Nyheter MDTV Forum Om Doner

Elefanten i det offentlige rom - Del 1

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/elefanten-i-det-offentlige-rom-del-1/

Vi er på vei inn i ei energikrise vi ikke aner rekkevidden av. Av Tor Olav Steine. I disse Coronatider er ordene Corona eller COVID-19 og SMITTE dominerende i alle nyhetssendinger, ikke bare her hjemme, men også utenlands. I virkeligheten finnes det også noe annet, av solid elefantformat, som vi hører veldig lite direkte om. …

6 Likes

Europas strategi uten tvil virker å være at veldig mye mer skal elektrifiseres enn i dag, og da særlig transport og oppvarming. Dette tror uten tvil i hvert fall norske myndigheter representert ved f.eks NVE og Statnett. Jeg har nylig pløyd meg gjennom Statnetts “Langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa 2020-2050” som er tilgjengelig på deres hjemmesider.

Kort sagt vil hovedstrategien være å satse på vind- og solkraft som hovedenergikilde kombinert med det som finnes av vannkraft samt noe bioenergi og atomkraft. Dessuten vil gasskraft tillates i en overgangsperiode i perioder med lite vind og sol, mens kullkraft nærmest fases helt ut med noen få unntak som f.eks Polen. I tillegg vil man satse på energibæreren hydrogen ved elektrolyse av vann når det er overskudd av kraft i nettet. Hydrogenet skal brukes både i hydrogenkraftverk (når det er lite vind og sol), til transport og til å produsere f.eks ammoniakk som kan ha flere bruksområder. Store batteripakker vil angivelig også få en plass i nettet som frekvensstøtte, ikke langvarig kraftlagring. Forbrukerne må i langt større grad enn i dag tilpasse seg kraftproduksjonen. Som Statnett sier det må/bør/skal vi gå fra “et energisystem hvor kraftproduksjonen følger forbruket til et system hvor forbruket følger kraftproduksjonen”.

1 Like

Når man leser Statnetts og NVEs analyser om dette (i tillegg til mange utenlandske aktører selvsagt) tas denne enorme omleggingen av Europas kraftproduksjon og energibruk nærmest som en selvfølge slik jeg oppfatter det. Som forbrukere bør vi stille oss spørsmålet om dette er realistisk til en kostnad som ikke gjør oss til fattige “plebeiere” igjen og om vi går mot ei tid hvor energikostnader vil utgjøre et større skille mellom fattig og rik enn vi har vært vant til.
Er strategien i det hele tatt realistisk både teknisk og økonomisk? Det er kolossale energimengder med fossil energi vi skal erstatte. Etter hukommelsen ca. 12 mill. fat olje i døgnet, mellom 1/2 og 1 milliard tonn kull årlig og 4-500 milliarder m2 gass årlig. EU forbruker ca. 20000 TWh primærenergi årlig (iberegnet energitap ved forbrenning osv.), men hvis det meste skal elektrifiseres vil energitapene synke. Jeg anslår at løselig at EU må produsere ca. 10-15000 TWh selv for å være selvforsynte, det meste i form av strøm, kanskje rundt 80%. Det er kolossalt mange vindmøller og solpaneler.

Vi bør dessuten spørre oss om europeiske lederes motiver for dette. Handler det egentlig bare om klima? Hvorfor vil de la Europa “ofre seg” med potensielt mye dyrere energi mens man på andre kontinenter ikke har de samme planene om å fase ut fossil energi? Er man egentlig enig med Steine i at energisituasjonen er prekær og at dette er et forsøk på å gjøre Europas forsyningssituasjon bedre? Selv om vi i Norge har blitt rikt utstyrt med energi er jo ikke dette tilfellet for EUs del.

1 Like

Korleis kan me få ut denne informasjon og kunnskapen til folket på bedt mulig måte?

Folk flest aner ikkje litt om kor inngripande staten kjem til å bli om dagens kurs fortsetter.

Er au dritt lei av at alle politiske parti i opisisjonn mot venstre høyre makta er reinspikka populisme og Israel venner.

1 Like

Det er jo nettopp hva folk som Steine holder på med, få folk til å stille spørsmål ved de vedtatte sannheter omkring energispørsmål. Andre her som Herdal og Handegård bidrar med sine vinklinger, og det er bra. Dessverre er msm lite opptatt av dette og fokuserer mest på å få vekk de fossile brenslene samtidig som de knapt stiller spørsmål om/ved alternativene.

2 Likes

Dette blir et energi perspektiv basert på at all virksomhet og forventninger til økonomisk vekst skal fortsette som før. Det er ganske enkelt umulige forutsetninger.

Vi er nødt til å redusere forbruket av energi. Vi er nødt til å satse på teknologi og løsninger som forbruker mindre energi enn tidligere. Vi kan ikke fortsette å sløse med energien slik vi lenge har gjort.

Vi har teknologier idag som gjør at energi i langt større grad enn før kan produsere lokalt og nær der energi forbrukes. Bare den endringen alene kan spare bortimot 20% som per idag går tapt ved enormt lange og kompliserte distribusjons nettverk.

Ved å øke bruken av varmepumper til oppvarming/nedkjøling og gjøre det i kombinasjon med varmeveksling mot geo-termiske temperatur-magasin, kan enormt mye energi hentes ved fornybare prosesser.

Vi må ganske enkelt slutte med å gjøre analyser og beregninger basert på gårsdagens løsninger.

Her kan virke som at Steigan behøver å oppdatere sine kunnskaper og kilder. Det er faktisk ikke så dumt å undersøke hva de store selskapene driver på med i WEF og andre fora. Innen FN assosierte organisasjoner skjer også enormt mye på dette feltet. Disse organisasjoner handler ikke bare om konspirasjoner for å knekke fagforeninger og tyne livskiten ut av arbeidsfolk. Hvilket man kan få inntrykk av fra ellers godt informerte kommentatorer.

Alle de store selskapene har skjønt hvor vi er på vei og har langt på vei truffet tiltak for å gjøre seg uavhengig av gårsdagens løsninger. Google er ett slikt selskap. Ref. denne artikkelen;

I bunn av denne artikkelen er en hel rekke av initiativ og løsninger vist, som forteller noe om hva de store selskap og energi leverandører satser på. Og det er definitivt ikke mer energi fra fossile kilder.

Veldig viktig artikkel! Helt klart Elfefanten over alle elefanter. Dette blir spennende å følge med på. Best å forberede seg på trangere og(etter min mening) bedre tider. Å kunne få sine behov dekket i lokalmiljøet er veien å gå.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.