Nyheter MDTV Forum Om Doner

Matsikkerhet og beredskap


#1

En av de viktigste organisasjonene i landet avholdt sitt landsmøte helga 9 -11 november, Norges Bonde og Småbrukarlag. (NBS)
I tillegg til å vedta en offensiv politisk plattform og foreta valg av ny ledelse, blei det avhold flere seminarer som tok opp viktige landbrukspolitiske utfordringer og spørsmål.
NBS arbeider for en felles virkelighetsforståelse av jordbrukets samfunnsoppdrag; å gi befolkningen trygg og nok mat.
Dagens politikere tror at så lenge vi kan importere det vi trenger av mat er vi berga. En viktig forutsetning er at fungerende internasjonale handelsavtaler gjør denne importen mulig. Både klimaendringer og andre politiske endringer kan raskt føre til at disse forutsetningen blir endret.
I følge foreløpige estimater fra Norske Felleskjøp vil vi antakelig være nede i 35% sjølberging i 2018. (lars Fridrik Stuve, Norske Felleskjøp) Dagens politikere støtter seg i all hovedsak på Økonomer som Ivar Gaasland som mener at jordbruksbasert matforsyning i Norge er dyrt og uødvendig.
Norges Bonde og småbrukarlag mener at om jordbruket skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag er økt sjølforsyning helt avgjørende. Sett i et internasjonalt perspektiv vil det også være svært usolidarisk å ikke ta norske ressurser i bruk. Norge har god økonomi og høy betalingsvilje noe som gjør at vi står langt framme i køen på det internasjonale matmarkedet.
På et av seminarene på Landsmøtet var temaet; Matsikkerhet, sjølforsyning og beredskap, og en av innlederne var Jan Ivar Botnan fra Forsvarets forskningsinstitutt. Han holdt et innlegg hvor han bla la fram Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning. Politikerne skulle lytte mer til Forsvarets forskningsinstitutt; de var oppdatert på den globale klimasituasjonen og hvilke konsekvenser dette får for verden, Norge har så absolutt behov for en nasjonal plan for matsikkerhet, sjølforsyning og beredskap.
De land som vi i dag importerer mat fra, er også rammet av årets tørke, som Tyskland, Danmark, Russland og Ukraina. Ukraina - Europas kornkammer - varslet for kort tid siden at de vil redusere hveteeksporten. I vårt naboland Sverige har regjeringen varslet at de vil øke selvforsyningsgraden fra 50 prosent til 80 prosent.
Vi er nødt til å ta hver kvadratmeter av den norske jorda i bruk, vi må produsere egen mat basert på norsk ressurser og vi må øke sjølforsyninga. Dette må vi gjøre både fordi vi har et ansvar for matsikkerhet for egen befolkning men også i solidaritet med land som vi nå importerer mat fra og som i framtida vil bli mer ramma av klimakrisa enn oss sjøl.