Nyheter MDTV Forum Om Doner

Arbeiderklassens enorme utfordringer i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/arbeiderklassens-enorme-utfordringer-i-norge/

I Europa har vi sett tendenser til en skarp polarisering mellom arbeidere og andre arbeidsfolk utenfor de store byene på den ene sida og eliten og deler av småborgerskapet i byen på den andre. Det er nok å nevne de «gule vestene», brexit, bondedemonstrasjonene i Tyskland, Frankrike, Irland og Nederland – eller vindkraft- og ACER-motstanden…

5 Likes

Nostalgisk kommunistisk klassekamp er en blindgate

Den utvikling og endring som Pål Steigan her har beskrevet er riktig og reell, og vil bli forsterket i fremtiden med stadig mer automatisert og robotisert industriell produksjon. Det finnes ingen vei tilbake til kommunismens fundament i en ensartet patriotisk industri-arbeiderklasse.

Den aller viktigste kampen er å kjempe for nasjonal patriotisk samling, i motsetning til globalisert splittelse ved at nasjoner utvikler multi-diaspora samfunn av arbeider grupper med liten patriotisk tilknytning til landet hvor de arbeider.

Norge påvirkes dramatisk av den raske demografiske endringen i den norske arbeidsstyrken. Å organisere arbeidsstyrken rundt én felles nasjonal tilhørighet, solidaritet og patriotisme - blir stadig vanskeligere - når en voksende andel av arbeidsstyrken lever med et motiv for å vende tilbake til opprinnelseslandet, og av den grunn holder fast ved opprinnelig språk, kultur, religion og samfunnsnormer, samt overfører en betydelig andel av egen verdiskapning i Norge til sitt “fedreland” .

Under diaspora betingelser vokser de konfliktene vi etterhvert har blitt så kjent med i Norge, og i de aller fleste europeiske land. EU-doktrinen for “fri flyt” og mobil arbeidskraft mellom nasjonene er selve drivkraften i utviklingen av så mange ulike diaspora grupper i den norske arbeidsstyrken. Den sprer seg i tillegg til de akademiske yrker og til samfunnets lederskap.

Det nordmenn helt reelt og alvorlig må ta stilling til er om vi skal akseptere at nordmenn som nasjonal patriotisk gruppe skal la seg endre til en nasjon uten eget folk. Til en nasjon som kun består av diaspora grupper, som medvirker til nasjonal ustabilitet, i stedet for å medvirke til nasjonal enhet og stabilitet.

Jeg mener norsk politikk må vise bevissthet om, og treffe tiltak mot, den oppløsning av nasjonal enhet som faktisk er under utvikling i Norge. Historisk vet vi hvor store og varige konflikter som følger av diaspora gruppers vekst i nasjoner hvor de egentlig ikke ønsker å være for annet enn å skaffe seg verdier nok til å flytte dit de egentlig føler seg hjemme.

EU/EØS kampen er viktig på langt flere områder enn det som kun vedrører klassisk kommunistisk arbeiderkamp. Det er nødvendig å utfordre konsekvensene av EU doktriner som “fri flyt” og “multi-kultur”. Det vi ser utvikle seg er hverken fri flyt, eller multikultur. Men tvungen mobilitet i arbeidsstyrken og multi-diaspora kultur, som destabiliserer Norge som nasjon, folk og arbeidsstyrke.

3 Likes

Hovedproblemet er vel at vi blir opplært til å forakte den/oss selv, og at ingen vil bli der, dersom de har sjansen til å klatre. Hva har vi ellers 10-årig grunnskole for?

Du kan med fordel fortsette å redigere.

Desse strukturendringane er sjølvsagt dramatiske, og resultatet av ein ønskt politikk. Det er snakk om å skapa seg eit nytt og meir EU-positivt klassefundament - i praksis eit døme på Brechts ord om å “oppløyse folket for å velja eit nytt”.

3 Likes

“Mange av de nevnte konfliktene handler om nasjonal sjølråderett mot overnasjonal styring, og det viser seg at i praksis er nasjonalstaten det eneste vernet arbeiderklassen og småprodusentene i primærnæringene har mot internasjonal storkapital og imperialistiske allianser som EU og FN-systemet, der milliardærklubben World Economic Forum til og med formelt har tatt styringa.

Nydelig. Skal det endelig prates om elefanten i rommet nå? De endeløse angrepene på nasjonalstaten som konstruksjon, og mennesker som er tilhengere av den er direkte knyttet til de samme overnasjonale kreftene som Steigan henviser til i sitatet ovenfor.
Det kalles propaganda, eller “Public Relations” på nytale. Bernays la grunnlaget for den mest effektive formen for hjernevask noensinne, og virkningene av den har vært katastrofale.

