Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#81

Dere må slutte å manipulere.

Før dere forteller sannheten om hvilke konsekvenser innvandring har til den norske arbeiderklassen, men avfeier alt med at arbeiderklassen er internasjonal, så det direkte kvalmende å lese champagnesosialister okke seg over dårligere levekår for de svakeste i Norge.

Når 8% forbruker 56% av sosialbudsjettet, så overlever ikke velferdstaten om det skal bli fler av de 8%.ene. Hvordan man kan kalle seg en forsvarer av velferdstaten når man ikke ønsker politikk som gjør at den overlever, eller en gang tør debattere problemstillingen, det forstår jeg ikke, men så er det mye med sosialismen jeg ikke forstår.


#82

Leste denne tråden i går kveld, og etterlyser en konklusjon. Jeg mener diskusjonen mellom TorgeirSalih og runeulv dreide seg om denne påstanden fra sistnevnte:

Så hva er for det første til fordel for noen? Om vi kan tolke det som “å ha det bra”, så er vel økonomisk velstand en sjølskreven kategori. Og ifølge Maslow’s behovspyramide er trygghet det nest mest grunnleggede behovet til mennesket (etter fysiologiske behov). Jeg vil derfor oppsummere og kommentere diskusjonen gjennom disse to kategoriene.


ØKONOMI

Jeg vet ikke kilden til runeulv’s referanse til sosialbudsjettet, men fant denne på SSB.no:


Det vil si at 46% - omtrent halvparten - av sosialhjelpsmottakere er utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Jeg er enig med TorgeirSalih at det tallmessige lønnsnivået ikke nødvendigvis faller, siden innvandringen skaper både offentlige og private jobber, og siden en god del innvandrere blir sosialhjelpsmottakere og ikke konkurrerer på arbeidsmarkedet. Men dette er i hvert fall et snevert syn på den helhetlige økonomiske velstanden i landet. Ja, om du knuser ruter, så skaper du arbeid for flere, men dette ekstraarbeidet er energi som kunne blitt brukt på andre ting. Om man tar imot en gruppe mennesker som i betydelig større grad trenger velferd, så blir samfunnet mer tungrodd (også globalt når folk fra u-land skal heves til vestlig levestandard). Også - å dele begrensede naturressurser, som vannkraft, på 5M i stedet for 4M mennesker betyr 20% mindre ressurser per person i landet. --Men TorgeirSalih avslører jo at han har ideologiske grunner til å ikke annerkjenne eventuelle empiriske data som tilsier at det finnes mostridende interesser mellom den hjemlige og utenlandske arbeiderklasse, jamfør sitatet ovenfor. Og da får en i det hele tatt ikke diskutert om den hjemlige arbeiderklassen får større eller mindre kakestykker som en effekt av at kaka deles annerledes og på flere, t.d. i hvilken retning innvandring påvirker utgifter til bolig for den hjemlige arbeiderklassen.


TRYGGHET

Her nevnes da ikke mer politisk ukorrekte sosiale variabler som bakgrunn fra konfliktområde, å oppleve vold i hjemmet, kvinnesyn, et cetera. Å kontrollere for sosiale variabler er uansett et svakt argument når man skal se på den faktiske effekten av innvandring - for å bruke en analogi, så er det ikke interessant å kontrollere for type dyr om man vil måle effekten av å innføre rev i det australske økosystemet. Den faktiske effekten av innvandring på reell trygghet må måles direkte, og vi ser da at særlig innvandrere fra Afrika er overrepresentert i voldskriminalitet (ungdomskriminalitet ekskludert):


En “formildende” omstendighet ville være om innvandrere stort sett var voldelige mot andre innvandrere, slik at voldsbruken mot den hjemlige arbeiderklassen var proporsjonal med voldsbruken mellom den hjemlige arbeiderklassen. Jeg har ikke data til å spekulere i dette, men kan så anekdotiske tvil, som å vise til at pakistanske “grooming gangs” voldtekter av tusenvis av jenter fra den engelske arbeiderklassen var rasistisk motivert og rettet mot ikke-muslimer. Man kan sannsynligvis anta at den negative opplevd tryggheten pga. innvandring gjenspeiler en negativ reell trygghet, og at dette ikke utelukkende er basert på fordommer.


