Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#21

Det er klart at uten Marx analyse av merverdi og utbytting, tilsier alle oversikter at den eneste delen av befolkninga som er lønnsom, er spekulanter, kapitaleiere og direktører. Alle andre grupper mottar mer i offentlige overføringer enn de betaler inn i skatt. Tar vi dette videre til å tenke oss et samfunn med bare spekulater, kapitaleiere og direktører, og ingen fabrikkarbeidere, ingen snekkere, ingen butikk og barnehageansatte, som altså ut fra ikke-marxistisk teori ville vært veldig lønnsomt, ser nok de fleste at et slikt regnskap ganske åpenbart må bygge på noen riv ruskende gale premisser.


#22

Så du forventer at jeg som snekker skal jobbe hvor mange timer i uka, gratis og uten takk, på grunn av et Marxistisk teologisk argument jeg ikke forstår, som tilsier at jeg må fø på en haug med gjøkunger?

Hvordan skal du få til dette, når du ikke en gang bestitter massemedia hvor arbeiderklassen kan lære den marxismen som gjør at de vil jobbe gratis med glede, uten råd til eget hus og barn, men med en varm følelse av å vite at man hjelper de svake i samfunnet?


#23

Hva forstår du ikke? Forstår du ikke at den typiske snekkerfamilien gjennom livet mottar mer i offentlige velferdsgoder enn de betaler inn i skatter og avgifter? Eller forstår du ikke at den typiske snekkerfamilien i økende grad er en innvandrerfamilie?


#24

Hele tullet om merverdi og at en typisk snekkerfamilie mottar mer i offentlige velferdsgoder enn de betaler inn i skatter og avgifter.

De som jobber betaler for de som ikke jobber.

Og hvis dette ikke er sant, fordi snekre aldri møter de 8% som kolleger, men har fått øst-europeere til å senke lønningene, da, da vil de kjøpe den marxistiske teologien du seller, selv om de ikke forstår hvorfor de skal jobbe mange timer gratis i uka for å fø på importerte som ikke jobber?


#25

De som jobber betaler inn for de som ikke jobber, men de som ikke jobber, inkluderer i større grad folk fra snekkerfamilier enn fra direktørfamilier. Det er vesentlig større sjanse for både å bli arbeidsløs og uføretrygda, om du er snekker enn om du er direktør. Så lenge du er i jobb, er du et positivt bidrag til samfunnsregnskapet, men faller du ned og skader deg, blir du fort en del av det ikke-marxistiske regnskapet, som ikke tar med verdioverføringer fra en klasse til en annen gjennom utbyttende markedsrelasjoner, som i teorien viser at arbeiderklassen ikke er lønnsom.

Det at polske snekkere, eller snekkere med marokkansk bakgrunn, som mange av mine naboer på Furuset er, bidrar til å konkurrere om jobbene og trekke lønningene ned, er nettopp en del av den samfunnsøkonomiske strukturen som også trekker lønningene ned for etnisk norske snekkere. I borgerlig økonomisk teori synker verdien av ditt arbeid når lønna di faller, men i virkeligheten er selvsagt verdien den samme. Det er bare det at mer av verdien tilfaller den som kjøper arbeidet, enten det er et byggefirma som tar høy profitt, eller en privat kunde, for eksempel en høyt utdanna akademiker med godt betalt jobb i det offentlige (som meg), som får gjort oppussingsjobben til en langt lavere pris, og sitter igjen med en høyere andel av sin egen inntekt etter at jobben er gjort.

Når både din lønn, og lønna til den marokkanske og polske arbeideren faller, faller også skatteinnbetalinga dere bidrar med til fellesskapet, men dere mottar fortsatt like mye offentlige goder i form av blant annet gratis utdanning for barna deres. I det borgerlige regnskapet som viser at innvandrere er ulønnsomme for samfunnet, ser vi dermed at tallene viser at dere som tilhører arbeiderklassen (jeg legger da til grunn at du er ansatt eller driver helt for deg selv, ikke eier et firma med egne ansatte, for da blir jo din klassetilhørighet, og samfunnsregnskapet, plutselig helt motsatt) blir mer ulønnsomme jamfør regnskapet, jo mer lønnsomme dere faktisk blir for arbeidsgiver og kunde. Det borgerlige innvandrerregnskapet er derfor ikke bare upresist. Det er riv ruskende galt, og viser det stikk motsatte av det som er den reelle samfunnsøkonomiske effekten av innvandring.