“Dette innebærer blant annet at en kjempejobb med å organisere de folkene som er importert til å ta lavtlønte jobber i industri, transport, bygg og service.”

Dette er ønsketenkning som kun er basert på ideologi på avveie, internasjonal solidaritet handlet aldri om å importere arbeidskraft og var aldri ment å skulle gå foran nasjonal solidaritet. Den importerte arbeidskraften må eksporteres. Hilsen en med reell erfaring på området.

3 Likes

En annen viktig endring er at skatt nå bare er for vanlige folk. De som har organisert sine inntekter, formuer, eiendommer og askeutbytter gjennom sine selskaper, lever under et helt annet annet skatteregime enn vanlige folk, et regime preget av skattefrihet eller redusert skatt.

Selvfølgelig, for å gi på tooppen, oppnå at noen få skal få verdiskapningen som vi alle bidrar til, eller at noen få skal eie alt det som er verdt å eie, eller at noen få skal ha all makt, er det nødvendig å kutte i bånn. Derfor ser vi en bevisst og systematisk avvikling av velferdsstaten, litt her, litt der, kontinuerlig og ustoppelig. Nå er det laveste standard som skal gjelde, alt dreier seg om privatisering av gevinstene og sosialliisering av kostnadene. Det siste er at dette også innføres vedr. klimaet. Arbeiderklassen (ikke å forveksle med Arbeiderpartiet) ser knapt hva som skjer.

Jeg vil utfordre venstresiden (igjen: ikke å forveksle med AP) til å lage en skattekonferanse på tre sesjoner med et par ukers mellomrom der venstresidens skatteeksperter deltar. Den ene dagen kan man gå gjennom hva som faktisk KAN beskattes, og på den andre kan man se hvordan det faktisk BLIR beskattet i dag med statistikk fra de siste 10 årene. En tredje sceanse kan konkludere med HVORDAN man kan gjennomføre en god, sunn og rettferdig beskatning i dette samfunnet.

Selvfølgelig vil Høyresiden, som EU, kjempe mot alt slikt, fordi de ønsker at laveste standard skal gjelde. De ser klimakrisen (i den grad de kan sende regningen til vanlige folk), men de ser ikke etikk-krisen og galskapen i det de selv holder på med.

2 Likes

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Vi kan starte med galskapen ovenfor, denne fradragsposten har ingen legitimitet og koster stat og kommune enorme summer i løpet av et år. Gamblere skal ikke få delfinansiert gamblingen sin av staten.

1 Like

Med dagens Ny-liberalistiske godhets poserende venstreside er hva du sier her for blasfemi å regne.

Men det er ikke nye tanker du kommer med her. Stalin mente i sin tid at det ville bli arbeiderklassen som måtte bli nasjonalstaten og demokratiets forkjempere. Desverre tok han feil. Nasjonalstaten og demokratiet har ingen forkjempere, hvis ikke en regner med oss tastatur-krigere da.

Previously the borgeoisie https://en.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie considered the nation to be supreme and they supported the rights and independence of nations “above all”.
Now, there is no trace left of this “national principle”. Now, the bourgeouis sell national right and independence for Dollars. The banner of national independence and national sovereignity has been tossed overboard.

2 Likes

Ikke bare det, FMD, men mange av dem leker seg med lånte fjær. Det er derfor regjeringen ikke vil sette et anstendig tak på rentefradraget. Tak på rentefradrag på gjeld på 5 millloner kroner vil gi Staten rundt 10 milliarder ekstra fra de rikeste. Og det vil vi jo ikke ha noe av.

Det er blitt for stor forskjell på “arbeidende kapital” og “arbeidende arbeidere”.

Men på ett punkt vil jeg faktisk gi høyresiden rett: Formueskatt kan bidra til å ta livet av selskaper med ansatte. Derfor bør man vurdere at selskapets innbetalte arbeidsgiveravgift blir trukket fra formueskatten til eierne. Dette vil gi et incentiv til seriøse virksomheter med ansatte i Norge. I 2012 hadde vi ifølge SSB 72022 aksjeselskaper uten ansatte som omsatte for 500 milliarder kroner. Mange av disse er utelukkende konstruert for å få skatt til å forsvinne. De bør definitivtt fortsette å betale formueskatt.

