Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bill Gates’ milde gaver til hvem?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/bill-gates-milde-gaver-til-hvem-2/

Datagründer og multimilliardær Bill Gates blir mottatt som en kongelig eller en statsleder når man kommer til Norge og bekrefter enda en gang ordene til Edvard Munch som sa: «Rikfolk stjeler fra samfunnet. Den rike som gir almisser, stjeler dobbelt. Han stjeler hjerter også.» Etter at Bill og Melinda Gates ga store deler av formuen…

5 Likes

Nettopp! Han og kona er av det tyvaktige og kyniske slag.

1 Like

Pål Steigan under den politiske bias lupen

Det har blitt nødvendig å konfrontere Steigan med hans eget snevre og stereotype kommunistiske perspektiv.

Han hevder å ville formidle fakta og analyser om maktforhold i samfunnet, men bommer alt for ofte på akkurat det. Stadig oftere har jeg merket meg et ensidig og særs smalt politisk bias perspektiv. Som om alt i samfunnet handler om klassekamp, og kan defineres fullt og helt kun via det perspektivet.

Som gul vest er jeg mest opptatt av demokratiet. Et demokrati som evner å formidle folkets mangfoldige perspektiv. Kun det kan kalles folkets demokrati, og kun det kan favne samfunnets virkelighet mht. fakta og maktfordelingen i samfunnet.

Jeg har sett meg lei på at ytre venstre og ytre høyre skal ha definisjonsmakt på hva som er folkets store bilde av virkeligheten. Det er langt fra en virkelighet hvor det kun finnes valget mellom kapitalisme og kommunisme.

Det er i tillegg langt flere strategier for å utvikle folkets demokrati enn via kommunismens snevre klassekamp perspektiv, hvor alle rike er fiender med skumle motiv, og at arbeidere er den eneste part med gode motiv. Det blir en strategi forankret i identitets politikk som kun er egnet til forvirring og splittelse.

Faktum er at blant arbeidere er det minst like mange kapitalistiske egoister som lar seg styre kun av egne økonomiske vinnings hensikt motiver, som det finnes blant de rike. Slik er det nødt til å være ettersom velgerne stemmer slik at kapitalismens politiske lakeier dominerer den norske regjering og det norske Storting gjennom årtier, og det er temmelig likt i det meste av den vestlige verden.

Venstresiden har lenge vært splittet og avsporet, og ytre venstre er medvirkende til den splittelsen, hvilket kapitalismens klasse tjener på. Følgelig blir Steigans journalistiske arbeid reaksjonært og motvirker hva han selv tror på, når perspektivet så ofte blir stereotypt og fiendebilde orientert.

Det politiske perspektivet må være slik at man ser alle saker og hendelser fra minst tre vinkler. Uten det får man ikke noe i nærheten av det riktige bildet. Hverken av fakta eller maktforhold i samfunnet.

Jeg har inkludert en illustrasjon som demonstrer behovet for minst tre perspektiv, og ber om at man forestiller seg ytre venstres verdensbilde som rundt, og ytre høyre verdensbildet som firkantet. Legger man til ett perspektiv til, så ser man at begge tar feil.

Dette er ikke vanskelig, men det krever at man klarer å fjerne de partipolitiske ideologiske skylapper når man analyserer og beskriver fakta og maktforhold i samfunnet.

Pål Steigan
Perspektiv

Man kan jo ikke si seg uenig i det. Men om man er rimelig rasjonell skjønner man at de fleste er subjektive. Så man må innhente perspektiver fra forskjellige kilder om man skal ha en aura av selvstendig tenkning

Når Pål Steigan går til direkte angrep på Bill Gates, og de organisasjoner, som faktisk gjør mye viktig arbeid for verdens fattige og de underutviklede landene i verden mht. helsetjenester, tilgjengelighet av vaksiner, og beredskap mot epidemier og pandemier, så gjør Pål Steigan verdens fattige en bjørnetjeneste. Det Pål Steigan her gjør er å føre klassekamp mot verdens fattigste befolkninger.

Pål Steigan lar seg lede av de globaliserte politiske krefters propaganda som er innrettet mot å sverte Bill Gates, WHO og FN, ved å bruke deres konspirasjons teorier. Slik som eksemplet brukt her om hvordan penger finansierer forskning på de helsetjenester og produkt som gjøres tilgjengelig for landene som betjenes av bl.a. Gavi Alliansen.

At forskningen foregår hovedsakelig i Europa og vestlige land er fordi det er der de aktuelle kompetansesentra og forskningsinstitusjoner ligger. Det er ikke mange av dem i de områder som betjenes av Gavi Alliansen. Det er ikke noe kritikkverdig eller skjulte motiver med dette. Det er kun en nødvendig og praktisk organisatorisk bruk av nødvendige kompetanse ressurser der hvor de finnes.

