Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#1

En mann som Jordan Peterson er en uforsonlig kritiker av kommunismen som ideologi.
Han er ikke mindre kritisk mot kommunismen som statsstyrende system.
Blant mye annet hevder han at kommunistiske statssystemer er ansvarlig for drap på 150 millioner mennesker og oppover, og at styringshierarkiene som med nødvendighet bygges opp er like utsatt for å utvikle korrupsjon og maktglede som et hvilket som helst annet statsbærende system.
Ut fra dette trekker jeg den slutningen, at kommunismen ikke har noen fortrinn fremfor andre statsbærende hierarkiskke systemer, og at dødsraten er voldsomt mye høyere.
Det kunne ha vært morsomt, og kanskje lærerikt å se din imøtegåelse av disse påstandene.


#2

Du verden du verden! Nå er det dessverre slik at det totalt dominerende økonomiske systemet i verden er det kapitalistiske (inklusive Kina). For et par tiår siden konkluderte FN med at det unødvendig dør mellom 30 - 40 millioner mennesker i verden hvert år. Det skulle bety at mellom 300 - 400 millioner dør hver tiår på grunn av et pill-råttent økonomisk og politisk samfunns system. Opp i det hele, så er det overhengende fare for at eksistensen for det store flertallet av det biologiske livet vi et kjent med, kan bli utryddet hvis vi ikke setter en stopp for den kapitalistiske råvgriskheten. Diskuterer gjerne alternativer men det må bli noe annet en det utdaterte borgerskapet og deres kapitalisme. Mvh: Kjell.:panda_face:


#3

Spørsmålet var ikke om unødvendige dødsfall, som skjer hele tiden. Spørsmålet er regelrette drap, som følge av ryddeaksjonene til Stalin, Mao, Pol Pot etc., altså politisk motiverte avlivinger av politiske motstandere. Her vil jeg inkludere de 30 - 40 millioner kulakker som regelrett sultet ihjel under Stalins omlegging av jordbrukspolitikken.
Dette blir altså et helt annet regnestykke enn den kortsiktige og mer generelle greia du farer med.


#4

Marxisten Richard Wolff har en hort diskusjon av Petersons argument her:


Obs: Han snakker hele tiden om marxisme, ikke komunisme.

#5

Spørsmålet er regelrett drap skriver du. Ja dessverre det er mange måter å foreta regelrette drap på når opplyste maktmennesker forstår konsekvensen av handlingene de gjør og alikavell gjør dem som forekddmpel å hindre nødtiltak for å unngå sultedøden og død på grunn av sykdom som nå i Jemen


#6

Huff, jeg falt ut! Det var ikke meningen. Fortsetter: Jemen er bare dessverre ett av utallige eksempler på at maktpolitikk fører til massedød. Jeg skal ikke på noen måte ta for meg hele elendighet på dette området. Men vil bare oppfordre deg til å lese om Europas historie fra og med erobringen av kontinentet Amerika dvs. fra og med år 1500. Anbefaler deg boken: Jorden skal gråte. Når det gjelder den nyere imperialistiske epoken kunne det passer å lese boken: En skjebne verre en nøden, gjeldskrisen i den tredje verden, av Susan George. Forfatterene er ikke kommunister. Wikipedia: Alt i alt regnes det med at kanskje så mange som 18 millioner mennesker fikk erfare Gulag-systemet i Sovjet, rubrisert som kriminelle eller politiske fanger. Noen satt der i kort tid andre lengre. Min kommentar: Og mange døde av sult og sykdom mens andre ble drept! Uansett hvordan du snur og vender på det Brunders, så er det det rådene/dominerende styringssystemet i verden som til en hver tid må stilles til ansvar. I de siste 50 år har vi utviklet overvåkningssystem som forteller oss om elendigheten men de effektive handlingene manglet, hvorfor? Du innbyr egentlig til en meningsløs diskusjon. Er du for det kapitalistiske systemet, så er det greit, noe jeg oppfatter deg som. Jeg er kommunist og har vært kommunist i hele mitt voksne liv. Borgerskapet som klasse/kapitalisme og Arbeiderklassen/kommunismen kommer aldri til enighet. Dette er motsetninger som er uforenlige/fiendtlige. Men er trøst er jo det at kapitalismen er på veg ut av historien så da er jo alternativene der og de er svært interessante vis ikke kapitalen også har ødelagt grunnlaget for menneskeheten i tillegg, i så fall en mager trøst. Nei Brunders, du må nok innby til en mer fruktbar diskusjon om hva som må gjøres for å berge fremtiden. :wink::panda_face::coffee::cake:


#7

Hei Herman! Marxismen er det teoretiske grunnlaget for kommunismen, (fellesskapet )Det er ingen motsetning her. :wink::panda_face:


#8

Kommunismen er den praktiske varianten av marxistisk ideologi. Wolff er dermed på rett jorde.
For å så åpenbart lite skolert “filosof” som Wolff, så er det godt gjort å gå i rette med en gjennomskolert mann som Peterson. Wolff er åpenbart ikke kjent med verken Mao eller Pol Pot eller andre marxisiske/kommunistiske statsdannelser enn Sovjetunionen, og knapt nok det - i det minste ut fra dette beskjedne video-grunnlaget.
Altså ikke noe godt svar på mitt spørsmål.


#9

Nei, jeg er ikke tilhenger av kapitalismen. Jeg er derimot registrert medlem i Rødt.
Men jeg er for en filosofisk metode som går ut på at også de vanskelige spørsmålene må stilles og besvares,
og en vinner ingen komplisert kamp uten å ha satt seg inn i motstandernes tankegang.

“Dette er motsetninger som er uforenlige/fiendtlige.”
Betyr det hva jeg leser det som, at du mener motstanderne må utryddes?
For min del syns jeg marxismen/kommunismen har medført nok dreping allerede, og at det nok finnes en annen løsning på problemet.
Jordan Peterson peker på to viktige ting: Hierarkiske strukturerer har “alltid” eksistert - mer enn 150 millioner år, altså lenger før mennesket. Han peker også på, at marxismen er akkurat like utsatt for å skape hierarkier, som igjen skaper ulikheter og korrupsjon som kapitalismen - noe som gjentatte ganger er vist siden 1917. Jeg er ikke tilhenger av å gjenta noen av de eksperimentene.
Jeg har derimot stor tro på at det må kunne gå an å finne en måte å regulere disse tingene på, når vi bare blir kvitt mer av uvitenheten og overtroen på begge sider.


#10

Flott Brunders at du ikke er tilhenger av Kapitalismen som økonomisk system. Da kan det være åpning for fornuftige og konstruktive diskusjoner. Når det gjelder filosofisk metode så er Marxismens grunnlag materialismen (alt er av materie og den er i konstant bevegelse) det vil si at den kommunistiske samfunnsteorien bygger utelukkende på vitenskap og må derfor stå til rette for alle slags utprøving som kan påvise om den har mangler, feil eller må forkastes. Denne teorien er et redskap for å forstå den samfunnsmessige virkeligheten og et redskap for å forandre den samme virkeligheten til et bedre samfunn. Til et fellesskapssamfunn (kommunisme) som har som oppgave å avskaffe alle former for utbytting av menneskene, bygge opp en fellesskaps produksjon (en samfunnsmessig produksjon) som dekker våre behov uten å ødelegge det biologiske mangfoldet, uten å plyndre de ikke-fornybare ressursene og som er i dynamisk balanse med resten av naturen. Denne teorien (ikke hypotese/påstand) må settes ut i praksis for å bli prøvd der. Den første gangen var i Pariser-kommunen i 1871 og den andre gangen i Russland 1917, så i Kina i 1949, så følger Kuba, Vietnam og Laos. Ingen av disse revolusjonene har likt grunnlag og utvikling, men de har samme målsetting: et klasseløst samfunn uten utbytting og plyndring. Marxismen er en teori for å forandre verden, ikke bare for å forstå den. Slike sysler (å bare forstå) overlater vi til den borgerlige filosofien. Jeg stoppet der og fortsetter når jeg får noen konkrete spørsmål. Bare et lite sidesprang: Partiet Rødt et ikke et revolusjonært parti men et venstre-sosialdemokratisk-småborgerlig-feministisk parti, som beveger seg sakte men sikkert i allianse med SV. :wink::panda_face:


#11

Når motsetninger er uforenlig i politikken så betyr det at den ene vil måtte erstatte den andre, jeg bruker ikke ordet: utrydde. I Marxistisk forstand mener en å fase ut, fase ut kapitalismen som økonomisk system og erstatte det med fellesskapets samfunnsmessig produksjon. :wink::panda_face:


#12

Interessant tema. Jordan Peterson kan vel støtte seg til Vladimir Putin som vel burde ha litt tyngde når det kommer til kunnskap om Russlands historie.

Putin Hates Lenin Compilation: 100 Years From the Communist Revolution That Almost Destroyed Russia:


Denne karen virker også mindre begeistret.
EPIC Zhirinovsky Speech on Lenin, Stalin and Communism:

#13

Bare av ren nyskjerrighet: Hvordan foreslår du å “fase ut” kapitalismen? Jeg regner med at kapitalistene som eier både produksjonsmidlene, kapitalen, militæret og politiet, og de aller fleste lovgivende forsamlinger; de vil ha en eller annen form for motstand klar til bruk?
Såvidt jeg vet, så var det sånn ca. etter marxistisk oppskrift at kommuniststatene i det 20. hundreår ble etablert, med medfølgende “utfasing” av både kapitalister og selvstendige jordeiere. Skal vi prøve en gang til?


#14

Hei Bjarte! Takk for tilbakemelding! Ja vi prøver en gang til. Alle som vil delta i en vellykket revolusjonær forandring av et klassesamfunn, forstår at etter revolusjonen, så består alt det gamle: Produksjonsutstyret, kunnskapen om produksjonen, transportsystemer, utdanningsinstitusjoner, måter å styre samfunnet på. Den gamle kulturen griper inn på alle av det nye samfunnets områder. Å bygge opp et alternativt samfunn vil derfor ta tid, lang tid. Spesielt gjelder dette for et kommunistisk samfunn (dvs. i kommunismens første fase som er vanlig å kalle sosialismen). At nye klassesamfunn bryter frem i historien er ikke noe nytt med det dramatiske nye her, er at dette klassesamfunnet, har som oppgave å avskaffe grunnlaget for at klassesamfunn dannes. For å kunne gjøre dette så trengs det en ny revolusjon, en revolusjon som forandrer kulturen og maktforholdene mellom klassene. Under dette samfunnet så har arbeiderklassen samfunnsmakten ledet og styrt av kommunistpartiet. Arbeiderklassens kultur bygges opp og erstatter den borgerlige, produksjonssystemet endres fra å tjene privatpersoner til å tjene samfunnet. De gamle rike borgerne og de nyrike blir gradvist fratatt sine privilegier og fases ut som klasse. Det blir igjen bare en klasse og klassesamfunnet er opphørt å eksistere. Marx kaller denne samfunnsfasen for: Proletariatets Revolusjonære Diktatur. Vi får først en revolusjon som starter en ny revolusjon. Stopper der og avventer spørsmål. Kjell H.


#15

Jeg ser dere har kommet langt i diskusjonen, men bare for å avklare: Wolff er ikke filosof, han har vært professor i økonomi det meste av sitt yrkesliv - med ‘nytolkning’ av marxisme som hovedbeskjeftigelse. Tror ikke han er tilhenger av revolusjon, men en hovedsak i hans argumentasjon er betydningen av å innføre reelt demokrati i arbeidslivet. Og det synes også jeg - som ikke-marxist er en god ide! Særlig for nasjoner som kaller seg demokratisk, men som har et utpreget udemokratisk arbeidsliv. Spørsmålet er naturligvis hvordan man kan gjennomføre det?


#16

Helt enig i det siste. Det er spørsmålet.

Dette var egentlig til Hermann, jeg forstår ikke hvorfor det går til deg, Kjell.


#17

Kapitalistisk finansiering av den russiske revolusjon.