#26

For snekkere er det ofte avhengig av livssituasjonen om man er ansatt eller jobber for seg selv. Har man små barn, er det store firma det lønner seg å jobbe i, mens når syke barn og kjøring til og fra barnehage er over, så er det mindre firma eller at man driver eget. Den dårligste timelønna er det ofte de som driver eget med et par ansatte som har, da ekstrajobben med papirarbeidet, skaffe oppdrag, etc gjør at man aldri egentlig har fri.

At den ene organisasjonsformen skal være noe mer undertrykkende enn den andre, når man tjener ganske likt, og at det er en drastisk forskjell om jeg bruker eget verktøy og får noen kroner i timen for det, eller arbeidsgivers, er en arv fra at marxismen er laget for å forklare livet til industriarbeideren, og det er jeg ikke.

Det som er alvorlig her, er det er kapitalistene som tjener på innvandring, og det er sosialisten som forsvarer det.

Du må da forstå at du ikke vil få den hjemlige arbeiderklassen til å kjøpe den veggen med tekst du akkurat postet, selv om du fremdeles mener du har rett, og da er spørsmålet, Hvorfor hjelper du kapitalistene med å rettferdiggjøre innvandring, i steden for å legge skylda på kapitalistene for innvandringen?


#27

Han er nok med i et rollespill kalt sosialist. Det er svært populært blant de unge og gir sosiale poeng videre i livet.


#28

Har du et firma med et par ansatte og tar ut inntekt fra firmaet som er omtrent på nivå med det de ansatte får, er dette åpenbart ikke en utbyttende relasjon. Du blir heller ikke noen stor skatteyter på den måten, og når livsregnskapet ditt oppsummeres, vil det mye sannsynlig ende i negativt, om du altså ikke tar i betraktning den verdioverføringa som skjer i markedsrelasjonen når du i realiteten tar underpris for arbeid på grunn av konkurransen på arbeidsmarkedet.

Eier du et stort firma, med mange ansatte, og lønna du tar ut fra firmaet er langt over det dobbelte av det de ansatte i gjennomsnitt får, er vi derimot inne i en situasjon hvor du utbytter andres arbeidskraft, og hvor du tilsvarende får en høyere skatteregning. Over tid vil du trolig betale så mye i skatt i denne posisjonen at du kommer ut som en positiv netto bidragsyter i det borgerlige samfunnsregnskapet, når din tid på jorda er over, i motsetning til de som har vært ansatt hos deg, spesielt dersom du har kutta kostnader ved å slurver med sikkerheten, og noen av de ansatte har falt ned og blitt uføretrygda. Det har du trolig kunnet gjøre i enda større grad om du har utbytta ikke-norsk arbeidskraft.

Det jeg sier, er at etnisk norske, marokkanske og polske snekkere grunnleggende er i samme båt, og har felles interesser, og det gjelder uavhengig av om man er så heldig å fortsatt være i jobb, eller om man har vært så uheldig å falle ned og bli uføretrygda, eller blitt skjøvet ut i arbeidsledighet, hvor man fungerer som reservearbeidskraft som holder lønnsnivået nede for de som fortsatt er i jobb. Det er ikke de arbeidsløse og uføretrygda som gjør at snekkere i arbeid jobber mange timer “gratis”, det er de utbyttende markedsrelasjonene hvor makta ligger hos arbeidsgivere og velbeslåtte privatkunder. Hvor stor andel av arbeidskrafta som er født i Norge har ikke i seg selv noe å si, men det er klart at EØS-avtalen, som legger opp til fri bevegelse av arbeidskraft på en slik måte at organisering og kontroll blir vanskelig, hjelper utbyttinga. Venstresida er mot EØS-avtalen, mens “innvandringskritiske” Frp er for, av denne grunn. Om den norske statsborgeren som er utdanna snekker er etnisk norsk “kulturkristen”, eller muslim med berbisk som morsmål, er i alle tilfeller helt irrelevant, bortsett fra om høyresida klarer å innbille den norske snekkeren om at det er muslimen som er grunnen til at lønna faller, og ikke frihandelskapitalismen med EØS-avtalen.


