Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er mobiltelefoner kreftframkallende?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/er-mobiltelefoner-kreftframkallende/

Mobiltelefoner brukes i dag av 95 prosent av de voksne innbyggerne i USA. Derfor har National Toxicological Program som ligger under helsedepartementet i USA gjennomført studier for å finne ut om stråling fra mobiltelefoner kan være kreftframkallende. For å finne ut av det har NTP gjennomført omfattende studier av stråling fra 2G og 3G telefoner…


#2

I tillegg til en selvskapt opiat epidemi så kan land slik som USA også risikere å pådra seg en selvskap 5G kreft epidemi? Når man hyller kreftenes frie spill så er det ikke grenser for hvilke skader et land kan risikere å påføre seg selv feks når det gjelder slikt som helseproblemer. Andre land som er mer restriktive (som feks Russland) kan slippe å pådra seg like mange problemer.

I dag er det (etter det jeg vet) slik at 2 av 3 personer i Norge en gang i livet får kreft og ingen aner hvorfor. Og verre kan det kanskje bli fremover?


#3

Ja og nå lanseres 5G med full kraft, med Kina i spissen. Det viser bare at Marx hadde rett da han skrev: Under Kapitalismen utvikler produktivkreftene seg uavhengig av menneskenes vilje. Kapitalismen er et kriminelt og livsfarlig økonomisk og politisk system som må fases ut og det raskt! :fire::muscle::wink:


#4

Fra før er det dessuten slik at Det internasjonale kreftforskningsbyrået (IARC), som er et WHO-organ, klassifiserte all radiofrekvent stråling som “mulig kreftfremkallende”, gruppe 2B, allerede i 2011. Klassifiseringen ble satt på grunnlag av noe evidens fra studier både på dyr og mennesker som finner økt risiko for gliom (ondartet hjernekreft) . Pressemeldingen fra IARC/WHO om kreftklassifiseringen kan leses her: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Det er forresten vanlig at en slik gruppe 2B-klassifikasjon basert på funn av noe evidens i både studier på dyr og mennesker, utløser krav om merking med advarsler og anbefalinger om forsiktighetstiltak.

Flere av de forskerne fra IARC-ekspertpanelet som sto for klassifiseringen i 2011, har dessuten de senere årene gått offentlig ut og anbefalt en strengere klassifisering på grunnlag av funn av signifikant økt forekomst av kreft etter eksponering under våre grenseverdier i flere store nyere studier fra velrennomerte laboratorier. Disse forskerne anbefaler en ny klassifisering som enten gruppe 2A, «sannsynlig kreftfremkallende», eller – og dette gjelder de av disse IARC-forskerne som har uttalt seg de par siste årene – gruppe 1, «kreftfremkallende». Noen av disse anbefalingene, og det vitenskapelige grunnlaget for dem, er også publisert i vitenskapelige tidsskrifter .

Eksempler på eksperter fra IARC-panelet som hevder det er behov for strengere kreftklassifisering: Dr. Anthony B. Miller, (her i en fagfellevurdert studie fra 2018), onkologen Lennart Hardell PhD (og her også i en fagfellevurdert studie fra 2017 ) og tidl. forsker for det finske strålevernet, Adj. Prof. Dariusz Leszczynski,


#5

Hvis vi også tar i betraktning at vi fylles med alskens kjemikalier som også blir påvirket av frekvenser og stråling, kan cocktailen bli ganske så skummel. Sleng inn epigenetikk, og vektorene går amok.


#6

Men hvordan skal man tolke resultatene når mannlige rotter kan utvikle kreft av 2 og 3G stråling, men lever gjennsomsnittlig lenger enn mannlige rotter som ikke er utsatt for stråling. Mens kvinnelige rotter, samt mus av begge kjønn, ikke har økt forekomst av kreft?


