Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#181

Det er fundamentale lover innen samfunnsøkonomi du mener er feil.

Om man øker arbeidestilbudet så faller lønningene, og om man øker befolkningen så stiger boligprisene.

I USA har ikke arbeiderklassen opplevd reallønnsvekst siden de åpnet opp for innvandring, og det var nok også hensikten.

Kapitalistene kunne ikke rævpult arbeiderklassen på denne måten, om ikke sosialister som deg ga dem ryggdekning.

Har innvandring vært til fordel for Cokneyene vi lærte om på skolen, som etter 1000 år som arbeiderklasse i byen, ikke eksisterer lenger?


#182

USA er i sin helhet en nasjon bygd på innvandring, så det du sier er at det ikke har skjedd lønnsvekst i USA siden den første kolonien i Jamestown ble opprettet av engelskmennene i 1607…

En alternativ hypotese er at det ikke har skjedd lønnsvekst etter at Reagan innførte supply-side høyreliberalistisk økonomisk politikk i 1980.


#183

Matte er virkelig ikke din sterke side eller?

Selv om et land er bygget av innvandrere, så behøver ikke det å bety at innvandrerne på noe tid utenom oppstarten, utgjorde en stor del av befolkningen, noe som er tilfellet med USA opp til 1964.

At det i hele tatt går an å nekte på at man senker lønningene, når man øker arbeidstilbudet, er for meg uforståelig.

Jeg la også merke til at du hoppet over spørsmålet om innvandring har vært til fordel for Cockneyene, siden de ikke eksisterer lengre.


#184

Historie er nok min sterkeste side.
Og sentralt her, i hvilket år i USAs historie tror du at innvandrerbefolkninga, da definert som folk som ikke var født i USA, utgjorde den største prosentvise andelen av befolkninga?

Jeg skal gi deg et hint med denne grafen:
image

Jeg skal også tipse deg om at tallene her er oppgitt i absolutte tall i tusen, mens det vi er opptatt av her, er hvor stor del av befolkninga innvandrerne i ulike tidsperioder utgjorde.

Når du har løst dette lille mattestykket, kan du gå videre til neste oppgave, som er å finne tall for reallønnsveksten i USA i den perioden andelen innvandrere var høyest. Igjen skal jeg gi deg litt hjelp med en relevant kilde:


#185

Det er sjelden innvandrerne blir beskyldt for å stå bak gentrifisering, men men…


#186

Det du ikke synes å ha forstått, at det er balansen mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet som er avgjørende, ikke størrelsen på tilbudet i seg selv. Balansen går i arbeidsgivers favør når tilbudet økes, men dersom etterspørselen øker mer, går balansen likevel i arbeidstakers favør. Motsatt kan vi legge til grunn at om tilbudet på arbeidskraft reduseres, går balansen i arbeidstakers favør, men om etterspørselen reduseres mer, går balansen likevel i arbeidsgivers favør.

Målet for finanspolitikken i Norge, er at balansen alltid skal være i arbeidsgivers favør, med en “likevektsledighet” på 3-4 prosent. Ettersom nivået på innvandring er en faktor som udiskutabelt påvirker regnskapet, er det også et av premissene for utregning av finanspolitikken. Øker innvandringa kan det åpnes for en mer ekspansive finanspolitikk. Synker innvandringa og dermed tilbudet på arbeidskraft, blir finanspolitikken kontraktiv. Innvandring påvirker altså ikke nivået på arbeidsløshet og dermed balansen mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft over tid fordi den økonomiske politikken har innebygde mekanismer for å motvirke den effekten innvandring (og andre alle andre relevante faktorer, som etterspørselen etter norske varer internasjonalt) har. Derimot kan formen på innvandring absolutt påvirke balansen på arbeidsmarkedet, dersom det blir lagt til rette for innvandring hvor innvandrerne ikke får en fast tilknytning til Norge, noe som vanskeliggjør fagorganisering, som er den faktoren som sterkest påvirker styrkeforholdet mellom arbeid og kapital. En inhuman flyktningepolitikk hvor flyktninger ikke får permanent opphold, kombinert med EØS-avtalens fleksibilitet for bemanningsbyråer og at utenlandske firmaer kan operere i Norge med utenlandske tariffavtaler, er idealet fra arbeidsgiversida. Det å forskyve balansen i arbeidsgivers favør rent numerisk ved å øke mengden arbeidskraft som direkte er tilgjengelig gjennom å øke arbeidsløshet over det vedtatte likevektsnivået, er en vesentlig mer kostbar metode for å styrke arbeidsgiversida.


