Nyheter MDTV Forum Om Doner

Faktisk.no med sju irrelevante spørsmål om vindkraft


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/faktisk-no-med-sju-irrelevante-sporsmal-om-vindkraft/

Av Odd Handegård. Faktisk.no la 8. juli 2019 ut sju spørsmål om vindkraft og nesten sju irrelevante svar. Jeg hadde egentlig planlagt å bruke de nærmeste ukene på andre ting enn energipolitikk, men det var vanskelig å droppe kommentarene nedenfor om et dokument som langt på vei bidrar til å forkludre norsk energipolitikk ved å…


#2

Utdjuping av punkt 1 om kor klimavennleg vindkraft er.

Der klarer faktisk.no å vise ein graf som set vindkraft som langt betre enn vasskraft når det gjeld CO2-utslepp, men dette er ein graf som ikkje gjeld for Noreg.
I land med store elver som fraktar mykje slam, blir slammet liggjande i kraftmagasinet og rotne, med store utslepp av metan. Samtidig er gjerne temperaturen så høg at ein veldig stor del av vatnet fordampar.
Summen av dette er store utslepp av klimagass pr kWh.

Men i Noreg er situasjonen heilt ulik. Det er fortsatt utslepp av klimagass frå neddemte magasin, men på eit heilt anna nivå enn i mange andre land.

Grafen faktisk.no viser til, gjeld difor ikkje for Noreg.
NVE opererer med desse talla:

Andre rapportar frå IPPC opererer med tal for CO2 utslepp der vindkraft ligg langt over vasskraft, så faktisk.no har vore veldig selektiv for å få fram den konklusjonen dei var på jakt etter.