#7

@Tobias_Skylstad_Kver Så vidt jeg husker var det økt forekomst, men ikke signifikant økt forekomst for enkelte kreftformer (kreft i hjertet var vel en av dem), hos hunnrotter. (Jeg husker ikke hvordan det var med musene, men rotter er mer like mennesker enn mus). Hannrotter og hunnrotter har forskjellig hormonspeil, noe som kan forklare at de ikke reagerer likt på for eksempel miljøgifter. Når det gjelder levetid er det visst påvist i flere studier at både ioniserende og ikke-ioniserende stråling kan senke metabolismen, noe som forlenge livslengden, selv om det også gir økt sykelighet på flere områder. Det har vært noen forsøk tidligere på dyr som ble eksponert for sterk ioniserende stråling der de dyrene som overlevde de alvorlige brannskadene de fikk i forsøket, faktisk levde lenger. En annen ting er at gnagere har kort levetid, så de rekker ikke nødvendigvis å dø av langsomtvoksende kreft.

Men et problem ved studien er muligens at de ikke har skjermet burene (verken de eksponerte eller kontrollgruppen) for lavfrekvent EMF noe som gjør at resultatet kanskje ikke er så tydelig som det ellers ville ha vært. Også lavfrekvent EMF er forbundet med diverse helseproblemer hos både dyr og mennesker.


#8

@AnneBrit Ja, det er i vært fall en del som tyder på at stråling og tungmetaller er en riktig dårlig kombinasjon. I tillegg har det jo vært noe studier som har påvist at mikrobølgestråling, blant annet fra WiFi, får amalgamfyllinger til å lekke mer kvikksølv enn vanlig. Et av disse forsøkene er omtalt her:

Dessuten vet man at både stråling fra trådløs teknologi og flere andre typer miljøgifter kan gi oksidativt stress i biologiske celler, noe man vet er forbundet med utviklingen av flere sykdomstilstander, så det er absolutt sannsynlig at skadevirkningene forsterkes, selv om det er gjort lite forskning på samspillseffekter.

Men noe forskning er blitt gjort: For eksempel viser en studie fra Lerchl et al 2015 - som er en gjentagelse av en tidligere pilotstudie med samme resultat - at rotter som er eksponert for et kreftfremkallende kjemikalie, får økt kreftutvikling dersom de også blir utsatt for mobilstråling (dette gjelder også på nivåer under gjeldende grenseverdier).


#9

Professor Anthony Suttons bøker Liste her : http://www.antonysutton.com/suttonbibliography.html
Han skrev blandt annet
WESTERN TECHNOLOGY AND SOVIET ECONOMIC DEVELOPMENT
1968 Volume One 1917-1930
1971 Volume Two 1930-1945
1973 Volume Three 1945-1965
og “Wall Street and the bolshevik revolution” , som man kan se litt på her :
Anthony Sutton Boka på amazon.
Wall Street and the Bolshevik Revolution: The Remarkable True Story of the American Capitalists Who Financed the Russian Communists
som bygger på grundig research, om Wall Street og rollen de spilte i forbindelse med revolusjonen i Russland. Han gjør det samme om Hitler og nasjonalsosialismen, og viser hvilke selskaper som var involvert.
Se også artikkelen “War street”, men ikke glem at det er en avis fra Soros stallen.
https://www.dn.no/magasinet/historie/okonomi/usa/new-york/war-street/1-1-5161039
Har du lest “Wall Street and the Bolshevik revolution ?”
Boka ligger ute på nett også, i linken du finner fra Voltairenet der den kan lastes ned.

“Why did the 1917 American Red Cross Mission to Russia include more financiers than medical doctors?” Navnene på disse er oppgitt. Anthony Sutton døde i 2002.
Videoen heter “Wall Street, Nazis & the Bolshevik Revolution by Prof. Antony C. Sutton”
Siste halvdel handler om USA- Russland sammenhengene.Legg merke til det han sier om atomvåpen.
Fra 16.40 og videre…


#10

@Gatekeeper Apropos Russland og stråling:

Jeg fant følgende lille perle i et notat av Martin L. Pall, PhD, professor emeritus i biokjemi og medisinske basalfag, Washington State University:

“One question that can be asked is whether there are any major international political figures who appear to have a good understanding of the EMF/health issue? When I was asked that question, I was able to come up with only one person. That person is President Vladimir Putin of Russia. This inference comes from an interview of Dr. Dietrich Klinghardt, who practices in Seattle, by Dr. Joseph Mercola, that occurred in December 2017, an interview that was entirely focused on EMF health effects [117]. In that context Dr. Klinghardt states that a lecture that Putin gave to the Russian assembly said, “We do not need to go to war with America. America is committing collective suicide by the way they are using electricity. We just have to wait until they are all in the psychiatric hospital.” When I saw that, I asked myself whether it is plausible that Vladimir Putin has a deep understanding of the neuropsychiatric effects of the EMFs? And then I thought, of course, Vladimir Putin was the head of the KGB when the latter studies reviewed by Dr. Karl Hecht [28] were being done in the Soviet Union. The most important effects that were shown to be produced by the EMFs, in those studies, were the neuropsychiatric effects. Furthermore, the Putin statement apparently shows not only a substantial understanding of those effects but also the fact that they are cumulative and become irreversible, as shown in those studies [28] and in other studies discussed in Chapter 4. One thing that I would add is that President Putin apparently practices what he preaches. He avoids smart phones [118].”


(omtale på norsk her: https://einarflydal.com/2018/10/29/statsbudsjettet-genetiker-advarer-om-at-5g-er-en-alvorlig-trussel-mot-livet-og-at-bransjen-svindler-myndighetene/)


#11

Hei G! Ingen ting sjokkerer meg når det gjelder å posisjonere seg i den økonomiske/politiske kampen. Når jeg har hatt tid (hører til den klassen som bare kan bruke tid til det som personlig er av interesse, når ikke annet viktig må gjøres for å overleve) så har jeg fordypet meg i Marx og Lenin, spesielt det Lenin skriver om i bok nr. 12: Oppbyggingen av Sovjet økonomien. Her viser han til at Marxismen/Kommunismen ikke aviser noen som helst politiske/økonomiske kampmetoder for slå borgerskapet. Bolsjevikene/kommunistene påpekte nødvendigheten av å stimulere og aktivt bruke kapitalistiske bedrifter og kapitalistiske produksjonsmetoder for på denne måten, raskt kunne greie å heve produktivkreftene i landet. Dette er noe Marx heller ikke aviser som nødvendig. Men kapitalismen som økonomisk vesen/organisert system, er helt hensynsløst. Det finnes ikke bunn i dens grådighet og ødeleggende kraft. Skal et kommunistisk samfunn gjøre seg bruk av denne produksjonsmetoden, så må arbeiderstaten ha nakketaket på deltakerne, overvåke og kontrollere dem løpende og nitidig. Og fase dem ut når de har utspilt sin rolle. Et svært vanskelig, krevende og farlig arbeide, men som faktisk er mulig å gjøre. Et ordtak sier: Kapitalismen er så rovgrisk, at den er villig til å selge det repet som den selv skal henges i. :fire::fire::wink: Takk for god tilbakemelding og opplysende lenker!


#12

Det ble litt uklart her! Det jeg mente å skrive var at Marx ikke avviser å bruke kapitalistiske produksjonsmetoder under den første fasen av Kommunismen (sosialismen). :panda_face:


#13

Interessant, dette.
Lenins samlede verker bind 12, må jeg lese skjønner jeg.

I omtalen av den amerikanske røde kors komiteen som reiste til Russland i 1917, omtalt i kapittel 5 i “Wall street and the Bolsjevik revolution”, s.84
ble Røde kors coveret blåst overende i amerikanske Røde kors komite-representant Raymond Robins usosialistiske følgende bemerkning:
"I believe we would now be in control of the surplus resources of Russia and have control officers at all points of the frontiers "
Minner om kolonikrigen i Sør Afrika,

Robins var en av Wall street representantene i komiteen, og representerte gruvedriftsinteresser.
Kilde for bemerkningen ovenfor : US state department Decimal file 316-11-1265.