KONKLUSJON
…empiriske diskusjoner er fånyttes når ideologi og politisk korrekthet er inne i bildet.

These numbers came from a work carried out from 2002 to 2006 by Richard Lynn, a British Professor of Psychology, and Tatu Vanhanen, a Finnish Professor of Political Science, who conducted IQ studies in more than 80 countries.


#83

Innvandrerne og de som besitter kapital som får øket sin avkastning.
Det er også mulig at den øvre middelklassen tjener på det, men økt skatt og høyere boligpriser er ikke en fordel for de heller, selv om enkelte tjenester blir billigere.

En eller annen statlig utredning som kom i våres.

Så den økonomiske teorien både marxister og de marginale økonomene sier er korrekt er feil, og det er ikke slik at når man øker arbeidstilbudet, så faller lønningene?
Når innvandrene forbruker mer enn de yter, så blir regnestykket ennå værre for oss, men dette er du inne på.

I mine øyne feil, da folk har brukt for å se hva de som mener seg å være arbeiderklassens forsvarere egentlig mener om den hvite arbeiderklassen. Jeg nevnte for ei tante som var på besøk i går og som har jobbet i butikk hele livet, at den sosialistiske eliten mener hun er et arbeideraristokrati som dessuten ikke eksisterer, og hun var sjokkert, så det er gode grunner til at den sosialistiske eliten ikke forteller folket hva de mener om dem.

Jeg er f.eks. rimelig sikker på at ingen av disse hjernerunkerne hadde tort å fortelle en gjeng norske arbeidsfolk om hvordan de er et ikke-eksisternde arbeideraristokrati som må ødelegges pga internasjonal rettferdighet, da ingen sosialist noen gang har fortalt meg det ansikt til ansikt. Nå som jeg vet, vil jeg naturligvis fortelle de andre om hvordan sosialisten lyver for dem, og da blir det moro å se hjernerunkeren krype i redsel.


#84

Intelligenskartet til Lynn er vitenskapelig sett, det reine og skjære sludder. For å sitere professor Leon Kamin: “Lynn’s distortions and misrepresentations of the data constitute a truly venomous racism, combined with scandalous disregard for scientific objectivity.”


Det skallemåleraktige arbeidet hans har da også ført til at hans emeritus-tittel har blitt trukket tilbake fra universitetet han en gang arbeidet ved:


#85

Når det gjelder kriminalitetsstatistikken, er den kolonnen du viser til misvisende fordi den ikke er kontrollert for kjønn og alder. I tillegg til alder og kjønn, hvor vi jo vet at unge menn er sterkt overrepresenterte som gruppe, er det også viktig å kontrollere for inntekt, ettersom unge menn med lav inntekt er mer kriminelt belasta enn unge menn med høy inntekt.

Nå er det så langt jeg kjenner til, ikke gjort noen undersøkelser som ser på korrelasjon mellom voldsutøvelse og politisk syn. Det skulle imidlertid overraske meg svært mye, om det ikke kom fram at den heldigvis ekstremt marginale gruppa som fortsatt tror på gammeldagse raseteorier var ekstremt sterkt overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, spesielt på voldsstatistikken.


#86

Når det gjelder mottak av sosialhjelp, er dette en refleksjon av en økonomisk posisjon hvor man står utenfor arbeidslivet. Som jeg har redegjort for, er det et politisk mål for den borgerlige økonomiske konsensusen, at arbeidsledigheten skal holde seg mellom 3-4 prosent over tid. Det kalles “likevektsledighet” og er forutsetninga for at arbeidsgiverne skal kunne opprettholde sin dominerende posisjon i en-til-en forhandlinger med ansatte. De som presses ut i arbeidsløshet fyller altså en samfunnsøkonomisk funksjon som, om de ikke var der og fylte den, ville blitt fylt av noen andre. Når innvandrere har en svakere posisjon på arbeidsmarkedet, både på grunn av dårligere utdanningsbakgrunn fra hjemlandet og språkferdigheter, og rasisme og fordommer i arbeidsmarkedet, vil de nødvendigvis ende som sterkt overrepresenterte i arbeidsløshetsstatistikken, og dermed også i sosialmottakerstatistikken. Dersom det ikke fantes innvandrere som fylte rollen som reservearbeidskraft, ville en større andel av de etnisk norske som i dag er i arbeid, i stedet bli presset ut i den rollen. Innvandrernes tilstedeværelse i det norske arbeidsmarkedet muliggjør altså en høyere prosentvis yrkesdeltakelse for etnisk norske enn hva som ellers ville vært tilfelle, gitt at det er borgerlig likevektsledighetsmodell som skal føres. Hadde en sosialistisk politikk for full sysselsetting i stedet blitt ført, ville de fleste av de som i dag er sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn i stedet vært i jobb.


#87

Vi vet at du må si dette, da du baserer deg på at marxismen fant sannheten en gang for alle for over 100 år siden, mens empirisk basert kunnskap per definisjon er kapitalistiske løgner om de strider mot de endelige sannhetene den “vitenskapelige sosialismen” har kommet frem til ved analyse av Marxs hellige skrifter.

Nå er det nå en gang slik at vi ikke behøver intelligensforskningen, da man bare behøver å være en lærer for fremmedspråklige for å se at det er sant.

Jeg var også lærer en gang og hadde somaliske elever, og det er uaktuelt at du ikke har observert at mange av dem ikke en gang vil kunne lære å lese og skrive, om du underviser dem. Nå underviser du sikkert i et akademisk fag, så de dummeste er silt ut, men om du hadde jobbet med hele kohorten, i steden for et utvalg av de beste, og fremdeles hevdet at vi alle er like, ville jeg kalt deg en løgner.

Dette er nok et meme dere bruker for å unngå å snakke om virkeligheten, da de er fremdeles mer kriminelle når man kontrollerer for kjønn, alder og sosioøkonomisk status. Den rikeste bydelene med sorte i USA, har høyere kriminalitet enn de fattigste hvite, uten at jeg tror argumenter kan nå frem til noen som tror at den endelige sannheten ble funnet for over 100 år siden.

For å ta gruppevoldtekter, så er ikke dette noe nordmenn bedriver selv om de er unge og fattige, så at dette har med gener og kultur å gjøre, er utvilsomt.

PS. Det er fint at arbeiderklassen begynner å hate dere.


#88

Det hjelper nok ikke med iq om man mener at ens medmennesker vil brenne i helvete om man ikke følger et sett med dogmer basert på tvilsomme åpenbaringer


#89

Veldig kort: Jeg har hatt et stort antall somaliske elever opp gjennom min karriere, tre i klassen jeg var kontaktlærer for i år, og har derfor mer enn nok personlig erfaring til å kunne bekrefte kategorisk at skallemåler-rasismen deres er og blir det udiskutable sludderet som den vitenskaplige konsensusen forlengst har etablert at det er. Jeg er samtidig glad for å høre at du ikke er lærer. Både forakten du viser for vitenskapsbasert kunnskap, og de utvetydige rasistiske holdningene du gir uttrykk for, gjør at du selvsagt er helt uskikka som lærer.


#90

…som alle var smarte nok til å komme inn på allmenfag ved en 75% hvit skole… Kort sagt, ikke et tilfeldig utvalg.

Jeg var ikke alene om å forstå at det snurret veldig sakte hos mange fra Somalia, da vi var et helt team som ble sjokkert og måtte justere læretempoet drastisk.

Vi kan også ta en test å se på hvilke innvandrere som deltar i samfunnsdebatten i hele Vesten, og da er det ikke vanskelig å finne smarte levantinere, persere og kinesere, både fullblods og blandings. Litt lengre er det mellom de fra midtøsten og india, men Afrika glimrer med sitt fravær.

Det er som sagt egentlig ikke noe poeng i å vise til en million IQ-tester, da det bare fører til at du sier IQ-tester er missvisende, henviser til en Marxistisk professor, og erklærer deg som den vitenskapsbaserte kunnskapens forsvarer.

Poenget er at dere vet det dere også, mens det er hos de konservative manfinner de ekte anti-rasistene.


For at “anti-rasister” hele tiden skal unngå å si noe rasistisk, så må du vite hvilke stereotyper som er sanne og falske, og når vi ser dere bedrive valgkamp, så forenkles budskapet når det rettes mot enkelte minoriteter, men ikke mot andre, og korrelasjonen med IQ-kartet er høy.