Jeg kom over mer om dette i går.

Solzhenitsyn sa at det som kaltes den russiske revolusjon i USA , var invasjon og erobring av det russiske folk, der han estimerte 66 millioner som mistet livet , og han sa at det var ikke russere men jøder av det mest grusomme slaget i menneskehetens historie, som utførte de mest forferdelige forbrytelser,
Jeg skal redegjøre litt her for sammenhengene og kanalene som Kapitalistene finansierte kommunismen i den russiske revolusjon, og det er ufattelig interessant for meg, siden jeg har researchet bakgrunnen over 100 år tilbake i tid.
Dette er ufattelig viktig stoff, og jeg håper det får deg til å grave mer. Litteratur finnes.
Håper også du tar deg tid til å lese dette, for det inneholder ganske sjokkerende opplysninger.
Det jeg vil understreke er den måten et visst nettverk jobber.
På begge sider

Jeg forsøke å forklare hvordan ting henger sammen med det som slett ikke er ment å være provoserende, men som bør vekke nysgjerrighet på et område som er ganske ukjent.Historikken som er bakgrunn her her finns det solid dokumentasjon på, imperalismens røde tråd, og jeg anbefaler å starte med boka "The round table group and the fall of the second British empire. " Den er ikke ment for folk flest, og er dyr som få.
Nå haster det å forstå.
Det oppsiktsvekkende man leser her under, gir logisk mening om man følger de historiske linjene fra kolonikrigene i Sør Afrika, der det økonomiske grunnlaget ble lagt i diamanter.( De Beers)
Her er nemlig fortsettelsen med en av de mest sentrale i Boerkrigen, arvingen etter diamantformuen, og dette skjer i Russland, der penger kanaliseres. Utenom gjennom amerikanske røde kors, kanaliseres nemlig også summer gjennom den britiske ambassadøren på den tiden Sir George Buchanan,
Det verste folkemordet i historien var ikke Holocaust … faktisk ble det begått av medlemmer av samme gruppe mennesker som hevder at de var ofre for en. Og det tok livet til 66 millioner (Solzhenitsyns anslag på de som omkom mellom 1918 og 1957), ikke 6 millioner.

Så kommer den puslespillbrikken som mangler i historiekunnskapen.
Dette er ufattelig interessant :
Pages 274-277:(fra The Creature from Jekyll Island, om the federal reserve )
ROUND TABLE AGENTS IN RUSSIA
In Russia prior to and during the revolution there were many local observers, tourists and newsmen, who reported, that British and American agents were everywhere, particularly in Petrograd, providing money for insurrection. On report said, for example, that British agents were seen handing out 25-rouble notes to the men at the Pavlovski regiment just a few hours, before it mutinied against its officers and sided with the revolution. The subsequent publication of various memoirs and documents made it clear, that this funding was provided by Milner and channeled through Sir George Buchanan, who was the British Ambassador to Russia at the time. (See de Goulevitch, p. 230) It was a repeat of the ploy, that had worked so well for the cabal many times in the past. Round Table members were once again working both sides of the conflict to weaken and topple a target government.

Tsar Nicholas had every reason to believe, that since the British were Russia’s allies in the war against Germany, British officials would be the last persons on Earth to conspire against him. Yet the British Ambassador himself represented the hidden group, which was financing the regime’s downfall.
The Round Table Agents from America did not have the advantage of using the diplomatic service as cover and therefore had to be considerably more ingenious. They came not as diplomats or even as interested businessmen, but disguised as Red Cross officials on a humanitarian mission. The group consisted almost entirely of financiers, lawyers and accountants from New York banks and investment houses. They simply had overpowered the American Red Cross organization with large contributions and in effect purchased a franchise to operate in its name. Professor Sutton tells us:
The 1910 [Red Cross] fund-raising campaign for $2 million, for example, was successful only, because it was supported by these wealthy residents of New York City. J.P. Morgan himself contributed $100,000… Henry P. Davison [a Morgan partner] was chairman of the 1910 New York Fund-Raising Committee and later became chairman of the War Council of the American Red Cross… The Red Cross was unable to cope with the demands of World War I. and in effect was taken over by these New York bankers. (Sutton: Revolution, p. 72)
For the duration of the war the Red Cross had been made nominally a part of the armed forces and subject to orders from the proper military authorities. It was not clear, who these authorities were and in fact there were never any orders, but the arrangement made it possible for the participants to receive military commissions and wear the uniform of American army officers. The entire expense of the Red Cross Mission in Russia, including the purchase of uniforms, was paid for by the man, who was appointed by President Wilson to become its head, “Colonel” William Boyce Thompson.
Thompson was a classical specimen of the Round Table network. Having begun his career as a speculator in copper mines, he soon moved into the world of high finance. He
⦁ refinanced the American Woolen Company and the Tobacco Products Company;
⦁ launched the Cuban Cane Sugar Company;
⦁ purchased controlling interest in the Pierce Arrow Motor Car Company;
⦁ organized the Submarine Boat Corporation and the Wright-Martin Aeroplane Company;
⦁ became a director of the Chicago Rock Island & Pacific Railway, the Magma Arizona Railroad and the Metropolitan Life Insurance Company;
⦁ was one of the heaviest stockholders in the Chase National Bank;
⦁ was the agent for J.P. Morgan’s British securities operation;
⦁ became the first full-time director of the Federal Reserve Bank of New York, the most important bank in the Federal Reserve System;
⦁ and of course contributed a quarter-million dollars to the Red Cross.
When Thompson arrived in Russia, he made it clear, that he was not your typical Red Cross representative. According to Hermann Hagedorn, Thompson’s biographer:
He deliberately created the kind of setting, which would be expected of an American magnate: established himself in a suite in the Hotel de l’Europe, bought a French limousine, went dutifully to receptions and teas and evinced an interest in objects of art. Society and the diplomats, noting that here was a man of parts and power, began to flock about him. He was entertained at the embassies, at the houses of Kerensky’s ministers. It was discovered, that he was a collector and those with antiques to sell fluttered around him offering him miniatures, Dresden china, tapestries, even a palace or two. (Hermann Hagedorn: The Magnate: William Boyce Thompson and His Time, published by Reynal & Hitchcock, New York, 1935, pp. 192-93)
When Thompson attended the opera, he was given the imperial box. People on the street called him the American Tsar. And it is not surprising, that according to George Kennan, “He was viewed by the Kerensky authorities as the ‘real’ ambassador of the United States.” (George F. Kennan: Russia Leaves the War: Soviet-American Relations, 1917-1920 published by Princeton University Press in Princeton, NJ, 1956, p. 60)
It is now a matter of record, that Thompson syndicated the purchase on Wall Street of Russian bonds in the amount of ten million roubles. (Hagedorn, p. 192) In addition, he gave over two million roubles to Aleksandr Kerensky for propaganda purposes inside Russia and with J.P. Morgan gave the rouble equivalent of one million dollars to the Bolsheviks for the spreading of revolutionary propaganda outside of Russia, particularly in Germany and Austria. (Sutton: Revolution, pp. 83, 91.) It was the agitation made possible by this funding, that led to the abortive German Spartacus Revolt of 1918. (See article “W.B. Thompson, Red Cross Donor, Believes Party Misrepresented” in the Washington Post of Feb. 2, 1918) A photograph of the cablegram from Morgan to Thompson advising, that the money had been transferred to the National City Bank branch in Petrograd, is included in this book.

AN OBJECT LESSON IN SOUTH AFRICA
At first it may seem incongruous, that the Morgan group would provide funding for both Kerensky and Lenin. These men may have both been socialist revolutionaries, but they were miles apart in their plans for the future and in fact were bitter competitors for control of the new government. But the tactic of funding both sides in a political contest by then had been refined by members of the Round Table into a fine art. A stunning example of this occurred in South Africa during the outset of the Boer War in 1899.

Russia was an ally of England in the First World War,
http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/literature/articles/whofinanced/whofinancedleninandtrotsky.html
This cartoon by Robert Minor appeared in the St. Louis Post-Dispatch in 1911. It shows Karl
Marx surrounded by enthusiastic Wall Street financiers: Morgan partner George Perkins,
J.P. Morgan, John Ryan of National City Bank, John D. Rockefeller and Andrew Carnegie.
Immediately behind Marx is Teddy Roosevelt, leader of the Progressive Party. (p. 211)
What emerges from this sampling of events is a clear pattern of strong support for Bolshevism coming from the highest financial and political power centers in the United States; from men, who supposedly were “capitalists” and who according to conventional wisdom should have been the mortal enemies of socialism and communism.
Nor was this phenomenon confined to the United States. Trotsky in his book My Life tells of a British financier, who in 1907 gave him a “large loan” to be repaid after the overthrow of the Tsar. Arsene de Goulevitch, who witnessed the Bolshevik Revolution firsthand, has identified both the name of the financier and the amount of the loan. “In private interviews”, he said, “I have been told that over 21 million rubles were spent by Lord [Alfred] Milner in financing the Russian Revolution… The financier just mentioned was by no means alone among the British to support the Russian revolution with large financial donations.” Another name specifically mentioned by de Goulevitch was that of Sir George Buchanan, the British Ambassador to Russia at the time. (See Arsene de Goulevitch: Czarism and Revolution, published by Omni Publications in Hawthorne, California, no date; rpt. from 1962 French edition, pp. 224, 230)

It would be a mistake to conclude, that Jacob Schiff and Germany were the only players in this drama. Trotsky could not have gone even as far as Halifax without having been granted an American passport and this was accomplished by the personal intervention of President Wilson. Professor Antony Sutton says:
President Woodrow Wilson was the fairy godmother, who provided Trotsky with a passport to return to Russia to “carry forward” the revolution… At the same time careful State Department bureaucrats, concerned about such revolutionaries entering Russia, were unilaterally attempting to tighten up passport procedures. (Antony C. Sutton, Ph. D.: Wall Street and the Bolshevik Revolution, published by Arlington House in New Rochelle, NY, 1974, p. 25)

“I am going back to Russia to overthrow the provisional government and stop the war with Germany.” (A full report on this meeting had been submitted to the U.S. Military Intelligence. See Senate Document No. 62, 66th Congress, Report and Hearings of the Subcommittee on the Judiciary, United States Senate, 1919, Vol. II, p. 2680.)
With this in mind we can appreciate the great strength of those mysterious forces both in England and the United States, that intervened on Trotsky’s behalf. Immediately telegrams began to come into Halifax from such divergent sources, as an obscure attorney in New York City, from the Canadian Deputy Postmaster-General and even from a high-ranking British military officer, all inquiring into Trotsky’s situation and urging his immediate release. The head of the British Secret Service in America at the time was Sir William Wiseman, who, as fate would have it, occupied the apartment directly above the apartment of Edward Mandell House and who had become fast friends with him. House advised Wiseman, that President Wilson wished to have Trotsky released. Wiseman advised his government and the British Admiralty issued orders on April 21st, that Trotsky was to be sent on his way. (“Why Did We Let Trotsky Go? How Canada Lost an Opportunity to Shorten the War”, MacLeans magazine, Canada, June 1919. Also see Martin, pp. 163-164.) It was a fateful deecision, that would affect not only the outcome of the war, but the future of the entire world.

On March 23, 1917 a mass meeting was held at Carnegie Hall to celebrate the abdication of Nicolas II, which meant the overthrow of Tsarist rule in Russia. Thousands of socialists, Marxists, nihilists nand anarchists attended to cheer the event. The following day there was published on page two of the New York Times a telegram from Jacob Schiff, which had been read to this audience. He expressed regrets, that he could not attend and then described the successful Russian revolution as “…what we had hoped and striven for these long years”. (Mayor Calls Pacifists Traitors, The New York Times, March 24, 1917, p. 2)
In the February 3, 1949 issue of the New York Journal American Schiff’s grandson, John, was quoted by columnist Cholly Knickerbocker as saying that his grandfather had given about $20 million for the triumph of Communism in Russia. (To appraise Schiff’s motives for supporting the Bolsheviks, we must remember, that he was a Jew and that Russian Jews had been persecuted under the Tsarist regime.
http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/literature/articles/whofinanced/whofinancedleninandtrotsky.html
En av bøkene her er skrekkelig dyr [Noen som finner et billig eksemplar ?

