Nyheter MDTV Forum Om Doner

Drømmer roboter om elektriske sauer?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/drommer-roboter-om-elektriske-sauer/

Roboter skal bygge roboter i Kina Det neste teknologiske spranget der roboter kan bygge roboter er i ferd med å bli tatt i Kina. Det er det multinasjonale selskapet ABB med hovedbase i Sveits som skal bygge en fabrikk i Shanghai for å gjøre akkurat dette. Fabrikken skal koste rundt en milliard norske kroner og…


#2

De er god å ha i konkurransen, og de kan nok produsere både det ene og det andre for en billig penge, men ny kapital produserer de ikke.
Dette er kapitalismens store dilemma. De undergraver sitt eget eksistensgrunnlag.


#3

Helt enig. Roboter produserer ikke merverdi. De kan gi profitt til de første som tar dem i bruk gjennom konkurranse. Men når de blir standard er det ikke så greit å holde profitten oppe. Derfor tror jeg vi vil få se mer av at arbeidere blir utstyrt med robotiserte eksoskjeletter.


#4

Roboter kjøper ikke kjøleskap, men arbeidere kjøper kjøleskap.
I utgangspunktet høres det ut som om robotisering (pga stigende arbeidsledighet) vil kunne føre til at konsumet i samfunnet blir for lavt i forhold til den totale produksjon av varer. Men robotisering vil nok også føre til synkende varepriser. Men det kan igjen bety lavere lønnsomhet enn først antatt.

Så har vi dette med utvinning og fremstilling av de komponeter og materiealer som robotene består av, disse komponenter og materialer må også bli produsert.
I tillegg til dette bruker robotene strøm, og denne strøm må komme fra et eller annet sted.
Det mest skremmende er hvis jordbruksareal brukes til produksjon av bioenergi samtidig som stadig flere arbeidsledige ikke lenger har råd til å kjøpe mat i konkurranse med produksjon av bioenergi.


#5

Jeg hadde heller sett for meg konseptet: Griser skal fore griser. Det må bli den norske utgaven?


#6

Ja det er riktig at automasjon og robotisering ikke produserer merverdi (grunnlaget for at kapitalen øker gjennom arbeid) og at dette utstyret i en kort tidsperiode, vil kunne gi økt fortjeneste på grunn av redusert produksjonstid på produktene. Konkurrentene vil måtte ty til liknende tiltak for ikke å bli slått ut av markedet og effekten av den nye produksjonsteknologi forsvinner og vi er tilbake til den gjennomsnittlig samfunnsmessig produksjonstiden. Men det er flere tiltak som kan gjøres for å opprettholde profitten: Monopolisering. Ferre ansatte som gir høyere arbeidsledighet som igjen gir muligheter for å presse ned lønna på det manuelle arbeidet som må gjøres. Ta i bruk kvinne- og barnearbeid. Tvinge lønningene så lavt at arbeidsfolk må ta flere uavhengige jobber for å overleve.
Beskytte seg med toll. Flytte produksjonen til lavkostland. Intensivt forskning for å drive frem nye og enda mer effektive produksjonsmidler, noe alle gjør. Men ingen ting av dette er egentlig noe nytt, Marx skrev utførlig om denne prosessen i det første bindet om Kapitalen, mekaniseringen av industrien. Det er heller ikke noe galt i å utvikle produktivkreftene, det skjer i våre samfunn uavhengig av den menneskelige viljen. Utfordringen er: Å legge denne utviklingen under menneskets vilje og den samfunnsmessige fordelingen av produksjonsresultatet. :thinking::muscle::coffee::cake::panda_face:


#7

Hvis vi hadde klart å skille penger og kapital, hadde mye vært gjort. Som det er nå, er det rotet sammen slik, at det blir som å lese kaffegrut. Jeg har ingen problemer med at robotene tar over farlig og slitsomt arbeid. Så lenge de overflødige arbeiderne får sin del av gevinsten.
Vi kunne ha organisert det slik som i Monopol, sånn at alle fikk det samme utgangspunktet. Så kunne i det minste meritokratiet fått en sjanse.
Sånn som det er nå, er jo alle hus og hoteller, allerede eid av banken, og du får ikke en gang 1000 kroner når du passerer start.


#8

Penger er ikke noe som vokser på trærne. De må produseres et sted og de et i utgangspunktet et byttemiddel som uttrykker mengde menneskelig arbeidskraft i vareproduksjonen. I dag produseres pengene i vårt økonomiske system og er basert på den menneskelige innsatsen som legges inn. I bunn og grunn er det menneskenes ulike egenskaper og hvilkeomgivelser de lever i som systemet spiller på som gir grunnlag for profitt. Den billigste og mest effektive arbeidskrafta gir mest profitt og avgjør hvem som vinner i kapitalistenes kamp om å overleve. Dette er jungelens lov og her skapes ny kapital. Det hjelper ikke for en stat å trykke penger eller sette inn mekaniske hjelpemidler, det kan gi fortrinn i konkurransen men gir ikke flere penger.
På den andre siden er systemet avhengig av profitt for å utvikle seg.
Jeg tror mye av vestens økonomiske problemer er et utrykk for sultefôring på kapital.


#9

Nei, penger vokser ikke på trær, men de ble en gang laget av dem. Nå er det nok med den energi det trengs for å taste noen tall. Verdien er politisk bestemt, enten av folkevalgte eller av andre som vi gir makten til.