#187

Forrige gang den utenlandskfødte befolkningen var så stor så hadde vi “robber baron tiden”, og grensene ble da også stengt med begrunnelsen om at innandring gikk ut over de som bodde der.

Så dette er arbeiderklasse cockneyer dette? Hvite er en raskt minkende minoritet i London nå, og om et område blir “gentrifisert”, så monner det ikke.

Du må vite dette, så når jeg ser slik uærlighet, så må man spørre seg om du har en eller annen diagnose?

Jeg tror ikke du argumenterer i god tro, alternativ du har en eller annen diagnose.

Innvandring øker arbeidstilbudet og det senker lønningene for de bransjene som opplever flere hender. Øst-europeiske murere har gjort at det ikke finnes norske murere igjen i hovedstaden. Øst-europeere er oftest ikke snekkere, så vi har ikke fått så mye mer direkte konkuransen, men om man er maler, så jobber man ofte med øst-europeere i dag, og de tjener ikke spesielt godt.


#188

Jeg beklager at de samfunnsøkonomiske sammenhengene mellom tilbud og etterspørsel og bruken av de finanspolitiske instrumentene som jeg har forklart for deg, viste seg å være for vanskelig for deg å forstå.


#189

Når reallønnsveksten var markant i perioden 1900-1910, var det selvsagt fordi etterspørselen etter arbeidskraft økte mer enn tilbudet. Men igjen, dette er nok for vanskelig for deg.


#190

Du er passiv-aggressiv også, og det er ikke kledelig på en mann.

Du har femdeles ikke forklart hvorfor fundamentale lover inne samfunnsøkonomien ikke er riktige. Det er mulig du tror det, og det er derfor jeg snakker om at du har en diagnose.


#191

Problemet med dette resonnementet er evolusjonært press jo nettopp IKKE skjer av uante grunner. Det skjer fordi det gir en konkret fordel i de livsbetingelsene individene av arten lever i. Ettersom høy intelligens var en fordel for mennesket i jeger og sankersamfunnet, vil det som beskrives i område B ikke skje i område B. Det som vil skje i område B er i stedet det samme som i område A. Ikke bare kan vi anta at dette skjedde, vi kan også bevitne at dette skjedde i form av arkeologiske funn, fra alle deler av verden. Det finns ikke fnugg av indikasjoner på at det skjedde noe spesielt i områdene hvor de befolkningsgruppene som av rasistiske pseudoforskere antas å være mer intelligente enn andre har sin opprinnelse, sammenligna med det som skjedde i de områdene hvor de som antas å ha intelligens på nivå med barn eller lettere psykisk utviklingshemma, har sin opprinnelse.

Videre ser vi jo at resonnementet om at noen folkegrupper er mer intelligente enn andre, ikke faktisk tar utgangspunkt i ulikheter i livsbetingelser i den perioden som i hvert fall i teorien er lang nok til at genetiske ulikheter kunne oppstått om evolusjonspresset gikk i diametralt ulike retninger, men tvert imot bygger på forklaringsmodeller som tar utgangspunkt nettopp i kulturelle særegenheter, og da altså særegenheter som ikke er spesielt gamle, og som ut fra et evolusjonsperspektiv bare er helt latterlig som utgangspunkt for etablering av signifikante genetisk betinga kvalitative ulikheter i hjernens kapasitet.


#192

Det var en annen tankegang i starten.

Denne setningen syns jeg er fin :

Tre og et halvt år senere innførte Norge innvandringsstopp, etter kraftig press fra venstresiden (LO og AKP(m-l) med flere) som mente at norske arbeidsplasser var truet.

