Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det synkende imperiet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/det-synkende-imperiet-2/

Økonomien i USA er i dårlig forfatning. Landet har en gjeldsbasert økonomi, og har knapt hatt noen reell vekst siden finanskrisa. Det aldrende imperiet taper for Kina på stadig nye fronter, og er helt besatt av militære eventyr, som det aldri vinner, men som har ført til en ytterligere forverring av statens økonomi. Dette er…

4 Likes

Bra artikkel. Min refleksjon er at alternativet er usikkert. Kina og Russland er aktoritære stater med store indre utfordringer framover. Krig er på menyen er mitt bet som artikkelen viser til. Og verdenshistoriens største pyramidespill er det men ikke bare i USA. Se på hva som skjer her i Norge eksempelvis.

Vi har en gjeldsbasert økonomi som ikke økonomer har kunnskap om og man løser eller har løst alle problemer med å øke pengermengden/gjelden. Nå snakkes det om en stor rente høyning… Arbeidsledigheten hva er den😉 Ikke fan at den er 2.4%. Summert, få til den ekvasjonen🤔

1 Like

Det er hverken nødvendig, eller mulig. En telefon til NY federal reserve, skulle holde i massevis. Og de ville sannsynligvis kunne fortelle at renta er det vi som bestemmer.

Det er de vitterlig ikke alene om - bare se på hvordan vi manipulerer våre egne.
Det er så utbredt, at det kunne ha vært grunnlag for et eget tidskrift - Ønsketenkning kunne vært en god tittel.
Etter ti-år med kreativ statistikk, er det sannsynligvis nærmest umulig å hente nyttig informasjon i fra dem, så hele greia må sannsynligvis skrotes.

Det er de nok ikke alene om - eller hvordan er det med pensjonsreformen?

Du kan si de har dekning i oljefondet vårt, så lenge illusjonen varer.

Huff, disse usikre skatteinntektene, som er så vanskelig å inndrive. Hvor er deres kilde?

Vi lever under et system som likner veldig på Monopol, men der nye spillere ikke blir utstyrt med penger fra banken. De må låne dem, av de andre deltakerne. Siden det snart blir for lite penger i forhold til etterspørselen, så må pengemengden økes, og det gjøres ved det såkalte Fractional-reserve banking. Systemet er avhengig av at det til en hver tid er nok penger i omløp til å betale nestemann, enten det er en internasjonal bank eller frisøren din.

I min samfunnsøkonomi 101 ble dette presentert i form av den magiske penge-multiplikatoren, som skal vise hvor mye økonomi en kan få ut av en liten pengemende-økning(inflasjon).
Hva som ville skje med regnestykket i en deflasjon, var det ingen som snakket om. Enda Japan alt hadde femten år med disse problemene og de tross alt hadde carry-traden å støtte seg på. Og “lånt” direkte av egen befolkning, i stedet for av internasjonale banker.

Problemet er at det dreper intern etterspørsel, og dermed næringsvirksomhet, og gjør dem fullstendig avhengige av eksport/import. Jeg husker at det bli nevnt i forbifarten som et mysterium at de klarte å holde det gående, samt at det japanske bankvesenet var fullt av svarte hull.

I Bibelen er sabbats-begrepet ikke begrenset til den sjuende uke-dagen, men gir også innstruks om sju-års-sabbat og syttiårs-sabbat. Ved sjuårs-sabbaten skulle alle geldsslaver frigies, og jorda skulle hvile. Ingen skulle høste, men la alt som vokste bli samlet av de eiendomsløse. Ved syttiårs-sabbaten skulle all gjeld slettes, og all eiendom tilbakeføres. Det er verdt å merke seg at dette var innstrukser som gikk Israelittenen hus forbi, men blei følge David Graeber praktisert i Babylon med svært godt resultat.

Hvis dette hadde blitt praktisert i dag, ville vi hatt en nødvendig reset i 2000.
De som styrer har nok lest Bibelen, men de har ingen planer om å la den styre seg. Så de satser alt og slipper bankuhyret løs. Fyrt av våre “sparepenger” har de kunnet blåse opp regnskapstallene ekspotensielt, og det har de gjort på måter som langt fra tåler dagslys. Et raskt søk på bank og bot, viser bare det som er blitt avslørt som direkte ulovlig.