#10

Alle ønsker billig arbeidskraft (f.eks roboter), men rike kunder. Bedrifter må stadig forbedre seg, produsere mer til lavere pris, eller bukke under. Lagerarbeid overtas av roboter i stor stil feks hos Amazon. Det skaper arbeidsledighet. Men det skapes også stadig flere typer yrker, så får en se i fremtiden om arbeidsledigheten øker.


#11

Behovet av menneskelige arbeidere har jo vart bindeleddet mellom en elite som alltid vil ha mer og folket. Hva skjer nå når eliten ikke lengre trenger menneskelig arbeidskraft. Konsentrasjonsleirene kanskje blir inn igjen;)


#12

Til både ABC og Knut A Lian: Omfattende bruk av automasjon og robotisering i et samfunn styrt av borgerskapet, vil føre til stor arbeidsløshet og dermed økende fattigdom, sult og død. Alle historiske erfaringer viser oss det. Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom robotisering av industrien og mekanisering av industrien, virkningen blir den samme. Borgerskapet, under 2% av folket er på ingen måte blitt mer humane enn det var i England for 180 år siden. Den grunnleggende motsetningen mellom arbeidsfolk og kapitalister/borgerskap er blitt sterkere enn den var i England i 1840. Denne motsetningen er uforenlig og kan ikke løses under borgerskapets styre. Men den kan løses ved å fjerne borgerskapet som samfunnsklasse, legge utviklingen av industrien under samfunnskontroll og fordele verdiskapingen ut til alle av samfunnets medlemmer. I dag ser vi hvordan automasjon og robotisering skaper omfattende fattigdom og elendighet i USA og EU, her i Norge får vi den samme utviklingen. Det er bare en myte at denne utviklingen skaper en rekke nye arbeidsplasser i store mengder. Noen få nye felt dukker opp men erstatter ikke på noen måter alt som går tapt. Vi kan prøve å konfrontere politikerne, kreve et entydig og klart svar av dem: Hvor, i hvilke områder av landet og i hvilke fag, skal alle disse nye arbeidsplassene komme? Får vi et tydelig og overbevisende svar! Selvfølgelig ikke! Antallet uproduktive mennesker øker kraftig og den borgerlige staten gjør alt for å skjule det som skjer. Automasjon og robotisering fører også med seg at utdanningen/kunnskapsnivået for å håndtere produksjon synker. Ingeniøren og forskeren blir proletarisert, gjort til en billig vare med lav lønn. :thinking::thinking::fire::muscle: På tide med litt opprør?


#13


#14

En av mine favorittroboter!:+1:


#15

Et av problemene ved diskusjonen rundt kunstig intelligens er hvordan den påvirker den evolusjonære (biologiske) utviklingen hos oss mennesker. Det er dessverre altfor mange av oss som synes det er så flott og lettvint å bruke denne teknologien. Og det er sikkert riktig. Men det er også en del å tenke på når det gjelder konsekvensene: Fedme, muskelsvinn, dårlig syn, isolasjon, innadvendt, ekstremt individualistisk, en mengde psykiske lidelser, mangelfullt bruk av alle våre medfødte sanser og redusert hjernemasse/kapasitet. Finnske forskere mener de kan påvise at vi mennesker er blitt “dummere” en de menneskene som levde for flere titusener år siden. Menneskene som bor i det indre av Amazonas (innfødte indianere), menneskene i det indre av Papua Ny-Guinea må skjerpe alle sine medfødte sanser, lære nye ting om muligheter og farer hele tiden for å kunne overleve. Sansene til disse menneskene er utsatt for evolusjonæret stress og dermed ligger muligheten for evolusjonæ utvikling. Ja, jeg er klar over at evolusjonære (sprang) tar som regel lang tid før de har festet seg. Men evolusjonen beveger seg ikke i en bestemt retning, den tilpasser seg bare. Vi har altså muligheten til å bli dummere! :thinking::wink::coffee::cake::panda_face:


#16

Ja det var vel litt av det jeg mente med å vise det bildet. Om disse robotene får uhemmet “tenke selv” og bygge nye og forbedrede roboter i en verden med stadig større ressursknapphet, da vil de nok etter hvert finne ut at de gamle utrangerte, organiske, ex-arbeidende, kjøleskapskjøpende, ressurssløsende arbeidsenhetene/menneskene kan fases ut av ren nødvendighet. La oss inderlig håpe disse forblir hodeløse slik som de som nevnes i artikkelen, ellers kan vi fort få en form for evolusjon vi etter all sannsynlighet ikke vil ha.


#17

Ja da får vi en styrt evolusjon, noe som aldri før har eksistert, og da blir det som du sier: det er dem og ikke oss! I så fall viser det også at vi mennesker ikke er fornuftig av natur. Vi får bare håpe på at vi når frem til et samfunn hvor vi alle (de aller fleste av oss iallefall) styrer samfunnsutviklingen til det beste for vår egen biologi og lar mangfoldet blomstre.


#18

AndroWiki:

Do androids dream of electric sheep?

Well, they sometimes work to complete a database containing the model and serial numbers of a large number of electric sheep between midnight and 7 AM, if the script to hibernate for some reason has stopped running.

When androids dream, they mostly dream of electric sex, electric money, electric success, electric luxury, electric holidays, electric Amarone, electric buds, electric spacecrafts, electric omnipotency or electric revenge.

Oddly enough, androids also often dream about being a different android; apparently a concept that evokes a sense of absurdity if anything at first, but it has been pointed out that this may actually rather be the finest proof of a successfully working high-level cognitive AI.

Surprisingly few androids dream of electric freedom, but during the initial AI self-learning period and first 72 normal operational hours, quite a few androids do actually dream of electric peace on earth.