#29

Som grånende 45-åring er det jo fint å få noen sosiale poeng blant ungdommen. At Marx verdiverdianalyse er så populært blant de unge der du bor at det gir sosiale poeng, var jo også hyggelig å høre.


#30

Jeg tror han er en gammelmarxist som har konvertert og giftet seg med ei muslimsk dame. Det er forståelig hvorfor han forsvarer innvandrene, da han kjenner dem som hyggelige folk, så det er ikke det som er så galt.

Problemet er mer at han sitter som en propp, da han ikke vil være med på at det ikke egentlig ikke er noen fordel for den hjemlige arbeiderklassen at hans nye venner bor i Norge.


#31

Nei. Jeg har ikke interesse av at fattige marokkanere(Les berbere) blir håndtverkere i Norge.

Muslimer ser ned på håndtverkere, så bortsett fra berbere, så vil de ikke ha slike jobber, og det gjør ikke at jeg elsker dem noe mer. Ikke bare skal du fø på dem, for alt annet ville være rasistisk, du skal møtes med forakt?

Ellers så får jeg si til deg, som til kapitalister som hevder innvandring lønner seg. Det første man lærer i økonomi, og her er marxister og de andre økonomiske skolene enige, er at om man øker arbeidstilbudet, så faller lønningene, mens kapitalavkastningen øker. Øker man antallet innbyggere, så går boligprisene opp, og blir det flere som ikke jobber per arbeider, så må noen betale mer skatt, om regnskapet skal gå opp.

Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er ikke innvandring til fordel for den hjemlige arbeiderklassen.


#32

Du har rasistiske, og beviselig helt feilaktige, forestillinger om muslimer. Under oppussinga jeg nylig har fått foretatt i eget hjem, har det både vært arabisk- og tyrkisktalende håndverkere innom, i tillegg til polsktalende og berbisktalende. Det som i noen grad er tilfellet, er at sør- og østasiater, enten de er muslimer fra Pakistan, sikher fra India, hinduistiske tamiler fra Sri Lanka, buddhister fra Vietnam eller kristne fra Filippinene, i mindre grad ser på håndverk som høyverdige yrkesvalg, og i betydelig grad presser barna til heller å ta høyere akademisk utdanning.

Så er det riktig at overskudd av tilbud sett i forhold til etterspørsel på arbeidsmarkedet, er en hovedforklaring på utbytting. Fagorganisering og god lovregulering hemmer imidlertid den fordelen arbeidsgivere har av et overskudd på arbeidsmarkedet, så derfor er det høyresida er mest opptatt av, ikke å øke det fysiske tilbudet på arbeidskraft, men å “gjøre arbeidsmarkedet mindre rigid” som de sier, altså oppheve lovregulering om faste ansettelser og gjøre det lett å kontraktere ut arbeidsoppgaver til eksterne, gjerne utenlandsregistrerte firmaer. Det er dette EØS-avtalen legger til rette for. Antallet arbeidere i et arbeidsmarked har ikke i seg selv noe som helst å si for lønnsutviklinga. Det er balansen mellom tilbud og etterspørsel, det vil si nivået av arbeidsløshet, som er avgjørende. Det å åpne for mer innvandring er en metode som KAN brukes for å balansere tilbudet i arbeidsgivernes favør, men det er verken den eneste eller den mest foretrukne metoden for kapitaleiere og høyresida. Det er vel så effektivt å kutte etterspørselen etter arbeidskraft på andre områder, ved å kutte i det offentlige forbruket. Prokapitalistiske politikere er hjertens enige om at arbeidsledigheten skal ligge på 3-4 prosent permanent, for dermed hele tida å balansere arbeidsmarkedet i arbeidsgivernes favør, og finanspolitikken er det viktigste virkemidlet i denne sammenhengen, for det kan lett slås av og på. Øker innvandringa, kan det dermed også åpnes for mer offentlig forbruk, uten at likevektsledigheten berøres, men kuttes innvandringa, blir det straks innført en strammere finanspolitikk. Så nei, innvandring gjennom for eksempel mottak av flyktninger som får fast opphold og arbeidstillatelse i Norge fører IKKE til at lønna di faller, men EØS-avtalens institusjonaliserte dereguleringspolitikk, og de mulighetene det gir arbeidsgivere til å superutbytte tilreisende østeuropeisk arbeidskraft, gjør derimot det.