Som Bill K.Black skriver i boka " The Best Way to Rob a Bank, is to Own One", så er viste det seg at det var i de bankene som rapporterte de største overskuddene, kriminaliteten var verst.

Som en ekstra påminning:

1 Like
  • Det har ikke vært noen reell vekst i BNP siden 2007

Samtidig har befolkningen i USA økt fra ca 301 mill. i 2007 til ca 327 mill. i 2018. En økning på 8-9%. BNP per capita har med andre ord blitt betydelig redusert. Noe av det samme har skjedd også i Norge og flere andre europeiske land. Når det har “lykkes” å få til en viss økning i BNP gjennom de siste 10-12 årene så skyldes det i hovedsak økt befolkning ved innvandring. En viss andel av denne “økonomiske veksten” skyldes også økt levealder i Europa. Hadde levealder for befolkningen i USA økt tilsvarende som i Europa så ville jo BNP vært høyere også der. Det kunne kanskje gitt noen flere arbeidsplasser. Men uten annen økonomisk vekst så ville det reellt dreid seg om en utgift som øvrig befolkning måtte finansiere. Det samme gjelder jo innvandring hvor andelen som kommer i arbeid ligger langt under gjennomsnitt for eksisterende befolkning. Regnet i dollar ligger BNP per innbygger i Norge nå omtrent på samme nivå som i 2006. Samtidig skyldes en langt større andel rene utgifter til eldre og innvandrere. Hvor brukbart BNP er som mål på velstand kan en vel diskutere. Men om en først tar utgangspunkt i det som et mål på dette, da er det`vanskelig å konkludere med annet enn at økonomien ihvertfall neppe har styrket seg for “vanlige folk” i løpet av de siste par tiårene.

.

Det ville nok kunne hjulpet i Japan, men vår økning kommer av oppblåste regnskaps-tall, ikke innvandringen slik den praktiseres. At noen av disse tallene knyttes til innvandring, endrer ingenting, siden det stort sett er “tenk på et tall”.

Jeg vil prøve meg på et oljeperspektiv ogg energiperspektiv:

Økningen i gjeld i årene 2014 og 2015 var ganske moderat. Dette skjedde samtidig med oljeprisfallet. I 2014 fallt prisen på olje ganske kraftig, noe som tydeligvis har stimulert verdensøkonomien. Siden den gang har oljeprisen økt en del. I 2018 økte strømprisen i Europa en god del, og det ser ut som de økte energikostnadene (for både olje og strøm) har ført bla tysk økonomi ut i en tilstand som nå ligger på grensen til å være resesjon/nedganstider.

I år 2018 (under finanskrisen) lå oljeprisen på hele utrolige 145 dollar, den høyeste oljepris noen sinne. Kan dette ha vært en (medvirkende) årsak til finanskrisen? I perioden 2011-2014 (i over tre år) lå oljeprisen ganske stabilt på 110 dollar (og var også høy men noe lavere i USA). En slik høy oljepris vil føre til stagnasjon i verdens realøkonomi. Oljeprisen var også ganske høy i 2007. Det er derfor å forvente at verdensøkonomien pga høy oljepris har ligget i stagnasjon i hele perioden mellom 2007 til 2014 (da altså oljeprisen var ganske høy).

På toppen av høye energipriser kommer også gjeld som skal nedbetales, noe som blir spesielt vanskelig når gjelden stadig øker og når sentralbanker og banker samtidig setter opp rentenivået. i USA har man en del problematiske former for gjeld. Bedriftenes gjeld har økt ganske kraftig over tid og har blitt ganske høy, studiegjeld har økt mye sammen med økt gjeld til bilkjøp og kredittkort gjeld og også økt boliggjeld. Mye sparepenger og reserver har blitt brukt opp, Tyrkia opplever nå en statsgjeld krise. Betaling av gjeld (av renter og delvis avdrag) sammen med økte energiutgifter reduserer folks kjøpekraft og reduserer konsumet i samfunnet. Bla har handelsnæringen i Norge opplevd lavere omsetting pga økte strømpriser i Norge.

En stemningsrapport fra USA:

1 Like

Faren er at de vil prøve å starte en krig mellom Russland og Europa. Det kan være grunnen til at de har forhåndslagret enorme mengder militært utstyr i alle land i Europa. En storkrig som ødelegger Europa og Russland, men sparer USA for store ødeleggelser vil redde dollaren og gjenopprette USAs stilling som USA hadde i 1945.