I boka “British agent” av R.H Bruce Lockhart, som forøvrig oppgir Lord Milner fra det britiske krigskabinettet som sponsor, i 1917, fortelles det på side 225-226, at Lenin kapitulerte over et ultimatum framsatt av denne amerikanske Raymond Robins fra Røde kors. Det er interessant.
Lord Milner var forøvrig den som deltok i å forfatte Balfour ærklæringen, og bestyrte konsentrasjonsleirene under Boerkrigen i Sør-Afrika .
Dette anglo-amerikanske nettverket opererte ganske tett sammen i Russland på den tiden.

Det er jo besynderlig at en diktator bøyer seg for et ultimatum fra slike folk men forståelig i lys av at denne komiteen hadde også sterke økonomiske ressurser og representanter fra Wall Street på sin liste. En William B.Thompson fra the federal reserve bank of New York , pluss mange andre.
Lista over navnene på Røde kors komiteen på s. 75 “Wall street and the Bolshevik revolution”

Snodig er det også at J,P Morgans Henry P. Davidson hadde middag på Metropolitan club klokka 20.00 i New York med William B Thomson fra the federal reserve bank of New York, også røde kors komite-medlem, før Røde kors komiteen reiste fra USA til Russland.
Kilde Western Union telegram New york Juni 1917. Malcolm Pirnie Papers Hoover Institution
Her er det nok det telegrammet :

“Diary transcripts, correspondence, photographs, clippings, and miscellany, relating to Red Cross relief work in Russia and to conditions in Russia during the Russian Revolution.”
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt2v19r3x0/?query=pirnie


#14

Vel, det er ikke alt som et skrevet som er i overensstemmelse med virkeligheten, det er mye juks og bedrag i historieskrivingen. Det er også feilaktig å fremstille Lenin som diktator. Han hadde flertallet av partiet bak seg i den revolusjonære prosessen og folket var imot å fortsette krigen. Lenin ble ingen diktator men en teoretisk og praktisk veiviser for revolusjonen og de første stegene i oppbyggingen av Sovjet. For å få slutt på krigen måtte Bolsjevikene inngå mange smertelige kompromisser spesielt ovenfor Tyskland. Etter revolusjonen sendte USA inn 12000 soldater på reaksjonens side de “hvite” og var med på massedrap av Russere/Sovjetere. Lenin var en utmerket taktikker og strateg som kjente kampens regler om å tape og vinne. I slike kamper fra virkeligheten finnes ingen rene linjer og man blir skitten på fingrene. Man passer på at hovedtrekkene blir fulgt og da kan man seire. Er man redd for den revolusjonære praksisen, så kan en la være å kalle seg revolusjonær. :wink::fire::panda_face:


#15

Huff a meg da… Putin bruker ikke telefonen nei.
Noen ganger får man lyst til å hive den på sjøen. Det skjer innimellom at den forsvinner, og jeg tenker :
Så bra ! :wink:Så dukker den opp igjen, og jeg er like skuffet hver gang :stuck_out_tongue_winking_eye:
Jeg syns det ser skrekkelig ut det der med den artikkelen du linket til, og det er en som mente at det lønte seg å ha mobilen i flymodus. Kanskje det hjelper litt.


#16

Jeg holder en knapp på at du kjenner Lenin bedre enn meg : ) Det er en spesiell tid vi lever i må jeg si. Tenk at man bare med noen få tastetrykk kan se gamle filmer av disse folka på youtube, ikke bare lese om dem, men i går så jeg faktisk Lev Davidovitch Bronstein :wink: med fiskestanga.
Når det gjelder det jeg skrev om, så er det ikke bare disse bruddstykkene som peker i retning av at Kapitalistene finansierte kommunister. Det er typisk de på toppen å spille på mange hester.
Det er også en samlet vurdering og kjennskap til hvordan eliten på toppen er helt amoralske, og det er på mange måter riktig det du skrev om ordtaket som sa at Kapitalismen er så rovgrisk, at den er villig til å selge det repet som den selv skal henges i.
Anthony Suttons bøker er nok korrekte , og han ofret karrieren sin ved Hoover Institution for det han fant, nemlig at det var USA som finansierte den økonomiske og millitære utviklingen i Sovjetunionen.