Pål Steigan burde balansert ved å vise til landene Gavi Alliansen betjener, og de resultater de har der. 990 millioner fattige har blitt gitt bedre helsetjenester, vaksiner og opplæring i prevensjon mot sykdommer som f.eks. HIV. Dødeligheten har falt betydelig i disse befolkninger, og det er beregnet at ca. 90 millioner liv har blitt spart. Samtidig som antallet barn per familie synker. Samme effekt som vi kjenner fra vesten der bedre helsetjenester, vaksine og prevensjon ble tilgjengelig.

Lenken her under viser landene som mottar hjelp fra Gabi Alliansen. Der vil man se at det er ikke mange Europeiske eller vestlige land som mottar midler fra disse partene. Fokus er på landene som behøver dette tilbudet mest;

Min aktelse for Pål Steigan har fått en knekk ved denne kampanje Pål Steigan nå synes å ha iverksatt mot Bill Gates. Det er et ideologisk blindspor som kommer til å svekke hele venstresiden, og især ytre venstre.

Det synd at Pål Steigan lar seg lede til en slik sverte kampanje som dette, uten å ha annet underlag enn konspirasjons teorier. Det han må gjøre er å gå inn i det arbeidet som dem han kritiserer faktisk gjør og de resultater de kan vise til. Bill Gates reiser penger fra noen av de rikeste i verden, og fra rike land, for å hjelpe dem som har lite her i verden. Hva er så fryktelig galt med det herr Steigan?

Uten det arbeid WHO gjør ville nasjonale regjeringer ikke agert tidligere. De ville knapt visst om hva som var på vei før mange startet å dø på norske sykehus.

WHO har en viktig rolle i å overvåke og koordinere informasjon fra hele verden. Slik at verdens nasjoner kan varsles og holdes løpende oppdatert når epidemier og mulige pandemier oppstår.

WHO utfører i tillegg enn viktig funksjon i arbeidet med å bygge global beredskap for å håndtere slike hendelser. Inkludert å gjøre vaksine tilgjengelig der det er behov for det. Dette er et viktig samarbeid som skjer mellom WHO, FN og andre parter.

1 Like

En ekte globalist mao. I et demografisk perspektiv vil nok Norge måtte huse disse 90 millionene som er bragt fram av Gates uten en framtid. Hvor lenge regner du med at dette pyramidespillet om våre liv kan vare?

Geirijo - visst är det fint att man i ett öppet samhälle kan ge luft åt olika syn på “verkligheten”! Dvs. ge sin egen syn på den verklighet man upplever. Du illustrerar dilemmat med en tredimensionell bild på en cirkel och fyrkant.

“Det politiske perspektivet må være slik at man ser alle saker og hendelser fra minst tre vinkler. Uten det får man ikke noe i nærheten av det riktige bildet. Hverken av fakta eller maktforhold i samfunnet.”

Den springande punkten i Steigans redovisning om Bill Gates stiftelsens motsägelsefulla verksamhet är fakta om de olika områden stiftelsen är engagerad i. Det har knappast med politik att göra. Men om sådana fakta inte görs allmänt kända - då blir det politik!

Ju mer man vet desto bättre kan man ta ställning, oavsett vilken politisk ståndpunkt man intar.

Problemet er at i denne artikkelen er det knapt med reelle etterrettelige fakta. Det er tvert imot en lang rekke påstander, insinuasjoner og koplinger brukt for å lede leserne til å akseptere et fiendebilde bygget over en politisk konspirasjons teoretisk lest. Det er brukt kun dette ensidige politiske perspektiv, og ikke f.eks. det motsatte perspektiv som er hva Bill Gates selv sier. Det er ikke vanskelig å også ta det perspektivet i bruk. Dernest kunne det journalistiske perspektiv i større grad være brukt, som skal balansere de to sider, og sikre at hver av partene blir hørt.

1 Like

Kan en tilsynelatende velgjører som en stiftelse, ha et janus-ansikt,
eller prinsippiellt utgjøre et demokratisk problem ?

Først vil jeg si at det var gjennom stiftelser at CIA etablerte starten på EU.
The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960

s. 46 her:
EU i tidlig fase.

“Declassified American government documents have shown that the ACUE received foundation money it used to help fund of both the European Movement and the European Youth Campaign. The ACUE itself received funding from the Rockefeller and Ford foundations.”
Den amerikanske komiteen for et forent Europa

Så kan man eksempelvis spørre om stiftelsene Rockefeller og Ford gjennom å kanalisere penger til dannelsen av EU i tidlig fase, via fronter for CIA, har bidratt til demokratiske problem.

