Nyheter MDTV Forum Om Doner

CO₂-konsentrasjonen større enn noen gang, trass i krisa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/co₂-konsentrasjonen-storre-enn-noen-gang-trass-i-krisa/

Av Erik Plahte. Koronaviruset kutta CO₂-utslippene med opptil 17 prosent, kunne NRK melde 19. mai. Glen Peters og Robbie Andrew ved CICERO har sammen med ei rekke andre forskere estimert de globale utslippene av CO₂ dag for dag i 2020. Utslippene har gått kraftig ned, til og med kraftigere ned enn under finanskrisa i 2008.…

4 Likes

‘Semantikk’ kan være et uhyggelig effektivt verktøy . . . .

2 Likes

-CO₂-konsentrasjonen større enn noen gang, trass i krisa

Mere CO₂ gjør verden grønnere.

6 Likes

Betimelig å minne om en klassiker:

3 Likes

Det trengs -

2 Likes

Havet er et uendelig lager av karbon i form av CO2 (50x i luften), bicarnonater og kalk. Det er bare når havtemperaturen (hele, med dyphav og alt) går opp en gang i lang fremtid at den vil gå ned igjen. Dette her Henrys lov. I mellomtiden kan vi glede oss med en grønnere fruktbar verden.
Men det er store krefter som vil redusere energiforbruket i verden. En skal kutte i fossile brensler. Men det eneste alternative til massive kutt i totalenergien er atomkraft, som ingen ser ut til å like. Sol og vind vil aldri være noe annet enn en nisje for den et 100% hengigig av fossile brensler (stort sett) for å levere 100% strøm, som den aldri vil gjøre.
Så da sitter vi igjen med å dra oss 100 år tilbake i tid. Det det var sykdom, fattiddom, lav befolkning. Mer krig osv. Pluss at vi raserte skogene. Blir det tvangssteriliserig og 1 barnspolitikk igjen. Det er ikke særlig populære tiltak akkurat. Det er ikke human Flourishing og innovasjon kreftene ønsker. Det blir det ikke snakket om. Men det er den vestlige verden som gjør seg en bjørnetjenste. De landene som gir blaffen vil gjøre det bra fremover.

Så kan vi sitte å lage hydrogen av alger så mye vi vil.

3 Likes

Dette er “meiriháttar rugl”, som det heiter på islandsk. Eit heilt ubrukeleg grunnlag til å byggja ein debatt om noko som helst på, anna enn ein debatt om debatten sjølv.

Klimadebatten er full av forenklingar og generaliseringar som er greie nok dersom ein har klart føre seg at dei er forenklingar og generaliseringar. Men dersom ein byrjar å ta dei som faktiske sanningar, kjem ein fort ut på viddene. Og det er, dessverre, ein feil som begge sider i klimadebatten ofte gjer.

Delvis er det eit resultat av det problemet som alltid gjer seg gjeldande når ein skal formidla komplisert vitskap til publikum: Ein må forenkla for å gjera emnet forståeleg. Ein kan ikkje få fram alle nyansar i den vitskapelege forståinga av eit felt når ein driv populærvitskap. Problemet er når formidlaren har ein agenda ut over det å informera og gjera mottakaren i stand til sjølv å gjera seg opp si eiga meining. Då er me teknisk sett over på det som heiter propaganda. Og då er det fort gjort å ta nokre snarvegar for å få fram ein tydeleg konklusjon.

1 Like

Når Plathe skriver " Holocen, den stabile klimaperioden som varte fra slutten av siste istid til ca 1950, er definitivt forbi og kommer aldri tilbake" viser han med all tydelighet at han mangler elementær kjennskap til kvartærgeologi og tidsepoken Holocen. Holocen har definitiv ikke vært en “stabil klimaperiode” . Snarere tvert i mot, vi har hatt varmeperioder hvor alle breene i Norge var borte, og halve dagens Sahara var grønn. Og vi har hatt mini istider hvor breene gikk ned i landsbyer (Alpene) og det var nød og elendighet. Dessuten går han rett i CO2 fella og viser at han heller ikke forstår hvor sammensatt og komplekst klimavitenskapen er, og at en beskjeden klimagass som CO2 ikke er den primære klimadriveren

6 Likes

Jeg forstår det slik at “vitenskap” er noe som skapes med politisk konsensus? Derfor trenger man agitprop og kontroll med media for å promotere “vitenskapen”

Her er to konkrete påstandar som eg meiner er særleg villeiande, og eg vil her grunngje kvifor.

Den eine er at den klimatisk stabile perioden frå slutten av siste istid til ca. 1950 no er definitivt forbi - og kjem aldri tilbake.