In 1973, Sutton published a popularized, condensed version of the sections of the forthcoming third volume relevant to military technology called National Suicide: Military Aid to the Soviet Union after which he was forced out of the Hoover Institution. His conclusion from his research on the issue was that the conflicts of the Cold War were “not fought to restrain communism” since the United States, through financing the Soviet Union “directly or indirectly armed both sides in at least Korea and Vietnam” but the wars were organised in order “to generate multibillion-dollar armaments contracts.”
Her er en referanse på hans arbeid med sine funn i arkiver, som viser amerikanske handelskontrakter med Russland :
for C. H. Feinstein of Clare College, Cambridge Unversity, who reviewed Sutton’s first volume, covering 1917-1930? He could
not honestly fault Sutton’s basic scholarship, nor did he try:

… he has examined a vast amount of information, much of it previously
unknown to scholars, regarding the trading contacts and contracts between the
U.S.S.R and the West, notably Germany and the United States. The primary
sources were the fascinating and extraordinarily detailed files of the U.S. State
Department and the archives of the German Foreign Ministry, and these were
supplemented by a wide-ranging and multilingual selection of books and
journals.

“The Best Enemy Money Can Buy,” (Forordet )
…looked at the role of military technology transfers up to the 1980s.
Den beste fiende man kan få kjøpt seg for penger.


#17

Vel, kommunistiske partier, via staten, lar ikke sine samfunnsoppgaver bli finansiert av borgerlige finansselskaper hvis de ikke selv ønsker det. Den beste samfunnsanalysen for å forstå hvordan kapitalismen fungerer, er jo Marxismen, derfor er den jo mer eller mindre bannlyst i våre samfunn. At kommunistiske partier kan ha blitt rundlurt av og til, ser jeg på som en selvfølge. I så fall går opplevelsen inn som et nytt tillegg til den kommunistiske samfunnsteorien. Takker for gode tilbakemeldinger og nyttig lenker. :wink::panda_face:


#18

Hehe, mens alle andre blir hysteriske når de ikke finner mobilen, blir du lettet! :grin:

Det hjelper nok absolutt å sette mobilen i flymodus (om det er greit for deg at folk ikke får tak i deg :calling: ), men bare vær oppmerksom på at moderne smarttelefoner kan ha apper som overstyrer flymodus og gjør at de stråler likevel. Jeg tror ikke det er et problem hos eldre telefoner, men for å vite helt sikkert må man måle, og hvis du ikke har en “electrosmog meter” mener jeg du faktisk like godt kan bruke en gammeldags AM-radio (FM-radio med AM) for å sjekke, ved å stille inn på “hvit lyd” mellom radiostasjoner og lytte etter utslag når du holder mobilen nær antennen (mulig det funker i FM-modus også).

En annen mulighet er selvfølgelig å skru mobilen helt av når den ikke er i bruk og du ikke tenker motta telefoner eller meldinger. Men da trenger du kanskje et gammeldags armbåndsur eller liknende om du vil se på klokka :watch:. Selv har jeg et lommeur som jeg av og til fester i beltet og av og til henger på håndveska. Funker ypperlig når jeg vil ha mobilen avslått, som jeg ofte vil. Hjemme har jeg kablet - raskt og sikkert - internett og kablet gammeldags fasttelefon :phone:, og jeg har sagt nei til “smart” strømmåler. Alt sammen er veldig enkle før-var-tiltak som ikke koster all verden (bortsett fra det frekke gebyret nettselskapene tar for å nekte “smartmåler”) Men det er fortsatt mye eksponering i samfunnet der man faktisk ikke har noe valg om man ikke ønsker leve som eremitt. :shell: :snail: