Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#141

Nei, det var det jeg ikke sa. Det blir som å slå terning. Du kan få en ener, en toer eller en sekser, om du slår en gang. Og slår du 5 millioner ganger, får du både enere, toere og seksere, i ganske nøyaktig det samme prosentvise omfanget. Du får det samme resultatet enten du slår terningen her eller der. For at du skal få en dreining i en bestemt retning på populasjonsnivå, må det være ett eller annet som gjør at treere, for eksempel, har bedre forutsetninger for å formere seg videre på ett av stedene, mens enerne vinner et annet sted. Da setter evolusjonspresset inn, men du trenger fortsatt et stort antall terningkast før du får en populasjon som består stort sett av enere på ett sted, og stort sett treere et annet sted. Ettersom intelligens var en absolutt fordel for mennesket også i jeger- og sankersamfunnet, og ener i dette tilfellet representerer den mest intelligente delen av befolkninga, vil evolusjonspresset overalt ha gått i samme retning, i retning av stadig mer intelligente mennesker, men selvsagt veldig langsomt, siden vi snakker om biologisk evolusjon.

Når det gjelder IQ-tester: I praksis består intelligenstester ikke av helt nye typer oppgaver, men av et bestemt sett av oppgaver, formet etter bestemte maler, som i stor grad imiterer akademisk- analytiske metoder. Det å utsette noen for et helt nytt landskap, men ut fra analytiske evner oppøvd fra tidligere landskap, finne fram til hvor i dette nye landskapet vannholdige rotknoller mest sannsynlig befinner seg, er en tilsvarende ny oppgave som den du vil bli utsatt for når du tar en IQ test etter å ha gått gjennom grunnskoleopplæring i Norge.

Jeg er for øvrig enig i at hvis målet er å fylle ledige ingeniørstillinger, er det best å åpne for innvandring av folk som har ingeniørfaglig utdanning. Det er imidlertid ikke det som er hensikten med å ta imot krigsflyktninger. Det som er hensikten med det, er å være solidariske medmennesker som ikke sender medmennesker med viten og vilje tilbake til sannsynlig død.


#142

Så hvis san-folk er tilpasset sitt levevis og nordmenn vår teknologiske kultur, så har vi jo de forskjellene vi snakker om.

San-folket kommer forøvrig veldig tidlig i puberteten, og lever heller ikke så lenge. Bantuene er også ganske slemme med dem.


#143

Kjære deg som du går rundt grøten… Svar på hva du påstår om dette, da:

Ektepar A, hver med 120 IQ, får 4 barn.
Ektepar B, hver med 80 IQ, får 4 barn.

Alle barna har tilgang til bøker og data, går på den samme skolen, har samme uteområde, osv. Påstår du at det her er helt tilfeldig hvilket ektepar som ender opp med de smarteste barna?

Nei, evolusjonen går ikke alltid i favør av høyere intelligens, som dovendyret er et eksempel på. Høyere hjernekapasitet krever mer energi og næringsstoff. Og i moderne tid har vi observert at folk med lav IQ får flere unger enn folk med høy IQ.


#144


#145

Såså, runeulven. Ikke glem kapitalistklassens nær uransakelige veier, nå da. La meg forklare deg på en pedagogisk måte hvorfor “nivået av innvandring og flyktningmottak er en temmelig irrelevant variabel”. Du kan feks. ta imot 1 million Somaliere og bosette dem på hundrevis av flyktningmottak på øysamfunn i Nordland. Som du forstår har dette ingenting å si for boligprisene i Oslo. Men så, om den imperialistiske kapitalistklassen hindrer opprettelsen av jobber for disse 1 million Somalierne i Nordland, først da har de en tendens til å flytte til Oslo der det allerede finnes somaliske miljø. Derfor, hva skyldes det egentlig at Somalierne endte opp i Oslo? Var det det at man i det hele tatt importerte 1 million Somaliere til Norge? Nei. Det var den interne migrasjonen fra Nordland til Oslo.


#146

San-folket har hatt en kultur og en sosialisering (som imidlertid i betydelig grad er i ferd med å gå tapt) som gjør at de middels til over middels intelligente innen den sosialiseringsrammen klarer oppgaver som praktisk talt ingen med vår sosialisering ville klart, i dag. (De godt under middels intelligente vil derimot ikke klare det.) Våre forfedre var eksperter på temmelig tilsvarende ferdigheter, selv om klima og landformer var noe annerledes, så evolusjonsprosessen har presset på i retning av å mestre den typen intelligenstester over relativt lang tid. Deres ferdigheter har imidlertid gått tapt i løpet av mange generasjoner av jordbrukskultur, og noen ganske få generasjoner med industrikultur. Det er imidlertid ikke den genetisk betinga intelligensen til å KUNNE klare slike oppgaver som har gått tapt, det er sosialiseringa som utløser dette potensialet som har gått tapt. Menneskelig intelligens er fleksibel i sin karakter, men fordrer forming gjennom sosialisering, og har derfor også vist seg å være overførbar til moderne teknologisk kultur. Men på samme måte som ferdighetene innen tradisjonelle jeger og sankerkulturer, som vi ikke vil være i stand til å mestre, grunnet manglende sosialisering, forutsetter også den moderne industrikulturen en bestemt form for sosialisering. Her er det veldig store variasjoner på gruppenivå. Det er også variasjoner på individnivå. Noen enkeltindivider innenfor moderne industrielle kulturer mestrer ikke de ferdighetene som forutsettes innen denne kulturen, og det er de som har lav IQ. Noen veldig få ville kanskje også med kort opplæring klart å komme over nivået som tilsier lettere psykisk utviklingshemming om de tok den kulturrelevante IQ-testen for san-folk. De vil være av de som har usedvanlig høy IQ, tilsvarende de veldig få individene som innenfor en tradisjonell san-folk-kultur, med kort og ustrukturert opplæring, likevel mestrer tilstrekkelig mange av industrisamfunnets ferdigheter til å nå opp mot middels nivå på en IQ-test tilpasset denne kulturen.


#147

Det er riktig at evolusjonen ikke går i retning av høyere intelligens for alle dyrearter, det kommer helt an på hva slags livsstrategier arten har slått inn på. For arten menneske er det imidlertid ganske udiskutabelt at i det vi først begynte å bruke redskaper og anvende abstrakt språk for å kommunisere, kan vi observere markant vekst i hjernens størrelse og kapasitet, og andre genetiske tilpasninger, som utvikling i kjeve og strupeområdet, genetiske modifikasjoner som øker kapasiteten for effektiv kommunikasjon og lagring og prosessering av informasjon, altså det vi kan kvantifisere som intelligens. Denne genetiske utviklinga har skjedd i løpet av en tidsperiode som i mer enn 99 prosent av perioden for hele menneskeheten har vært preget av samfunnsrammer tilsvarende det san-folk i Kalahari som eventuelt fortsatt lever tradisjonelt (jeg er usikker på om det er noen lengre) gjør/har gjort. Som sagt er ikke de klimatiske livsbetingelsene i andre deler av verden enn den tørre afrikanske savannen, hvor mer enn 90 prosent av utviklinga har skjedd for alle, så vesensforskjellige at det tilsier et vesentlig annerledes evolusjonspress. Etter gjennombruddet for industrisamfunnet KUNNE man tenkt seg at evolusjonspresset i retning av økt intelligens økte mer, men evolusjonen virker kraftigst når bare en liten andel av de fødte overlever. Og det er ingenting som peker i retning av at de mest intelligente formerer seg i større grad enn de noe mindre intelligente. Så det er nok heller sånn at industrisamfunnet har bidratt til at evolusjonen mer eller mindre har stoppet opp.Det har imidlertid ikke evnen til å løse intelligenstester tilpasset industrisamfunnet, og det er fordi sosialisering er en viktigere faktor for evnen til å løse slike oppgaver enn genetisk disposisjon, selv om genetisk disposisjon også spiller en rolle.


#148

Jeg tror ikke du vet så mye om dem, og da det er bantuer som utrydder dem og ikke hvite, så får vi eufemismen “som imidlertid i betydelig grad er i ferd med å gå tapt”

San-folkets slektninger Hottentottene eller kosiene på politisk korrekt hadde blitt jaget ned i sør-Afrika av bantuer før nederlenderne kom, er i dag mer eller mindre borte, selv om de har etterkommere i hva som kalles “coloreds” der, og nå som bantuene har makten så fortsetter undertrykkelsen.

De fleste asiatiske land som ble kolonialisert av europeere, har minst to befolkninger, en urbefolkning, og så erobrerne som kom og tok landet før de hvite.


#149

Idag snakker vi ikke om folkemord men om at en tradisjonell urfolkskultur forsvinner i møte med moderniseringa, er en prosess som skjer overalt i verden. Forestillinga om at san-folk IQ-messig er idioter, og at dette er genetisk betinga, som den diskrediterte pseudoforskeren Lynn har påstått (snitt IQ på 54), står seg like dårlig i møte med arkeologiske funn som med den kunnskapen vi fra ekte biologi har om evolusjonsprosesser i naturen:


#150

For thousands of years, the Khoisan peoples of South Africa and southern Namibia maintained a nomadic life, the Khoikhoi as pastoralists and the San people as hunter-gatherers. The Nama are a Khoikhoi group. The Nama originally lived around the Orange River in southern Namibia and northern South Africa. The early colonialists referred to them as Hottentots. Their alternative historical name, “Namaqua”, stems from the addition of the Khoekhoe language suffix “-qua/khwa” , meaning “people” (found in the names of other Southern African nations like the Griqua), to the language name.

From 1904 to 1907, the Germans, who had colonised present-day Namibia, waged war against the Nama and the Herero (a group of Bantu pastoralists), leading to the Herero and Namaqua genocide in which they killed at least 80% of the Nama and Herero populations.[1] This was motivated by the German desire to establish a prosperous colony which required displacing the indigenous people from their agricultural land. Large herds of cattle were confiscated and Nama and Herero people were driven into the desert and in some cases interned in concentration camps on the coast


#151

Spørsmålene her er:

  1. Er det vesentlig større arbeidsløshet i storbyene enn på landsbygda og småbyene i distrikts-Norge, slik at vi kan se at det er større ansamlinger av ikke-arbeidende som skaper pressproblemene i storbyene?
  2. Er det innvandring og innvandrere som sørger for skaper så mange arbeidsplasser i storbyene og som i så måte skaper pressproblemene?
  3. Ville boligmarkedet i Oslo vært mindre pressa om flere innvandrere med somalisk, pakistansk, tyrkisk og marokkansk bakgrunn i stedet hadde fått jobb og blitt boende på Karmøy, og de etnisk norske som i dag fyller jobbene på Karmøy i stedet hadde flytta inn og overtatt disse innvandrernes jobber og boliger i Oslo?
  4. Er det slik at innvandrere generelt okkuperer flere boliger per innbygger enn etnisk norske og slik sett bidrar til økte pressproblemer, eller er det motsatt?

#152

San folket får sine leveområder ødelagt. Om vi hvite hadde bombet de som førsøkte ødelegge habitatet deres, hadde de klart seg bra utenfor sivilisasjonen. Ikke hadde vi behøvd å bombe noe videre heller, da folk visste hva som ville skje. Ikke at jeg tror det er et bevisst folkemord, det er bare at bantuene får 6 barn, og ingen av lederne deres gidder å bruke mye tid på å forhindre at folk flytter inn der san-folket bor.

I møte med "sivilisajonen så dør de ut både kulturelt og genetisk. 50-60.000 år klarte de, og det er vel ikke så ille, men det er litt synd at et marxistisk dogme om likhet er hva som skal gjøre at vi ikke redder dem.


#153

Så ville de presset ned lønningene og opp boligprisene der, i steden for i Oslo.

Om færre hadde bodd i Oslo, hadde livskvaliteten økt. I dag var jeg ute i hagen, mens du satt inne i en leilighet i finværet, hvor du argumenterte for ennå mer innvandring.


#154

Det som i stor grad har gjort det umulig å opprettholde den tradisjonelle sanfolkkulturen, er opprettelsen av enorme nasjonalparker, som både er motivert av ønsket om å ta vare på biologisk diversitet og tiltrekke seg naturturister. Jeg er for første gang enig med deg i noe, og det er at denne politikken er høyst problematisk og trolig i strid med FNs urfolkskonvensjon.