Kilde : Innvandringen kom helt naturlig, av Hege Storhaug.


#193

og Pol Pot var dessuten helt tilhenger av ideen om etnisk reine nasjonalstater.


#194

Ja. Det er ikke vanskelig å forstå for en arbeider at flere hender betyr lavere lønn og dårligere kår. Å forhindre at arbeidsgivere henter billig arbeidskraft fra andre områder, er nødvendig om man ønsker en lønn over verdenssnittet.


#195

Nå satte vel PolPot slike som deg i leir, så helt uten formildene trekk var han ikke. USA dumpet også like mye bomber på Kambodsja, som på Tyskland under 2vk, så at pol pot drepte alle er vel også tvilsomt.

Og så var det dette med diagnosen igjen, da normale folk trekker ikke parallellen mellom Pol Pot og at innvandring ikke er til fordel for den hjemlige arbeiderklassen.


#196

Her var det spørsmål om AKP-m-l’s politikk på 1970-tallet, og om den bør være en modell for norsk venstreside i dag.


#197

Sitter ikke du i glasshus her, da det er ganske så fundamentalistisk å nekte at innvandring har noen baksider for den hjemlige arbeiderklassen også?

De fleste AKPere hoppet av når de forsto de ble lurt, men det har ikke du gjort fra din fundamentalistiske tolkning av marxismen?


#198

Det er to gode grunner til at jeg ikke var med i AKP-m-l da dette ble vedtatt.

  1. Det var usedvanlig dum og dårlig politikk
  2. Jeg var ikke født

Samtidig er det en rekke andre grunner til at jeg aldri har vært medlem av AKP m-l, men tvert imot ble medlem av Sosialistisk Ungdom og seinere SV. Jeg måtte imidlertid melde meg ut i 2011, da partiet svikta sin historiske rolle kapitalt ved å støtte bombinga av Libya. Deretter gikk jeg over til Rødt. AKP var da nedlagt både organisatorisk og som politisk prosjekt.


#199

Både høyre og venstresiden kjører etter samme veikart. Agenda 2030.


#200

Hvem har vi her ? Er det høyre og venstre ?
https://unfoundation.org/who-we-are/our-board/

SVs Kristin Halvorsens memoarer fra Libyakrig - tiden, har jeg lest i boka “Gjennomslag,”
Hun ønsker seg ellers i følge en video, en FN ledet verdensorden.
Historikken i forhold til den bærekraftige utviklinga inkluderer The forth world Wilderness Congress :
James Baker, was the first finance minister to open a major conservation conference, calling for integration of economics and environment.

The 4th WWC involved 1600 delegates from 62 nations, among them Ms Gro Harlem Brundtland (Prime Minister of Norway) and Maurice Strong,
Det som skjedde i Colorado
Det var her GEF banken ble lansert. Det er viktig å få med bank perspektivet så man ikke kjører seg fast i grøfter der man har et terreng som ikke stemmer med kartet. I Terrenget samarbeider høyre og venstresiden om den globale agendaen . Hillary sa f. eks at den globale arkitekturen var utarbeidet i et samarbeid mellom både høyre og venstresiden.
Er det ikke sånn nå at det som tjener den globale agendaen er riktig, og det motsatte alternativet er at man er på feil side ? At etikken bygger på globalist paradigmet ?

“The argument that the two parties should represent opposed ideals and policies… is a foolish idea. Instead, the two parties should be almost identical, so that the American people can throw the rascals out at any election without leading to any profound or extensive shifts in policy. Then it should be possible to replace it, every four years if necessary, by the other party which will be none of these things but will still pursue, with new vigor, approximately the same basic policies.”
― Carroll Quigley

“The Creature from Jekyll Island,” Edward Griffin, og “The tower of Basel.” av Adam Lebor, er bidrag til perspektiv på terrenget. https://www.amazon.com/Tower-Basel-Shadowy-History-Secret/dp/1610393813#reader_1610393813

Erna Solberg er leder for FN agendaens pådrivergruppe som inkluderer Kinas rikeste mann Jack Ma .
Fra regjeringens sider
Det er ikke globalistene som definerer rett og galt.