Igjen en viktig artikkel av Pål. Han skriver om de “småborgerlige intellektuelle i byene” og “småborgerskapet i byene” og vi må vel si at den såkalte venstresida i Norge nå kulturelt og politisk er preget av denne klassen og dette sjiktet.
Uten prognoser for framtida ingen god politikk.
Tenketankene innen EU har valgt å framstille klimapolitikken som en slags politisk apokalypse. Dette korresponderer til Greta-kultismen med ungdom som fanatiseres og går til yttergrensene.
Helt åpenbart har EU under Frau Ursula tenkt å nylansere EU som verdens klimafrelser. Grüne Europa.
Vi kan derfor ikke se bort fra at det som tradisjonelt var venstre i Norge allierer seg med klimafrelser EU og velger å se bort fra (1) utplyndring av pensjonister og fattige (2) total oppløsning av arbeidslivet som det var organisert for tyve år siden (3) ekstrem militær satsning på å gjøre EU-hæren til en størrelse innen Weltpolitik.(4) straffelover for alle som skriver ukorrekte meninger,organisert av Directorate-general Connect.Internettsensur.
Allerede nå kan vi se konturene av en ny EU-debatt og i den grad folk fra den såkalte breie venstresida melder seg på, finnes ikke mine 4 punkter i virkelighetsbeskrivelsen i det hele tatt. Nichts.
Da er det viktig å få med seg forvandlingen til SVs søsterparti,Vänsterpartiet, som snudde 180 grader og skulle inn i EU for å forvandle det demokratisk innenfra.
Og hvorfor skulle det ikke være slik at norske partier som har medvirket til bombing av Jugoslavia og Libya og ødeleggelse av Syria,skulle se på Europahærens imperialisme som noe å hefte seg ved? Syns man ikke vestlig imperialisme er bra?
Eller fyrtårnet Syriza som drev krig mot fattigfolket i Hellas og la landet åpent for Israel og USA. Det var jo modellen i mange år.
Den såkalte venstresida i Norge i 2020 er noe helt annerledes enn ved avstemningen i 1993. Alt som har med marxisme å gjøre er utryddet og den politiske korrekthet dominerer totalt. Post-marxismen. Det grønne EU og det grønne sosialdemokrati er nå drømmen om å danse.
Vi må belage oss på sjokk.

5 Likes

Intressant artikel om omstruktureringen av norsk arbetskraft. Jag känner inte till norska förhållanden så väl men jag är ganska övertygad om att proletariseringen -precis som i Sverige – pågår med full kraft! Det vill säga att det är större andel lönearbetare i Norge 2019 än det var 1999. Ta till exempel tillväxten av de akadeniska yrkena så finns det en kraftig ”motström” som består av att de fria yrkena som lärare, jurister med flera blir allt mindre fria och att de ökande grad dras in i den obönhörliga klasskampen. En aspekt av detta är ”avprofessionaliseringen” som pågår och som Lasse Ekstrand har skrivit en intressant artikel om på Knut Lindelöf blogg. Läs på länken: https://www.lindelof.nu/det-gar-ett-spoke-genom-sverige/

Hälsningar

Kenneth Lundgren

3 Likes

Kanskje en ny definisjon av arbeider er på sin plass: En som må jobbe for å klare seg. Det vil si: De fleste av oss.

2 Likes

EU vil implementere en neo-liberal markedsøkonomi, og i denne type økonomi er det ikke bare arbeiderklassen som blir arbeidende fattige og svake grupper som blir utfattige og får kutt med en avviklet velferdsstat. Det gjelder også middelklassen, som ikke må tro at fri flyt av kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester ikke berører dem.

Frankrike er det EU landet i Vest-Europa som også nå går løs på middelklassen, “den sosiale misnøyen har nå også spredt seg til middelklassen, regjeringens forlag til pensjonsreform har utløst protester blant folk som aldri tidligere har demonstrert sammen: advokater, sykepleiere, leger, ansatte i flyselskap, osv”.

EU ble unnfanget i USA som frigitte dokumenter viser, og en amerikansk lignende markedsøkonomi kan synes å være målet for EU, og amerikansk middelklasse har gått kraftig tilbake siden reaganomics. Mange i lavere middelklasse i USA har ikke råd til både helseforsikring og college til barna, de må velge.

2 Likes

Den marxistiska definitionen - att arbetaren har inget annat at sälja än sin arbetskraft - har i ännu högre grad sin aktualitet i vår tid.
Kenneth Lundgren

1 Like

Dagens Klassekampen slår opp på forsida at Tyske Sosialdemokratiet som nå har fått ny lederduo,kan komme til å ryste tysk politikk ved å gå ut av den Grosse Koalition. Med Merkels CDU.
Dette kan da “bety en tidlig slutt på Merkels regjeringstid.”
Dette blåses opp på to sider inni avisa som en tysk historisk begivenhet.(2 des 2019)
SPD er i fritt fall og ligger nå på 13% på meningsmålinger,bak Alternative für Deutschland. Karrierene til de to nye lederne er helt identisk med alle sosialdemokratiske apparatsjiker i alle land; klatring i verv og komiteer.
Det er ikke engang sikkert at de to nye vil dra SPD ut av noen Grosse Koalition i det hele tatt,det kan være rent skryt for SPD forlater aldri allianser hvor det er muligheter for verv og makt.
Faktisk er det mer interessant at Klassekampen slår opp dette som om de til forveksling skulle være Dagsavisen og skryte av sosialdemokratiets fortreffelighet i alle land.
Det som ER interessant i Tyskland er at arbeiderklassen forlater SPD i skarer og stemmebasis nå er funksjonærer,middelklassefolk av alle variabler. Men se det: dette interesserer ikke Klassekampen som vil ha det til at SPD nå bykser opprørsk inn i tysk politikk. Vilket fjolleri.