Som kritisk motvekt til dette med Jakob Schiffs involvering, står Anthony Suttons bok,
“Wall street and the Bolsjevik revolution,” som i sine appendix heller påpeker at det var ikke-jøder som han fant at dokumentasjonen pekte i retning av : Wall streets William B Thomson, Morgan og Rockefeller er de navnene han henviser til. Dette er på sidene 185,196, 197 og 198.
Schiffs rolle er omtalt på side 197, og Sutton mener at Schiff ikke var interessert i å støtte
“The Kerensky Liberty Loan.”

](https://www.google.com/search?q=Arsene+de+Goulevitch&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dmUScn6IcdFqTM%3A%2CzC4B2CrsgwplEM%2C_&usg=AI4_-kTJIhowGcfAF3YeL8Kfkp5fqwR_AQ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h7D6hb7eAhUxhaYKHY9kAkoQ9QEwA3oECAYQBg#imgrc=dGYjU-POp2QSnM:)
Men Solzhenitsyn siteres på dette :
"Du må forstå. De ledende bolsjeviker som tok over Russland, var ikke russere, de hatet russerne, de hatet kristne. Drevet av etnisk hat, torturerte de og slaktet millioner av russere uten et snev av menneskelig anger. Oktoberrevolusjonen var ikke det du kaller den i Amerika, “den russiske revolusjonen”. Det var en invasjon og erobring av det russiske folk. Flere av mine landsmenn led forferdelige forbrytelser i deres blodholdige hender enn noen mennesker eller nasjoner som noen gang lider under hele menneskehetens historie. Det må ikke bli undervurdert. Bolsjevismen var den største menneskelige slaktingen til alle tider. Det faktum at det meste av verden er uvitende om denne virkeligheten, er bevis på at de globale mediene selv er i gjerningsmennenes hender.
Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008), Nobelprisvinnende romanforfatter, historiker og kritiker av kommunistisk totalitarisme


#18

Jeg forholder meg til kilder som offentlig leksikon og Wikipedia, selv disse kildene er usikre på tapstall, dødstall og drap. Dessuten er flere opplysninger ikke tilgjengelig eller fjernet. Bare nøkterne sosiologiske og befolkningstellinger kan si noe om omfanget av det som skjedde i, under og etter den Russiske revolusjonen. Personlige påstander har liten verdi og har som regel andre motiver en å avdekke de riktige historiske forhold. Det er dessverre slik at de seirende makthaverne alltid skriver historien til sin fordel! :thinking::panda_face:


#19

Ja det er mange intellektuelle som sysler med nytolkning av Marxismen men dessverre er det bare som regel et ønske om å fjerne den revolusjonære kraften fra Marx arbeide og et urealistisk ønske om å reformere den umettelige kapitalismen. Ideen om demokrati i arbeidslivet er tom og umulig, bare en illusjon! Har mange års erfaringer i å ha prøvd ut nettopp det. Kan du tenke deg at 500 ansatte avgjør gjennom avstemming, om bedriften skal flytte produksjonen til Polen eller ikke? Som for eksempel det som nettopp har skjedd med Jøtul? Nei glem det, det blir aldri demokrati i arbeidslivet under Kapitalismen. DNA har forsøkt i hundre år, SV fikk det aldri til og Rødt vil også møte veggen! :thinking::thinking::thinking::fire::panda_face:


#20

Har du lyttet til Myron C. Fagans foredrag fra 1967?
Gir svar på mange viktige forhold som preger dagens Internasjonale politikk.
Beste oppsummering jeg har vært borte i hittil. Tilsvarer, etter min mening, mange års egen research.
Servert med korte, presise setninger på perfekt Amerikansk Engelsk.
Anbefaler en titt på kommentarene til videoen, dersom du ikke har hørt den før, men vurderer å ta deg tid.