Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gule vester #Acte50

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/gule-vester-acte50/

Snart har de gule vestene demonstrert hver eneste lørdag i et år. 26. oktober 2019 var det femtiende gang, #Acte50. Og oppslutninga var ikke dårlig til en «død bevegelse» å være. 50 (!) weeks of non-stop #GiletsJaunes protests in France.VIDEO: #Paris #Acte50 Mainstream media will not show you this video. You are the media now.…

2 Likes

Hva er verst: å bli utbyttet eller å ikke bli utbyttet?

Blir man ikke utbyttet har man heller ingen ansettelse eller jobb å gå til.
Folk uten ansettelse kan eventuelt ha ulike former for selvansettelse (selvhushold), men det skapes ikke profitt av dette selv om det skapes (lokal) produksjon.
Situasjonen er vel slik at fattige mennesker i distriktene kan dyrke en del av sin egen mat i kjøkkenhager (til tross for effektivt jordbruk i Frankrike), de kan lappe på sine egne klær (istedenfor å kjøpe billige tekstiler fra østen) og de kan i mer eller mindre grad reparere og vedlikeholde sine egne hus mm (istedenfor å leie inn håndverkere). Man havner opp med en egen økonomisk sektor som befinner seg helt utenfor den ordinære samfunnsøkonomien. Og i Hellas er dette enda mer ekstremt eller omfattende enn i Frankrike.

Produktivkraft:
Marx1: Menneskelig arbeid er den viktigste produktivkraften.
Marx2: Billig fysisk energi er den viktigste produktivkraften, det er billig fysisk energi som driver maskineriet.
For kapitalistene er utnyttelse av produktivkreftene viktig.

Når automatiseringe skrider fram så er det mange ufaglærte jobber som forsvinner, og det fører til økt arbeidsledighet. Høyt kvalifiserte personer trengs for å gjennomføre automatiseringen, mens andre typer ansatte kan næringslivet ha stadig mindre behov for. Samtidig flagges flere typer jobber ut av landet bla til Kina som gjennom lav vekslingskurs og lave kinesiske lønninger kan selge sine varer til svært lave priser i vestlige land. Sosial dumping fra andre land i EU presser ned lønnsnivået bla i Frankrike (og lav reell vekslingskurs mellom land i vest og øst av EU forsterker denne sosiale dumping). Samtidig kan fattige mennesker havne opp med å bli utnyttet i slavelignende arbeidsforhold. Økt automatisering sammen med utflagging og sosial dumping kan forklare hvorfor store deler av landområdene slik som feks i Frankrike nærmest havner i en økonomisk bakevje. Den franske arbeiderklassens betydning som produktivkraft har avtatt i takt med automatiseringen og i takt med utflagging og sosial dumping.

Tidligere var samlet lønnsinntekt viktig for å opprettholde tilstrekkelig med etterspørsel i samfunnsøkonomien (for å unngå oversparing/overakkumulasjon). Men i vår tid sørger stadig økende gjeld for å opprettholde etterspørselen (så lenge det går). Store sosial utgifter kan påvirke et lands økonomisk konkurransekraft i det internasjonale markedet og det kan føre til et nedadgående press på de sosiale utgiftene.

3 Likes

Hvis de virkelig i praksis kan dette; dyrke maten, lage og reparere klærne, vedlikeholde husene og andre ferdigheter for grunnleggende livsopphold i urbane og suburbane strøk, og får lov å gjøre slikt noenlunde i fred for statlig innblanding, høres jo dette forsåvidt ut som en fin, nesten utopisk liten boble av selvbergingens velsignelse (og slit, men det har faktisk veldig mye i livet vært for nesten alle bestandig, før nesten helt opp mot vår egen tid). At det ikke gir profitt er ikke et problem for den selvbergede, snarere bidrar alle liv som unødiggjør og derved undergraver tanken om og jaget etter profitt på en positiv og kreativ måte til nedbyggingen av den vekstbaserte økonomien som fører oss alle mot en helt unødig ressurs- og økologisk krise.

2 Likes

Gule vester har demonstrert hver eneste lørdag i ett år

Oppslutningen er svært god for en bevegelse det franske regimet beskriver som død. Sannheten er at bevegelsen har vokst til en verdensomspennende bevegelse.

Et fellestrekk ved gule vester, i alle land, er protesten mot pengemaktens anti-demokratiske sentralisering av politisk makt i institusjoner styrt av oligarkier (USA, EU, NATO, WEF, IMF m.fl.).

Gule vester er imot privatisering av offentlige tjenester, med krav om en sosial velferds- og boligpolitikk.

Gule vester er imot globalisert monopolisering av bank-, finans- og industri produksjon ved at alt eierskap samles hos mindre enn 1% av verdens befolkning. Noe som støter ut 99% av befolkningen fra medvirkning til bærekraftig og rettferdig forvaltningen av verdens naturgitte ressurser.

Gule vesters visjon er å medvirke til et politisk og økonomisk systemskifte, hvor folkets suverene demokrati ved borger initiativ erstatter samtidens oligarki drevne brutal kapitalisme (fascisme).