Samla fruktbarhetstall for Botswana er for øvrig 2,68 for Botswana (2017-tall fra Verdensbanken)
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=BW


#155

Det er merkelig matematikk som tilsier at et gitt antall innvandrere til Karmøy skulle trekke boligprisene opp der, om det samme antallet etnisk norske karmøybuer samtidig flytta ut og til Oslo for å fylle de jobbene innvandrerne har her idag.

Ellers trenger du ikke å bekymre deg for min velferd:) Jeg har fått sittet på terrassen en del med kona, og vært ute i Verdensparken og trent litt parkour med sønnen min også i dag, men min lyse hud tåler ikke så sterk sol så lenge som hans:) (NB: Ikke meg på bildet)


#156

Sjokk! Salih Babla innrømmet at høy og lav intelligens er arvelig! Hva vil hans marxist-venner si når de får greie på dette?

…men i hvilken grad arv og miljø spiller inn på resultatet av en IQ-test, det vet du ikke.

Du har virkelig, virkelig ikke oversikt for når den mest ressurssterke halvdel fikk flere eller færre barn rundt om kring i verden de siste flere tusen årene. Det er lett å tenke seg til grunner for hvorfor intelligente mennesker nå og da kan ha formert seg mer, som feks. at intelligente menn bedre klatrer i status-hierarkiet og har større tilgang på kvinner. Og videoen jeg lenket til tilbyr én plausibel forklaring på hvorfor feks. ashkenazim-jøder har en høyere IQ enn de andre jødene i Israel, sjøl om de tilsynelatende opplever likt miljø (“sosialisering”). Ergo er det mulig at folkeslag har ulik gjennomsnitts-IQ - sjøl når de opplever samme miljø.

Måten du formulerer deg og argumenterer her, hvor du har en sår vilje til å tilpasse forklaringer til din egen ideologi, er symptomatisk for humanistisk “vitenskap”, og en grunn til at humanistiske fag degenerer mot identitetspolitikk.

Spørsmålet er om det er mulig å ha så lite sjøl-ironi at man ikke forstår at man prøver å unngå opplagte erkjennelser for ideologiske grunner. Det er klart at det blir press på boligmarkedet i Oslo når over 150.000 innvandrere ønsker å bosette seg i et begrenset område. Dette går ikke ut over investorene, men den hjemlige arbeiderklassen’s utgifter til bolig. Capish?


#157

Det vi vet er at trenden i retning av økende intelligens gjennom 1900-tallet ikke kan forklares med genendringer. Europeiske jøder scorer høyere på IQ-tester enn jøder fra Nord-Afrika og Midtøsten fordi samfunnene de kommer fra har vært mer teknologisk avanserte. I utgangspunktet er jo jødene en etnisk gruppe som i betydelig grad definerer seg ut fra genetisk felles opphav med utgangspunkt i en spredning som har skjedd i løpet av 2000 år, og kvalitative genendringer kan ikke oppstå i pattedyrarter på så kort tid.


#158

Bør forøvrig få applaus for å ha klart seg tåelig bra, men Afrika kommer ikke til å ha ressurser til å redde san-folket, så om vi vil at det skal gjøres så må Europa, USA eller Kina gjøre det. Rett og slett bare bestemme at her skal san-folket bo, og så passe på at fattigfolk holder seg unna, og det skulle helst skjedd i går.

Hvor lenge har folk vært akademikere i din familie for å ha evolvert frem en hud som ikke tåler en dag med norsk sol? På den seriøse siden, det er fordi du ikke har vært nok ute i sola før i år, at du blir solbrent i Norge om du ikke har rødt hår. Hagearbeid er også noe 50-åringer har godt av.

Om det ikke ga en bedre livskvalitet med hus og hage foran leilighet, så hadde ikke folk i Oslo jobbet i åresvis for å spare opp til et hus med en hageflekk.


#159

Du svarte ikke på spørsmålene mine, og grunnen til det er at du ikke kan, uten å erkjenne at retorikken om at det er innvandring som skaper pressproblemene i Oslo, ikke konsentrasjonen av arbeidsplasser, ikke holder.


#160

Er blitt fallende nå, i takt med innvandringen.