For meg er det egentlig ikke viktig om innvandrene er krimielle eller ikke veldig smarte, jeg ville ikke hatt de om de var smartere og mer lovlydige enn oss heller.

Jeg la merke til at du ikke sa empirisk basert kunnskap, og den “vitenskapelige sosialismen”, men gjemmer deg bak sjargong. Det du står for er lysenkoisme, da det ikke er slik at evolusjonen stoppet ved nakken, som din ideologi krever må være sant.


#91

Hei Torgeir.

At Ulster University trekker tilbake emeritus-tittelen til Richard Lynn etter press fra studenforeningens “social justice warriors” har ingen betydning.

I Leon Kamin’s bokanmeldelse av The Bell Curve fra 1995 henvises det til Lynn’s sammenligning av 11 afrikanske IQ-undersøkelser, der Lynn estimerte at median-IQ’en var 75. Basert på det Kamin skriver er disse studiene et dårlig grunnlag for å avgjøre en “afrikansk IQ”. (Kamin viser derimot sjøl en graf basert på IQ-studier i USA der svarte amerikanere sin median-IQ ligger på 80-tallet, noe han ikke kritiserer riktigheten av, men antyder skyldes sosioøkonomiske forhold.) Intelligenskartet til Lynn er derimot fra avhandlingen IQ and the Wealth of Nations/IQ and Global Inequality fra 2002/2006:

Wikiwand: In the 2002 book IQ and the Wealth of Nations, and IQ and Global Inequality in 2006, Richard Lynn and Tatu Vanhanen created estimates of average IQs for 113 nations. They estimated IQs of 79 other nations based on neighboring nations or by other methods. They also created an estimate of “quality of human conditions” for each nation based on gross national product per capita, adult literacy rate, fraction of the population to enroll in secondary education, life expectancy, and rate of democratization. Lynn and Vanhanen found a substantial correlation between the national IQ scores they created and these various socioeconomic factors. They conclude that national IQ influences these measures of well-being, and that national differences in IQ are heavily influenced by genetics, although they also allow for some environmental contributions to it. They regard nutrition as the most important environmental factor, and education a secondary factor.

Det ville overraske meg om ikke den globale studien til Lynn og Vanhanen ikke i det minste ga en pekepinn på forskjeller i IQ mellom verdens befolkning (uansett faktor), og det ville være enda mer forbløffende om forskjellige folkegrupper med forskjellig miljø og utvelgelse gjennom flere tusen år skulle ende opp med prikk lik gjennomsnittsintelligens, trass i at individuelle forskjeller i IQ er stor! Intelligenskartet til Lynn reflekterer min egen intuitive opplevelse av forskjeller i generell IQ mellom folkeslag på den måte at sørøst-asiater er litt smartere enn skandinaver, og at afrikanere og latin-amerikanere er litt dummere, generelt sett. Du ser ut til å mene at jeg da tilhører en gruppe som “tror på gammeldagse raseteorier”, men når du ikke kan påvise en korrelasjon mellom slik “tro” og vold, så blir det et usaklig sleivspark å si at det er heldig at denne “trosgruppen” er marginal.

Det er for øvrig helt i orden at det er din subjektive mening at gruppen “nordmenn som tror på forskjeller i IQ” er uønsket i Norge, for om du er så sensitiv og radikal med tanke på det, så vil du sikkert med letthet kunne innse at mange etterkommere av generasjoner av forfedre med tilknytning til dette berget ønsker å ta vare på norsk egenart og kultur, og ikke ønsker innvandring fra mennesker uten tilknytning til landet og med tverre identiteter og normer, sett i forhold til de tradisjonelle norske. Og med det kan vi åpne en ny kategori i spørsmålet om innvandringen er til fordel for den hjemlige arbeiderklassen:


KULTUR

Om vi deler opp nordmenn i to like grupper med de 50% mest kulturkonservative og 50% mest kulturliberale, så kan vi trolig ta for gitt at den første gruppen i det hele tatt ikke ønsker innvandring av mennesker fra en tverr kultur, t.d. mennesker hvis grunnleggende identitet og normer er knytt til den politiske ideologien Islam. Da er det betimelig at de mest kulturliberale finner mindre ressurskrevende måter å hjelpe den tredje verda på, enn å forstyrre status quo ved å påtvinge den kulturkonservative halvpart den kulturelle ulykke som det oppleves å være at t.d. tusenvis av muslimer innvandrer til Norge hvert år.