3 Likes

Hvorfor klager gulvestene slik når de lever i et demokrati med stemmerett? Både frankere og nordmenn bruker folkevalgte for å representere sine interesser, og gitt at denne styreformen likevel ikke reflekterer interessene til flertallet på en god måte, så må man først prøve å forstå hvorfor det så ofte blir slik, før man kan effektivt reorganisere staten.

Jeg fant gulvestenes 25-punkts-program interessant, og kan være enig i at det ville vært positivt å implementere mye av det, men det er basert på en noe vilkårlig “synsing”, og jeg vil hevde at det er nettopp aksepten for politikk som en drakamp mellom ulike former for velmenende synsing som har ført oss til dagens situasjon. Det som til slutt uunngåelig skjer gjennom synse-velging av synse-parlamentarikere til et synse-ting og en synse-regjering er at den politisk-økonomiske maktkonsentrasjonen på toppen av pyramiden til sjuende og sist tar små og store beslutninger som først og fremst reflekterer deres egne interesser.

Synse-politikkens verden kompliserer og tildekker (jamfør “responsibility to protect”), og vi mister forståelsen for det helt enkle og grunnleggende, som vi da ikke lenger kan være enige om. Derfor tilbake til start:

Likeverd & en begrensa natur.
I vesten respekterer vi stort sett idéen om menneskets likeverd (i utgangspunktet). Fordi mennesker har likeverd, så kan ikke noen eie kroppen og atferden til andre som om de var dyr; hver og en må ha rett til å eie seg sjøl og sin egen atferd. Siden ingen av oss er høyerestående vesen (utenom småbarnsforeldre), så kan hver og en av oss kun rå over det vi sjøl ønsker å gjøre, og vi må samtidig respektere at alle andre får gjøre det de ønsker å gjøre. Det eneste umoralske i denne konfigurasjonen er å gjøre ting som har betydelige negative konsekvenser for andre, og man har derfor en felles interesse for en statsmakt for å straffe/hindre overgrep. Videre lever vi i en begrenset natur som har stor verdi for oss mennesker, og vi trenger alle direkte eller indirekte tilgang til verdien av denne naturen for å reflektere våre behov - derfor har vi også en felles interesse for en statsmakt som forvalter og fordeler verdien av naturens begrensa ressurser.

[“Man did not make the earth, and, though he had a natural right to occupy it, he had no right to locate as his property in perpetuity any part of it” ~Thomas Paine]

Det er i hvert fall dette ovenfor jeg forstår som det grunnleggende for et fredelig samfunn som gir samtlige mulighet til å reflektere sine egne behov og ha det bra. Og ut ifra dette mener jeg at det holder - for forståelsen, enighetens, og hukommelsens skyld - at flertallet av venstrevridde og høyrevridde samles om et 3-punkts-program:

 1. Kollektiv inntekt fra bruk/uttak av naturens begrensa ressurser.
  Venstrevridde og nasjonalister forstår intuitivt at naturen bør tilhøre fellesskapet, så dette trenger jeg ikke utdjupe her. Men jeg kan legge til at bruken av norsk natur alene er verdt 2/3 av dagens statsbudsjett (ifølge mine egne beregninger).

 2. Ubetinga overføring av den kollektive inntekt til hver enkelt person.
  Ved å kun tilby grunnleggende infrastruktur, og ellers overføre ei ubetinga borgerlønn, så kan folk sysle med det de sjøl ønsker.

 3. Ikke-aggresjonsprinsippet som grunnleggende rettsprinsipp.
  Både i innenriks- og utenrikspolitikk. “Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.” (…som jeg bruker å si.) I praksis vil det feks. bety at samarbeidet med intervensjonsalliansen NATO må opphøre (om man kan bevise at NATO gjentatte ganger har brutt ikke-aggresjonsprinsippet).

Gulvestene prøver å kjempe mot maktkonsentrasjon og -korrumpering, men adresserer ikke rota til problemet. Ja, man kan kjempe mot en vindmøllepark, men man får i bukt med hvorfor det i det hele tatt bygges ulønnsomme vindmølleparker. 3-punkts-programmet over er en annen tilnærming - en prinsipiell reorganisering av samfunnet som konkret adresserer det dypereliggende problemet med maktkonsentrasjon og -korrumpering:

 1. Fjerne politikkens mellommenn.
  Alle tjener først og fremst sine egne interesser. Derfor bør ikke et lite mindretall være de som bestiller arbeidet som produseres i samfunnet.

 2. Fjerne inntektsskatt.
  Når folk utfører eller bytter til seg et arbeid, så reflekterer folk sine interesser direkte, og det er negativt å hemme dette.

 3. Fjerne subsidier.
  Dagens statsbudsjett er basert på at diverse mindretall bestemmer hvilke diverse mindretall i samfunnet som skal få midler. Her nøyer jeg med å spørre retorisk - hva kan gå galt?

–Forøvrig er det kanskje bortkastet energi om nordmenn skal bekymre seg for frankerne, og frankerne for nordmenn. Det er Kongeriket Norge som er vår egen organisasjon og vårt eget ansvar, og om vi klarer å skape en god samfunnsmodell her hjemme, så kan heller frankerne frivillig kopiere vår suksess.