Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lancetgate – eller korporasjonenes svindel med forskning

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/lancetgate-eller-korporasjonenes-svindel-med-forskning/

Holdbarheten og troverdigheten til internasjonal forskning er i fare, og det skyldes først og fremst de multinasjonale korporasjonenes enorme makt. De vitenskaplige tidsskriftene og systemet med fagfellevurderte avhandlinger er ment å sikre kvaliteten og etterretteligheten til moderne forskning. Men alt tyder på at dette systemet langt på vei er undergravd. Ikke minst gjelder dette medisinsk…

5 Likes

Det er kanhende verdt å nemne noko om utviklinga innanfor norsk vitskapstradisjon her, og då særleg det store omslaget som kom i og med “kvalitetsreforma” ved universiteta for 20 år sidan. Før den tid hadde norsk universitetsforskning hatt ein etter måten høg standard, med eit presist graderingssystem og autonomi. I og med innføring av teljekantsystemet vart vurderinga av vitskapleg arbeid “sett bort” til redaksjonane i nett slike tidsskrift som artikkelen nemner, særleg kanhende på medisinsk område. Når eg reflekterer over artikkelen er det lett å mistenkje at graden av norsk forskningsautonomi vart svekka i og med at forskarane vart avhengige av å få resultata sine trykt i slike “tunge” tidsskrift, for å få prosjekta sine godkjent. Komiteane, som skulle vurdere vitskapleg gehalt i prosjekta vart dermed underordna desse redaksjonane. Konklusjonen er dermed at forskningsstandarden her i landet vart senka til ein internasjonal standard som var langt meir spekulativ, og langt mindre etterretteleg.

5 Likes

Kapitalismen koopterer generelt alle motkrefter. Fra 1960-tallet av innebar det også at “likestilling” etterhvert inngikk organisk i systemet. Men naturvitenskapen er fundert på det helt motsatte: Dyrking av “geniene” og “nerdene”. Over tid så vil det selvsagt få konsekvenser at man opptrer som om enhver “apekatt” kan bli en ny Planck, Einstein, Jenner og Pasteur. Selve prinsippet om å “slippe alle til” - etter evne - er en sak for seg. Men det er ikke det “likestillingen” kom til å handle om. Utgangspunktet der er en hyklet “likhet” som en sentral del av den ideologiske overbygningen for liberalismen. Hele forestillingen om den enkelte som “sin egen lykkes smed” henger tett sammen med den forestillingen om “likhet” - og med den ikke mindre løgnaktige om “utdanning” som en universalløsning. Det er nærmest det motsatte av forestillingen om noblesse oblige som tross alt også var en del av grunnlaget for vitenskapens fremvekst. Noblesse oblige - adelskap forplikter - fra naturens side. De “gudbenådede” med usedvanlige evner med plikt til å yte på vegne av de mindre heldige. Men selvsagt under forutsetning at det også må følge noe fordelaktig med plikten. Dette prinsippet preget også borgerskapet til en viss grad, men i det store og hele stadig mer hyklerisk. I vår tid er det kun de mest naive som kan beholde noen tro på slikt. Og selvsagt bærer også tidskriftene, som man for bare få tiår siden kunne ta for temmelig pålitelige, også preg av dette forfallet som har aksellerert de siste par generasjonene.

2 Likes

“They Might As Well Put Bones Through Their Noses”— the Corruption of Scientific American

Conformity to a Lie. Academia’s monolithic belief in systemic racism will further erode American institutions and the principles of our civilization.