ØKONOMI

Du kommenterte ikke det solide argument om at begrensede naturressurser delt på 5M i stedet for 4M blir 20% mindre ressurser per person. Den som tier samtykker, så da antar jeg at vi kan si oss enige om at den helhetlige velstanden i Norge har gått ned som følge av innvandringens befolkningsvekst.

Videre, når det gjelder velstanden til arbeiderklassen, så kan vi dele opp innvandringen i EU-innvandring, som du er enig i har negative konsekvenser for den hjemlige arbeiderklassen, og FN-innvandring som du mener ikke har negative konsekvenser for den hjemlige arbeiderklasse (men uansett ikke vil annerkjenne, da dette i følge deg sjøl støtter et imperialistisk narrativ). Derfor kan vi fokusere på FN-innvandring.

Akkurat det med likeveksledighetsmål på 3-4% er nytt for meg, men det gir mening, og jeg er enig i, at NHO & Co. ønsker en viss ledighet for å kunne holde lønninger nede, så den er grei. Men at “likevektsledighetsgruppen” fylles av innvandrere er bare sant om de er jobbsøkende og i tillegg har evne og kompetanse til å søke på de jobbene det er behov for. Mitt inntrykk er at det i Norge har vært størst etterspørsel etter ingeniører og håndverkere de siste tiårene (og min spådom er at maskinintelligens/automatisering vil føre til mindre etterspørsel etter arbeiderklasse-jobber). Så har innvandring fra feks. Somalia, Etiopia/Eritrea, Sudan og Marokko (de største afrikanske innvandrergruppene) fylt “likevektsledighetsgruppen” på en måte som gjør at den hjemlige arbeiderklassen i betydelig større grad har fått seg jobb, og slik har vært til fordel for den?

Når vi ser på offentlige jobber som blir skapt på grunn av innvandring, så er det snakk om yrker som sosionomer, pedagoger, lærere, tolker, barnehageassistenter, nav-personell, mottaks-personell, flyktninskonsulenter, osv. Dette er ikke typisk arbeiderklasse, men typiske “kvinneyrker” som krever en viss utdanning. Effekten av FN-innvandring på offentlige jobber er altså etterspørsel etter ekstratjenester som det ikke før var behov for (“knuse ruter for å lage flere jobber”), og som skaper en stor gruppe “karrierekvinner” som utsetter eller lar være å få barn sjøl, og i stedet blir betalt for å tilby et oppvekstsenter for barna til den tredje verdas mødre som går hjemme med tilnærmet lik inntekt som “karrierekvinnene” pga. sin barneflokk. I forhold til denne situasjonen kunne de norske karrierekvinnene hatt den samme lønnen for å gå hjemme og passet sine egne barn, og du ville likevel halvert kostnaden for staten.

Når det gjelder private jobber, så er det klart at å skulle raskt heve flere titusener av innvandrere med tomme hender til vestlig levestandard, så skaper dette stor etterspørsel etter boliger og detaljhandel. Her er enig i at det potensielt kan skapes flere private jobber for den hjemlige arbeiderklassen, men faktum er fortsatt at man t.d. bygger boliger som det før ikke var behov for, dvs. at man bruker energi som kunne vært brukt på feks. forbedre den gamle bygningsmassen.

Og så var det boligprisene, da. Bolig er den største utgiften til arbeiderklassen. FN-innvandrere har en tendens til å ende opp i større byer, og når det feks. skal bo 1M i stedet for 0,5M i Oslo, så fører det til en dramatisk økning i boligprisene. Dette tjener ikke arbeiderklassen, og tjener heller ikke middelklassen såfremt de ikke selger sin ene villa og flytter på landet - økte boligpriser tjener først og fremst investorer.

De små fordelene med FN-innvandring for arbeiderklassen har altså blitt mer enn visket ut av bakdelene, så vidt jeg kan forstå. Og man bør uansett forholde seg tii hvordan vårt samfunn faktisk er organisert, og ikke vise til et hypotetisk idealsamfunn hvor den hjemlige arbeiderklassen hypotetisk sett hadde hatt fordel av FN-innvandring; det er heller et argument for å bevege seg i retning av dette hypotetiske idealsamfunnet før man åpner for FN-innvandring.


