Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fortsatt store huller i EUs veipakke


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/fortsatt-store-huller-i-eus-veipakke/

Stadig flere østeuropeiske vogntog gjør trafikksikkerheten på norske veier usikker. 8 av 10 ulykker skjer med utenlandske sjåfører. Biler uegnet for vinterføre, underbetalte, hardt pressa sjåfører uten ferdigheter på vinterføre og manglende kontroll, er blitt politikk. Dette skrev Erling Grape, leder i Rødt Narvik i avisa Fremover 19. januar 2019. Han skrev videre: 3000 vogntog…


#2

Godstrafikk på jernbane er i ferd med å kollapse i Norge, stadig mer gods flyttes fra jernbane over til vei. Dette er med på å øke problemene både med veitrafikk og sosial dumping innenfor transportsektoren i Norge. Det er mulig for regjeringen å gjøre mottiltak for å forhindre at gods flyttes fra jernbane til vei, men det spørs om den norske regjering klarer å handle (til tross for at flere land i EU allerede har gjort mottiltak). Dette bør også være en ganske pinlig sak for klima og miljøministeren hvis målet er å få redusert utslippene av CO2 og annet fra biltrafikken.


#3

Det er mange år siden jeg sluttet å kjøre Rv3 (Østerdalen), for der hersker vogntogene. Foran, bak og i motgående, mens en kunne skimte jernbanelinja. En kunne bli misantropisk av mindre.


#4

Veipakke, det er ordet som ord-smedene i EU bruker for å snik-introdusere full liberalisering innen transport, alt for EUs andre lov:- fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, til lavest lønn og dårligste betingelser.

Dette er hva “veipakken” betyr, rovdrift på menneskelige ressurser, som får sosiale rettigheter uthult, alt for profittmaksimeringens skyld. EU gjør at arbeiderklassen blir mer og mer arbeidende fattige. Også innen jernbane, personalet samles i egne selskaper og presses på lønn og betingelser, for EUs konkurranseregler gjør at personalselskapene kan rekruttere personale fra andre land. Politikere og partier som vil inn i EU representerer ikke arbeidstakere under øvre middelklasse.

Dette er hva storkapitalens EU dreier seg om, å lure landene til å privatisere sine økonomier, implementere nyliberal markedsøkonomi, og undergrave arbeidstakernes sosiale rettigheter litt etter litt, til EU blir som stat 51 i USA. Med en utfattig underklasse, en stor fattig arbeiderklasse, en resten utradert kjempende lavere middelklasse, en liten men komfortabel øvre middelklasse, en styrtrik overklasse og en astronomisk rik økonomisk elite.