De fleste av rakettbatteriene som er plassert rundt Russland av USA/NATO skal være avskjærings-raketter, beregnet på å skyte ned raketter i et russisk gjengjeldelsesangrep. En vannvittig gambling i så fall.

Hvis krigen mellom Europa og Russland er planlagt og skal gjennomføres, er det ikke rart at de trykker penger ut av den blå luft som aldri før, og bruker hundrevis av milliarder de ikke har, krigen vil starte før USA erklæres konkurs.

1 Like

Steigan overdriver hvor elendig økonomien I USA er:

  1. Arbeidsledigheten har sunket fra 10 til 3.9% fra 2010 fram til i dag.

  2. Den reelle veksten i GDP har ligget ganske stabilt på 2-3% i flere år er helt på linje med eller høyere enn andre OECD-land:
    https://drive.google.com/open?id=1KG2op6cjfwBLjI7-AJN_u0Pd5E9J--HB

  3. Hvor stort problem er det egentlig med den store statsgjelden for et land som kan trykke sine egne penger og som hele verden bruker som fellesvaluta? At USA får store lån er faktisk et sunnhetstegn for økonomien, fordi det viser at den har høy tillit. Den dagen de ikke lenger ikke lenger får lån lenger er burde de ha større grunn til bekymring.

Her er stedet hvor USAs grunnlov, sier makten skal ligge :
Hos folket.
Ikke hos en bank-elite.
Amerikanernes opprinnelige statsforfatning bygger på lov.
USAs grunnlov er forbilde for vår egen grunnlov .
Her kommer du rett inn i The Constitution via linken:
https://www.usconstitution.cc/

POWERS GRANTED TO CONGRESS

Section 8. [5] To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;

Bankfolkene gikk sammen under dekke av andejakt på Jekyll Island i all hemmelighet i 1910, og
"The federal reserve act " ble undertegnet av president Woodrow Wilson 23 desember 1913 .

On the centenary of the meeting that led to the founding of the US Federal Reserve, a distinguished panel of economists gathered to ponder the legacy and history of America’s central bank. The conference was held at the Jekyll Island Club, the location of the original convening, where Senator Nelson Aldrich and Assistant Secretary of Treasury A. Piatt Andrew Jr spent ten days with a group of the nation’s top bankers, including J. P. Morgan & Co partner Henry P. Davison, Kuhn, Loeb & Co partner Paul M. Warburg, and National City Bank President Frank A. Vanderlip, discussing a proposal for a central bank. Unlike the 1910 meeting, which was secret, the 2010 proceedings have been documented by an engaging volume of essays.
https://www.the-tls.co.uk/articles/private/were-going-on-a-duck-hunt/

The federal reserve er et slags Kartell, se artikkel her , og en hybrid mellom privat og offentlig og er vel under privat eierskap om man tar opplysningene i denne artikkelen for gitt.

They are the Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans and Kuhn Loebs of New York; the Rothschilds of Paris and London; the Warburgs of Hamburg; the Lazards of Paris; and the Israel Moses Seifs of Rome.

Det var derfor en stort problem når de har mulighet til å skape børskrakk, som i 1929 .
I løpet av de få dagene fra 24. til 29. oktober 1929 mistet det amerikanske aksjemarkedet 47 prosent av sin verdi. Næringslivet opplevde en helt utenom det vanlige. Folk mistet både sparepenger og jobb, og uten nåtidens velferdstat med arbeidsledighetstrygd sank etterspørselen dramatisk i den amerikanske økonomien. Det forsterket bare den negative utviklingen og førte til enda flere konkurser og eskalerende arbeidsledighet.

Følgene av Wall Street-krakket var følgelig stagnasjon i USAs økonomi og massearbeidsledighet. I 1929 var arbeidsledigheten 1,5 millioner, i 1930 var den steget til 3,5 millioner, og i mars 1933 var den oppe i hele 14,5 millioner. Det er alvorlige tall.
Da bodde et av familiemedlemmene mine der, og tok seg av sjøfolk i Sjømannskirken i New York, da de drev omkring i gatene pga. nedgangstiden . https://snl.no/Wall_Street-krakket_i_1929

Pengesystemet er i tillegg til trykkingen av sedler, gjeldsbasert slik at det er låntakeren som skaper pengene idet lånet blir innvilget, og underskriften satt på.

Børspekulantene er spennings søkende og flere bruker kokain .