TRYGGHET

I spørsmålet om FN-innvandringen har ført til mer eller mindre trygghet for den hjemlige arbeiderklasse, så må man se på den faktiske kriminaliteten som blir utført av våre nye landsmenn. Derfor analogien om rever i Australia - man kan ikke justere for at rever er rovdyr om man vil måle den faktiske effekten av å innføre rever i det australske økosystemet. Dessuten er heller ikke statistikken så mye lysere justert for kjønn og alder, og den justerte kolonnen finner du rett til høyre for den uthevede:#92

Det er ikke sikkert at antall arbeidssøkende øker, siden innvandring skaper ekstraarbeid, og en del innvandrere blir langtidstrygdede. Derfor var jeg pertentlig og tok forbehold, men presiserte at jeg snakket om det tallmessige lønnsnivået. Det er klart at samfunnet helhetlig sett blir mer tungrodd, og at reallønnen - det man får igjen for den eventuelt tallmessig like lønnen - går ned.

Dette har med uteområdenes dialektikk å gjøre. Imperialismen har drevet utbytte av den tredje verdas uteområder, slik at innvandrere kommer hit med et underskudd på uteområder. Det samme uteområdet i Norge vil derfor slå ut forskjellig på etnisk norske versus innvandrere med et underskudd på uteområder. Det må derfor tilbys uteområder for innvandrere som proporsjonalt oppveier underskuddet som eksisterer som en konsekvens av imperialisme. Først da vil samfunnet kunne dekke arbeiderklassens behov for uteområder på lik linje, slik at hyppigheten av gruppevoldtekter jamnes ut blant den ellers identiske arbeiderklassen.

Lysenkoisme! Fantastisk! Ukjent for meg før nå. Og lysenkoisme gir jo en slags vitenskapelig mening - kulturliberale legger vekt på emosjoner, mens kulturkonservative legger vekt på rasjonalitet; det gir derfor mening at proponentene til noe så venstrevridd som marxisme til slutt vraket rasjonaliteten fullstendig. Det er dessverre like ille med kulturmarxistene av i dag, som benekter naturvitenskapen når de føler for det.


#93

Ja. men du er litt for snill. Kapitalistene nekter proletariatet uteområder så de skal gruppevoldta, slik at de kan skape den rasismen de behøver for at de det vestlige arbeideraristokratiet skal bli med på å holde det ekte proletariatet i den tredje verden nede.

De benekter rasistisk pseudovitenskap, må vite, da det er den Vitenskapelige Sosialismen utledet fra Marxs hellige skrifter som er korrekt, og den sier at arbeiderklassen kjenner ikke rase, etnisiteteller nasjonalitet. Hva kapitalistbetalte rasister skulle sette opp av empiriske forsøk er da irrelevant, da man per definisjon ikke kan finne forskjeller i rase, etnisitet eller nasjonalitet, som enten ikke eksisterer, eller som er et resultat av kapitalistisk utbytting.

Hva sosialistene bedriver ER forøvrig lysenkoisme, men hvor sannheten om mennesker utledes fra Marxismen, i steden for at arvelæren for planter baseres på marxisme.


#94

Aha! Synd du ikke er en ekte marxist-teolog, du som forstår hvordan kapitalistenes nær uransakelige veier har skylden for alle våre synder - og de statistisk overrepresenterte syndene til muslimske innvandrere.


#95

Når det gjelder den høyreekstreme pseudovitenskapen til Richard Lynn og lignende, er det klart at det er blitt brukt begrensa med vitenskapelig energi på å ettergå dette, ikke fordi argumentene står sterkt, men motsatt, for de de er så åpenbart tøvete.

For å ta en parallell. På 1600-tallet var det en svært utbredt, ja faktisk helt dominerende, oppfatning blant folk flest om at noen mennesker ganske enkelt var hekser. Datidas rettsprotokoller viser da også en omfattende bevismengde på at hekser faktisk eksisterte på den tida, inkludert tilståelser som går langt i detaljer i beskrivelser av hvordan hekseriet har blitt utført. Likevel er det praktisk talt ingen som idag har gått inn i dette materialet for å prøve å motbevise tesen om at personene som faktisk også tilsto å ha vært hekser, likevel ikke var hekser. Vi bare VET at de ikke kan ha vært hekser, siden alt vi ellers vet om verden tilsier at hekser ikke finns, aldri har fantes og aldri har kunnet finnes. Det interessante for forskere i dag er derfor ikke å gå inn på datidas diskusjon om hekser den og den var heks eller ikke, men heller å forstå de sosiale og kulturelle rammene som kan ha medført slike prosesser, inkludert tilståelsene som er bokført.