#33

Og du er beviselig en propagandist som ikke har noe problem med å lyve for en arbeider om innvandringens fortreffelighet, så du har ikke noen kredibilitet her, da du ville lyve om du trodde det var sant.

Det er ingen hemmelighet at muslimer ser på fysisk arbeid som lav status, og at du som har mye kontakt med de, later som det ikke er sant, er nok et eksempel på hvordan akademiske sosialister lyver for arbeiderne om det skulle tjene saka.

At du er stolt over å ha utnyttet arbeidskraft fra hele verdenen for å få ned prisen på oppussinga di, men ingen nordmenn, forteller vel også egentlig alt om dagens akademiske sosialisters arbeiderforakt.

Ikke at jeg ikke forstår forakten, da de man belyver forakter man, for ellers så ville man selv blitt den slemme, og da er det også fint med rasist-stempelet, hvor motstandere som vinner den økonomiske debatten kan diskvalifiseres av moralske årsaker.

Når det er sagt, så vil jeg igjen minne om at det ikke er noen fordel med innvandring for den hjemlige arbeiderklassen. INGEN


#34

Slik taler en snekkerdhimmi. Blir neppe jomfruer av slikt


#35

Du kan sjekke min adresse, Kurlandstien 50, og se om det stemmer at jeg bor i et klassisk norsk arbeiderklassestrøk hvor det overveldende flertallet i dag har ikke vestlig innvandrerbakgrunn. På Furuset skole, hvor barna mine går, har jeg i år vært eneste etnisk norske forelder på hele andretrinnet, og en av totalt seks etnisk norske foreldre på tredjetrinnet. Du er også velkommen til å komme hit, prate med folk og få fordommene dine avkrefta. Siden du er snekker sjøl, skal jeg ikke mase med navn på andre snekkere, men om du legger inn epostadressen din her, kan sende deg navn og telefonnummer til noen veldig dyktige og hardtarbeidende rørleggere, elektrikere og malere, vel og merke om du kan tåle å samarbeide med muslimer. I motsetning til de polske flisleggerne, som bare snakka polsk og fransk, snakker disse også utmerka norsk (og i tillegg fransk, som også kan være litt praktisk, polakkene tatt i betraktning).

Når det gjelder pris på varer og tjenester, så er jeg opptatt av at det jeg kjøper skal være kontraktsfesta, registrert og skattepliktig. Men på samme måte som jeg ikke kan regne med at de ansatte får bedre lønn i en dyr delikatesseforretning på Frogner enn på Rema 1000 her på Furuset, kan jeg heller ikke legge til grunn at de ansatte får vesentlig bedre betalt i et firma drevet av en etnisk norsk, enn firmaet til kameraten til min marokkanske nabo (for øvrig en nå uføretrygda, etter arbeidsulykke, tidligere sveiser og verftsarbeider). Derimot er det klart at dersom den sosialistiske politikken jeg støtter blir gjennomført, og “likevektsledigheten” blir eliminert, og EØS-avtalen sagt opp, er jeg veldig klar over, og klar for, at konsekvensene av dette vil bli vesentlig lønnsvekst for klassiske arbeiderklasseyrker, både håndverkere, industriarbeidere og butikkmedarbeidere, og at dette i neste omgang vil gi gjennomsnittlig dyrere varer og tjenester for meg, uten at jeg kan regne med at min akademikerinntekt stiger tilsvarende. Jeg er derfor stolt over å kunne fastslå at jeg ikke stemmer i tråd med mine egne middelklasse-klasseinteresser. I politisk sammenheng er det klassestandpunktet det kommer an på, ikke klassetilhørighet i seg selv.


#36

Det er da ingen som har benektet at den hjemlige arbeiderklassen har blitt etnisk renset fra storbyene i Vesten, og i dag bor utenfor? Eller jo det er kanskje det, da sosialister kaller det hvit flukt, og sier hvit rasisme er årsaken.

Irrelevant om det er hvit flukt eller etnisk rensning som er årsaken til at den hvite arbeiderklassen i dag mye bor utenfor byene, så er det fremdeles slik at selv om innvandrerne er fantastiske mennesker hvor det kun er hvite fordommer som forhindrer forbrødring, så gir ikke innvandring noen fordeler for den hjemlige arbeiderklassen.