Då må ein fyrst ha klart føre seg kva vitskapsfolka meiner, når dei snakkar om holocen som ein klimatisk sett stabil epoke. Stabil, i forhold til kva for noko? Svaret er: Stabil fyrst og fremst samanlikna med klimaforholda under siste istid. Siste istid varte ca. 100 000 år og var prega av raske klimavariasjonar i ein grad som kan vera vanskeleg for oss heilt å fatta. Dette veit ein frå iskjernar som er henta opp frå Grønland. Lenger bakover har ein ikkje data med fullt så god oppløysing, men det verkar som at klimaet var grunnleggjande ustabilt heilt frå istidene byrja for 2-3 millionar år sidan.

Forskarane veit heller ikkje kvifor klimaet for godt og vel 10 000 år sidan plutseleg vart mykje meir stabilt enn det hadde vore før. Ein veit berre at det skjedde. Det gjer det sjølvsagt også vanskeleg å vita kva som eventuelt må til for å gjera slutt på den klimatisk stabile perioden.

Denne maksimumsgrensa på 2000 teikn gjer det vanskeleg å fullføra lengre resonnement! Her kjem i alle fall framhaldet om den klimatisk stabile holocen-tida:

På den andre sida er det også viktig å vita at det har vore betydlege klimavariasjonar i holocen, sjølv om perioden har vore stabil samanlikna med føregåande periodar. Til dømes hadde me ein holocen varmeperiode for ca. 8000 år sidan, då Jostedalsbreen (i dag den største isbreen på den europeiske fastlandet) var heilt vekke, eikeskogar stod tette langs vestlandsfjordane og det varmekjære treslaget lind vaks nord til Helgeland og Hardangeevidda var kledd med furuskog. Etter det har klimaet vorte kaldare, men ikkje i ein jamn prosess. Til dømes skjedde ei nokså brå nedkjøling av klimaet i Norden på overgangen mellom bronsealder og jernalder, for 2500 år sidan. Vidare hadde me den vesle istida, som kulminerte på 1700-talet, den gongen isbreen rykte heilt ned i bygda i Jostedalen. Heller ikkje var holocentida fram til 1950 fri for dramatiske verhendingar. Eit godt døme er den dramatiske Storofsen, som råka Gudbrandsdalen i 1789. Les ein bygdebøkene, finn ein nok av historier om gardar som vart øydelagde av flaum og snøskred, folk som vart tekne av snøskred og folk som omkom i uver på sjøen. Den typen idear om eit historisk sett stabilt klima som folk fantaserer om i dag har inga rot i røyndommen.

Om den stabile klimaperioden som varde frå siste istid til 1950 no er slutt er det heilt mogeleg å uttala seg om i eit så kort tidsperspektiv som 70 år. Om 1000 år, om nokon lever då, kan dei analysera datamaterialet og gjera seg opp ei meining om det skjedde ei endring til meir ustabilt klima rundt 1950.

2 Likes

Den andre påstanden gjeld veksten i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Her vert det gjeve eit heilt feilaktig inntrykk av korleis karbonkrinslaupet på jorda verkar. Ca. halvparten av den mengda CO2 som menneska slepper ut vert kontinuerleg absorbert av havet. Noko som tyder at ei halvering av CO2-utsleppa ville føra til ei stabilisering av nivået i atmosfæren. Dersom me meir enn halverer utsleppa vil innhaldet i atmosfæren byrja å gå ned.

1 Like

global_warming

1 Like

Så er klima nazisten ute å sprer galskap og konspirasjonsteorier for super psykopatene bak one world, one leader programmet.

Denne bør alle se og del så fort som mulig, her forteller super eliten selv hvordan de skal utslette menneskeheten, gjøre oss til hybrider og cyborgere totalt uten fri vilje, et global helvete er bare få uker unna. og Artikkelforfatter jobber for super psykopatene, kanskje et hakekors i panna på E. P hadde vært noe så folk kan se hvem han jobber for ?

3 Likes

Schwab er åpenbart dr Stranglove i denne historien. Artig hvordan stemmen begynner å dirre når han kommer inn på de totalitære konseptene. Hva er bakgrunnen hans? Er han jøde eller lebensborn? Eller en kloning av de to som Soros er. Men de vil feile for ingen liker dem, ingen ønsker deres ideer. Og de bygger et korthus på sand. Et vindpust er alt som trengs for å få det til å rase. Men det vil bli tårer og tenners gnissel må man regne med

Klima er alltid i endring mer eller mindre. Myten om stabilt klima er ganske seiglivet og er ikke basert på vitenskap eller fakta. https://forskning.no/historie-klima/den-lille-istid/995774 Som står i teksten :

« Fenomenet var globalt, med dramatiske klimaendringer fra New Zealand til Canada, men ble, som andre historiske hendelser, spesielt godt dokumentert i Europa «

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.