Hvordan har du tenkt til å få nok folk til å bry seg om dette, til at det får noen som helst politiske konsekvenser?

Hver dag graver du opp noe nytt, uten at det virker som det er noen plan om hvordan det skal videreformidles.

På datingsider legger folk fram det som matcher det andre syns er attraktivt, det som tilrekker profiler som man ønsker å få kontakt med. Selgere forsøker å fremheve det ved produktet som er fordelen for kunden.
Det stoffet som, jeg jobber med er relevant for de som vil følge pengene. Jeg svarer dem som ikke spør.

Kanskje de spør siden ?
Kanskje riktig timing er svaret, at vi må være i forkant for å gi svarene som det siden spørres etter.
Kanhende de spør når sceneveggene rundt dem taes bort og de tvinges til å se rett inn i virkeligheten.

Vannlekkasje :
Prinsippet er å ikke fokusere på psymptomer, men årsak, ikke på oversvømmelse, men å få stengt hovedkrana.

Fienden er inne blandt oss. Jeg er nede i kjelleren, og vader blandt rørsystemene . Ikke sikkert det er viktig å bli forstått alltid . De som har gått ned kjellertrappa allerede, er de som ser etter hovedkrana .
I dag kan pengestrømmene gå fortere, pga teknologi, og de store stiftelsene kan ved kjappe søk prioritere organisasjoner som skal motta penger. ( Se nederste link ) Dersom kriteriet er " diversity" " equity" “inclusion” finner man en plass å hake av, og opp kommer resultatet som man tidligere måtte bruke adskillig mer tid på før.

På samme måte som på datingsider, kan organisasjonene gjøre seg lekre for de økonomisk sterke , og starte med presentasjonen av sin organisasjon som “multikulturell” og håpe at
de blir sett. Det blir da viktig for dem å kommunisere med de politisk korrekte språket.

På venstre side med hvit skrift i dette analyseredskapet for skattefrie stiftelser, der informasjon og organisasjonenes logo der diversity mm. kan velges.

En rask titt inn i rørsystemet der pengestrømmene går :

Diversity https://www.guidestar.org/search# ( Klikk på “Organisation” og gjør egne søk )

"Show only organizations that have provided data on diversity, equity and inclusion "

.Raneren er inne i huset . Signalement er viktig.

Nei. Ødeleggelsene Coronachan vil påføre dagens elite vil gjøre at det ikke vil være mange som vil gidde å lese om mulige konspirasjoner om at dette var noe dagens elite planla for å skaffe seg selv mere makt og rikdom.

Dette er fra Madrid.
madrid
Hadde dere vist god dømmekraft ved å klare å beskrive hva som faktisk er i ferd med å skje, så ville kanskje noe at lest det, men ingen av konspiranoiagjengen har klart det.

"En sen kveld kom en sufi vandrene gjennom de folketomme gatene. Da påtraff han en mann som satt utenfor et hus å gråt. Hvorpå han spurte hvorfor denne gråt. “-Det er portforbud og jeg har mistet nøkkelen til mitt hjem. De kommer til å drepe meg”. Hvorpå sufien sa; “-Vær glad du har en dør å gråte ved”
Egyptisk historie

Hvor har du lest at de vil at kurven skal flate ut ?

Det er kurven som skal flates ut inntil flokkimunitet er nådd. Vestlige myndigheter planla å smitte alle fordi stengte grenser ikke var noen langsiktig løsning.”

Over alt, og om man forstår statistikk, så behøver man bare se på hva Vestlige myndigeter og Russland gjør, så forstår man hva de holder på med.

Først slippe smitten inn i landet og tester bredt for å finne ut når innenlandsk smitte har startet den den ekspontsielle veksten. Når nok har blitt smittet så starter man isoleringstiltak så smitten forhindres fra å spre seg unkontrollert, og da sprer man smitten ut over i tid så belastningen på helsevesenet hindres noe.
optimal containment policy
Når toppen er nådd, eller noe etter så slipper man opp isolasjonen, og lar sykdommen brenne ut. Det kan også hende at man slipper opp i en uke eller to før isolasjon i noen uker begynner på ny.

Er det ikke bedre å ikke godta innskrenkninger i friheten, fordi da hadde de aldri havnet i et samfunn hvor man blir drept om man ikke overholder et portforbud?

Dette er vel det valget folk må ta

1 Like

Historien tilbake til CIA og amerikansk medvirkning til EU er godt kjent. Og du finner ingen støtte for EU hos meg. Jeg har stemt NEI to ganger, og vært motstander av EØS-avtalen siden den ble til.

2 Likes