Etter andre verdenskrig er det heller ikke noen såvidt meg bekjent som har brydd seg med å undersøke om teorien om at vi i Norge har hatt to rasevarianter, kortskaller og langskaller, med de mer intelligente langskallene utbredt særlig i bondestanden og overklassen på Østlandet og i Trøndelag, med de mer enkle og jordnære kortskallene i de lavere sosiale lagene, samt på Vestlandet og i Nord-Norge. Forskninga som har blitt gjort på dette, handler om slike oppfatninger, som helt åpenbart er det reine og skjære sludder, kunne oppnå en form for akademisk aktelse mellom 1910 og 1930.

Når det gjelder den tilsvarende idiotien, om at afrikanere skal ha en gjennomsnittsintelligens som grenser ned mot det som kategoriseres som lettere psykisk utviklingshemming, vil naturlig nok fokuset i akademisk forskning handle om hvordan slikt sludder har blitt spredt, og hvor hvordan slike oppfatninger har kunnet holde seg levende i enkelte utgrupper, helt fram til vår tid. Men til selve sakssubstansen likevel:

Ekte evolusjonsbiologer, de som i motsetning til den høyreekstreme pseudovitenskapen som også misvisende kaller seg evolusjonsbiologi, faktisk forsker på hvordan evolusjon skjer i naturen, har etablert at de fordrer minimum noen hundre, helst flere tusen, generasjoner med systematisk evolusjonspress i en bestemt retning før tilpasninger til et bestemt type livsmiljø nedfeller seg i signifikante forskjeller som vil bli arvet videre via genene. Mennesket er en ganske ny art, og biologisk sett veldig homogen, med spredning fra Afrika i løpet av bare 70- 30,000 år. Gjennom det alt vesentlige av denne perioden har mennesket levd som jegere og sankere, i ulike klimatiske betingelser, men med grunnleggende sett samme form for sosial organisering. En ny måte å leve på slo gjennom for 10,000 år siden, men kun i Midtøsten. Til Nord-Europa kom jordbruket langt seinere.
Og den industrielle revolusjonen slo først gjennom rundt midten av 1700-tallet, og med spredning til større deler av Europa og Vesten hundre år seinere. Den nye formen for sivilisasjon som denne samfunnsformen forutsetter, med langt større vektlegging av abstrakt vitenskapelig tenkning og systematisert utdanning, har i veldig stor grad påvirket sosialiseringsprosessen i samfunn hvor dette har vært en realitet i noen generasjoner allerede, men det er helt åpenbart at eventuelle genetiske tilpasninger til dette, som kanskje kan vise seg om noen hundre tusen år, ikke kan ha blitt etablert i løpet av rundt seks generasjoner.

Dette betyr selvsagt ikke at det ikke finns intelligensforskjeller mellom folk. På samme måte som det finns mer og mindre intelligente ulver, som kan observeres i en flokk, finns det mer eller mindre intelligente individer blant mennesker. Men like tåpelig og uvitenskapelig som det ville være å prøve å analysere om grønlandske eller arabiske ulver er mest intelligente, gir det ingen mening å påstå at folkegrupper og kontinentgrupper har ulik intelligens. Et enkeltindivid blant san-folket i Kalahari med en IQ på 65 kunne overlevd ved å bli tatt vare på av gruppens øvrige medlemmer, på samme måte som et enkeltindivid i Norge med intelligens på dette nivået. Men om hele gruppa hadde en gjennomsnittsintelligens på dette nivået, ville de tulle seg vekk og omkomme ganske så raskt.