Det kalles incentiver. For de har klart å skape en myte om at vi trenger deres penger, slik at vi ikke skal forstå at fiat - betyr “ved lov”. Og siden vi har en olje-økonomi, betryr det i praksis USA sine - per i dag.

Problemet rikingene står overfor, er hvordan sikre sine akkumulerte verdier, og da trenger de “safe havens”. Der vinner dollar. Ennå. Men EU gjør hva de kan, og de har EØS, og selvfølgelig naboskapet.

Hvis vi ville ta fra dem noe av det de har stukket bort, må vi sørge for inflasjon - for da stuper verdien av opphopede penger. For oss som lever fra hånd til munn, spiller det mindre rolle. Særlig når vi har lån å betale ned.

1 Like

bilde

1 Like

Problemet er vel heller at ingen vil kjøpe den lenger? Og det er nå like mye tiden vår, som arbeidskraften.
“Gje aldri djüren fri, men låt dom slita”, slik at vi ikke har overskudd til annet enn å forbruke.

1 Like

Nå er jo Jørgen Sandemose død. Han tror jeg var den aller første som for mangfoldige år siden redegjorde for at den norske industrien og derved EU-eliten,planmessig bygget opp Norge som en sentral partner til Tyskland.
Dette ble også demonstrert tydelig ved åpningen av Den Norske Opera i 2008. AP-regjeringen valgte å invitere Merkel som æresgjest. Det var et tydelig politisk signal som ble lagt merke til.
Alt det Klassekampen bringer på bane om Tyskland og tysk politikk for tiden er systematisert vrøvl. En legger seg faktisk på det som lenge har vært APs illusjonsmakeri,at Tyskland var et slags stabilt fredsorientert land som skulle lede EU pasifistisk.
Så i dag intervjuer Klassekampen Gahr Støre som redaktør Braanen for øvrig beundrer grenseløst.(3 des 2019)
Etter at den tyske forsvarsministeren på militærakademiet i München nylig sa at Tyskland skal sende krigsskip til SørKinahavet,sier Støre at dette skal ikke tas “så veldig bokstavelig.”
Men trenden i Tysk politikk er at Grosse Koalition alliansen overgår hverandre i å fremme tysk verdenspolitikk. SPDs Heiko Maas er utenriksminister og skryter hemningsløst av Tysklands deltagelse i Syria,Jemen,Ukraina,Afghanistan og Jemen.
“Tyskland har inntatt en führende Rolle bei der konfliktlösung.”
Forsvarsbudsjettet for 2020 er på 45 milliarder Euro. Og Linkspartei og Die Grünen applauderer. SPD har alltid vært pådriver for tysk imperialisme så intet nytt fra det hold.
Så har vi “Defender 2020”,militærøvelsen på nyåret som Klassekampen har bestemt seg for ikke å skrive om. 20 000 US troops skal fraktes over havet til Russergrensa i Polen-Baltikum. Her vil de møte 20 000 nato-soldater,70 skip,150 fly og 10 000 kjøretøy. Nærmere en generalprøve for Operasjon Barbarossa nr. 2 går det ikke an å komme.
Støre: “Tyskland har ikke for vane å gjøre seg militært gjeldende langt utenfor Tyskland.” Det er faktisk in nå på “venstresida” å omskrive tysk historie og jeg har allerede gått til innkjøp av Rødternes Rosa Luxemburg-biografi som jeg skal anmelde i tidens fylde. Poenget her er at Rosa var en sosialdemokrat som var fiendtlig til de russiske bolsjevikene: “den demokratiske sosialismens store pionerer”.
Tyskland koloniserte Afrika,førte kriger i Asia,væpnet OttomanImperiet og startet to verdenskriger. De har ikke for vane å “gjøre seg gjeldende langt utenfor Tyskland.”
Keep fasten seat belts,folkens. Dette er bare begynnelsen. Helt sikkert vil det snart komme opp ideer om at det pasifistiske Tyskland bør sørge for sikkerheten i norske nordområder.
Det er et ord som brukes sjelden,men i Norge har vi et KOMPRADORBORGERSKAP. Det er et borgerskap som har all sin loyalitet til de imperialistiske metropolene. Nå også Berlin som du kan se av Klassekampen.

2 Likes