Selv i småbyene er det blitt for dyrt for lønnsarbeidende nordmenn med hus, så der også bort de også nå oftere utenfor. Når venstresiden da også skal gjøre det dyrt å kjøre bil av miljøgrunner, og skal ha inn ennå flere flyktninger, så er du ikke egentlig på arbeiderklassens parti når 8% allerede bruker 56% av sosialbudsjettet.

Akkurat. Hva du i realiteten sier er at du er stolt over å være en nyttig idiot for kapitalistene.

Frankrike følger førøvrig opp med anti-hat lover, da ikke de heller kan innrømme at årsaken til at arbeiderklassen er lei innvandring, er at de får alle ulempene, og ingen av fordelene, for da måtte eliten kanskje slutte med den innvandringen kapitalistene ønsker.


#37

Det er absolutt sikkert at det er fordommer som hindrer at flere etnisk norske tar del i den etniske forbrødringa du kan finne her på Furuset. (For selv om det er få etnisk norske, er det ingen enkelt etnisk gruppe som dominerer. Det er litt flere pakistanere, men nesten like mange somaliere, som tyrkere, marokkanere, i tillegg til at det er en del albanere, tamiler, vietnamesere, eritreere, etiopiere, nigerianere, palestinere, kurdere, afghanere, ghanesere, gambiere og en og annen chilener), men det handler ikke nødvendigvis om at alle enkeltpersoner som velger å ikke bo her har fordommer. På grunn av fordommene på samfunnsnivå, er boligprisutviklinga her ikke like rask som andre steder, så den som kjøper bolig for å investere, slik mange nordmenn gjør, skyr unna Furuset, selv om de eventuelt ikke har så mye fordommer personlig. Dette er imidlertid ikke bare negativt, for når mange pengesterke skyr unna (og det gjelder også en god del pakistanere, hvor mange har slått seg opp som forretningsdrivende, som heller kjøper seg innover på Romerike) og prisene holder seg lave, blir det mulig også for taxisjåfører, call-senter-arbeidere og hjelpepleierne å få seg en bolig med bra bostandard i rimelig avstand til arbeidet.

Ellers tar jeg det ikke så tungt at du sier at du tror at kapitalistene ønsker at flere skal støtte et parti som vil oppheve EØS-avtalen, melde Norge ut av Nato, øke skattene for de rike kraftig og fjerne arbeidsløsheten fullstendig og umiddelbart ved å innføre sekstimersdag. Egentlig tror jeg ikke at du tror på dette. Du bare sier det fordi du er gått tom for substansielle argumenter.


#38

Oppvokst på Haugerud. Null muslimer der dengang. Ser at min barndoms dal nå er i ferd med å bli etnisk renset. Til muslimmarxistens store fornøyelse. Regner med at du syntes det er greit med settlere på vestbredden også da. Om de er flink til å snekre. Eller er det kun noe som er greit om det er muslimer som fortrenger lokalbefolkningen?


#39

Som jeg nettopp beskrev, er det det motsatte som har skjedd. Groruddalen er mer flerkulturelt enn nesten noe annet sted i verden. Folk bor ikke i etniske klynger noe sted. Ingen ghettoer. Det er heller ikke slik at alle etnisk norske har forlatt dalen. Selv om etnisk norske kommer ganske langt ned på lista over etniske grupper på Furuset skole, er etnisk norske den største enkeltgruppa (om enn ikke i rent flertall) på naboskolene Bakås og Jeriko, hvor noen av min sønns ishockeykamerater går.

Israelske settlere på Vestbredden er selvfølgelig noe fundamentalt annet. Det handler ikke om innvandrere til Palestina, men om israelere som gjennom bosettinger knyttet til staten Israel, bruker bosettingene for fysisk å overta land fra en stat og overføre det til en annen, med barrierer satt opp mot de palestinske landsbyene. Det er i strid med Folkeretten og må selvsagt reverseres før det kan bli fred.


#40

Mine tidligere venner fra Haugerud deler ikke din virkelighetsoppfatning. Ei heller jeg. På Haugerud ungdomsskole er det nå 98 % muslimer. En stor seier for islam.