Intelligenstester er per definisjon, kulturrelative. Hadde man utforma en intelligenstest som gikk ut på å analysere hvor det kan finnes rotknoller som ved oppmaling kan inneholde vann, ved å analysere sammensetningen av andre vekster og formen på forhøyninger i landskapet, ville san-folk-medlemmet med en IQ på 65 ikke klare dette, mens en med gjennomsnittsintelligens på 100 ville klare det. Bruker man denne testen også på nordmenn, vil man fort finne ut at nordmenn, nesten uten unntak, er fra lettere til sterkt psykisk utviklingshemma. Jeg mistenker at jeg selv ville havna i sistnevnte kategori.


#96

Snodig det finnes så mange av dem da


#97

Du. Seriøst. 1600 tallet og hekser er beviset ditt på at evolusjonen stoppet ved nakken?

Igjen. Om du hadde hatt noe som helst bevis på at evolusjonen stoppet ved nakken, så hadde du kommet med det. I steden får vi nok et teoretisk argument, men hvor du ville postet hvordan alle raser gjør det likt på skolen, om verden hadde vært slik som den Vitenskapelig Sosialismen krever,


#98

Gitt at en del av Norges høye BNP/innbygger kan forklares med grunnrenteutnyttelse, er dette sant i den forstand at grunnrenta forblir den samme uavhengig av folketall. Men gitt at grunnrenteinntektene knytta til olje og gass uansett er tidsavgrensa, og gitt at disse uansett er så store på kort sikt at bare en marginal del av dette har blitt faset inn i den norske økonomien, har det ingenting å si for velferdsnivået i praksis. Det ville derimot den mer alderstunge befolkningspyramiden vi ville hatt om de 17 prosentene av Norges befolkning som har innvandrerbakgrunn ikke hadde vært her. Så uten innvandring ville nok det samla velferdsnivået i Norge vært noe lavere enn det er, fordi en prosentvis lavere andel av befolkninga ville vært arbeidsføre, og en prosentvis større andel av de arbeidsføre ville vært opptatt i pleie og omsorgssektoren. Men dette er ganske så irrelevante argumenter i den større diskusjonen om vi bør sende krigsflyktninger som flykter fra kriger skapt av vestlig imperialisme tilbake til elendigheten eller ikke. Langt viktigere for velferdsstaten er det verdivalget vi tar ved å være så egosentriske at vi sender krigsflyktninger tilbake. Det underminerer den solidaritetstanken som velferdsstaten er bygd på. Når vi ikke skal ta vare på medmennesker med annen etnisk bakgrunn, finns det ikke noe moralsk fundament for oppfatningen om at vi skal ta vare på medmennesker med samme etnisitet som oss selv. Når alle tenker kun på seg selv, ligger veien åpen for privatisering, skatte- og velferdskutt, helt i tråd med høyresidas generelle ideologi. Det er dermed ingen tilfeldighet at høyresida er det politiske hjemmet både for innvandringsmotstandere og prinsippielle motstandere av velferdsstaten. Dette henger helt sammen, både på det teoretisk-ideologiske og det praktisk-politiske planet.


#99

Både høyre og lissomvenstre ønsker massiv innvandring. Høyresiden bedriver sitt programmerte pyramidespill og lissomvenstre får ereksjon av å betrakte seg selv som god/gud. Om et folk ønsker å overleve må disse infantile politiske retningene avvises og overlevelse må sees på som en praktisk strategi. Men det kan jo selvfølgelig være slik at et folk ikke ønsker å overleve som folk. Da finnes de overnevnte alternativene


#100

Begrepet rase er en sosial, ikke en biologisk-genetisk kategorisering. Den gir mening i den forstand at mennesker med afrikansk bakgrunn har blitt systematisk ulikt behandla sammenligna med folk med europeisk eller asiatisk bakgrunn siden 1500-tallet, men biologien gir altså ikke grunnlag for forestillinga om at raser også eksisterer som naturvitenskaplig kategori:

“Because the variation of physical traits is clinal and nonconcordant, anthropologists of the late 19th and early 20th centuries discovered that the more traits and the more human groups they measured, the fewer discrete differences they observed among races and the more categories they had to create to classify human beings. The number of races observed expanded to the 1930s and 1950s, and eventually anthropologists concluded that there were no discrete races.[87] Twentieth and 21st century biomedical researchers have discovered this same feature when evaluating human variation at the level of alleles and allele frequencies. Nature has not created four or five distinct, nonoverlapping genetic groups of people.”