan er anten ignorant, eller so lyg han folk opp i trynet.

Borgerlønn er flott så lenge den utbetales ubetinga, dvs. uten mellommenn og kriterier.

Du skal ikke bestemme om jeg er verdig til å motta borgerlønn, og jeg skal ikke bestemme om du er verdig til å motta borgerlønn.

1 Like

Men kapitalistar skal få løyve til å bruke sine maktsjuke pailabbar alt dei vil? Det er vel kjent i marxistisk basal teori at industrikapitalisten “eig” arbeidskrafta til arbeidaren. Det var dette Marx analyserte seg fram til som eit sosialt problem det var all grunn til å stille spørsmål ved.

Om ingen private mindretall eig naturressursane, so er alt anna frivillig arbeidskraft eller produktet av frivillig arbeidskraft. Om du er sikra ei ubetinga borgarlønn - din brøkdel av verdien av naturressursane - so er du ikkje nødt til å jobbe for McDonalds.

Om du sjølv bestemmer kven du vil selge arbeidskrafta di til, og sjølv bestemmer korleis du brukar den inntekta du bytter til deg for arbeidet, så betyr det at du eig arbeidskrafta di sjølv. Om sosialdemokratiet krev 50% av verdien av arbeidet ditt, og puttar deg i fengsel eller skyt deg om du nektar, so betyr det at sosialdemokratiet eig arbeidskrafta di.

Du kjenner til Torstein Veblen og hans ananlyse av overklassen?

Da blir det å betale andre for å danse, finere enn å danse selv.

Jo, men no er arbeidaren ofte stilt slik at han ikkje har høve til å velja kven han vil selja arbeidskrafta si til. Han er prisgjeven den sterkare parten i arbeidslivet (om arbeidsstokken ikkje organiserer seg). Sosialdemokratiet - og sosialismen i og for seg - sprang ut av tanken om å tryggje desse rettane for vanlege arbeidsfolk. Om det du kallar “sosialdemokratiet” går inn for å skyte deg om du nektar, er det ikkje sosialdemokrati lenger, men fascisme. Forøvrig er dei 50 prosenta dine eit døme på den meirverdien kapitaleigaren krev attende som “meirarbeid” i følgje Marx. Men om eg følgjer argumentet ditt, undrast eg på om eg ikkje har å gjera med ein stram anarkist av eitt eller anna slag.

Du har å gjere med sjølstyre-modellen’s profet - thormothr, den opplysteste av de opplyste. Sjølstyre-modellen er eit forsøk på å beskrive den moralske og prinsippielle funksjonen til staten som kollektiv organisering, og kan oppsummerast slik:

statens inntekter: inntektsskatt --> naturskatt
statens utgifter: subsidier --> borgarlønn/grunnleggande infrastruktur

Du kan ikkje berre kalle alt du ikkje likar fascisme, og alt du likar kommunisme. Kongeriket Norge er offisielt eit sosialdemokrati. Om du ikkje betalar inntektsskatt, so vil sosialdemokratiet putte deg i fengsel, og om du trugar med valdeleg motverge, so vil du alternativt bli skoten.

Sosialistar må klare å beherske seg til å kun kontrollere og fordele verdien av naturressurane. Å skulle kontrollere arbeidskrafta til folk vil seie at du eig personen som produserar arbeidskrafta. Gitt at fellesskapet eig naturen, og at det finnast ubetinga borgarlønn, so er det tøv at arbeidsgjevarar driv “utbytte” av arbeidarar:

Tenk på Håkon Bertheussen som skapte Wordfeud. Dette programmet lagde han utan å beslaglegge naturressursar (utover datamaskina og strømmen han betalte for). Sei at han tenar 2 mill. kr i året på sitt einmannsfirma. So vil han utvide, og tar sjansen på å ansette enda ein dataingeniør med 500.000 kr i årslønn. Kanskje det vert ei dårleg investering, eller kanskje han endar opp med å tene 3 mill. kr i året. I følge banal marxistisk tankegang driv då Bertheussen med “utbytte” av dataingeniøren som han betalar 500.000 kr i året. Marxismen legg til grunn at det er lett, lukrativt og automatikk i å tene pengar på arbeidarar, men det er det ikkje. Dei fleste gründarar feilar, og brukar mykje tid og energi på å få firmaer til å gå rundt. Det er også svært vesentlig at dataingeniøren som fekk jobb hos Bertheussen sannsynlegvis ikkje ville tent 500.000 kr om han prøvde å lagde ein konkurrent til suksessen Wordfeud, feks. med kopien Wordgame. Den ansatte dataingeniøren er priviligert som får lov til å ta del i suksessen til Bertheussen og kunne ha ei stabil inntekt.

Alle er interessert i å tene eigne interesser. Arbeidsgjevarar ynskjer lav lønn; arbeidstakarar ynskjer høg lønn. Det er ikkje meir mystisk enn det. Om det var so lettvint og lukrativt å være arbeidsgjevar, so kan alle berre starte sitt eige foretak, og so finnast det ikkje fleire problem i verda.

Den økte innsikte viser at hele teorien må skrotes. I hvertfall ideen om at vi stammer fra apene. At vi, som mennesker utvikler oss, er det ingen tvil om- om ikke nødvendigvis til det bedre. Men vi gjør det som mennesker, og har aldri gjort det som noe annet.

Mitt hovedpoeng er at arbeid ikke nødvendigvis er noe vi mennesker streber etter. Frihet er derimot en universel menneskelig verdi, mener jeg. Så har vi selvsagt ulike ønsker for den friheten, men jeg mener å se at alt for mange bruker friheten sin på en destruktiv måte. Paradoksalt nok er det ofte mennesker som har ofret mye av sin frihet til f.eks studier og krevende/utviklende arbeid, som senere i livet er best rustet til å skjøte sin frihet produktivt.

Jeg er enig i at eksemplet ditt med Wordfued er illustrerende for hvordan kapitalismen fungerer på sitt beste. Men her snakker vi om en énmannsbedrift som ansetter en ingeniør. Du kunne gitt bedre eksempler, for eksempel bedrifter med hundrevis av ufaglærte som gir de ansatte tariff-lønn. I Norge er vi så heldige at det finnes mange slike - i sosialdemokratiet Norge. Grovens poeng er imidlertid at dette ikke er en selvfølge. Selv i «velfungerende» rike land som USA, Tyskland og mange andre, inkludert Norge, er det nok av eksempler på det motsatte. Det er faktisk mange eksempler på at det er lett og lukrativt å tjene penger på arbeidere.

Det er derfor skolen er så drepende, for den har ikke til mål å utvilke selvstendige individer, men dyktige instrumenter.
Hvis jeg ikke hadde fått muligheten til å lære håndarbeids-teknikker av min bestemor, ville jeg aldri ha oppdaget gleden ved arbeidet og tilfredstillesen ved å se det fullført. På skolen klarte jeg aldri å strikke ferdig votteparet, så strikking prøvde jeg ikke igjen før jeg var godt voksen.
Hadde jeg ikke gifta meg med en som trodde jeg klarte alt, så er jeg heller ikke sikker på at jeg hadde klart å finne noe meningsfylt å fortrenge smertene med - så da ville jeg antageligvis ha gått rundt dopet.

1 Like

De putter deg ikke nødvendigvis i fengsel, men vis meg den nordmann som kan klare seg uten penger? Så lenge du ikke kan velge bort det arbeidet du blir tilbud, er du ikke fri.