Professor i biologi Kristian Gundersen mener personlig egnethet er i ferd med å bli viktigere enn faglige kvalifikasjoner. – Det har blitt mye vanskeligere å komme som geni utenfra og få jobb på Universitetet i Oslo. Nerdene og geniene får stadig større problemer med å slippe til når personlighetstrekk blir vektlagt mer enn faglighet. […]
“Råtten maktbruk, kameraderi, dolking”. Professor Ingar Kaldal ved NTNU er ikke snauere, og omtaler ansettelsesprosesser ved høyskoler og universiteter råtten maktbruk, kameraderi, dolking, utstøting, triksing og manipulering. – Det foregår vilkårlighet, nepotisme (begunstigelse av venner) og subjektiv synsing i ansettelsesprosessene, men mange kvier seg for å snakke om det, sier Kaldal til DN. Han mener at faglige sympatier og antipatier, personlige vennskap og fiendskap og kjønnsaspekter ofte veier tungt på bekostning av faglige vurderinger. I stedet for geniene, mener han det er de uunnværlige flinke som vinner frem.
# Dagens Næringsliv, 18. februar 2013. Mener nerdene og geniene taper kampen om universitetsjobbene

3 Likes

Kaldal tar nok noe feil når det gjelder det med “flinkhet”. I USA - som har vært det viktigste landet nettopp når det gjelder den generelle utviklingen innen vitenskapen det siste halve århundret og vel så det - så har de for det første hatt “affirmative action” helt siden 1960-tallet. I praksis har det betydd utestenging av i første rekke “hvite” med bakgrunn fra arbeiderklassen og lavere middelklasse. I tillegg har de hatt “kjønnsaspektet” - som professor Kaldal altså påpekte som et problem allerede i 2013. De senere få årene har både “kjønnsaspektet” og “affirmative action” bare eskalert. Og når det gjelder kjønn har vi nå dessuten et par generasjoner bak oss hvor hele skolesystemet har blitt lagt om i en feminin retning. Det samme gjelder jo også en generell underminering av forbilder for gutter som evnt kunne endt opp som vitenskapsmenn og forskere. “Opplysning” fra offentlige myndigheter eller reklame fra korporativt hold har lenge fremstilt nærmest hele dette feltet som noe som i første rekke passer for jenter og evnt gutter med den “riktige” hudfargen og etnisiteten. Det er så man bare må håpe at det kan gå så galt som det kan. Og det er det også godt håp om.

2 Likes

Vi er nok der allerede, og etter hva jeg har sett, så er samfunnsforskning 100 ganger verre.
progressives

Det gjør det nok mest for å sikre seg videre karriære og mere forskningsmidler. Om man leser såkalt forskning om hat og ekstremisme, så nevnes det ikke at en av årsakene til at folk blir radikalisert kan være opplevelser i hverdagen eller at MSM lyver og vinkler. Ikke har de radikale noen gode poeng heller, og da må bli forklaringen de må falle ned på at “hat” er som et virus, og at man ved sensur vil forhindre at viruset smitter andre.

Sosial distansering forhindrer ikke bare Korona, mao.

1 Like

Også kallt “fittifiseringen av skolen” på stygt.

Jeg tror ikke penger kan kjøpe innflytelse … :joy:

A-Man-of-Contagious-Influence

2 Likes

Da jeg endelig rota meg på NTNU, i 2005, var det akkurat i tide til å få en C. Den hadde de ikke brukt før - de hadde enten gitt A,B eller F. Så mitt kull skulle ut i verden, bedre gradert enn våre forgjengere, men men i konkurranse med mange års-kull med topp-karakterer. I tillegg kuttet de ut semester-oppgaven.
Jeg fant det temmelig uærlig, og helt uvitenskapelig. Det bar for mye preg på å være en produksjons-bedrift, med tilsvarende fokus.
I tillegg hadde du presset om å skrive på engelsk, slik at det kunne publiseres- antar jeg.
Det passet bra til lydsporet mitt den høsten:

2 Likes

De store mediene spesielt og Big Pharma har de samme finansielle eierne, BlackRock, Vanguard, Statestreet og Fidelity. Det synes, deres oppgave er å opprettholde panikken hos folk, og overbevise befolkningene at det er nødvendig med en vaksine for de 99,5% viruset ikke er farlig for.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.